Subvencions per donar suport a les empreses d’economia social de la ciutat de Palma


28.11.2018 – Resolució provisional

 

Objectiu i quantia de les subvencions

Concessió d’ajuts econòmics dirigits a fomentar i difondre l’economia social tals com: campanyes, edició de publicacions, jornades, seminaris, trobades o altres activitats de naturalesa anàloga desenvolupades a la ciutat de Palma. La quantia per a 2018 és de 2.000 euros.

Sol·licituds i terminis

Es poden presentar sol·licituds fins al 30 d’octubre.

A qui es dirigeixen

Es poden acollir a les subvencions que estableix aquesta convocatòria les següents entitats que formen part de l’economia social i es troben recollides per la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social, que operen a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que són: les cooperatives, les fundacions i les associacions que portin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d’inserció, els centres especials d’ocupació. Així mateix, podran formar part de l’economia social aquelles entitats que portin a terme activitat econòmica i empresarial, que les seves regles de funcionament responguin als principis que figuren a l’article 4 d’aquesta Llei, i que estiguin incloses al catàleg d’entitats establert a l’article 6 d’aquesta llei citada.

Amb caràcter general, les entitats beneficiàries han de reunir els requisits següents:
a) Estar legalment constituïdes i constar inscrites en el Registre que correspongui.
b) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma i l’Ajuntament de Palma.

Accions subvencionables

Accions de foment de l’economia social tals com: campanyes, edició de publicacions, jornades, seminaris, trobades o altres activitats de naturalesa anàloga que s’hagin desenvolupat a la ciutat de Palma.

Es poden subvencionar les despeses que figuren a continuació relacionades amb les accions de foment:
a) El lloguer de l’espai en què es desenvolupen les accions de foment i el lloguer d’equips.
b) Les despeses dels ponents (trasllats, allotjaments, ponències).
c) Les despeses de publicitat directament relacionades amb l’acció de foment.
d) Les despeses de promoció i relacions públiques destinades a donar a conèixer les activitats de les entitats d’economia social.
Execució de les accions: Les accions subvencionables s’han d’haver dut a terme des del dia 01 de gener de 2018 i fins al 31 d’octubre de 2018.

Sol·licituds i terminis

Es poden presentar sol·licituds fins al 30 d’octubre

Documentació
1. Sol·licitud (Annex I).
2. Declaració Responsable (Annex II)
3. Documentació preceptiva (es presentaran originals que seran digitalitzats d’acord amb el previst als articles 16 i següents de la Llei
39/2015)
– NIF/CIF de l’entitat.
– DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud o del representant de l’entitat.
– Escriptura de constitució de l’entitat i Estatus.
En el cas de ser beneficiari de la subvenció juntament a la justificació s’ha de presentar:
-Certificat d’estar al corrent de pagaments a la Seguretat Social (específic per a sol·licitar subvencions).
-Certificat d’estar al corrent de pagaments a Hisenda (específic per a sol·licitar subvencions).
-Certificat de l’Ajuntament que no té deutes pendents (específic per a sol·licitar subvencions). Es podrà substituir per l’autorització expressa a Palmaactiva per a l’obtenció d’aquesta dada.