Consell Municipal del Comerç

Dirigit a patronals del comerç de Palma.
PalmaActiva
C/ Socors 22 – Palma
Mapa
Segons programació
Consultar els nostres Destacats.
Punt de trobada i de diàleg entre els representants del sector del comerç i l’Ajuntament en el qual es tracten aquells assumptes que incideixen sobre el conjunt i el dia a dia de l’activitat comercial.
S’organitza al voltant d’un sistema de sessions periòdiques, a les quals assisteixen, a més dels representants de les patronals del comerç – AFEDECO i PIMECO – i de la restauració, les diferents àrees municipals en funció dels continguts de l’Ordre del Dia de la sessió.
Del conjunt d’assumptes tractats al llarg de les diferents sessions del Consell Municipal del Comerç, s’extreu que la percepció de neteja i de seguretat ciutadana, i la dotació i el manteniment de les infraestructures (mobiliari urbà, il·luminació, zones verdes…) són els que més interessen al sector del comerç, atès que s’entreveu l’existència d’una relació directa sobre l’activitat comercial.
Com a resum de les temàtiques que s’hi han tractat podem citar:
  • 1. La previsió d’un pla de reforç de la neteja a les zones comercials de més trànsit de vianants de manera preferent durant l’estiu, el Nadal i en dates d’arribada de creuers, tot procurant una ubicació, neteja i reposició adient de papereres i contenidors. També, fent difusió dels mitjans emprats i de les freqüències que se segueixen.
  • 2. El reforçament de la seguretat ciutadana especialment durant les èpoques de l’any més sensibles per a l’activitat comercial, com poden ser l’estiu i el Nadal. A més d’actuar contra els petits furts que es produeixen als establiments comercials, la venda ambulant i els grafits.
  • 3. Tenir cura de tot el relacionat amb l’espai públic (carrers, places, mobiliari urbà…) quant a manteniment, conservació, millora i modernització, atès que condicionen l’activitat comercial en el sentit d’esdevenir o no un facilitador de fluxos de vianants i potencials clients.
  • 4. El manteniment i la neteja de les zones verdes (jardineres, arbrat, plantes…), tot fent compatible l’activitat comercials amb el descans de la població resident.
  • 5. L’aplicació de l’ordenança d’ocupació de la via pública ha de permetre el desenvolupament en harmonia de diferents usos empresarials sobre aquest espai, especialment a les zones amb predomini d’activitat turística i de restauració.
  • 6. L’estudi de mesures per fer compatible esdeveniments esportius i d’altres tipus, amb l’accessibilitat a diferents indrets de la centre de la ciutat, tot promovent itineraris alternatius i propostes de mobilitat.
  • 7. Incloure l’activitat comercial com a component de promoció de la ciutat, tot implicant-hi a aquesta promoció elements d’interès cultural, turístic, patrimonial…i que es reflecteixi, entre altres, en una adient senyalització de les zones comercials.
  • 8. Cercar opcions per facilitar l’aparcament a la clientela, estudiar la necessitat de zones ORA que facilitin la rotació i l’arribada de clientela a les zones comercials, preveure espais de càrrega i descàrrega, promoure la convivència entre transport públic i privat i altres mitjans com la bicicleta, i planificar l’adaptació de semàfors.
  • 9. Dissenyar actuacions que contribueixin a la dinamització comercial des de diferents àmbits, potenciar les actuacions conjuntes entre diferents comerços, tot fomentant l’associacionisme.
  • 10. Impulsar la modernització, la innovació, la implementació de noves tecnologies…dels establiments comercials tot mantenint els trets i valors propis que identifiquen el comerç tradicional.