Programes mixtes d’ocupació i formació

Els programes mixtes SOIB 30 (adreçats a majors de 29 anys) i SOIB Jove (adreçats a menors de 30 anys) combinen formació I experiència pràctica (treball efectiu) amb l’objectiu de millorar les competències professionals de les persones participants, obtenint certificats de professionalitat en especialitats formatives específiques en cada programa.

Palma Web III
SOIB Jove


És un programa mixt que combina la formació del certificat de professionalitat de confecció i publicació de pàgines web i la feina efectiva a l’àrea d’innovació de l’Ajuntament de Palma (IMI). Les persones participants tenen un contracte per a la formació durant 12 mesos, del 15 de març de 2019 al 14 de març de 2020.

Les feines a realitzar són:
• Construir pàgines web.
• Integrar components de software a pàgines web.
• Publicar pàgines web.

Requisits per participar:
• Ser menor de 30 anys i estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB.
• Complir amb els requisits per poder formalitzar contracte de formació.
• Tenir les competències d’informàtica mínim nivell usuari/a
• Requisits de titulació / formació necessaris per accedir al certificat de professionalitat de nivell 2: Graduat en ESO, 2on curs de BUP, CP de nivell 2, CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional, Títol de tècnic auxiliar (FP1), Títol de Formació professional bàsica (que inclogui com a mínim un CP de la mateixa família), Complir amb els requisits acadèmics d’accésals cicles formatius de grau mitjà (veure annex), Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys, Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Palma Xapa i Mecànica IV
SOIB 30


És un programa mixt que combina la formació dels certificats de professionalitat d’operacions auxiliars de manteniment de carrosseria i electromecànica de vehicles i la feina efectiva als tallers mecànics de la Policia Local de Palma i de la EMT. Les persones participants tenen un contracte per a la formació durant 12 mesos, del 15 de març de 2019 al 14 de març de 2020.

Les feines a realitzar són:
• Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles
• Efectuar operacions de mecanitzat bàsic
• Desmuntar, muntar i substituir elements mecànics simples del vehicle
• Desmuntar, muntar i substituir elements elèctrics simples del vehicle
• Desmuntar, muntar i substituir elements amovibles simples d’un vehicle
• Realitzar operacions auxiliars de preparació de superfícies

Requisits per participar:
• Ser major de 30 anys i estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB
• Complir amb els requisits per poder formalitzar contracte de formació.

Palma Micromachine IV
SOIB 30


És un programa mixt que combina la formació del certificat de professionalitat d’operacions auxiliars de sistemes microinformàtics i la feina efectiva a l’àrea d’innovació de l’Ajuntament de Palma (IMI). Les persones participants tenen un contracte per a la formació durant 12 mesos, de 15 de març de 2019 al 14 de març de 2020.

Les feines a realitzar són:
• Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics.
• Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació.
• Realitzar operacions de connexionat en el muntatge d’equips elèctrics i electrònics.
• Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips microinformàtics.
• Instal·lació i configuració d’equips informàtics.
• Suport tècnic als usuaris en cas d’incidències.
• Revisió, manteniment i reparació de material informàtic.

Requisits per participar:
• Ser major de 30 anys i estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB
• Complir amb els requisits per poder formalitzar contracte de formació.