CAT | CAS

Ajuts
i subvencions

Suport per a empreses i l'emprenedoria.

Benvinguts/des a la pàgina d'Ajuts i Subvencions. Aquí es troben organitzades per "Sectors d'Activitat" (Agricultura, Indústria, Hostaleria, Comerç, etc.) i per "Àmbit Geogràfic" (Municipal, Insular, Autonòmic i Estatal) totes les subvencions que es poden sol·licitar actualment o que s'obriran en breu.

A l'apartat "Resta de Serveis" es troben els ajuts i subvencions del sector serveis no destinades a l'Hostaleria i Comerç, i en l'apartat "Tots els sectors" s'inclouen tant les subvencions generals com les destinades a més d'un sector en particular.

El menú desplegable es troba a la part esquerra de la pàgina. Si no apareix, fes clic a sobre dels punts de colors i es mostraran les categories esmentades anteriorment.

Municipal

Destinatari: Consultar la convocatoria.

Convocatòria Premis Ciutat de Palma 2022

Organisme: Departament de Cultura

Termini de presentació de sol·licitud: Fins al 14 d'octubre de 2022

Breu resum: Extracte de l'acord de Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma de 27 de juliol de 2022, per el qual es convoquen subvencions, corresponents a la Línia 5. Suport a la creativitat i la producció literàries, les arts visuals, el còmic, la música, les arts escèniques i l'audiovisual, la investigació, el periodisme i la gastronomia per a l'any 2022.

OBERTA

Més informació

Insular

Destinatari: Pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Mallorca, que es troben donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Línia d'ajuda destinada al foment de l'ocupació estable de joves beneficiaris del sistema nacional de garantia juvenil i que hagin participat en el Pla de capacitació en el marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE).

Organisme: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació

Termini de presentació de sol·licitud: Fins al 16 de septembre de 2022

Breu resum: La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca informa de la Convocatòria ajudes econòmiques destinades a el foment de l'ocupació (2021) en el marc de Pla de Capacitació del Programa Integral de Qualificació i Ocupació cofinançat en un 91,89% pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, a l'empara Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil FSE 2014-2020.

OBERTA

Més informació

Autonòmic

Destinatari: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoca i es regula el programa d’estímul del sector comercial de la comunitat autònoma de les Illes Balears «Balears bons de comerç»

Organisme: Comunitat autònoma de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 18 de septembre del 2022.

Breu resum: L'objecte d'aquestes bases és regular el programa de foment del comerç detallista a la comunitat autònoma de les Illes Balears «Balears bons de comerç», desenvolupat per autònoms, microempreses i petites empreses. El programa té els objectius següents: Propiciar l'enfortiment dels autònoms, de les microempreses i de les petites empreses del sector comercial detallista. Afavorir tant la ciutadania com el teixit empresarial sobre el qual reposa el sector comercial i estimular la demanda. Dinamitzar l'activitat comercial i promoure'n la repercussió en l'àmbit local i comarcal. Pal·liar l'efecte econòmic derivat del cessament temporal i les limitacions d'activitat de determinades empreses comercials com a conseqüència dels estats d'alarma arran de la pandèmia de la COVID-19.

OBERTA

Més informació

Destinatari:En són beneficiàries les persones físiques i jurídiques que es desplacen o el seu representant, independentment de la seva residència fiscal, sempre que l'objecte de la subvenció sigui promocionar la música de les Illes Balears o els seus artistes i la seva obra. Entre els beneficiaris també s'hi inclouen les comunitats de béns. També en són beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 13 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de la música de les Illes Balears per a l’any 2022

Organisme: L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 30 de septembre del 2022.

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a les activitats de projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional corresponents al període comprès entre l'1 de novembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Professionals relacionats amb la literatura, el pensament, el còmic y la il·lustració.

Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 13 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de l’edició i la promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il•lustració de les Illes Balears per a l’any 2022

Organisme: L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 30 de septembre del 2022.

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il•lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre el 16 de novembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques o jurídiques relacionades amb el sector editorial.

Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es convoquen subvencions per donar suport a l’edició de llibres de recerca científica o de divulgació de les Illes Balears per a l’any 2022

Organisme: L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 30 de septembre del 2022.

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte fomentar la investigació en temes relacionats amb les Illes Balears, donant suport a l'edició de llibres dedicats a la recerca científica o a la divulgació de temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua o la ciència de les Illes Balears, durant el període comprès entre el 16 de novembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022. La finalitat d'aquesta convocatòria és ajudar a la recerca científica i a la divulgació de temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua i la ciència de les Illes Balears.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques o jurídiques relacionades amb les arts escèniques.

Extracte de la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es convoquen ajudes per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2022

Organisme: L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 30 de septembre del 2022.

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional per a les activitats corresponents al període comprès entre l'1 de novembre de 2021 i el 30 de novembre de l'any 2022, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre les illes i entre les Illes Balears i l'exterior.

OBERTA

Més informació

Destinatari:Poden optar als premis les persones físiques o jurídiques que tinguin acreditació artesana en qualsevol de les modalitats existents, excepte els candidats d'Impuls.

Convocatòria pública de la IX Edició dels Premis d’Artesania de Mallorca de 2022

Organisme: Consell Insular de Mallorca.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 3 de octubre de 2022.

Breu resum: La present convocatòria té per objecte convocar els “IX Premis d'Artesania de Mallorca 2022”, en règim de concurrència competitiva, per potenciar el teixit productiu del sector artesà, per fer un reconeixement institucional al esforç i dedicació del artesans en l'elaboració de productes de qualitat, sostenibles i únics. Mitjançant aquests premis, es pretén contribuir al impuls en el desenvolupament i competitivitat dels artesans i les empreses artesanes de Mallorca.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques o jurídiques relacionades amb el sector de les arts visuals.

Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 15 de juny de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2022

Organisme: L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 30 de novembre del 2022.

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte facilitar la mobilitat dels professionals de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears i contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través d'activitats de promoció de caràcter professional corresponents al període comprès entre el 16 de novembre de 2021 i el 30 de novembre de l'any 2022, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre les illes i entre les Illes Balears i l'exterior.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d'interès econòmic (AIE), les unions temporals d'empreses (UTE) i les empreses d'economia social definides en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'economia social, i que compleixin els requisits de les micro, petites i mitjanes empreses.

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 d’ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears

Organisme: Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 9 de desembre de 2022.

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte regular per a l'exercici de 2022 l'atorgament d'ajuts als emprenedors i a les empreses de les Illes Balears, segons la definició que consta en l'annex 2 de la convocatòria, que hagin formalitzat operacions financeres avalades o coavalades per ISBA, SGR, destinades a finançar noves inversions productives o per a liquiditat, formalitzades entre l'1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022.

OBERTA

Més informació

Destinatari: PIME o gran empresa del sector industrial (veure llistat de CNAEs inclosos a l’enllaç).

Subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 3 de juny de 2023.

Breu resum: Subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial corresponents a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb personalitat jurídica o sense .

Subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable en el sector de serveis i altres sectors productius

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 31 de desembre de 2023.

Breu resum: Subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb emmagatzematge o sense, en el sector de serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector de serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques o jurídiques.

Subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eléctrica (Programa MOVES III)

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins 31 de desembre de 2023.

Breu resum: L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

OBERTA

Més informació

Estatal

Destinatari: Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes les petites empreses i persones en situació d'autoocupació del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats), el domicili fiscal dels quals estigui ubicat en territori español.

Convocatòria d'ajuts destinats a la Digitalització d'empreses del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats) dins del Programa Kit Digital

Organisme: Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 15 de septembre de 2022.

Breu resum: Aquesta Convocatòria té per finalitat la millora de la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i persones en situació d'autoocupació compreses a l'esmentat Segment I, seleccionant, en règim de concessió directa, els beneficiaris de les ajudes mitjançant un procediment de concurrència no competitiva.

OBERTA

Més informació

Destinatari: PIMEs i autònoms.

Subvencions per PIMEs i autònoms del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (fons europeus)

Organisme: Gobierno de España.

Termini de presentació de sol·licitud: depèn de cada convocatòria, veure en l'enllaç.

Breu resum: El Pla de Recuperació es sustenta en quatre pilars que vertebraran el procés cap a una Espanya més verda, més digital, més cohesionada i inclusiva i més igualitària. Per aconseguir-ho, resulta imprescindible que les petites i mitjanes empreses siguin protagonistes del desenvolupament de el pla. Les pimes podran beneficiar-se del conjunt de el Pla, de fet, es recullen iniciatives orientades a la seva participació en 17 components, de manera especial a través del component 13 "Impuls a la pime" amb 4.894 milions d'euros.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Capitalitza la teva prestació

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Per aquelles persones a l'atur pensant en iniciar un treball per compte propi, poden beneficiar-se del pagament únic de la seva prestació per muntar la seva empresa. Aquesta mesura facilita les iniciatives d'ocupació autònoma abonant en un sol pagament l'import de la prestació per desocupació a les persones beneficiàries.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Compatibilitat de la prestació amb el treball per compte propi

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Per aquelles persones que estan percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu i ha cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral, i es dona d'alta com a treballador o treballadora per compte propi, podrà continuar percebent la prestació que li correspongui, mentre estigui treballant per compte propi, durant un màxim de 270 dies.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Bonificacions de la seguretat social

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Beneficis en la cotització de la Seguretat Social i altres pecularitats de cotització.

OBERTA

Més informació