CAT | CAS

Ajuts
i subvencions

Suport per a empreses i l'emprenedoria.

Benvinguts/des a la pàgina d'Ajuts i Subvencions. Aquí es troben organitzades per "Sectors d'Activitat" (Agricultura, Indústria, Hostaleria, Comerç, etc.) i per "Àmbit Geogràfic" (Municipal, Insular, Autonòmic i Estatal) totes les subvencions que es poden sol·licitar actualment o que s'obriran en breu.

A l'apartat "Resta de Serveis" es troben els ajuts i subvencions del sector serveis no destinades a l'Hostaleria i Comerç, i en l'apartat "Tots els sectors" s'inclouen tant les subvencions generals com les destinades a més d'un sector en particular.

El menú desplegable es troba a la part esquerra de la pàgina. Si no apareix, fes clic a sobre dels punts de colors i es mostraran les categories esmentades anteriorment.

Municipal

Destinatari: Tots els usuaris.

EMAYA i l'associació de restauració CAEB acorden l'ajornament del pagament de les factures d'aigua i residus sòlids

Organisme: EMAYA.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: En un primer moment, EMAYA va facilitar a tots els usuaris que així ho sol·licitaven, ajornar o fraccionar les factures a partir del mes d'abril. Posteriorment, es va oferir la possibilitat de finançar qualsevol factura emesa des del mes d'agost de 2020 i fins al 30 d'abril de 2021, en un termini d'un any o dos, en funció de determinats paràmetres.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques amb o sense personalitat jurídica, legalment constituïdes que desenvolupin la seva activitat econòmica al municipi de Palma.

Subvencions a les pime, microempreses i autònoms per fer front a les conseqüències econòmiques de la Covid 19

Organisme: Ajuntament de Palma.

Termini de presentació de sol·licitud: Oberta a partir de setembre de 2021.

Breu resum: Ajuts econòmics dirigits a les petites empreses, microempreses i autònoms, per pal·liar els efectes negatius provocats per les restriccions imposades en aquestes activitats, per tal d'aturar el contagis de la covid-19, durant els períodes del 2020 i 2021. La seva activitat principal ha d'estar inclosa en alguns dels epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) que se citen a les bases.

PROXIM

Més informació

Destinatari: Establiments comercials que s'adhereixin a la campanya (persona física o jurídica amb o sense personalitat jurídica, que desenvolupi la seva activitat econòmica en el municipi de Palma).

Subvencions mitjançant vals descompte per la compra de béns de consum personal i familiar per a la promoció i foment del comerç local i de proximitat de Palma

Organisme: Ajuntament de Palma – Agència de Desenvolupament Local - PalmaActiva.

Termini de presentació de sol·licitud: Oberta a partir de setembre de 2021.

Breu resum: Concessió de subvencions en règim de concessió directa, mitjançant l'adquisició per part de les persones físiques indicades al punt tercer de les bases, d'un val per import de 20 euros, amb valor nominal de 30 euros, essent 10 euros la subvenció aportada per PalmaActiva. Aquests vals estan destinats a l'adquisició de serveis i productes, per valor mínim de 30 euros (IVA inclòs) en els comerços adherits a la campanya. La finalitat última és incrementar les vendes fomentant el consum en el comerç local i de proximitat, com a mesura de reactivació de l'activitat econòmica comercial del municipi de Palma.

PROXIM

Més informació

Destinatari: Microempreses i autònoms de Palma amb IAE 659.4 o 659.6 .

Subvencions per a comerços, consistent en el bescanvi de bons socials 2021

Organisme: Ajuntament de Palma.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 30 d’agost de 2021.

Breu resum: Convocatòria dins el marc de la recuperació i reactivació econòmica derivada de la crisi de la COVID-19, l'actuació subvencionada correspon al 100% de les aportacions realitzades pels comerços. Es calcula prenent com a referència l'aportació que realitza el comerç aplicant el descompte pel bescanvi del bo social, i justificant el cost real.

TANCADA

Més informació

Insular

Destinatari: Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, societats cooperatives amb ànim de lucre i sense ànim de lucre, microempreses, ajuntaments de Mallorca, associacions empresarials i federacions d'associacions empresarials del petit i mitjà comerç.

Ajuts per a esdeveniments i projectes de promoció de l'economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca

Organisme: Consell de Mallorca.

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 31 d'agost del 2021.

Breu resum: Els esdeveniments i actuacions subvencionables per a les línies 1, 2 i 3 són els se següents:

Les fires i mostres comercials que promocionin el petit i mitjà comerç i els productes de Mallorca.

Les activitats i els projectes amb la condició que tinguin repercussió degudament justificada al projecte per a la promoció de l'economia local i el producte de Mallorca.

Projectes de promoció, formació i sensibilització en matèria d'economia social i sostenible.

Les activitats dirigides al foment de l'emprenedoria empresarial i la cooperació empresarial dins l'àmbit local. En aquest apartat, s'hi inclouen, projectes de formació, reciclatge i adaptació a les exigències del mercat, d'assessorament i suport tècnic, així com, networking.

Els projectes de dinamització, formació i promoció comercial del petit i mitjà comerç local i del producte de Mallorca i els projectes per reactivar l'economia local mitjançant campanyes.

TANCADA

Més informació

Destinatari: La dona treballadora autónoma i les organitzacions empresarials fundades o liderades per dones.

Ajuts a projectes empresarials singulars que contribueixen a transformar el model econòmic i social liderats per dones

Organisme: Consell de Mallorca.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins esgotament de crèdit.

Breu resum: Atorgar ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable a projectes empresarials singulars (Projectes d'un import mínim de 10.000,00 € màxim de 100.000,00 €) que contribueixen a transformar el model econòmic i social liderats per dones de Mallorca.

TANCADA

Més informació

Destinatari: Joves beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil.

Ajudes per l'autoocupació dirigida a joves beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil

Organisme: Cambra de Comerç de Mallorca.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins esgotament de crèdit

Breu resum: La Cambra de Comerç de Mallorca ofereix una convocatòria pública d'ajudes per incentivar la posada en marxa de noves activitats empresarials i/o professionals dirigida a joves beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil. L'import de la subvenció concedida serà de 600€. L'activitat econòmica s’ha de desenvolupar a la demarcació de Mallorca.

TANCADA

Més informació

Autonòmic

Destinatari: Persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica i hauran de ser titulars de microempreses o de petites empreses del sector del comerç minorista o de determinades empreses de serveis.

Convocatoria del program d’estímul del sector comercial de la comunitat autònoma de les Illes Balears “Balears bons de comerç” (Covid-19)

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 19 de setembre de 2021.

Breu resum: L'objecte d'aquestes bases és regular el programa de foment del comerç detallista a la comunitat autònoma de les Illes Balears «Balears bons de comerç», desenvolupat per autònoms, microempreses i petites empreses. El programa té els objectius següents:

Propiciar l'enfortiment dels autònoms, de les microempreses i de les petites empreses del sector comercial detallista.

Afavorir tant la ciutadania com el teixit empresarial sobre el qual reposa el sector comercial i estimular la demanda.

Dinamitzar l'activitat comercial i promoure'n la repercussió en l'àmbit local i comarcal.

Pal•liar l'efecte econòmic derivat del cessament temporal i les limitacions d'activitat de determinades empreses comercials com a conseqüència dels estats d'alarma arran de la pandèmia de la COVID-19.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Empreses editorials, creadors i investigadors o els agents culturals, persones físiques que estiguin donades d'alta d'activitat econòmica en l'edició editorial.

Convocatoria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de l’edició i la promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears per a l’any 2021

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 30 de setembre de 2021.

Breu resum: Té per objecte contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il•lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre l'1 de desembre de 2020 i el 15 de novembre de 2021, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i de pal•liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques, associacions, comunitats de béns i altres persones jurídiques privades.

Subvencions per a donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural inmaterial de les Illes Balears en 2021

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 05 de d’octubre del 2021.

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior i donar suport econòmic a la mobilitat de les persones, associacions, entitats i professionals de les Illes Balears que realitzin activitats i projectes que donin a conèixer, fomentin, difonguin i promoguin les distintes manifestacions del patrimoni cultural inmaterial de les Illes Balears.

OBERTA

Més informació

Destinatari: PIMEs i emprenedors/es.

Ajudes per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19 per a emprenedors i PIMEs

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 10 de desembre del 2021.

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte regular per a l'exercici de 2021 l'atorgament d'ajuts als emprenedors i a les emprenedores, i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades per ISBA SGR, destinades a finançar noves inversions productives o per a liquiditat extraordinària, formalitzades entre l'1 de desembre del 2020 i el 30 de juny de 2021.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Explotacions agropecuàries.

Subvencions per a la realització d’actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 31 de desembre del 2021.

Breu resum: Subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries, corresponents a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu i a la millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en instal·lacions agropecuàries situades a les Illes Balears.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb personalitat jurídica o sense .

Subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable en el sector de serveis i altres sectors productius

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 31 de desembre de 2023.

Breu resum: Subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb emmagatzematge o sense, en el sector de serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector de serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

PROXIM

Més informació

Estatal

Destinatari: Pimes.

Subvencions per accedir als drets de la propietat intel·lectual

Organisme: Oficina de la propietat intel·lectual de la Unió Europea.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 30 de setembre de 2021.

Breu resum: El fons per pimes «Ideas Powered for Business» és un règim de subvencions dotat de 20 milions EUR amb el que es brinda ajudes a les petites i mitjanes empreses (pimes) europees perquè accedeixin als seus drets de propietat intel·lectual.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones jurídiques privades amb i sense ànim de lucre i també persones físiques que actuïn com a ocupadores.

Subvencions per a la contractació de persones desocupades del programa Empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE)

Organisme: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Fundación Biodiversidad).

Termini de presentació de sol·licitud: Fins 30 de setembre de 2021.

Breu resum: Subvencions per a la contractació de persones aturades a temps complet per un període mínim de sis mesos per persones físiques o entitats que estiguin vinculades directament o indirectament amb l'economia verda i / o blau o que, no estant vinculades, generin ocupació que contribueixi a una línia de negoci sostenible o la gestió d'una millora ambiental a l'entitat, amb l'objectiu de contribuir a afrontar grans reptes actuals com la crisi generada pel Covid-19, la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic i el repte demogràfic , impulsant una transició ecològica i justa i construint un futur més resilient i sostenible.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Empreses i autònoms.

Subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

Organisme: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins l’1 d’octubre de 2021.

Breu resum: L'objecte d'aquesta subvenció és la de suport a la mobilitat eficient i sostenible corresponents a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball (Programa MOVES II).

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Capitalitza la teva prestació

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Per aquelles persones a l'atur pensant en iniciar un treball per compte propi, poden beneficiar-se del pagament únic de la seva prestació per muntar la seva empresa. Aquesta mesura facilita les iniciatives d'ocupació autònoma abonant en un sol pagament l'import de la prestació per desocupació a les persones beneficiàries.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Compatibilitat de la prestació amb el treball per compte propi

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Per aquelles persones que estan percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu i ha cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral, i es dona d'alta com a treballador o treballadora per compte propi, podrà continuar percebent la prestació que li correspongui, mentre estigui treballant per compte propi, durant un màxim de 270 dies.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Bonificacions de la seguretat social

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Beneficis en la cotització de la Seguretat Social i altres pecularitats de cotització.

OBERTA

Més informació