CAT | CAS

Ajuts
i subvencions

Suport per a empreses i l'emprenedoria.

Benvinguts/des a la pàgina d'Ajuts i Subvencions. Aquí es troben organitzades per "Sectors d'Activitat" (Agricultura, Indústria, Hostaleria, Comerç, etc.) i per "Àmbit Geogràfic" (Municipal, Insular, Autonòmic i Estatal) totes les subvencions que es poden sol·licitar actualment o que s'obriran en breu.

A l'apartat "Resta de Serveis" es troben els ajuts i subvencions del sector serveis no destinades a l'Hostaleria i Comerç, i en l'apartat "Tots els sectors" s'inclouen tant les subvencions generals com les destinades a més d'un sector en particular.

El menú desplegable es troba a la part esquerra de la pàgina. Si no apareix, fes clic a sobre dels punts de colors i es mostraran les categories esmentades anteriorment.

Municipal

Destinatari: Tots els usuaris

EMAYA i l'associació de restauració CAEB acorden l'ajornament del pagament de les factures d'aigua i residus sòlids.

Organisme: EMAYA

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit

Breu resum: En un primer moment, EMAYA va facilitar a tots els usuaris que així ho sol·licitaven, ajornar o fraccionar les factures a partir del mes d'abril. Posteriorment, es va oferir la possibilitat de finançar qualsevol factura emesa des del mes d'agost de 2020 i fins al 30 d'abril de 2021, en un termini d'un any o dos, en funció de determinats paràmetres.

OBERTA

Més informació

Destinatari: autònoms i empreses de menys de 20 treballadors de mitja anual.

Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Palma per pal·liar els efectes de la covid-19.

Organisme: Consell de Mallorca

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 10 d'agost

Breu resum: L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Palmade menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d'euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques que siguin titulars de llicència d'autotaxi emesa per l'Ajuntament de Palma.

Convocatòria ajudes al sector del taxi del terme municipal de Palma per a pal·liar els danys provocats per la Covid 19

Organisme: Ajuntament de Palma

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 17 d’agost de 2021

Breu resum: Pal·liar les pèrdues produïdes en el sector econòmic del taxi del terme municipal de Palma a conseqüència de les restriccions aprovades pel govern en 2021.

OBERTA

Més informació

Insular

Destinatari: Entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre.

Convocatòria de subvencions 2021 per associacions pel desenvolupament de festivals, fires, mostres o certàmens d'arts escèniques de caràcter professional.

Organisme: Consell de Mallorca

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 31 de juliol del 2021

Breu resum: Amb aquesta convocatòria es pretén subvencionar els festivals, fires, mostres o certàmens d'arts escèniques de caràcter professional que es desenvolupin o desenvolupats a Mallorca entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre

Convocatòria de subvencions 2021 per associacions per activitats culturals.

Organisme: Consell de Mallorca

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 31 de juliol del 2021

Breu resum: L'objecte d'aquesta convocatòria és recolzar a les associacions de l'illa al desenvolupament i organització d'activitats culturals l'objecte de les quals no estigui inclosa en cap de les altres convocatòries gestionades per aquest departament (festivals de música, organització de festivals, fires, mostres o certàmens d'arts escèniques de caràcter professional, edició de llibres, fonogrames i audiovisuals) dirigides a entitats sense ànim de lucre.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Empreses, comunitats de béns i autònoms que enquadrin la seva activitat econòmica dins el sector de l'artesania de Mallorca

1. Convocatòri per inversions per a la millora de la competitivitat en matèria d’artesania de Mallorca per l’any 2021.

Organisme: Consell de Mallorca

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 3 d’agost del 2021

Breu resum: : L'objecte d'aquesta convocatòria és el foment de les inversions per a la millora de la competitivitat en matèria d'artesania per a l'illa de Mallorca mitjançant l'atorgament d'ajudes a projectes, programes i activitats desenvolupats entre el 6 de setembre 2020 i el 20 de setembre 2021.

OBERTA

Més informació

Destinatario:

Les empreses, entitats privades, associacions, persones físiques que tenen la seva activitat principal vinculada al món audiovisual, que compleixen els requisits que estableix l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, i actuïn com a promotors d'un esdeveniment audiovisual dels prevists a la convocatòria.

Entitats de l'administració local de Mallorca i els organismes públics que en depenen quan entre els seus objectius i finalitats hi hagi la promoció del món audiovisual.

Convocatòria de subvencions per donar suport al desenvolupament i difusió d’obres audiovisuals vinculades a Mallorca

Organismo: Consell Insular de Mallorca, Fundació Mallorca Turisme

Plazo de presentación de la solicitud: fins el 6 d’agost del 2021

Breve resumen:

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar l'activitat del sector audiovisual, per a la promoció turística de Mallorca, mitjançant el desenvolupament d'obres audiovisuals vinculades a Mallorca, i l'organització de petits esdeveniments audiovisuals (cicles, mostres i trobades).

La finalitat és fomentar el desenvolupament de projectes i l'organització d'esdeveniments audiovisuals vinculats a Mallorca per l'impacte que tenen com a mitjans de promoció turística.

OBERTA

Más información

Destinatari: Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, societats cooperatives amb ànim de lucre i sense ànim de lucre, microempreses, ajuntaments de Mallorca, associacions empresarials i federacions d'associacions empresarials del petit i mitjà comerç.

Ajuts per a esdeveniments i projectes de promoció de l'economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca.

Organisme: Consell de Mallorca

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 31 d'agost del 2021

Breu resum: Els esdeveniments i actuacions subvencionables per a les línies 1, 2 i 3 són els se següents:

Les fires i mostres comercials que promocionin el petit i mitjà comerç i els productes de Mallorca.

Les activitats i els projectes amb la condició que tinguin repercussió degudament justificada al projecte per a la promoció de l'economia local i el producte de Mallorca.

Projectes de promoció, formació i sensibilització en matèria d'economia social i sostenible.

Les activitats dirigides al foment de l'emprenedoria empresarial i la cooperació empresarial dins l'àmbit local. En aquest apartat, s'hi inclouen, projectes de formació, reciclatge i adaptació a les exigències del mercat, d'assessorament i suport tècnic, així com, networking.

Els projectes de dinamització, formació i promoció comercial del petit i mitjà comerç local i del producte de Mallorca i els projectes per reactivar l'economia local mitjançant campanyes.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Joves beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil.

Ajudes per l'autoocupació dirigida a joves beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil

Organisme: Cambra de Comerç de Mallorca

Termini de presentació de sol·licitud: fins esgotament de crèdit

Breu resum: La Cambra de Comerç de Mallorca ofereix una convocatòria pública d'ajudes per incentivar la posada en marxa de noves activitats empresarials i/o professionals dirigida a joves beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil. L'import de la subvenció concedida serà de 600€. L'activitat econòmica s’ha de desenvolupar a la demarcació de Mallorca.

OBERTA

Més informació

Destinatari: La dona treballadora autónoma i les organitzacions empresarials fundades o liderades per dones.

Ajuts a projectes empresarials singulars que contribueixen a transformar el model econòmic i social liderats per dones.

Organisme: Consell de Mallorca

Termini de presentació de sol·licitud: fins esgotament de crèdit

Breu resum: Atorgar ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable a projectes empresarials singulars (Projectes d'un import mínim de 10.000,00 € màxim de 100.000,00 €) que contribueixen a transformar el model econòmic i social liderats per dones de Mallorca.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Petites empreses innovadores

Convocatòria d'ajuts Neotec 2021

Organisme: Cambra de Comerç de Mallorca

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 8 de juliol del 2021

Breu resum: Finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

TANCADA

Més informació

Autonòmic

Destinatari: Empreses i autònoms, les persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms, i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música i les arts audiovisuals, digitals i interactives que puguin dur a terme els projectes o les activitats i a associacions i entitats sense ànim de lucre.

Es convoquen les subvencions per a fer costat a l'organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciencia.

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 22 de juliol del 2021

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte fer costat a l'organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19

OBERTA

Més informació

Destinatari: Empreses de diferents sectors quan existeixi transformació de les mercaderies en el sòl balear.

Compensacions als transports marítims i aeris de mercaderies amb origen o destinació a Illes Balears realitzats l'any 2020

Organisme: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 26 de juliol del 2021

Breu resum: Compensació destinada a abaratir el cost efectiu del transport marítim i aeri de mercaderies entre les Illes Balears, o entre aquestes i la península, així com de l'efectuat entre aquestes illes i altres territoris d'Estats membres de la Unió Europea i altres Estats signants de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, realitzat l'any 2020.

OBERTA

Més informació

Destinatari:Particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.

Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Programa Operatiu FEDER 2021-2027).

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 30 de juliol del 2021

Breu resum: Són subvencionables: Les noves instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum, les noves instal·lacions d'energia solar fotovoltaica aïllades, en edificis o instal·lacions sense connexió a una xarxa elèctrica de distribució; les noves instal·lacions microeòliques; els sistemes d'acumulació d'ió liti. Per a PIMEs i associacions empresarials s'estableix una subvenció del 30 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques i un 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions microeòliques.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Bars i restaurants

Ajudes per a sistemes de ventilació i purificació d'aire a bars i restaurants.

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 31 de juliol del 2021

Breu resum: L'objecte d'aquests ajuts és per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 d'acord al RITE, i un mesurador de CO2, d'acord amb les recomanacions de l'IDAE, amb la finalitat de reduir els contagis per la Covid-19, i poder mantenir l'activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el món del llibre

Convocatòria de subvencions per donar suport a projectes culturals per a l’any 2021

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 10 d’agost de 2021

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a projectes culturals de les arts escèniques, de la música, de les arts visuals i del món editorial per a l'any 2021.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Clústers industrials, els centres tecnològics empresarials i les agrupacions empresarials innovadores del sector industrial.

Convocatòria per concedir ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels 4142 innovadores a les Illes.

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 18 d’agost de 2021

Breu resum: L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts econòmics destinats a fomentar i impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears, mitjançant el suport a clústers industrials, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores en l'àmbit territorial de les Illes Balears, amb la finalitat d'incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col•laboratius que desenvolupen.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques titulars del Carnet Jove dels Illes Balears d'entre 18 i 30 anys que vulguin impulsar projectes de negoci des de l'autoocupació

Convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació per a l'any 2021.

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 19 d'agost del 2021

Breu resum: Aquesta convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació per a l'any 2021 es dirigeix a persones físiques titulars del Carnet Jove dels Illes Balears d'entre 18 i 30 anys que vulguin impulsar projectes de negoci des de l'autoocupació.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Empreses editorials, creadors i investigadors o els agents culturals, persones físiques que estiguin donades d'alta d'activitat econòmica en l'edició editorial

Convocatoria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de l’edició i la promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears per a l’any 2021

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 30 de setembre de 2021

Breu resum: Té per objecte contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il•lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre l'1 de desembre de 2020 i el 15 de novembre de 2021, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i de pal•liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques, associacions, comunitats de béns i altres persones jurídiques privades.

Subvencions per a donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural inmaterial de les Illes Balears en 2021.

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 05 de d’octubre del 2021

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior i donar suport econòmic a la mobilitat de les persones, associacions, entitats i professionals de les Illes Balears que realitzin activitats i projectes que donin a conèixer, fomentin, difonguin i promoguin les distintes manifestacions del patrimoni cultural inmaterial de les Illes Balears.

OBERTA

Més informació

Destinatari: PIMEs i emprenedors/es

Ajudes per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19 per a emprenedors i PIMEs.

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 10 de desembre del 2021

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte regular per a l'exercici de 2021 l'atorgament d'ajuts als emprenedors i a les emprenedores, i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades per ISBA SGR, destinades a finançar noves inversions productives o per a liquiditat extraordinària, formalitzades entre l'1 de desembre del 2020 i el 30 de juny de 2021.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Explotacions agropecuàries

Subvencions per a la realització d’actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 31 de desembre del 2021

Breu resum: Subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries, corresponents a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu i a la millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en instal·lacions agropecuàries situades a les Illes Balears.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques i jurídiques

Convocatòria d'ajuts, per impulsar l'economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina.

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 2 de juliol del 2021

Breu resum: Podran esser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques, de naturalesa privada i es subvencionaran les activitats i els projectes de gestió de residus fonamentats en els principis de l'economia circular orientats a aconseguir algun dels objectius indicats a continuació i que siguin executats en el termini comprès entre el 15 de maig de 2020 i el 15 de juny de 2023:

Afavorir models d'economia circular- és a dir, models que tenguin com objectiu reduir tant l'entrada de materials com la producció de residus, que tanquin el cicle.

Implementar, ampliar o millorar instal·lacions, incloent la compra de maquinària, per a la prevenció, la reparació i la preparació per a la reutilització de residus.

Implementar o millorar nous sistemes de gestió de residus.

TANCADA

Més informació

Destinatari: Empreses de caràcter industrial

Ajuts destinats a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial per a l’any 2021

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 8 de juliol del 2021

Breu resum: Aquestes bases tenen per objecte aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Els ajuts consisteixen en dos programes de subvencions destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

TANCADA

Més informació

Destinatari: Empreses de caràcter industrial

Ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial per a l'any 2021

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 8 de juliol del 2021

Breu resum: Aquestes ajudes tenen per objecte el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Els ajuts consisteixen en dos programes de subvencions destinats a l'adquisició d'actius fixos i a l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

TANCADA

Més informació

Destinatari: Empreses i autònoms

Ajuts directes de l’Estat per a les empreses que han patit les conseqüències de la COVID-19

Organisme: Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 12 de juliol del 2021

Breu resum: Els ajuts de l’Estat tenen una finalitat molt concreta: ajudar les empreses i els empresaris autònoms a fer front a deutes pendents, a fi de millorar la seva solvència mitjançant la reducció o la supressió de deutes que han hagut d’adquirir a causa de la davallada d’activitat econòmica.

TANCADA

Més informació

Destinatari: Empreses, autònoms i associacions i entitats sense ànim de lucre

Subvencions per donar suport a l’organització de fires i festivals, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura, que es dugueren a terme en el territori de les Illes Balears l’any 2020

Organisme: Institut d’Estudis Baleàrics

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 15 de juliol de 2021

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a l'organització de fires i festivals, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura, que es dugueren a terme en el territori de les Illes Balears l'any 2020. L'activitat objecte de la subvenció haurà de tenir com una de les seves finalitats, de manera comprovable, la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears a través de la programació i/o exhibició d'obra d'artistes o creadors de les Illes Balears.

TANCADA

Més informació

Estatal

Destinatari: Emprenedors i persones jurídiques públiques o privades, amb o sense ànim de lucre

Subvencions per a projectes de suport a persones emprenedores en l'exercici 2021, en el marc de el programa Empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE)

Organisme: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Fundación Biodiversidad)

Termini de presentació de sol·licitud: fins 30 de juliol de 2021

Breu resum: Suport a projectes que fomentin la creació de noves empreses verdes i/o blaves i per a la connexió de persones emprenedores amb els ecosistemes d'emprenedoria verda europeus. Aquests projectes contribuiran a afrontar els grans reptes actuals com la crisi generada pel COVID, la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic i la despoblació del món rural, en el marc dels diferents plans i estratègies que constitueixen el marc general de la transició justa i ecològica.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques o jurídiques que desenvolupin programari, maquinari o sensoring aplicable al seu negoci en l'activitat comercial minorista.

IV Concurs d'Idees Tecnològiques per al comerç minorista

Organisme: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Termini de presentació de sol·licitud: fins 31 de juliol de 2021

Breu resum: Es premiaran les quatre millors idees presentades. El primer premi comportarà una dotació econòmica de 10.000 euros i els premis restants seran d'igual import fins a sumar l'import màxim de 24.000 euros.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones jurídiques privades amb i sense ànim de lucre i també persones físiques que actuïn com a ocupadores.

Subvencions per a la contractació de persones desocupades del programa Empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE)

Organisme: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Fundación Biodiversidad)

Termini de presentació de sol·licitud: find 30 de setembre de 2021

Breu resum: Subvencions per a la contractació de persones aturades a temps complet per un període mínim de sis mesos per persones físiques o entitats que estiguin vinculades directament o indirectament amb l'economia verda i / o blau o que, no estant vinculades, generin ocupació que contribueixi a una línia de negoci sostenible o la gestió d'una millora ambiental a l'entitat, amb l'objectiu de contribuir a afrontar grans reptes actuals com la crisi generada pel Covid-19, la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic i el repte demogràfic , impulsant una transició ecològica i justa i construint un futur més resilient i sostenible.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Empreses i autònoms

Subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

Organisme: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Termini de presentació de sol·licitud: fins l’1 d’octubre de 2021

Breu resum: L'objecte d'aquesta subvenció és la de suport a la mobilitat eficient i sostenible corresponents a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball (Programa MOVES II).

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms

Capitalitza la teva prestació.

Organisme: Govern d'Espanya

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit

Breu resum: Per aquelles persones a l'atur pensant en iniciar un treball per compte propi, poden beneficiar-se del pagament únic de la seva prestació per muntar la seva empresa. Aquesta mesura facilita les iniciatives d'ocupació autònoma abonant en un sol pagament l'import de la prestació per desocupació a les persones beneficiàries.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms

Compatibilitat de la prestació amb el treball per compte propi.

Organisme: Govern d'Espanya

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit

Breu resum: Per aquelles persones que estan percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu i ha cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral, i es dona d'alta com a treballador o treballadora per compte propi, podrà continuar percebent la prestació que li correspongui, mentre estigui treballant per compte propi, durant un màxim de 270 dies.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms

Bonificacions de la seguretat social.

Organisme: Govern d'Espanya

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit

Breu resum: Beneficis en la cotització de la Seguretat Social i altres pecularitats de cotització.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms, petites empreses i microempreses.

Ajuts per a la promoció del sector dels videojocs i altres formes de creació digital

Organisme: Ministerio de Cultura y Deporte

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 7 de juliol

Breu resum: Els ajuts per a la promoció de el sector de l'videojoc i altres formes de creació digital tenen per objecte el suport a projectes de videojocs, tant aquells on la distribució sigui a través dels canals existents (PC; consoles; mòbil; TV o plataformes de "streaming") com els que es desenvolupin per a indústries emergents (serious games; cloud gaming; weareables; indústria 4.0; ...), i a projectes vinculats amb altres formes de creació digital (narracions transmedia i crossmedia; podcasts; realitat estesa, augmentada, mixta i virtual ...). En tot cas, tots els projectes han de tenir caràcter i/o interès cultural.

TANCADA

Més informació

Destinatari: Autònoms i empreses de joves emprenedors menors de 35 anys

Convocatòria Certamen Nacional de Joves Emprenedors 2021

Organisme: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 - Instituto de la Juventud

Termini de presentació de sol·licitud: fins 15 de juliol de 2021

Breu resum: L'Institut de la Joventut (Injuve) convoca el Certamen Nacional de Joves Emprenedors 2021 per donar suport a joves que lideren projectes innovadors, per a empreses ja constituïdes, amb una antiguitat màxima de tres anys i mínima d'un, amb independència de el sector en què es promoguin. Als deu primers seleccionats els serà concedit un ajut econòmic de 20.000 euros.

TANCADA

Més informació