Ventanilla única municipal | Punt PAE

La Ventanilla Única Municipal unifica els serveis d’un Punt PAE (Un PAE és un Punt d’Atenció a l’Emprenedor, concertat amb la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa que ofereix serveis lligats a l’alta d’empreses) reforçat amb l’assessorament i la tramitació en més matèries. Perquè crear una nova empresa mereix tota l’ajuda de l’Administració.

Com t’ajudam a PalmaActiva?

Tots aquests serveis seran ampliats amb l’atenció personalitzada dels nostres tècnics, a tots els usuaris que hi estiguin interessats.

La tramitació telemàtica ofereix agilitat i evita desplaçaments innecessaris, a més a més de reduir els costos d’intermediació. Perquè aquest temps que t’estalviaràs ho dediquis al més important, fer un bon pla de negoci.

La Ventanilla Única de PalmaActiva ofereix els següents serveis gratuïts per als emprenedors que es vulguin donar d’alta com a autònoms o constituir una societat limitada:

1. Informació general sobre aspectes legals, fiscals, comptables i de Seguretat Social.
2. Informació sobre els ajuts i els incentius vigents per a la creació d’empreses.
3. Constitució d’empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica CIRCE, utilitzant el document únic electrònic (DUE).
4. Assessorament i tramitació de llicències municipals dobertura de locals.
5. Tramitació del cessament de lactivitat mitjançant el sistema de tramitació telemàtica CIRCE i utilitzant el PACDUE.
6. Informació sobre el servei de Mentoring.
7. Informació sobre el teixit de les Associacions Empresarials més rellevants.
8. Informació sobre els cursos i conferències per a emprenedors/autònoms/pimes.
9. Informació sobre les Trobades Empresarials que s’organitzen a PalmaActiva.
10. Informació sobre els espais del Centre dEmpreses de PalmaActiva.

Com funciona?

Només tramitem altes per a autònoms i societats de responsabilitat limitada (SRL). Si és el teu cas:
• Demana cita prèvia omplint aquest formulari amb les teves dades: Demanar cita PAE

• En 48 hores et contactarem per fixar dia i hora per tramitar la teva alta telemàtica al nostre PAE de C. Socors, 22, 07002 Palma.
• El dia de la cita és imprescindible que portis la següent documentació, segons la forma jurídica que vulguis adoptar:

Recomanam

Abans de donar-te d’alta, informa’t bé de les diferents formes jurídiques assistint a la sessió informativa sobre Formes jurídiques i tràmits que impartim cada mes. Pots inscriure’t a la propera sessió aquí: agenda.
Més informació: Formes jurídiques, tràmits i fiscalitat.

Empresaris Individuals (Autònoms)

Quina documentació/informació necessitaràs?

• Fotocòpia i original del DNI de tots els socis. Els estrangers presentaran NIE comunitari o NIE i permís de residència i treball per compte propi. Els socis casats: DNI o NIE del cònjuge i règim matrimonial.
• Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat Social de tots els socis, o un altre document que acrediti el núm. d’afiliació a la Seguretat social. Si pertanyen a alguna Mutualitat autoritzada, alta original i fotocòpia.
• Si un soci és forma jurídica, proporcionarà la denominació social de l’empresa, el seu CIF i el domicili social. A més s’aportarà original i fotocòpia de: escriptura de la seva empresa, dades d’inscripció en el Registre Mercantil Provincial (RMP) i poder del representant legal.
• Percentatges de participació en el capital social i tipus d’aportació (dinerària o no dinerària).
• Dades de l’administrador / és i tipus d’administració (individual, solidària o mancomunada). Per a la seva adscripció com a autònom / s, base de cotització triada, Mútua d’IT (incapacitat temporal) i si optarà a la cobertura per accident de treball i malaltia professional (AT-EP). Més informació als enllaços indicats a sota.
• Dades del domicili i de l’activitat de l’empresa a donar d’alta, inclòs els metres quadrats del lloc, codi postal i telèfon.
• Fotocòpia i original: registre de la Denominació Social en el Registre Mercantil Provincial (RMP)
• Objecte social redactat i en Pendrive.
• Si l’administrador ha de donar-se d’alta com a autònom, també haurà d’aportar un número de compte bancari per a realitzar la domiciliació de la quota del RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
• Epígraf / s de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’activitat i codi d’activitat segons la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE09). Veure informació a sota.

Has de saber què:

• Si algun soci és estranger comunitari i no té NIE haurà de sol·licitar abans de donar d’alta l’S.L .. Pots consultar el tràmit a l’enllaç d’Assignació NIE indicat més avall.
• Si algun soci és estranger no comunitari i no té NIE ni permís de residència i treball per compte propi haurà de sol·licitar-los prèviament a la tramitació de la SRL. Pots consultar com realitzar-los en els enllaços d’Assignació NIE i Estrangeria indicats a sota.
• No es tramiten Llicències d’Obertures ni altes de treballadors. Pots consultar tota la informació sobre contractació laboral en el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE, T. 901 010.121) o en els enllaços indicats a sota.
• Si l’activitat es va a realitzar en un local de lloguer cal saber si cal practicar retenció en el pagament del lloguer o no. En general, el llogater ha de retenir a l’arrendador un 15% a compte de l’IRPF o IS, llevat que l’arrendador acrediti que aquesta donat d’alta en el grup 861 de l’IAE.
• Abans d’acudir a la cita amb el notari, has d’obrir un compte bancari per al dipòsit del Capital Social i realitzar l’ingrés corresponent. L’entitat bancària emetrà un certificat que acredita l’ingrés davant el notari.

Més informació

Assignació de NIE.
Extrangeria.
Contractes laborals.
Tresoreria General de la Seguretat Social.
Mutues col·laboradores.
• Epígrafes IAE: Agència Tributària T. 901 33 55 33 o en aquest enllaç.
Códis CNAE09.
Ajudes i incentius.
• És important que llegeixi detingudament la següent guia: Procés de constitució com autònom.

Societats de Responsabilitat Limitada (SRL)

Quina documentació/informació necessitaràs?

• Fotocòpia i original DNI de tots els socis. Els estrangers presentaran: NIE comunitari o NIE i permís de residència i treball per compte propi.
• Fotocòpia i original Targeta de la Seguretat Social de tots els socis, o un altre document que acrediti el núm d’afiliació a la Seguretat social. En el cas de pertànyer a alguna Mutualitat autoritzada, presentar alta original i fotocòpia.
• Si un soci és forma jurídica, cal aportar la denominació social d’aquesta empresa, el CIF de l’empresa, el domicili social, les dades completes del representant que ha de tenir poders per poder signar, la data d’atorgament d’escriptura i la data en què es va inscriure al RMP. Ha de sol·licitar l’escriptura original i fotocòpia de la caràtula i de les dades registrals. També el poder del representant: original i fotocòpia.
• Dades personals dels socis i els seus cònjuges: DNI i Règim matrimonial.
• Dades del domicili de l’empresa i de l’activitat, inclòs els metres quadrats del lloc de l’activitat, codi postal i telèfon.
• Percentatges de participació en el capital social i administradors. Per adscripció al Règim Especial de Treballadors Autònoms: base de cotització triada i mútua d’AT-EP.
• Documentació acreditant el registre de la Denominació Social en el R.M.C. Ha de registrar-un soci): original i fotocòpia.
• Objecte social redactat i en Pendrive.
• Nº de Compte o targeta bancària per a la domiciliació del pagament de l’R.M.P.
• Epígraf / s de l’IAE que li corresponguin (informa’t a l’Agència Tributària, Telf. 901 33 55 33)

Has de saber que:

• Si algun soci és estranger comunitari i no té NIE haurà de sol·licitar abans de donar d’alta l’S.L. Pot consultar el tràmit en aquest enllaç Assignació NIE.
• Si algun soci és estranger no comunitari i no té NIE ni permís de residència i treball per compte propi haurà de sol·licitar-los prèviament a la tramitació de la SL. Pot consultar com realitzar-los en els enllaços: Assignació NIE i Extrangeria.
• Si l’activitat es va a realitzar en un local de lloguer cal saber si cal practicar retenció en el pagament del lloguer o no. En general, el llogater ha de retenir a l’arrendador un 15% a compte de l’IRPF o IS, llevat que l’arrendador acrediti que aquesta donat d’alta en el grup 861 de l’IAE.
• Abans d’acudir a la cita amb el notari, haurà d’obrir el Compte Bancària per al dipòsit del Capital Social i realitzar l’ingrés corresponent. L’entitat bancària emetrà un certificat per poder acreditar davant el notari la veracitat de dit ingrés.
• Si es desitja, es poden domiciliar els pagaments a la Seguretat Social en un número de compte particular, en el moment de la tramitació.
• No es tramitaran altes de treballadors. Pot consultar tota la informació sobre contractació laboral en el Servicio Público de Empleo Estatal així com els tràmits per donar d’alta als treballadors en el següent enllaç Contratación laboral.
• No es tramiten Llicències d’Obertura.

Més informació

Assignació de NIE.
Extrangeria.
Contractes laborals.
Tresoreria General de la Seguretat Social.
Denominació Social en el Registre Mercantil.
Mutues col·laboradores.
• Epígrafes IAE: Agència Tributària T. 901 33 55 33 o en aquest enllaç.
Códis CNAE09.
Ajudes i incentiuis.
• És important que llegeixis aquestes guies: Accedeix.