Convocatòria pública

Ofertes de plantilla i programes a PalmaActiva

Aquí es recullen les convocatòries de PalmaActiva per formar part de la nostra plantilla o de llocs de treball relacionats amb els programes que desenvolupem.

OBERT Procés selectiu estabilització per cobrir places de personal laboral de PalmaActiva
Bases específiques BOIB núm. 160, de 10 de desembre de 2022: consulta BOIB
Anunci convocatòria BOE núm. 313, de 30 de desembre de 2022: consulta anunci
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
El termini de presentació de les sol·licituds i autobaremació serà de vint dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE. (Del 2 al 31 de gener de 2023, ambdós inclosos)

FINALITZATConvocatòria de dues borses de treball per personal laboral amb caràcter temporal de tècnic/a d’administració i tècnic/a en gestió de personal - BOIB Núm 45, de 2 de abril de 2022
Data de publicació: 2 d’abril de 2022
Convocatòria de dues borses de treball per personal laboral amb caràcter temporal de tècnic/a d’administració i tècnic/a en gestió de personal – BOIB Núm 45, de 2 de abril de 2022 ->
Veure BOIB

 
El 15/11/2022 es publica:
Modificació llista definitiva – TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ
 
El 08/09/2022 es publica:
Acta definitiva valoració mèrits – TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ
Notificació llista definitiva borsa – TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ
 
El 25/07/2022 es publica:
Notificació llista definitiva – TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE PERSONAL
Acta del tribunal – llista definitiva TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE PERSONAL
 
El 19/07/2022 es publica:
Llista provisional de mèrits – TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ
 
El 17/06/2022 es publica:
Llista provisional de mèrits – TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE PERSONAL
 
El 11/05/2022 es publica:
Llista definitiva de persones admeses i excloses – TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ
ANNEX I- ÍNDEX DE MÈRITS AL·LEGATS TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ
Llista definitiva de persones admeses i excloses – TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE PERSONAL
ANNEX I- ÍNDEX DE MÈRITS AL·LEGATS TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE PERSONAL
 
El 02/05/2022 es publica:
Acta de rectificació d’errors: Llista provisional de persones admeses i no admeses – TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ
 
El 29/04/2022 es publica:
Llista provisional de persones admeses i no admeses – TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ
Llista provisional de persones admeses i no admeses – TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE PERSONAL
 
El 04/04/2022 es publica:
Membres del tribunal qualificador


 

FINALITZAT Bases i la convocatòria per a cobrir 3 llocs de feina d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
Data de publicació: 9 de juliol de 2020
Bases i convocatòria al BOIB Núm 120 – 9/juliol/2020 -> Veure BOIB

 
El 16/10/2020 es publica:
Resolució definitiva contractació AODL

El 07/10/2020 es publica:
Llista definitiva dels candidats que participaren al procés AODL PalmaActiva

El 30/09/2020 es publica:
Puntuació baremació de mèrits AODL

El 15/09/2020 es publica:
Llista DEFINITIVA d’aptes i no aptes de la prova de selecció AODL

El 08/09/2020 es publica:
El Tribunal qualificador del procés sel·lectiu del procediment de sel·lecció de tres llocs de feina AODL ha aprovat en data 4 de setembre de 2020:

1.- Llistat provisional de persones aptes i no aptes, amb la puntuació obtinguda per cada un dels participants, que s’adjunta con annex, al procés selectiu per a cobrir tres llocs de feina d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local en PalmaActiva, i ordenar la seva publicació a la pàgina web de PalmaActiva i de l’Ajuntament de Palma.

2.- Concedir, tal i com estableixen les bases de la convocatòria, un termini de dos dies hàbils des de l’endemà de la publicació de les qualificacions provisionals per efectuar reclamacions contra la qualificació obtinguda en aquesta fase.
Llista PROVISIONAL d’aptes i no aptes de la prova de selecció AODL
 
El 01/09/2020 es publica:
Instruccions protocol COVID
Declaració responsable
 
El 21/08/2020 es publica:

El 11/08/2020 es publica: El 31/07/2020 es publica: El 21/07/2020 es publica: El 10/07/2020 es publica:
DESERT Bases específiques per a per a cobrir un lloc de feina de TGM de RH en règim de personal laboral interí
Anunci de la convocatòria al BOIB 14/12/2017: (CAT | ESP)
Bases generals BOIB núm. 137 de 29 d’octubre de 2016: consultar el BOIB
Procediment de la selecció: Concurs-oposició
Caràcter: torn lliure
Grup professional: TGM
Termini per presentar sol·licituds: 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de les bases al BOIB

10 de gener 2018

17 de gener 2018

24 de gener 2018

8 de febrer 2018

9 de març 2018

13 d’abril 2018

FINALITZAT Bases específiques per a la creació d’un borsí per a la cobertura temporal dels llocs de feina vacants de TGS formació i TGS ocupació de PalmaActiva
Anunci Borsí TGS al BOIB núm. 099 de 12 d’agost de 2017: consultar el BOIB
Bases generals BOIB núm. 137 de 29 d’octubre de 2016: consultar el BOIB
Procediment de la selecció: Concurs-oposició
Caràcter: torn lliure
Grup professional: TGS
Termini per presentar sol·licituds: 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de les bases al BOIB

Important: juntament amb la sol·licitud s’acompanyarà la fotocòpia compulsada dels requisits mínims: Títol Llicenciatura o grau en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o equivalents a la titulació adequada a les funcions de la especialitat requerida, títol català nivell C i la fotocòpia compulsada del DNI. La resta de mèrits només es presentaran en cas de que el/la candidat/a superi la fase d’oposició.

1 setembre 2017

8 setembre 2017

15 setembre 2017

3 de novembre 2017

17 de novembre 2017

12 de desembre 2017

21 de desembre 2017

11 de enero 2018

22 de enero 2018

30 de gener 2018

6 de febrer 2018

FINALITZAT Bases específiques per a la cobertura temporal mitjançant contracte interinatge lloc de feina administratiu/va a PalmaActiva

Consulta les bases al BOIB.

Procediment de la selecció: Concurs-oposició
Caràcter: torn lliure
Grup professional: Administratiu/va
Sou brut anual: 20.624’78 €
Jornada: completa
Naturalesa: Personal laboral interí
Data de publicació: 29/04/2017

12/05/2017: Llistat de persones admeses i excloses

22/05/2017: Llistat DEFINITIU de persones admeses i excloses

29/05/2017: Acta de correcció de les proves

01/06/2017: Notificació acta definitiva correcció proves i termini presentació mèrits

02/06/2017: Plantilla per a la presentació de mèrits

07/06/2017: Notificació Acta provisional avaluació mèrits

Notificació Acta Definitiva avaluació MÈRITS interinatge adm

13/06/2017: Notificació Acta provisional avaluació mèrits post revisió

16/06/2017: Notificació Acta Definitiva avaluació mèrits

FINALITZAT Bases Especifiques per a la selecció de professionals projectes mixts d’ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més finançat amb fons de conferència sectorial
Per resolució de gerència de PalmaActiva, de dia 5 de gener de 2017, amb número de decret PAC 2017 00002, es varen aprovar les Bases Especifiques per a la selecció de professionals projectes mixts d’ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més finançat amb fons de conferència sectorial (BOIB núm 98 de 2 d’agost de 2016).

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper dia 13 de gener de 2017.

Relació de persones admeses i excloses

Relació de persones admeses i excloses. Llistat DEFINITIU

Relació de resultats de les proves escrites.

Resolució d’anul·lació de la primera prova Personal DIRECTIU.

Anunci resposta al·legacions personal administratiu.

Anunci RESULTAT NOVA PROVA ESCRITA personal directiu.

Anunci RESULTAT ENTREVISTA I MÈRITS personal administratiu

Anunci RESULTAT ENTREVISTA I MÈRITS personal docent

Anunci RESULTAT ENTREVISTA I MÈRITS personal directiu