Perfil del contractant

Relació de contractes licitats per PalmaActiva durant l’any en curs

EN PROCÉS Exp. 01/2024. Contratactació de serveis docents per a PalmaActiva temàtica “Certificats de professionalitat” i suministre de material didàctic de cada acció formativa.

Data de publicació: 08/05/2024

Anar a la Plataforma Estatal
EN PROCÉS Exp. 13/2023. Contratactació de serveis docents per a PalmaActiva temàtica competències transversals.

Data de publicació: 08/05/2024

Anar a la Plataforma Estatal
EN PROCÉS Exp. 09/2023. Contractació de serveis docents per a PalmaActiva per a la temàtica Idiomes (anglès i alemany) .

Data de publicació: 10/03/2024

Anar a la Plataforma Estatal
EN PROCÉS Exp. 10/2023. Contractació de serveis docents per a PalmaActiva per a la temàtica noves tecnologies.

Data de publicació: 29/02/2024

Anar a la Plataforma Estatal
EN PROCÉS Exp. 08/2023. Contractació de serveis docents per a PalmaActiva per a la temàtica creació i gestió d'empreses, règim d'autònom i comerç.

Data de publicació: 29/02/2024

Anar a la Plataforma Estatal
EN PROCÉS Exp. 14/2023. Serveis de formació, realització de cursos de especialitats diferents previstes a l'ordre FOM/2296/2002 i aportació de manual de continguts específics per a cada lot, impartits per entitats acreditades per impartir-los.

Data de publicació: 29/02/2024

Anar a la Plataforma Estatal
EN PROCÉS Exp. 12/2023. Contractació de serveis docents per a PalmaActiva per a la temàtica formació nàutica.

Data de publicació: 29/02/2024

Anar a la Plataforma Estatal
EN PROCÉS Exp. 11/2023. Contractació de serveis docents per a PalmaActiva per a la temàtica turisme i restauració.

Data de publicació: 28/02/2024

Anar a la Plataforma Estatal
ANUL·LAT Exp. 07/2023. Contractació d'auditories, per una entitat certificadora independent i homologada per ENAC, segons la norma ISO 9001:2015: Lot 1: 2 auditories externes de seguiment i 1 auditoria externa de renovació, i si escau 1 auditoria de transferència Lot 2: 3 auditories internes.

Data de publicació: 28/02/2024

Anar a la Plataforma Estatal
DESERT Exp. 14/2023. Organització i desenvolupamento de 12 concerts musicales de contingut i repertori musical relacionat amb nadal, els valors i la tradició pròpia del moment que es durà a terme a diferents ubicacions de Palma, durant el mes de desembre de 2023.

Data de publicació: 07/11/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Exp. 05/2023. Contractació de serveis docents per a PalmaActiva, temàtica: Certificats de professionalitat; i subministrament del material didàctic de cada acció formativa.

Data de publicació: 16/10/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Exp. 12/2023 PRO. Subministrament, impressió i distribució de 9.000 bosses.

Data de publicació: 07/09/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Republicació del PA Exp. 2/2023 FOR. Serveis docents: impartició en modalitat presencial del mòdul MF0977_2 “Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente” (anglès) del certificat de professionalitat ADGG0208 “ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON EL CLIENTE” i suministrament de 12 llibres-manual del mòdul.

Data de publicació: 28/08/2023

Termini de presentació d’ofertes: 22/09/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICADO PA Exp. 10/2023. Subministrament de cadires oficina ergonòmiques amb reposa braços per a PalmaActiva.

Data de publicació: 24/08/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 02/2023. Serveis de neteja dels locals, centres i dependències administratives de PalmaActiva detallats annex I dels PPT amb aportació de tota la maquinària, utensilis, productes de neteja, sistemes de recollida selectiva i els accessoris, elements, fungibles i consumibles necessaris per la prestació integral i completa del servei i la gestió dels residus.

Data de publicació: 24/05/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 03/2023. Servei de Seguretat Privada, Vigilància i control accessos als immobles, dependències i instal·lacions de PalmaActiva.

Data de publicació: 24/05/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 04/2023. Contractació de serveis docents per a PalmaActiva temàtica “Certificats de professionalitat” i material didàctic de cada acció formativa.

Data de publicació: 10/05/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 01/2023. Subministrament i configuració de 35 ordinadors portàtils amb Windows 11 Pro i Office Llar i Empreses 2021. Equip informàtic ha de complir una sèrie de característiques de programació (processador, memòria RAM, connectivitat, ...) i disposar de determinats complements accessoris, carregador, ratolí , funda...).

Data de publicació: 18/04/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 4/2023 FOR. Servei docent: modalitat presencial per al mòdul MF1051 Anglès professional per a serveis de restauració i 16 llibres del mòdul

Data de publicació: 15/03/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 3/2023 FOR. Servei docent: impartició en modalitat presencial per al mòdul MF0711: Seguretat, higiene i protecció ambiental a hostaleria i 16 llibres manual del mòdul

Data de publicació: 15/03/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 2/2023 FOR. Serveis docents: impartició en modalitat presencial del mòdul MF0977_2 “Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente” (anglès) del certificat de professionalitat ADGG0208 “ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON EL CLIENTE” i suministrament de 12 llibres-manual del mòdul.

Data de publicació: 16/02/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 1/2023 FOR. Serveis docents: impartició en modalitat presencial de dues ediciones del mòdulo MF0974_1 "Tratamiento de datos, textos y documentación" i suministrament de 22 llibres- manual del mòdul.

Data de publicació: 16/02/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 5/2022. Dissenyar i dotar de contingut accions formatives amb temàtiques dins cada lot i acció formativa de annex A, i realització de tasques indicades: participar en selecció alumnat, impartir accions formatives... Participar en el tancament del curs: claustre de professors per als cursos de temàtica TIC Y PERFILES PROFESIONALES EMERGENTES

Data de publicació: 08/02/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 9/2022. Dissenyar i dotar de contingut accions formatives amb temàtiques dins cada lot i acció formativa de annex A, i realització de tasques indicades: participar en selecció alumnat, impartir accions formatives... Participar en el tancament del curs: claustre de professors per als cursos de temàtica COMPETÈNCIES TRANSVERSALES PER A OCUPACIÓ I AUTOCUPACIÓ

Data de publicació: 07/02/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 8/2022. Dissenyar i dotar de contingut accions formatives amb temàtiques dins cada lot i acció formativa de annex A, i realització de tasques indicades: participar en selecció alumnat, impartir accions formatives... Participar en el tancament del curs: Ccaustre de professors per als cursos de temàtica CREACIÓ I GESTIÓ EMPRESES

Data de publicació: 07/02/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 4/2022, SUBMINISTRAMENT EINA INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA CAMPANYA VALES DESCOMPTE PALMAACTIVA PRIMER SEMESTRE DE 2023.

Data de publicació: 24/01/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp 10/2022 FOR. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DOCENTS PER PALMAACTIVA - Competències digitals bàsiques.

Data de publicació: 04/01/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp 7/2022 FOR. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DOCENTS PER PALMAACTIVA - Idiomes.

Data de publicació: 04/01/2023

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp 4/2022 FOR. Serveis docents per impartir el mòdul MF0977_2 Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client del certificat de professionalitat ADGG0208 ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AMB EL CLIENT.

Data de publicació: 08/09/2022

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 03/2022. Subministrament, configuració i instal·lació equipament informàtic, pissarra digital i llicències windows per a PalmaActiva, i retirada de residus generats.

Data de publicació: 05/08/2022

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT PA Exp. 01/2022. Dissenyar i dotar de continguts les accions formatives: temàtiques, modalitats i extensions de cada lot i curs/acció formativa. Realització de tasques, participació en la selecció alumnat, impartició accions formatives. Inclou gestió docència del curs, avaluació alumnat, gestió de la qualitat, participar en el tancament del curs: claustre.

Data de publicació: 20/06/2022

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Exp. PA 02/2022 FOR. Serveis de formació, realització de 13 cursos de 4 especialitats diferents previstes en ordre FOM/2296/2002 i aportació de manual de continguts específics per a cada lot, impartits per entitats acreditades

Data de publicació: 02/06/2022

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICATExp. 3/2022 FOR. Redacció documentació tècnica i documentació necessària; confecció de plànols per obtenció de llicències activitat de formació de diferents locals i espais de PalmaActiva

Data de publicació: 13/05/2022

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Exp. 2/2022 FOR. Adquisició equipament informàtic i tecnològic per a un punt de venda de comerç

Data de publicació: 10/05/2022

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Exp. 1/2022 FORM. Subministrament de mobiliari; mobiliari comercial per acreditació en especialitats formatives COMT0211 i COMT0112 dels certificats de professionalitat, família professional: Comerç i Marqueting

Data de publicació: 10/05/2022

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Exp. 3/2021 FORM. Contratactació auditoria externa per a realització -per una entitat certificadora independent i homologada per ENAC-, de les següents auditories segons la norma ISO 9001:2015: Una (1) auditoria externa de seguiment i una (1) auditoria externa de renovació de la certificació de PalmaActiva i, si procedeix, una (1) auditoria de transferència entre empresa que certificà el sistema de gestió de PalmaActiva el 2020 i adjudicatària de la present licitació. Auditories a realitzar els anys 2022 i 2023

Data de publicació: 13/04/2022

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Exp. 2/2021 FORM. Contractació del dret ús de software de productivitat: llicències tipus Google Workspace Business Standard, Microsoft 365 Empresa estandar o similar

Data de publicació: 13/04/2022

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Exp. 12/2021 RH. Representació i defensa jurídica de PalmaActiva en fins a 7 demandes àmbit social, als Jutjats i Tribunals Illes Balears- Palma.

Data de publicació: 11/01/2022

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Exp. 09/2021 FORM Oferta per la substitució, retirada i descontaminació equip existent, subministrament i instal·lació de 3 nous equips de climatització i adequació de les instal·lacions de la resta dels equips existents.

Data de publicació: 29/11/2021

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Exp. 07/2021 PRO Eina informàtica per a la gestió de Campanya emissió i distribució de vals descompte, per a fomentar la recuperació i reactivació econòmica del comerç local de Palma

Data de publicació: 02/09/2021

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Expedient 06/2021 PRO Eina informàtica per a la gestió electrònica expedients de subvenció de PalmaActiva.

Data de publicació: 05/07/2021

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Expedient 04/2021 PRO Substitució de màquina refredadora sistema de refrigeració en edifici situat a la Plaça Llorenç Bisbal núm. 5 de Palma , instalació de nova refredadora, modificació de la instal·lació segons detall pressupost descompost i esquema modificant la instal·lació existent. Retirada i descontaminació de la màquina actual i del gas, elements auxiliars i material enderroc.

Data de publicació: 04/06/2021

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Expedient 03/2021 FOR Consultoria per a la planificació 2021 del SGQ existent, que inclou l’establiment de objectius i metes, l’elaboració d’un DAFO, la formació del personal en sessions pràctiques d’avaluació i planificació del SGQ. Control i mesura. Realització de l’auditoria interna i l’enquesta de clima laboral. Assistència a l’auditoria externa. 2.- consultoria per al desenvolupament de les adaptacions necessàries al SGQ certificat segons la norma ISO 9001:2015 de PalmaActiva, que permetin el manteniment de la mencionada certificació amb una ampliació de l’abast que inclogui el punt 8.3 de la Norma ISO 9001:2015, corresponent a Disseny i Desenvolupament dels productes i serveis, i l’explicitació de que l’àrea de Formació de PalmaActiva és un centre de formació nàutica segons conveni STCW (Organització Marítima Internacional normes de formació, certificació i guàrdia per a la gent de mar)

Data de publicació: 05/05/2021

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Expedient 02/2021 Disseny de plataforma Web personalitzada per a la realització d,una Fira d,Ocupació virtual.

Data de publicació: 27/04/2021

Anar a la Plataforma Estatal
ANUL·LATExpedient 01/2021 Servei de consultoría per a l-adpatació de la SGQ de PalmActiva en norma ISO 9001:2015, mantenimient i ampliació abast que inclougui el punto 8.3 de la Norma, correponent al disseny i desenvolupament de productes i serveis propis; planificació del sistema de qualitat per a l-Àrea de Formació de PalmaActiva per al any 2021; explicitació que l-Àrea de Formació de PalmaActiva és un centre de formació nàutica conforme al conveni STCW (Organització Marítima Internacional) i redacció del manual de qualitat requerit per a ser centre de formació, conforme a la normativa vigent de la DG de Marina Mercant

Data de publicació: 24/02/2021

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICATExpedient 01/2021 Servei de seguretat i vigilància dels immobles, dependències i instal·lacions de Palmaactiva

Data de publicació: 10/02/2021

Anar a la Plataforma Estatal
DESERT Expedient 16/2020 Contracte menor de serveis per a l’organització i la implementació d’una campanya publicitària i de màrqueting durant el mes de desembre 2020, incidint a la campanya de Nadal, per tal de donar suport als establiments comercials de proximitat i locals

Data de publicació: 10/12/2020

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Expedient 16/2020 Manteniment de les webs WordPress de Palmaactiva

Data de publicació: 02/12/2020

Anar a la Plataforma Estatal
ANUL·LAT Expedient 15/2020 Organització i implementació de campanya de dinamització comercial i incentivació de l,activitat vendes al comerç local i de proximitat a la ciutat de Palma durant el mes de desembre de 2020.
ADJUDICAT Expedient 14/2020 Contracte menor de serveis per a la producció de mascaretes reutilitzables amb la inserció de logo, motiu o imatge de suport al comerç de proximitat i local de Palma.

Data de publicació: 20/11/2020

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Expedient 13/2020 ADM Oferta per a la substitució de dues portes de vidre abatibles per portes automàtiques dels dos accessos a edifici ubicat al carrer Socors, 22.

Data de publicació: 10/11/2020

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Expedient 12/2020 OCU Disseny i implementació per a PalmaActiva d,una eina informàtica gamificada, denominada ESCAPE ROOM, tematitzada sobre continguts d,orientació laboral

Data de publicació: 09/11/2020

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Expedient 11/2020 OCU Oferta per a la realització obres adaptació de banys per a persones amb mobilitat reduïda i llicències d,activitat local PalmaActiva

Data de publicació: 30/10/2020

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Expedient 10/2020 ADM Contracte de serveis de vigilància i seguretat per a PalmaActiva

Data de publicació: 23/10/2020

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Expedient 9/2020 PROM Contracte de realització de jornades de comerç a Palma, amb el títol "Mesures de futur per a la dinamització del comerç a Palma"

Data de publicació: 23/10/2020

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Expedient 9/2020 FOR Contracte obra: modificació de banys existent a local de PalmaActiva per a instal·lacio de bany adaptat i redacció presentació del projecte i altre documentació necessària per obtenció de llicència activitat de formació

Data de publicació: 05/10/2020

Anar a la Plataforma Estatal
FINALITZAT Expedient 8/2020 FOR Adquisició de 23 llicències de Google Suite per a PalmaActiva.

Data de publicació: 25/09/2020

Anar a la Plataforma Estatal
DESERT Expedient 3/2020 Serveis de seguretat, vigilància i serveis auxiliars dels immobles, dependències i instal·lacions de PalmaActiva.

Data de publicació: 21/09/2020

Anar a la Plataforma Estatal

ADJUDICAT Subministrament, configuració i instal·lació equips informàtics per a PalmaActiva.

Data de publicació: 10/09/2020

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Servei de Formació. Impartició, per entitats autoritzades, de diversos cursos de les diferents especialitats nàutiques previstes en FOM 2296 2002, i aportació dels corresponents manuals de continguts específics per a cada curs i aportació de material didàctic i de material fungible per als alumnes. S,aportarà un manual de contingut específic per a cada alumne, com a mínim en blanc i negre excepte en les pàgines on apareguin imatges on el color sigui fonamental per a la comprensió de la mateixa i prendre decisions correctament. El material actualitzat i enquadernat. Tramitació posterior davant de les autoritats nàutiques competents de les acreditacions de superació del curs, d,alumnes que l,hagin superat.

Data de publicació: 10/09/2020

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Anunci de licitació del contracte menor de submnistrament i serveis per a la posada en funcionament aplicació informàtica de recepció i gestió de subvencions per a PalmaActiva

Data de publicació: 27/08/2020

Anar a la Plataforma Estatal
ADJUDICAT Contracte de serveis. Serveis auxiliars de control accés i usuaris.
ADJUDICAT Contracte de serveis. Realització auditoria externa per certificar - segons les normes de ENAC - que el SGQ implantat àrea de Formació de PalmaActiva compleix els requisits que estableix la norma ISO 9001: 2015.
ADJUDICAT Demolició de pavimentació de dues terrasses exteriors existent en edifici ubicat al carrer Gerreria núm. 8, Palma; nova impermeabilització i pavimentació.
ADJUDICAT Contractació durant un any del servei de lloguer de plataforma personalitzada de formació on-line, ús del catàleg de continguts scorm (cursos on-line) de licitador i accés (i llicències) per a impartir continguts formatius propis de PalmaActiva.
ADJUDICAT Representació i defensa jurídica de PalmaActiva a 4 demandes de l’àmbit social als Jutjats i Tribunals Illes Balears- Palma.
ADJUDICAT Subministrament de 16 llicències MS Windows 10 Pro 64 bits Español OEM DVD + MS Office Standard 2019 Educació. Forma de subministrament: en CD/DVD o a través internet amb codi de descàrrega i instal·lació.

Data de publicació: 15/01/2020
Data final presentació ofertes: 06/02/2020

Veure contracte a la Plataforma de Contractació de l’Estat
ADJUDICAT Contracte de serveis de consultoria per a la implantació de sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 per a determinats serveis de PalmaActiva.

Data de publicació: 20/12/2019
Data final presentació ofertes: 15/01/2020
Data d’adjudicació: 11/02/2020

Veure contracte a la Plataforma de Contractació de l’Estat
ADJUDICAT Rehabilitació de xemeneia industrial de peces ceràmiques a Palma.

Data de publicació: 15/10/2019
Data final presentació ofertes: 25/10/2019

Veure contracte a la Plataforma de Contractació de l’Estat
ADJUDICAT Creació d’un enllaç de fibra òptica obscura entre la seu central de PalmaActiva i la seu central de l’IMI (Institut Municipal d’Innovació) (projecte tecnic i obra d’instal·lació).

Data de publicació: 15/10/2019
Data final presentació ofertes: 29/10/2019

Veure contracte a la Plataforma de Contractació de l’Estat
ADJUDICAT Contractació del subministrament d’impressió de material: paper de regal i bosses de compra per a la campanya “Fes Nadal al petit comerç 2019-2020” i el seu posterior repartiment.
ADJUDICAT Servei de neteja dels locals, centres i dependències de PalmaActiva - Exp. 2-2018.
D’acord amb l’article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui PalmaActiva es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l’esmentada plataforma.
DESERT Servei de seguretat, vigilància i serveis auxiliars d’immobles, dependències i instal·lacions de PalmaActiva. - Exp. 3-2018
D’acord amb l’article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui PalmaActiva es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l’esmentada plataforma.

Dades de la contractació

Núm.d’expedient: 3/2018

Procediment d’adjudicació

Procediment obert ordinari
Tipus de contracte: Serveis

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant: 16/07/2019

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
Adjudicatari:
Formalització del contracte:
Data d’adjudicació:
Preu de l’adjudicació:

ADJUDICAT Contractació del servei de lloguer de plataforma de formació en línia (E-Learning) i llicència ús de continguts formatius. Exp. 1-2019 FOR.
Licitadors: VERTICE FORMACIÓN Y EMPLEO S.L., CIF B98138274
Adjudicatari: VERTICE FORMACIÓN Y EMPLEO S.L., CIF B98138274, preu 3.509,00 euros (IVA inclòs)
Data d’adjudicació: 26/4/2019
ADJUDICAT Instal·lació bastida fumeral Edifici Gerreria PalmaActiva. exp. 1-19 ADM.

Data d’adjudicació: 10/abr/2019

Licitadors: MUNDITUBO S.A., CIF A07187016
Adjudicatari: MUNDITUBO S.A., CIF A07187016, Preu 3.521,10 (IVA inclòs)

Data publicació: 25/mar/2019

ADJUDICAT Serveis de Formació, realització de 10 cursos de 5 especialitats distintes previst a l’ordre FOM/2296/2002 i aportació de manual de continguts específic per a cada lot. Aportació de material didàctic i fungible per a l’alumnat. - Exp. 1-2019
D’acord amb l’article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui PalmaActiva es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l’esmentada plataforma.

Dades de la contractació

Núm.d’expedient: 1/2019

Procediment d’adjudicació

Procediment obert simplificat
Tipus de contracte: Serveis

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant: 14/01/2019

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant: 03/06/2019
Adjudicatari: JUAN BERNARDO CARDELL QUART
NIF: ****5366G
Formalització del contracte: El contracte s’ha formalitzat en data d’11 d’abril 2019
Data d’adjudicació JG: 03/04/2019
Preu de l’adjudicació:
LOT 1: 18.990,00 IVA exempte
LOT 2: 3.099.00 IVA exempte
LOT 3: 6.999,00IVA exempte
LOT 4: 14.499,00 IVA exempte
LOT 5: 8.200,00 IVA exempte

ADJUDICAT Contractació de subministrament i instal·lació de mampares d’oficina per a la compartimentació d’espais a l’edifici Quarter d’Intendència c/. Socors núm. 22 - Exp. 2-2018 ADM
ADJUDICAT Contractació de subministre d’impressió de material: paper de regal, borses de paper i borses de la compra para la campanya Fes Nadal al Petit Comerç - Exp. 1-2018 PROMECO
L’objecte del present contracte és: subministrament d’impressió de material per a la campanya “Fes Nadal al Petit Comerç”.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 5 dies hàbils des de l’endemà de la publicació.
LLOC DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: PalmaActiva, c. Socors, 22, en horari de 9 a 14 h, en dies laborables. es poden
presentar propostes per correu electrònic i per correu postal, que es comunicarà el seu enviament per correu electrònic a comerc@palma.es. Ofertes presentades mitjançant correu electrònic hauran d’haver estat signades electrònicament pel licitador, en el cas contrari, – al seu cas- se li requerirà perquè les signi abans de l’adjudicació.

Dades de la contractació

Tipus de contracte: subministrament.
Procediment: contracte menor.
Pressupost per lot (Impressió i subministrament): 12.150,00 euros (IVA exclòs)
Lot 1: Paper de regal PalmaActiva comerç 6.000 metres: 2.300,00 euros
Lot2: Paper de regal emblemàtics 2.000 metres: 1.650,00 euros
Lot3: Sobres de paper pel pa “emblemàtics” 15.000 unitats: 900,00 euros
Lot4: Sobres de paper per barra de pa “emblemàtics” 15.000 unitats: 800,00 euros
Lot5: Borsa emblemàtics 5000 unitats: 6.500 euros
Les empreses interessades poden presentar oferta a tots els lots o només a alguns.
Els anteriors imports són els pressupostos màxim dins de cada lot i pressupost màxim del contracte. Els licitadors poden presentar oferta que en cap cas pot superar ni l’import màxim fixat per al contracte ni l’import màxim de cada lot.

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant: 3 d’octubre 2018.

ADJUDICAT Contractació de serveis per a la prestació dels serveis de neteja dels locals, centres i dependències de Palmaactiva
L’objecte del present contracte és: prestacio dels serveis de neteja dels locals, centres I dependències de Palmaactiva
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació.
LLOC DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: Les ofertes es presentaran a PalmaActiva, Carrer Socors núm, 22 horari de registre de 09.00 a 14.00 hores. Es podran presentar propostes per correu postal dins del termini anterior, notificant la seva presentació a info@palmaactiva.com

Dades de la contractació

Procediment d’adjudicació: Contractes menors.
Tipus de contracte: serveis.

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant: 2 de juliol 2018.

ADJUDICAT Contractació per al subministrament i instal·lació de maquina refredadora a l’edifici del carrer Gerreria núm. 8 de palma, en substitució de l’actual refredadora, i retirada i descontaminació d’aquesta
L’objecte del present contracte de és: Substitució de màquina refredadora a l’edifici situat al Carrer de Gerreria núm. 8 de Palma , instal·lació de la nova refredadora i retirada i descontaminació
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 14 dies hàbils des de l’endemà de la publicación
LLOC DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: Les ofertes es presentaran a PalmaActiva, Carrer Socors núm, 22 horari de registre de 09.00 a 14.00 hores. Es podran presentar propostes per correu postal dins del termini anterior, notificant la seva presentació a info@palmaactiva.com

Dades de la contractació

Procediment d’adjudicació: Contractes menors
Tipus de contracte: Obres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant: 29 de juny 2018


DESERT Contracte de serveis per a Trampolins d’Ocupació i Empreneduria Social de PalmaActiva EXP. 1/2018 OCUP
L’objecte del present contracte de serveis és la contractació d’una persona física per a la realització de les activitats docents i de perfeccionament indicades al contracte.

Termini de presentació d’ofertes: 10 dies naturals des de l’endemà d’aquesta publicació (en aquest cas fins dia 11 de juny)

Lloc de prensetació d’ofertes: Les ofertes es presentaran a PalmaActiva, Carrer Socors núm, 22 horari de registre de 09.00 a 14.00 hores. Es podran presentar propostes per correu postal dins del termini anterior, notificant la seva presentació a info@palmaactiva.com

Dades de la contractació

Procediment d’adjudicació: Contractes menors
Tipus de contracte: Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant: 01 de juny, el termini de presentació acaba dia 11 de juny.

Ofertes presentades

Cesar Llorente Lopez
M. Isable Dominguez Fernandez
Regina Haro Llabrés

Resultat

Vistes les bases per a l’adjudicació del contracte i les ofertes presentades, la comissió de valoració resol declarar DESERTA l’adjudicació del contracte exp. 1/2018 OCUP, per no ajustar-se cap de les ofertes a les bases per a l’adjudicació del contracte.


ADJUDICAT Contracte de subministre de llicències Windows i Office. EXP. 1/2018 FOR

Fecha publicación: 17/05/2018
Núm. Expediente: 1/2018 FOR
Tipo de contrato: SUBMINISTRAMENT.
Procedimiento: CONTRACTE MENOR.

Licitadores:
Ofimatica Estorach S.L., CIF B-57452765

Adjudicatario:
Ofimatica Estorach S.L., CIF B-57452765


ADJUDICAT Contracte de Serveis per a l’elaboració de la RLT i la VLT de PalmaActiva
Data publicació: 04/05/2018
Núm. Expedient: 2/2018 RH.
Tipus de contracte: SERVEIS.
Procediment: CONTRACTE MENOR.

Licitadors:
Deloitte Abogados SLP CIF 80731839.
Seed Consultoria, Formació i Comunicació SL, CIF B 66153552.

Adjudicatari:
Seed Consultoria, Formació i Comunicació SL, CIF B 66153552.


ANUL·LAT Contracte de Serveis per a l’elaboració de la RLT i la VLT de PalmaActiva
Data publicació: 24/04/2018
Núm. Expedient: 1/2018 RH.
Tipus de contracte: SERVEIS.
Procediment: CONTRACTE MENOR.


La documentació adjunta a aquest anunci s’ha anul·lat.

DESERT Contracte de Serveis Trampolins d’ocupació i emprenedoria social

Dades de la contractació

Núm. expedient: 02/2018 – Contracte de Serveis Trampolins d’ocupació i emprenedoria social. Consultar BOIB
Procediment d’adjudicació: Obert per tramitació ordinària
Tipus de contracte: Serveis

Dades específiques de licitacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant: 02 març 2018
Data Inici presentació Ofertes: 02 març 2018
Data Fi presentació Ofertes: dimecres 19 de març 2018
Presentació Ofertes: Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma, PalmaActiva, C / Socors, 22, 07002 de Palma, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, a les oficines de PalmaActiva.
Obertura d’Ofertes: Dimarts 20 de març a les 11:00 hores a la Sala de Reunions de PalmaActiva C / Socors núm. 22 primer pis.


Licitadors:
La mesa, reunida en el dia i hora acordat, vist que no s’han presentat ofertes, ha procedit a DECLARAR DESERT l’expedient de contractació.


ADJUDICAT Contracte de Serveis de formació per a la realització de 10 cursos de 5 especialitats distintes previst a la ordre FOM/2296/2002

Dades de la contractació

Núm. expedient: 01/2018 – Contracte de Serveis de formació per a la realització de 10 cursos de 5 especialitats distintes previst a la ordre FOM/2296/2002. Consultar BOIB
Procediment d’adjudicació: Obert per tramitació ordinària
Tipus de contracte: Serveis

Dades específiques de licitacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant: 02 març 2018
Data Inici presentació Ofertes: 02 març 2018
Data Fi presentació Ofertes: dimecres 19 de març 2018
Presentació Ofertes: Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma, PalmaActiva, C / Socors, 22, 07002 de Palma, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, a les oficines de PalmaActiva.
Obertura d’Ofertes: Dimarts 20 de març a les 11:00 hores a la Sala de Reunions de PalmaActiva C / Socors núm. 22 primer pis.


Licitadors:
1.Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera
2.Formación Nàutica SL.
3.Juan Bernardo Cardel.
La mesa, reunida en el dia i hora acordat, ha procedit a l’obertura del sobres A, acordant requerir als licidors perquè esmenin els defectes en tres dias hàbils.
Resultat de la documentació d’esmena i obertura sobres B, el proper 26 de març a les 09.00h a PalmaActiva, carrer Socors núm. 22.
Resultat valoració sobres B i obertura de sobres C, el proper dimarts 27 de març a les 09.00 hores a PalmaActiva, carrer Socors núm. 22.

Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant: 09/04/2018.

Adjudicatari:
LOT 1: Formación Nàutica S.L. CIF B-57089062.
LOT 4: l’entitat Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera, amb CIF S-0700077-A.
LOT 5: l’entitat Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera, amb CIF S-0700077-A.

Data d’adjudicació Consell Rector: 05/04/2018.

Preu de l’adjudicació:
LOT 1: 20.600,00 euros (IVA exempt).
LOT 4: 16.620,00 euros (IVA exempt).
LOT 5: 8.820,00 euros (IVA exempt).


Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant: 18/06/2018

Adjudicatari:
LOT 2: Formación Nàutica S.L. CIF B-57089062.
LOT 3: Formación Nàutica S.L. CIF B-57089062.
Data d’adjudicació Consell Rector: 08/06/2018.

Preu de l’adjudicació:
LOT 2: 3.200,00 euros (IVA exempt).
LOT 3: 7.320,00 euros (IVA exempt).


ADJUDICAT C. Menor: Redacció de projectes d’activitat, presentació i obtenció de la llicència d’activitats de diversos immobles de PalmaActiva
ADJUDICAT C. Menor: Plec tècnic que ha de regir la contractació de serveis de formació per a la impartició de 2 cursos en l’especialitat nàutica embarcacions de supervivència i bots de rescat de l’ordre fom / 2296/2002

Dades de la contractació

Consulta els detalls al BOIB.

ADJUDICAT 01-2017: Contracte de serveis per a la impartició de cursos l’ordre FOM / 2296/2002 (2)

Dades de la contractació

Núm. expedient: 01/2017
Procediment d’adjudicació: Obert per tramitació urgent
Tipus de contracte: Serveis

Dades específiques de licitacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant: 04 d’abril 2017
Data Inici presentació Ofertes: 05 d’abril 2017
Data Fi presentació Ofertes: dimecres 12 d’abril 2017

  • Presentació Ofertes: Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma, PalmaActiva, C / Socors, 22, 07002 de Palma, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, a les oficines de PalmaActiva.
  • Obertura d’Ofertes: Dimarts 18 d’abril a les 11:00 hores a la Sala de Reunions de PalmaActiva C / Socors núm. 22 primer pis.
  • Esmenes de defectes sobres A i obertura sobres B: Dijous 27 d’abril a les 13:00 hores a la Sala de Reunions de PalmaActiva C / Socors núm. 22.
  • Resultat valoración sobres B i obertura sobres C: Dimarts 2 de maig a les 09:00 hores a la Sala de Reunions de PalmaActiva C / Socors núm. 22.

Publicació al BOIB: ver BOIBADJUDICAT 02-2016: Contracte de serveis per a la impartición de cursos de l’ordre FOM/2296/2002 (2)

Dades de la contractació

Núm. d’expedient: 02/2016
Procediment d’adjudicació: Obert per tramitació urgent
Tipus de contracte: Serveis

Adjudicació definitivament, acord de Consell Rector de 09 de setembre 2016:

  • LOT 1: Centre Integrat Formació Professional NauticoPesquera, amb CIF S-0700077-A, per import de 21.888,00€ de preu, exempts d’IVA.
  • LOT 2: Formación Nàutica S.L., amb CIF B-57089062, per import de 8.000,00€ de preu, exempts d’IVA.
  • LOT 3: Centre Integrat Formació Professional NauticoPesquera, amb CIF S-0700077-A, per import de 11.080,00€ de preu, exempts d’IVA.

Dades específiques de la licitació en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant: 14 de juliol 2016
Data Inici presentació d’Ofertes: 15 de juliol 2016
Data Fi presentació d’Ofertes: divendres 22 de juliol 2016

Lloc presentació d’Ofertes: Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma, PalmaActiva, C/ Socors, 22, 07002 de Palma, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, a les oficines de PalmaActiva.
Obertura d’Ofertes: dilluns 25 de juliol a les 11:00 hores a la Sala de Reunions de PalmaActiva C/Socors núm. 22.
Obertura SOBRE C: dimecres 27 de juliol a les 11:00 hores a la Sala de Reunions de PalmaActiva C/Socors núm. 22.

Publicació al BOIB.
Plec de clàusules administratives particulars.
Plec de prescripcions tècniques.

DESERT 01-2016: Contracte de serveis per a la impartició de cursos de l’ordre FOM/2296/2002 (1)

Dades de la contractació

Núm. d’expedient: 1/2016
Procediment d’adjudicació: Obert per tramitació urgent
Tipus de contracte: Serveis

En data 12 de juliol de 2016, per decret PAC 201600255, s’ha acordat el següent:

1.- Declarar exclosos els licitadors Centre Integrat de Formació Professional NauticoPesquera de Palma i Formación Nàutica S.L., de l’expedient de contractació 01/2016, amb devolució de les fiances provisionals constituïdes. L’assumpció de les despeses generades per la publicació d’anunci al Diari Oficial aniran a càrrec de PalmaActiva.

2.- Declarar desert l’expedient de contractació 01/2016, per a la contractació de serveis de formació per a la realització de 6 cursos de 3 especialitats distintes previst a la ordre FOM/2296/2002

Dades específiques de la licitació en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant: 30 de juny 2016
Data Inici presentació d’Ofertes: 01 de juliol 2016

Lloc presentació d’Ofertes: Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma, PalmaActiva, C/ Socors, 22, 07002 de Palma, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, a les oficines de PalmaActiva.

Obertura d’Ofertes: Dilluns 11 de juliol a les 11:00 hores a la Sala de Reunions de PalmaActiva C/Socors núm. 22 primer pis.

Publicació al BOIB: Català / Castellà
Plec de clàusules administratives particulars.
Plec de prescripcions tècniques.

AVIS:
Es rectifiquen les següents errades aritmètiques i de transcripció:
Al punt 6 del plec tècnic ha de dir:
“L’estimació d’execució dels cursos és la següent: Certificat de formació bàsica (Lot 1): mesos setembre – desembre, Bucs de Passatge ( Lot 2): Embarcacions de supervivència i rescat ( Lot 3) octubre-desembre”.
Al quadre de criteris d’adjudicació del contracte, la suma de la puntuació total del lot 2 és 80 punts.