Ajudes per al petit comerç

Casos d’èxit de la present edició

La regidora de Comerç, Joana Maria Adrover, lliure els distintius a alguns comerços beneficiaris de les ajudes 2018.

Casos d’èxit de l’anterior edició

La regidora de Comerç, Joana Maria Adrover, lliure els distintius a alguns comerços beneficiaris de les ajudes 2017.

Convocatòria d’ajudes de 2018

Ajuts econòmics dirigits a fomentar la implantació, la modernització i la innovació de les microempreses i petites empreses comercials ubicades al terme municipal de Palma, dins els límits pressupostaris previstos, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, segons estableix l’Ordenança Municipal de Subvencions de l’Ajuntament de Palma aprovada pel Ple en data 26 de febrer de 2015.

Publicades al BOIB Núm 035 de 20 de març de 2018: EXTRACTE i ANUNCI.

Acord de l’aprovació de la justificació de les Subvencions de comerç i l’atorgament de les subvencions

Publicat el 14/12/2018


Resolució definitiva subvencions de comerç (segon termini)


Resolució provisional subvencions de comerç (segon termini)

S’obre un període de 10 dies des de l’endemà d’aquesta publicació per presentar al·legacions.

En virtut de l’article 40 de la llei 39/2015 PAC de las Administracions públiques, i de la Llei 15/99 de Protecció de Dades, la identificació de cada sol·licitant es fa mitjançant els seu CIF/NIF. Poden consultar l’expedient íntegre a les oficines de PalmaActiva.


Resolució d’acceptació de les justificacions i pagament de les subvencions del primer termini


Resolució definitiva subvencions de comerç (primer període)

En data 11 de juliol de 2018 l’Junta de Govern ha aprovat la resolució definitiva de subvencions de Comerç 2018. Fins al dia 16 de juliol de 2018 poden justificar les inversions mitjançant l’annex III.


Resolució provisional subvencions de comerç (primer termini)

Mitjançant decret PAC 201800263 de data 19 de juny de 2018 s’ha aprovat la RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE COMERÇ ( primer termini). S’obre un període de 10 dies des de l’endemà d’aquesta publicació per presentar al·legacions.

En virtut de l’article 40 de la llei 39/2015 PAC de las Administracions públiques, i de la Llei 15/99 de Protecció de Dades, la identificació de cada sol·licitant es fa mitjançant els seu CIF/NIF. Poden consultar l’expedient íntegre a les oficines de PalmaActiva.

Resum

Primer. Beneficiaris:
Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial situada a peu de carrer al municipi de Palma que compleixen els requisits següents:

– Establiments comercials de la ciutat ubicats a peu de carrer.
– Que estigui ubicat al terme municipal de Palma (plànol d’emplaçament)
– Microempresa i Petita empresa

La seva activitat principal ha d’estar emmarcada dins un dels epígrafs següents:
-64 Comerç menor productes alimentaris, begudes i tabac (establiments permanents) excepte: mercats municipals, 646 comerç al por menor de labors de tabac i d’articles de fumador, 6475 productes alimentaris i begudes màquines.
-65 Comerç menor productes industrials no alimentaris (establiments permanents) excepte: 6521 farmàcies, 654 comerç al por menor de vehicles terrestres, aeronaus, embarcacions i maquinària i accessoris, 655 comerç al por menor de combustibles, carburants i lubricants.
-972.1 Servei de perruqueria senyores i senyors.
-972.2 Salons i Instituts de bellesa.

No obstant això, en cap cas serà subvencionable una empresa que desenvolupi en el seu local comercial almanco una activitat recollida a l’epígraf de IAE 761.

Segon. Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les condicions que han de regir la concessió d’ajuts econòmics dirigits a fomentar la implantació, la modernització i la innovació de les microempreses i petites empreses comercials ubicades al terme municipal de Palma, dins els límits pressupostaris previstos, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, segons estableix l’Ordenança Municipal de Subvencions de l’Ajuntament de Palma aprovada pel Ple en data 26 de febrer de 2015.

Tercer. Bases reguladores:
Ordenança municipal de subvencions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de febrer de 2015 (publicada al BOIB núm. 35 de 12 de març de 2015).

Quart. Quantia:
Aquesta convocatòria de subvencions compta amb un pressupost màxim de 100.000,00€. Les obligacions econòmiques derivades de la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria van a càrrec de l’aplicació pressupostaria 40.43330.77000.00 del pressupost de despeses de PalmaActiva de l’any 2018.

L’import màxim de subvenció que es pot atorgar per a cada sol·licitud és del 80 % del cost total de la actuació (IVA exclòs)
-Inversions generals amb un màxim de 2.300€ per a totes les accions subvencionables.
-Inversions destinades a suprimir barreres arquitectòniques, l’import màxim podrà ser de fins a 4.600€.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds es poden presentar des de l’endemà de la publicació al BOIB d’aquesta convocatòria fins al dia 10 de setembre de 2018.

S’estableixen 2 períodes de valoració de sol·licituds que són des del dia desprès de la publicació de les bases al BOIB i fins al 15 de maig de 2018, primer termini, i des del 16 de maig i fins al 10 de setembre de 2018, segon termini. A cada període es valoraran mitjançant una sola resolució totes les sol•licituds presentades des de la finalització de l’anterior període fins a les 14 hores dels dies indicats abans.

Sisè. Altres dades:
Són subvencionables les despeses destinades a la innovació, millora i modernització dels comerços ja existents i també la implantació de nous comerços ubicats al terme municipal de Palma, les dades d’execució i pagament de les inversions ha de ser des del dia 1 de gener de 2018 i,

-Fins al dia 16 de juliol de 2018 per a les sol·licitud presentades dins el primer període.
-Fins al dia 20 de novembre de 2018 per a les sol·licituds presentades dins el segon període.
-Fins al dia 15 de desembre de 2018 per a les sol·licituds que un cop finalitzats els terminis se’ls pugui atorgar subvenció per alliberament de crèdit.

Accions subvencionables :
1.- Renovació i millora tecnològica de la petita i micro empresa comercial, s’exceptuen la creació i el manteniment de les pàgines web i l’adquisició de programes informàtics, llicències, etc.
2.- Actuacions destinades a garantir la seguretat a la micro i petita empresa comercial (sistemes d’alarma, detectors, càmeres de seguretat).
3.- Actuacions destinades a la incorporació i implantació del disseny per a la millora de la imatge de l’establiment (s’exclouen els costos dels projectes i estudis tècnics).
4.- Retolació comercial interior i exterior, sempre ha d’anar acompanyada de la prèvia llicència municipal i també del rebut del pagament de les taxes.
5.- Adequació física de l’establiment destinada a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (s’exclouen els costos dels projectes i estudis tècnics), ha d’anar acompanyada de la llicència municipal si escau i del rebut de pagament de les taxes.
6.- Actuacions dirigides a potenciar una economia baixa en carbono i la millora energètica i sostenibilitat (il•luminació de baix consum, instal•lació o substitució d’aparells de climatització per aparells de tipus A…), se n’exceptua l’adquisició de bombetes, leds o altres béns que no es considerin inversió.
7.- L’adquisició i la instal•lació de sistemes que possibilitin el reciclat, la reducció, l’eliminació de residus, com maquinària de premsat i compactació.”