Ajudes per al petit comerç

ATENCIÓ: Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.
La regidora de Comerç, Joana Maria Adrover, lliure els distintius a alguns comerços beneficiaris de les ajudes.

Nuevo: resoluciones de adjudicaciónNou: resolucions d’adjudicació

Resolucions PRIMER termini

Resolucions SEGON termini

Descripción de las ayudasDescripció de les ajudes

Ajuts econòmics dirigits a fomentar la implantació, la modernització i la innovació de les microempreses i petites empreses comercials ubicades al terme municipal de Palma.

[fruitful_alert type=”alert-success”]ATENCIÓ: per a la substitució de les bosses de plàstic pot descarregar els logotips necessaris aqui: format JPG o format AI.[/fruitful_alert]

Destinataris

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial situada a peu de carrer al municipi de Palma que compleixen els requisits següents:

 • Establiments comercials de la ciutat ubicats a peu de carrer.
 • Que estigui ubicat al terme municipal de Palma (plànol d’emplaçament)
 • Microempresa i Petita empresa:
  • Microempresa: entenent com a tal la que ocupi a 10 o menys de 10 treballadors i tingui un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros (TC2 i còpia acarada dels darrers comptes anuals presentats al registre mercantil i/o impost de societats per a les entitats amb personalitat jurídica, darrera declaració de la renda per als autònoms).
  • Petita Empresa entenent com a tal la que ocupi a 25 o menys treballadors i el balanç general anual no superi els 5 milions d’euros (TC2 i còpia acarada dels darrers comptes anuals presentats al registre mercantil i/o impost de societats per a les entitats amb personalitat jurídica, darrera declaració de la renda per als autònoms).
  • Per el càlcul del promig de plantilla es consideraran els treballadors i les treballadores per any a jornada completa. En el cas de persones treballadores amb jornada parcial el seu còmput serà proporcional a les hores treballades.
  • Que la superfície comercial de l’establiment no superi els 500 metres quadrats de superfície de venda (per a més d’un local es tindrà en compte que cada un dels locals no superi els 500 metres quadrats de venda, per al càlcul de les superfícies s’estarà al que consti a l’IAE).
  • Que no estigui vinculada o participada en més d’un 25 % per empreses que no reuneixin algun dels requisits anteriorment exposats (escriptura de constitució i estatuts).
 • La seva activitat principal ha d’estar emmarcada dins un dels epígrafs següents:
  • 64 Comerç menor productes alimentaris, begudes i tabac (establiments permanents) excepte: mercats municipals, 646 comerç al por menor de labors de tabac i d’articles de fumador, 6475 productes alimentaris i begudes màquines.
  • 65 Comerç menor productes industrials no alimentaris (establiments permanents) excepte: 6521 farmàcies, 654 comerç al por menor de vehicles terrestres, aeronaus, embarcacions i maquinària i accessoris, 655 comerç al por menor de combustibles, carburants i lubricants.
  • 972.1 Servei de perruqueria senyores i senyors.

No obstant això, en cap cas serà subvencionable una empresa que desenvolupi en el seu local comercial almanco una activitat recollida a l’epígraf de IAE 761.

 • Que no estigui exclosa de l’accés a subvencions públiques per la comissió d’infraccions, art. 10 de l’Ordenança Municipal de Subvencions.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

Les persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat comercial, sempre que prèviament a la resolució provisional de la subvenció s’hagi comunicat a l’Ajuntament l’alta de l’activitat econòmica en aquest municipi (alta de IAE , declaració responsable, llicència d’obertura).

Accions subvencionables

Són subvencionables les despeses destinades a la innovació, millora i modernització dels comerços ja existents i també la implantació de nous comerços ubicats al terme municipal de Palma executades i pagades des del dia 1 de gener al dia 30 de setembre de 2017.

 • Renovació i millora tecnològica de la petita i micro empresa comercial, s’exceptuen la creació i el manteniment de les pàgines web i l’adquisició de programes informàtics, llicències, etc.
 • Actuacions destinades a garantir la seguretat a la micro i petita empresa comercial (sistemes d’alarma, detectors, càmeres de seguretat).
 • Actuacions destinades a la incorporació i implantació del disseny per a la millora de la imatge de l’establiment (s’exclouen els costos dels projectes i estudis tècnics).
 • Retolació comercial interior i exterior, sempre ha d’anar acompanyada de la prèvia llicència municipal i també del rebut del pagament de les taxes.
 • Adequació física de l’establiment destinada a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (s’exclouen els costos dels projectes i estudis tècnics), ha d’anar acompanyada de la llicència municipal si escau.
 • Actuacions dirigides a potenciar una economia baixa en carbono i la millora energètica i sostenibilitat (il·luminació de baix consum, instal·lació o substitució d’aparells de climatització per aparells de tipus A…).
 • Substitució de bosses de plàstic per altres bosses reutilitzables o de un sol us, de material biodegradable, de tela, de paper, de ràfia o qualsevol altre material diferent del plàstic, sempre que no es cobri als usuaris per aquestes. Les bosses hauran de complir els requisits establerts a la normativa municipal en vigor i a la resta de normativa europea d’aplicació, així mateix s’haurà d’incloure en el seu disseny el logotip de PalmaActiva tot i donant compliment a la obligació de donar publicitat recollida al punt 15.m d’aquestes bases.[fruitful_alert type=”alert-success”]ATENCIÓ: pot descarregar els logotips necessaris aqui: format JPG o format AI.[/fruitful_alert]
 • L’adquisició i la instal·lació de sistemes que possibilitin el reciclat, la reducció, l’eliminació de residus, com maquinària de premsat i compactació, i també la implantació de bosses, d’envasos, embalatges biodegradables i ecològics.

Sol·licituds i terminis

Les sol·licituds, ANNEX I es poden presentar des de l’endemà de la publicació al BOIB d’aquesta convocatòria fins al dia 15 de setembre de 2017.

S’estableixen 2 períodes de valoració de sol·licituds que són des del dia desprès de la publicació de les bases al BOIB i fins al 15 de maig de 2017, primer termini, i des del 16 de maig i fins al 15 de setembre de 2017, segon termini. A cada període es valoraran mitjançant una sola resolució totes les sol·licituds presentades des de la finalització de l’anterior període fins a les 14 hores dels dies indicats abans.