Ofertes del sector públic

ATENCIÓ: Aquest llistat és una selecció de diferents convocatòries públiques de feina actives (amb termini d’inscripció obert) que PalmaActiva selecciona de les seves principals fonts d’informació.

Oferta

Data publicació

Termini

AJUNTAMENT DE LLOSETA. Aprovació bases constitució borsi de treball extraordinari categoria operari de brigada pel sistema de concurs laboral temporal ajuntament Lloseta. 15/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 21- 15/febrer/2018.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Aprovació bases constitució borsi de treball extraordinari categoria oficial pel sistema de concurs laboral temporal ajuntament Lloseta. 15/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 21- 15/febrer/2018.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Convocatòria jutge de Pau substitut de Capdepera. 15/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 21- 15/febrer/2018.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Bases de la convocatòria de selecció d’un borsí de tècnic educatiu. 15/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 21- 15/febrer/2018.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms de la subescala de Tècnic/a d’Administració General per al nomenament de funcionaris interins. 15/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 21- 15/febrer/2018.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Bases i convocatòria de borses extraordinàries de treball: asseor/a lingüistic/a.. 15/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 21- 15/febrer/2018.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Convocatòria de concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de feina d´Auxiliars Administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia com a personal funcionari interí. 15/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 21- 15/febrer/2018.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Bases i convocatòria de borses extraordinàries de treball: Tècnic/a de gestió, Tècnic/a de turisme, Orientador/a laboral, Patró.. 15/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 21- 15/febrer/2018.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Bases de la convocatòria de concurs oposició per cobrir quatre places de tècnic/a superior en educación infantil, escola infantil de 1r cicle “Es Nieró” (contractes laborals indefinits). 14/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 20- 13/febrer/2018.
AJUNTAMENT DE SENCELLES. Aprovació bases i convocatòria pel sistema concurs de mèrits d’una borsa de treball per cobrir de forma interina, la contractació d’un dinamitzador/a juvenil a l’Ajuntament de Sencelles vinculada al Projecte “Activa’t Sencelles 2.0”.. 13/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 19- 10/febrer/2018.
ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l’illa de Menorca. 13/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 8 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 19- 10/febrer/2018.
Butlletí setmanal d’oferta de feina al sector públic i proves de capacitació professional. Setmana del 14 al 20 de febrer de 2018. 13/2/2018 060
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Borsa d’Administratiu/va. 8/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 18- 6/febrer/2018.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Borsa d’Auxiliar Administratiu/va. 8/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 18- 6/febrer/2018.
AJUNTAMENT DE SANT LLUIS. Bases que regeixen la convocatòria d’una plaça de Coordinador/a de Biblioteca i Arxiu municipal . 8/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 18- 6/febrer/2018.
GESTIÓ D’EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS, SAU (GEIBSAU). Bases generals de la convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de feina de gestor telefònic d’emergències del SEIB 112. 8/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 18- 6/febrer/2018.
EMAYA.Convocatòria de concurs oposició de 53 places fixes de peó especialista Qualitat Urbana.. 6/2/2018 Període d’inscripció del 20 de febrer al 5 de març.
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Bases de la convocatòria per cobrir un lloc d’administratiu/iva del departament de comunicació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal i la formació d’un borsí de personal laboral temporal . 6/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 17- 6/febrer/2018.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Borsa tècnic/a de Medi Ambient.. 6/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 17- 6/febrer/2018.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU. Bases procés selectiu per cobrir deu places policia local de la plantilla de personal funcionari de carrera.. 6/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 16- 3/febrer/2018.
SINDICATURA DE COMPTES. Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova la convocatòria, les bases, els exercicis, el barem de mèrits, el temari, el model de sol•licitud, el model de declaració de la persona interessada i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés en el cos d’auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.. 2/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 15-1/febrer/2018.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per cobrir una plaça de tècnic/a d’Administració General . 2/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 14- 30/gener/2018.
ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 26 de gener de 2018 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i el barem de mèrits i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma. . 2/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 14- 30/gener/2018.
AJUNTAMENT DE SINEU. Borsa de feina de personal funcionari interí de l’escala d’Administració General, subescala Administrativa.. 2/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 13- 27/gener/2018.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Borsi Educador/a Social . 2/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 13- 27/gener/2018.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Borsi Treballador/a Social . 2/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 13- 27/gener/2018.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Borsi Auxiliar Sociosanitari/a . 2/2/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 13- 27/gener/2018.
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Bases del procés de selecció per constituir una borsa d’arquitectes superiors. 24/1/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 11- 23/gener/2018.
Butlletí setmanal de vacants Internacionals 31/01/2018 2/2/2018 Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació
MINISTERI DE FOMENT. Convoca procés selectiu per a ingressat, pel sistema general d’accés lliure (38 places) i promoció interna (11 places), en el Cos d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de l’Estat. . 22/1/2018 El termini de presentació de sol•licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 16-18/gener/2018
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat. Les bases íntegres de la convocatòria apareixeran publicades al Butlletí Oficial de l’Estat. 19/1/2018 El termini de presentació de sol•licituds és de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOIB Núm 009-18/gener/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per el curs 2017-2018.. 19/1/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és del 19 al 25 de gener de 2018.BOIB Núm 009-18/gener/2018
AJUNTAMENT DE CALVIÀ.Docent del programa SOIB JOVE itineraris integrals d’inserció per als mòduls del certificat de professionalitat socorrisme a Espais aquàtics naturals. 17/1/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 23 de gener de 2018.
MINISTERI DE FOMENT. Cos d’Enginyers/es Aeronàutics. Se convoca procés selectiu per ingrés, pel sistema general d’accés lliure (83 places) i promoció interna (5 places) en el Cos d’ d’Enginyers/es Aeronàutics. . 16/1/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOE. BOE. Núm 11- 12/gener/2018.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria borsí extraordinari pel sistema d’oposició per a la cobertura temporal de places de Professor/a Músic/a Saxòfon de l’Ajuntament de Palma. 16/1/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 8 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 5- 16/gener/2018.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Consell Executiu. Convocatòria de borses extraordinàries de treball. Places:
1. Administratiu/iva.
2. Auxiliar administratiu/iva.
3. Enginyer/a de camins, canals i ports
4. Veterinari/ària
5. Tècnic/a de gestió de persones
6. Treballador/a social.
7. Tècnic/a de medi.
8. Auxiliar d’infermeria
9. Auxiliar cuidador/a
.
15/1/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 7- 13/gener/2018.
AJUNTAMENT DES CASTELL Convocatòria de constitució d’una borsa d’aspirants per proveir, com a funcionaris interins, places vacants de Policia Local.. 15/1/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 7- 13/gener/2018.
AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE. Desestiment convocatòria borsí educadores.. 15/1/2018 BOIB. Núm 7- 13/gener/2018.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per crear una borsa d’auxiliars de neteja/menjador personal laboral interí de l’organisme autònom Fundació Pública del Servei Públic de la Residència Sant Domingo (Pollença).. 15/1/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 7- 13/gener/2018.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ. Convocatoria Jutge de Pau substitut.. 15/1/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 5- 11/gener/2018
FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. S’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria de fisioterapeuta.. 15/1/2018 El termini de presentació de les sol•licituds és de 20dies naturals, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 5- 11/gener/2018
FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. S’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria de tècnic/a titulat/ada de grau mitjà valorador/a de la dependència.. 15/1/2018 El termini de presentació de les sol•licituds és de 20dies naturals, comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. BOIB. Núm 5- 11/gener/2018
MINISTERI D’HISENDA I FUNCIONPUBLICA. Resolució de 8 de gener de 2018, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la qual es convoca procés selectiu per a ingressat, pel sistema general d’accés lliure i promoció interna en:
1. Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat. 65 Places d’accés lliure
2. Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l’Administració de l’Estat 80 places d’accés lliure.
10/1/2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE. Núm. 009-10/gener/2018
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Bases específiques convocatòria concurs oposició i borsa de treball operari d’instal·lacions Parc Verd. 9/1/2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB Núm 003-6/gener/2018
AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE.Bases concurs-oposició tècnic educació infantil. 9/1/2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB Núm 003-6/gener/2018
AJUNTAMENT DE CONSELL. Bases específiques per a la constitució d’un borsí de treball extraordinari de la categoria de tècnic/a superior en educació infantil, pel sistema de concurs, laboral interins, de l’Ajuntament de Consell. 9/1/2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB Núm 003-6/gener/2018
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa extraordinària d’aspirants per proveir, com a funcionaris interins, places vacants de policia local de l’Ajuntament d’Artà. 9/1/2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB Núm 003-6/gener/2018
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA).Convocatòria per a la contractació d’un tècnic de suport a la investigació de la RETIC redIAPP(red de investigación en actividades preventivas y de promoción). 9/1/2018 Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies naturals des del mateix dia de la data de publicació de la convocatòria. BOIB Núm 004-9/gener/2018
CORREUS. Convoca unes 4000 places d’ocupació pública corresponents als anys 2016 i 2017 4/1/2018 portalparados.es
L’IMAS convocarà 110 places. Perfils : 8 per a Psicòleg/ga; 9 per a Educador/a social; 7 per a treballador/a social; 9 per ATS/DUI; 39 per a Tècnic/a auxiliar d’Infermeria; 8 per a Auxiliar Educatiu i 30 per a personal de Serveis. 4/1/2018
AJUNTAMENT DE CALVIÀ . Netejador/a – Neteges Costa de Calvià S.A (OHLIMPIA). 4/1/2018 Presentació de sol·licitudés fins el 12 de gener de 2018
AJUNTAMENT D’EIVISSA.Bases i convocatòria de la constitució d’una borsa de treball de técnic/a de prevenció de riscs laborals per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició. 4/1/2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 2 – 4/gener/2018
MINISTERI DE JUSTÍCIA Cos d’Advocats de l’Estat convoca procés selectiu per a ingressat, pel sistema general d’accés lliure, en el Cos d’Advocats de l’Estat. 20 places. 3/1/2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 311- 23/desembre/2017
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL.Escala de Titulats Superiors de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. Convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’Escala de Titulats Superiors de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 100 places. 3/1/2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 312- 25/desembre/2017
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL.Escala de Titulats Superiors de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. Convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’Escala de Titulats Superiors de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 18 places. 3/1/2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 316 29/desembre/2017
MINISTERI D’ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT. Cos d’Enginyers Industrial de l’Estat. Convoca procés selectiu per a ingressat, pel sistema general d’accés lliure, en el Cos d’Enginyers Industrials de l’Estat. 39 places 3/1/2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 2 2/gener/2018
AJUNTAMENT D’ANDRATX.Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de places de funcionari de carrera per torn lliure d’auxiliars administratius. 3/1/2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 161 30/desembre/2017
AJUNTAMENT D’ANDRATX.Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs-oposició per la cobertura d’una plaça d’educador social i la generació d’un borsí a l’ajuntament d’Andratx. 3/1/2018 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 161 30/diciembre/2017
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA. Es modifica la convocatòria per a constituir una borsa de la subescala, classe o categoria d’auxiliar administració general, pel procediment específic de selecció, mitjançant prova escrita, per a cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del Consell de Mallorca. 02/01/2018 Ampliar el termini per a la presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils que s’inicien a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 159-28/desembre/2017.
CONSELL DE GOVERN. S’aprova l’oferta d’ocupació pública per a 2017 del personal estatutari que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears, complementària a l’aprovada pel Consell de Govern en la sessió del 27 de gener de 2017. 02/01/2018 BOIB Núm 153-23/desembre/2017.
MINISTERI D’EDUCACIÓ CULTURA I ESPORTS. Convoca 785 places d’auxiliars de conversació en llengua española a l’ estranger. 22/12/2017 Presentació de sol•licituds fins el 29 de desembre de 2017.
MINISTERI DE FOMENT.Convoca procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure en:
1. Cos d’Astrònoms
2. Cos d’Enginyers Navals
3. Cos d’Enginyers Tècnics en Topografia
21/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 309 21/diciembre/2017
MINISTERI DE FOMENT.Convoca procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure i per promoció interna, en el Cos especial facultatiu de la Marina Civil. 21/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 309 21/diciembre/2017
MINISTERI DE FOMENT.Convoca procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure i per promoció interna, en el Cos d’Enginyers/eres Técnics d’obres públiques 20/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 306 18/diciembre/2017
MINISTERI DE FOMENT.Convoca procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure i per promoció interna, en el Cos d’Enginyers/eres Geógrafs/es. 20/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 306 18/diciembre/2017
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA. Convocatòria selecció recepcionista per a la Cambra de Comerç de Mallorca. 18/12/2017 Termini: abans del 21 de desembre de 2017.BOIB Núm 153 16/desembre/2017
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA. Convocatòria per a constituir una borsa de la subescala, classe o categoria d’auxiliar administració general, pel procediment específic de selecció, mitjançant prova escrita, per a cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del Consell de Mallorca. 18/12/2017 Termini per presentar les sol•licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 153 16/desembre/2017
CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS. Convocatòria i les Bases per a la selecció d’un/a director/a de Àrea de Promoció i Patrocini de la Fundació per a l’Esport Balear. 18/12/2017 Termini per presentar les sol•licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 153 16/desembre/2017
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Programa SOIB JOVE Formació i Ocupació. Bases per a la selecció de: Director/a Infoverd i Son Ferrer, Docent Infoverd, Docent Son Ferrer, Auxiliar Infoverd i Son Ferrer. 15/12/2017 Presentació d’instàncies fins dia 21 de desembre de 2017
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Programa SOIB JOVE Formació i Ocupació Bosc Urbà i Senda. Bases per a la selecció de: Director/a Bosc Urbà i Senda, Docent Bosc Urbà, Docent Senda, Auxiliar Bosc Urbà i Senda. 15/12/2017 Presentació d’instàncies fins dia 21 de desembre de 2017
CONSELL INSULAR DE MALLORCA.DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA. Oferta d’ocupació pública del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2017 15/12/2017 BOIB Núm 152 14/diciembre/2017
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA.Bases creació borsa arquitectes tècnics 15/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 152 14/diciembre/2017
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca. 15/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 152 14/diciembre/2017
AJUNTAMENT DE PALMA. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA-PALMAACTIVA- .Convocatòria de proves selectives per a la cobertura d’un lloc de feina de Tècnic de Grau Mitjà de Recursos Humans a PalmaActiva. 15/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 152 14/diciembre/2017
AJUNTAMENT DE POLLENÇA.Concurs-oposició per la creació d’una borsa de treball d’auxiliar de clínica per la Residència Sant Domingo. 13/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balearst.BOIB Núm 151 12/diciembre/2017
AJUNTAMENT DES CASTELL. Convocatòria per la creació d’una borsa de treball de mestres d’educació infantil. 13/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 151 12/diciembre/2017
AJUNTAMENT DES CASTELL. Convocatòria per la creació d’una borsa de treball d’Oficials de manteniment. 13/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 151 12/diciembre/2017
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. EBAP. Convoca els següents processos selectius:
1. Cos facultatiu superior especialitat veterinària
2. Cos facultatiu superior especialitat arquitectura
3. Cos subaltern escala suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva especial per a persones amb discapacitat intel•lectual o sordesa
4. Cos facultatiu tècnic especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball
5. Cos facultatiu superior especialitat recerca i desenvolupament
6. Cos facultatiu tècnic especialitat enginyeria tècnica forestal
7. Cos facultatiu superior tècnic en ocupació i mercat de treball
8. Coc facultatiu tècnic especialitat informàtica
9. Cos facultatiu superior especialitat ciències ambientals
10. Cos facultatiu superior especialitat biologia
11. Cos facultatiu tècnic escala arquitectura tècnica
12. Cos ajudants facultatius escala d’agents de medi ambient
13. Cos facultatiu superior especialitat geografia
14. Cos facultatiu superior especialitat assessorament lingüístic
15. Cos facultatiu tècnic especialitat prevenció de riscs laborals
16. Cos facultatiu superior especialitat química
17. Cos facultatiu tècnic especialitat enginyer tècnic industrial
18. Cos facultatiu superior enginyer industrial
19. Cos facultatiu superior especialitat farmàcia
13/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 12 de gener del 2018.BOIB Núm 151 12/diciembre/2017
MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. Cos tècnic d’auditoria i comptabilitat. Es convoquen dos processos selectius per a cobrir 64 places del cos tècnic d’auditoria i comptabilitat, pel sistema general d’accés lliure i, 5 per sistema de promoció interna. 11/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 300 11/diciembre/2017
AJUNTAMENT DE SES SALINES. Convocatòria i bases del procés de selecció per cobrir, com a personal funcionari de carrera, 5 places de Policia Local vacants a la plantilla i que ara estan cobertes per personal funcionari interí 11/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Baleats.BOIB Núm 150 9/diciembre/2017
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Bases creació borsa arquitectes. 11/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 150 9/diciembre/2017
MINISTERI DE L’INTERIOR. Escala Superior d’Tècnics de Trànsit. Convoca Procés selectiu per a accés, pel sistema general d’accés lliure i promoció interna, a l’Escala Superior d’Tècnics de Trànsit. 7/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 296 6/diciembre/2017
MINISTERI DE L’INTERIOR. Convoca proves selectives per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en el Cos d’Ajudants d’Institucions Penitenciàries. 5/12/2017 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 295 5/diciembre/2017
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de les Illes Balears. (Tecnologia Electrònica,Dret Civil,Òptica) 4/12/2017 .BOIB Núm 147 2/diciembre/2017
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat.(Fisioteràpia, Llengua Espanyola, Química Orgànica, Història Antiga, Física de la Terra, Dret Penal, Física Aplicada) 4/12/2017 Les bases íntegres de la convocatòria apareixeran publicades al Butlletí Oficial de l’Estat. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 147 2/diciembre/2017
FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S’ESTEL.Convocatòria pública per designar el director/a del centre socioeducatiu es Pinaret. 4/12/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hábils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.BOIB Núm 147 2/diciembre/2017
FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S’ESTEL. Convocatòria pública per designar el responsable de manteniment de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel. 4/12/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hábils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 147 2/diciembre/2017
MINISTERI DE JUSTICIA. Convocatòria de 525 places a nivell nacional de: cos d’Auxili Judicial, Gestió processal i administrativa, Tramitació procesal i administrativa, cossos especials de Facultatius i d’Ajudants de Laboratori de L’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. 1/12/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hábils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.BOE Núm 291-30/novembre/2017
AJUNTAMENT D’ANDRATX.Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs-oposició per a la selecció d’un enginyer industrial interi a l’ajuntament d’andratx, i constitució de un borsi 1/12/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 146 30/novembre/2017
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ.Convocatòria plaça laboral temporal cap de brigada. 28/11/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 145 28/novembre/2017
AJUNTAMENT D’ANDRATX.Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs per generació d’un borsí de professor de piano i llenguatge musical de l’Ajuntament d’Andratx. 28/11/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 145 28/novembre/2017
MINISTERI DE JUSTÍCIA.Notaries.Es convoca concurs per a la provisió de notaries vacants. 27/11/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial del’Estat.BOE Núm 288 27/novembre/2017
AJUNTAMENT DE PETRA.Bases específiques procediment selectiu per a provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a amb caràcter de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Petra, mitjançant concurs-oposició lliure. 27/11/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 144 25/novembre/2017
AJUNTAMENT DE PALMA.Rectificació d’errades materials advertides a l’anunci de les Bases de la convocatòria de proves selectives per l’accés a la categoria de BOMBER/A corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública del 2015 i a la del 2017 27/11/2017 BOIB Núm 144- 25/novembre/2017.
AJUNTAMENT DE SES SALINES.Bases específiques que regiran la convocatòria per la creació d’una borsa de personal tècnic d’atenció sociosanitària (treballador/a familiar) amb caràcter laboral temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal. 23/11/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 143 23/novembre/2017
AJUNTAMENT DE SES SALINES.Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de feina per a nomenaments interins de Tècnic/a d’Administració General de l’Ajuntament de Ses Salines. 23/11/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 143 23/novembre/2017
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Selecció del Defensor de la Ciutadania de Marratxí. 23/11/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 143 23/novembre/2017
MINISTERI D’INTERIOR. Convoca procés selectiu per a cobrir 17 places del Cos Facultatiu de Sanitat Penitenciària. 23/11/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.Núm 279 17/novembre/2017
FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Bases i convocatòria per a la contractació, amb caràcter temporal, d’un/a enginyer tècnic o una enginyera tècnica en informàtica o telecomunicacions 23/11/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 143 23/novembre/2017
FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Bases i convocatòria per a la contractació, amb caràcter temporal, d’un/a enginyer tècnic o una enginyera tècnica en informàtica o telecomunicacions 23/11/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 143 23/novembre/2017
AJUNTAMENT DE SANT LLUIS.Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats per formar part d’una borsa de treball de Treballador/a Social com a personal laboral temporal. 21/11/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 142 21/novembre/2017
AJUNTAMENT DE PALMA. Bases de la convocatòria de proves selectives per l’accés a la categoria de BOMBER/A corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública del 2015 i a la del 2017. 20/11/2017 BOIB Núm 140 16/novembre/2017
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ.Convocatòria pública per a cobrir la plaça de Jutge de Pau titular de Marratxí. 20/11/2017 El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 140 16/novembre/2017
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Correcció d’errors de la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat 20/11/2017 BOIB Núm 140 16/novembre/2017
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Correcció de l’errada advertida en la publicació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 26 d’octubre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 14/11/2017 .BOIB Núm 138-11/novembre/2017
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Convocatòria per formar borses d’interins/nes docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2018-2019 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. 14/11/2017 El termini per presentar les sol•licituds per participar en la convocatòria és del 13 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018, ambdós inclosos. BOIB Núm 138 11/novembre/2017
CONSELL DE GOVERN. Acord del Consell de Govern de 3 de novembre de 2017 mitjançant el qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 06/11/2017 Es convoca un total de 2915 places. BOIB Núm 135 – 4/novembre/2017
L’Ajuntament de Palma convoca 130 places per a policies locals i bombers. 4/10/2017 UH Notícies 28/09/2017
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut per la qual es dispensa de l’exigibilitat de coneixements de català en els procediments de selecció, provisió i mobilitat corresponents a determinades categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears. 29/08/2017 BOIB Núm 106 – 29/agost/2017
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal- Modificació Bases i programa marc convocatòries processos selectius borsins interins. 1/08/2017 BOIB Núm 094 – 1/agost/2017
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal- Bases de borsins extraordinaris i urgents interins per concurs.. 18/07/2017 BOIB Núm 087 – 18/juliol/2017
Prefectura de l’Estat. Reial decret llei 13/2017, de 7 de juliol, pel qual s’aprova una oferta d’ocupació pública extraordinària i addicional per al reforç de la lluita contra el frau fiscal, a la Seguretat Social, en l’àmbit laboral i del control de l’ despesa, per a la millora en la prestació de determinats serveis als ciutadans, i pel qual es creen especialitats en cossos i escales de l’Administració de l’Estat i els seus organismes públics. 10/07/2017 BOE 8/07/2017
CONSELL DE GOVERN. Decret 72/2016, de 23 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2017 a l’efecte del còmput administratiu 24/12/2016 BOIB Núm 161 – 24/desembre/2016