Autònoms

La Direcció General d’Autònoms ha de ser la casa de tots els Autònoms, independentment de la seva afiliació a altres organitzacions, sector a què es dediquin i temps que portin exercint la seva activitat. Són un teixit essencial en l’economia, el model de ciutat i la convivència.

En el procés d’emprenedoria l’emprenedor es troba amb obstacles i impediments que li dificulten i retarden poder fer possible el pla de negoci i en altres casos té dificultat directament per fer aquest pla de negoci i viabilitat per manca d’experiència, encara que la base del seu projecte sigui bona i tingui un determinat valor afegit. L’excés burocràtic frena l’afany emprenedor.

PLA D’ACTUACIÓ – 22 PUNTS PER AJUDAR I PRESTIGIAR LA FIGURA DE L’AUTÒNOM

1. L’impuls i el foment de l’autoocupació, l’emprenedoria i l’economia social, afavorint la creació d’ocupació estable per part de les persones autònomes i ajudant els autònoms ja establerts a les seves necessitats.

2. L’elaboració, la gestió i la promoció de les polítiques públiques i programes que impulsin el treballador autònom, promocionant a tots els nivells la cultura emprenedora.

3. Finestreta única, atenció integra sobre els diferents circuits administratius que afecten des de la creació d’una empresa a la dissolució.

4. Pla SOS, destinat a reactivar o reflotar projectes.

5. Pla Palma Segona Oportunitat, perquè els treballadors autònoms tinguin ajuda per encarar un nou projecte.

6. Coordinació amb altres administracions per assolir incentius fiscals, fent més viables els projectes del treballador autònom i la contractació de personal.

7. Donar suport a l’associacionisme, com a projecte d’integració dels treballadors autònoms.

8. Disseny, gestió, seguiment i posterior control dels ajuts dirigits a treballadors autònoms així com a les seves associacions.

9. Instaurar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar de les persones treballadores autònomes, col·laborant amb la conselleria competent en aquesta matèria.

10. Creació de la Mesa de l’Autònom (amb associacions, patronals, col·lectius referents i professionals dels diferents sectors).

11. Impulsar i crear xarxes de col·laboració entre les persones treballadores autònomes, per millorar i enfortir l’economia productiva de Palma.

12. Crear l’Observatori del Treballador Autònom (Big Data) per obtenir tota la informació detallada i actualitzada del teixit empresarial perquè els ajuts i impulsos econòmics aconsegueixin els millors resultats.

13. Formación empresarial adaptada a las nuevas necesidades del mundo empresarial.

14. Formació exclusivament destinada a saber licitar per a l’administració.

15. Promocionar unes condicions òptimes per facilitar el relleu generacional dels treballadors autònoms.

16. Ajudar a tenir cura de la salut mental, el col·lectiu d’autònoms està molt exposat a variables emocionals, que desemboquen moltíssimes vegades en depressions, jugant-se el propi negoci, el dels seus empleats i el seu patrimoni.

17. Coordinar amb altres àrees municipals problemes que afectin les activitats dels treballadors autònoms.

18. Atenció especial a les noves professions susceptibles al treballador autònom.

19. Prestigiar la figura de l’autònom a través d’un departament de comunicació que faci arribar la veritable situació del sector amb els seus èxits, avenços, explicant-ne la veritable aportació a la creació de riquesa, creació de llocs de treball i alternativa a altres models de vida.

20. Establir acords amb la universitat i centres de FP, per impartir masters class amb emprenedors/empresaris de dilatada experiència o amb projectes nous, creant cultura emprenedora.

21. Influir amb informes detallats per variar normatives obsoletes o anacròniques i intentar fer arribar propostes de canvi a l’actual Estatut del Treball Autònom.

22. Totes les altres competències que li assigni la Comunitat Autònoma en matèria de treball autònom.

Pròximament informarem sobre la nova FINESTRETA ÚNICA PER A AUTÒNOMS.