Subvencions per a autònoms i empreses

 

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball (Fins dia 31 de desembre de 2020 o fins quan el crèdit s’hagi exhaurit)
Bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19

Destinataris
Persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms (art. 2.A)

PalmaActiva (Finalitzat termini de presentació de sol·licituds)
Ajudes per al petit comerç

Destinataris
Persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial o de serveis situada a peu de carrer al municipi de Palma.

Les subvencions per al petit comerç són una línia d’ajudes directes que subvenciona fins al 80 % de les despeses que necessitis, fins a un màxim de 2.300€ per establiment, sempre que estiguin destinades a la innovació, la millora, la modernització o la implantació de nous comerços.
L’ajuda s’amplia fins a 4.600€ en el cas que la inversió es dediqui a eliminar barreres arquitectòniques.
Sol·licituds en línea a través de comerc@palmaactiva.com

Direcció General de Comerç – Govern Balear (Finalitzat termini de presentació de sol·licituds)
Ajudes per a la mordernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de serveis emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la crisi de la COVID-19

Destinataris
Les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.
Les activitats incloses es detallen en el punt segon de l’annex 1 de la convocatòria.

Consell de Mallorca (Fins a exhaurir el crèdit pressupostari o fins dia 30 d’octubre de 2020)
Subvencions per a persones autònomes i empreses per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic de la COVID-19

Destinataris
Persones físiques donades d’alta en el règim d’autònoms i les empreses amb una plantilla de cinc persones o menys.
Les activitats incloses es detallen en l’annex 1 d’aquesta convocatòria.