Ofertes del sector públic

ATENCIÓ: Aquesta llista és una selecció de diferents convocatòries públiques de feina actives (amb termini d’inscripció obert) i/o publicacions de bases generals i específiques per a convocatòries pendents d’obrir que PalmaActiva selecciona de diferents fonts d’informació. Podeu consultar-ne més convocatòries al BOIB i en el grup de Facebook “Oposicions Palma
Oferta

Data publicació

Termini

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal laboral temporal d’operari/ària de residus sòlids urbans
BOIB-29/03/2023 En el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES convocatòria d’un borsí de feina per les places de docents de certificat professionalitat del programa mixto SOIB ocupació i formació BOIB-25/03/2023 termini de 10 dies hàbils
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí de personal laboral de peó de brigada municipal de l’Ajuntament d’Inca BOIB-25/03/2023 Termini de 10 dies hàbils
AJUNTAMENT DE FORNALUTXBases de la convocatòria i bases específiques que regiran el procediment selectiu per a la creació d’una borsade treball com a funcionari interí BOIB-23/03/2023 termini de 7 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Departament de Mobilitat del’Ajuntament de Palma BOIB-23/03/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria concurs oposició per promoció interna d’enginyer/a de camins, canals i ports de l’Ajuntament de Palma BOIB-23/03/2023 El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils
AJUNTAMENT DE SA POBLA Borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes tècnics de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, especialitat arquitectura tècnica BOIB-23/03/2023 termini de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació
AJUNTAMENT DES MERCADAL Borsa de treball per a la cobertura d’un lloc de tècnic/a de Recursos Humans i Àrea Econòmica de l’Ajuntamentdes Mercadal BOIB-21/03/2023 El termini de presentació será de 10 dies a contar desde l’endemà de la següent publicación de les bases d’el BOIB
AJUNTAMENT DE LLOSETA Constitució de borsí de terapeutes ocupacionals, personal laboral temporal, de l’ajuntament de Lloseta BOIB-18/03/2023 termini d’un mes a contar des del següent al de la present publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació de bases i convocatòria extraordinària per a la selecció de personal laboral no permanent de duració determinada, per crear una borsa de feina de monitors/es de temps lliure. BOIB-18/03/2023 termini de dos mesos comptadors des de l’endemà a la seva publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Bases i convocatòria per a la selecció de personal no permanent de duració determinada, per crear una borsa de feina extraordinària de gerent/a coordinador/a de la campanya municipal d’escoles d’estiu de temps lliure BOIB-18/03/2023 el termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació de bases específiques de la convocatòria extraordinària per a la selecció de personal laboral no permanent, per crear una borsa de feina de directors/es de temps lliure per a l’Ajuntament de Manacor BOIB-18/03/2023 termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació
AJUNTAMENT DE MURO Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria auxiliar de clínica per a la residència reina Sofia de Muro BOIB-18/03/2023 termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA Anunci de la convocatòria del procés unificat de promoció interna de la mancomunitat del Pla de Mallorca, personal laboral fix i personal funcionari de carrera BOIB-18/03/2023 termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiquin les Bases en el BOIB
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí de personal laboral de neteja de l’Ajuntament d’Inca BOIB-18/03/2023 termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT DE FERRERIES Aprovació les bases i la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per la cobertura d’una plaça d’assessor/a jurídic/a BOIB-18/03/2023 El termini de presentació serà de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el butlletí oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar amb caràcter temporal un/a Tècnic/a superior de Cibersocietat BOIB-18/03/2023 termini de set dies naturals, des de l’endemà de la publicació de la llista
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA Convocatòria selecció personal Cambra de Comerç de Mallorca BOIB-16/03/2023 Termini: abans del 5 d’abril de 2023 (14:00)
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la policia local de l’Ajuntament de Santanyí BOIB-16/03/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de personal laboral fix en la categoría dinamitzador/a sociocultural. BOIB-16/03/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria
AJUNTAMENT DE SENCELLES Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de jutge/essa de pau substitut/a de Sencelles BOIB-16/03/2023 termini de DEU DIES HÀBILS comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquest anunci al BOIB
AJUNTAMENT DE BUNYOLA Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir mitjançant concurs, una borsa de feina de personal laboral temporal de treballador/a familiar de l’Ajuntament de Bunyola. BOIB-14/03/2023 Termini de 10 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA Convocatòria de selecció de personal de la Cambra de Comerç de Mallorca BOIB-14/03/2023 Termini: Abans del 31 de març de 2023 (14:00h).
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Bases específiques per cobrir una plaça de bibliotecari-arxiver, personal laboral fix. BOIB-09/03/2023 Termini de vint dies a partir de l’endemà del dia de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari de Tècnic mig de sistemes informàtics. BOIB-09/03/2023 Termini de vint dies hàbils a partir del següent al de la publicació.
AJUNTAMENT D’ARTÀ Convocatòria del procediment selectiu per cobrir dues places de netejador o netejadora com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà. BOIB-07/03/2023 Termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació.
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA Convocatòria pública per l’elecció de jutge/ssa de pau titular de l’Ajuntament de Santa Eugènia. BOIB-04/03/2023 Termini de quinze dies a partir del dia següent al de la publicació.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria reclassificació places delineant/a de l’Ajuntament de Palma. BOIB-04/03/2023 Termini de presentació de vint dies a partir de l’endemà de la publicació.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Bases i convocatòria per a la provisió definitiva del lloc de feina de Cap del cos de la policia local. BOIB-04/03/2023 Termini de vint dies a partir de l’endemà de la publicació.
AJUNTAMENT D’ESPORLES Bases específiques per a la convocatòria d’un borsí de feina per les places de docents de certificat professionalitat del programa mixto SOIB ocupació i formació. BOIB-04/03/2023 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà del dia de la publicació.
AJUNTAMENT DE DEIÀ Aprovació de la convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau i substitut/a del municipi de Deià. En data 23 de febrer de 2023 la Secretària de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va comunicar a aquest Ajuntament que el nomenament dels actuals Jutges de Pau (titular i substitut) del municipi de Deià expirarà el 29 de maig de 2023. BOIB-02/03/2023 En la mateixa comunicació s’indica que l’Ajuntament ha de procedir, amb l’antelació suficient a la finalització del termini, a l’oportuna convocatòria pública.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Provisió de sis llocs de treball de secretari/secretària de direcció. BOIB-23/02/2023 Hauran de prendre possessió en el termini de cinc dies hàbils o d’un mes si comporta canvi de residència,
des de la data de notificació.
Aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de provisió de llocs de feina de Caps d’Àrea del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris amb personal laboral fix d’aquest mateix organisme públic, mitjançant el procediment de concurs de mèrits. BOIB-28/02/2023 El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de la seva publicació..
AJUNTAMENT DE PALMA Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició per promoció interna d’administratiu/va de l’Ajuntament de Palma. 29 places. BOIB-28/02/2023 El termini de presentació serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria. / El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de la seva publicació..
AJUNTAMENT D’ALGAIDA Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant concurs d’oposició, de 3 places de Tècnic/a Superior d’Educació Infantil per a l’Escola Municipal Infantil d’Algaida, personal laboral fix. BOIB-28/02/2023 Aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició de 5 dies hàbils a contar des del següent a la publicació de la llista definitiva.
IMEB-CALVIÀ Convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a superior, de caràcter laboral, pel sistema de concurs de l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB-Calvià). BOIB-25/02/2023 Termini de 10 dies hàbils per a presentar la sol·licitud, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE ALARÓ Constituir una borsa de treball complementària a la de l’exp. 609/2022, per a proveir personal funcionari interí i cobrir necessitats urgents existents en la policia local de l’Ajuntament d’Alaró. BOIB-25/02/2023 Termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases.
AYUNTAMIENTO DE MANACOR Modificació bases de la convocatòria per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, de tres places d’oficial o oficiala de policia local, per concurs oposició i promoció interna. BOIB-23/02/2023 Termini de vint dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en extracte, d’aquesta convocatòria, en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE LLOSETA Aprovació i bases reguladores del procediment per la formació d’un borsí de Terapeutes Ocupacionals, personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Lloseta. BOIB-21/02/2023 Termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Convocatòria i bases reguladores del concurs per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/a interventor/a de l’Ajuntament des Migjorn Gran. BOIB-21/02/2023 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’ALAIOR Bases del procediment elecció de Jutge de Pau, titular i substitut BOIB-18/02/2023 termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà en què aparegui publicat l’edicte.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Bbases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/es socials, per cobrir possibles places vacants o substitucions a la plantilla d’aquest Ajuntament. BOIB-18/02/2023 Termini de 10 dies hàbils comptadors des del sendemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Bases reguladores específiques que han de regir la convocatòria d’una borsa de treball de treballadors/es socials per cobrir amb caràcter temporal les places vacants o substitucions de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament. BOIB-18/02/2023 Termini de 10 dies hàbils comptadors des del sendemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Bases específiques que han de regir el procediment selectiu per a la creació urgent d’una borsa de tècnic d’administració general, personal funcionari interí, de l’Ajuntament d’Alcúdia BOIB-16/02/2023 Termini a consultar
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Inici del procediment d’elecció del càrrec de jutge de pau titular del municipi de Sant Llorenç des Cardassar BOIB-16/02/2023 Termini de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació

AJUNTAMENT D’ESCORCA
Bases convocatòria per a constituir borsa de treball personal funcionari interí, necessitats urgents en la Policia Local. Convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l’Ajuntament d’Escorca:
BOIB-14/02/2023 Si no se’n produeixin s’entendran aprovades definitivament sense necessitat d’adopció de nou acord i, en aquest cas, quedarà convocat automàticament el concurs, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a presentar les sol·licituds d’admissió al citat procés selectiu.
AJUNTAMENT DE COSTITX Convocatòria i bases per cobrir pel procediment de pomoció interna una plaça d’ administratiu/iva, personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema concurs-oposició, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2023
BOIB-11/02/2023 El termini de presentació de sol·licitud, serà de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE SÓLLER
Convocatòria i bases que específiques que regiran el concurs-oposició per a proveir com a contractat/da laboral una plaça de tècnic/a superior per a la gestió de l’Entitat Pública Empresarial Sóller 2010 i constitució d’una borsa de treball
BOIB-09/02/2023 En el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)
Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter temporal llocs de feina de la categoria de Teleoperador/a (TELEOP01-23)
BOIB-09/02/2023 Les persones interessades en participar en la convocatòria disposen de 7 dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Convocatòria i bases que han de regir el procés selectiu per a la cobertura com a personal funcionari de carrera d’una plaça d’Oficial de la Policia Local de l’Ajuntament d’Algaida mitjançant promoció externa
BOIB-07/02/2023 El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
AJUNTAMENT DE CAMPOS Constitució borsí extraordinari tècnic administració general Ajuntament de Campos. BOIB-31/01/2023 En el termini d’un mes des de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE PORRERES Bases específiques que regirán la convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’Ajuntament de Porreres. BOIB-31/01/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Ajuntament de Palma Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Departament d’Interior de l’Ajuntament. 1 plaça vacant. BOIB-31/01/2023 7 dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Registre General del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants
Procés de selecció pel sistema de concurs oposició promoció interna per a la cobertura de tres llocs de treball de mestre/a de la plantilla laboral d’aquest Patrona
BOIB-28/01/2023 L’exercici es desenvoluparà entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2023.
CONSELL INSULAR DE MENORCA Convocatòria per al proveïment de personal funcionari de carrera i/o personal laboral fix de diversos llocs de treball del Consell Insular de Menorca, modificat per acord de 16 de gener de 2023 BOIB-26/01/2023 En el termini d’un mes a partir de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.
Bases convocatòria procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoría de policía local de l’Ajuntament de Sant Lluís BOIB-26/01/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE BUNYOLA. Anunci àrea de funció pública aprovant la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups A2 i C2 i grup AP derivada de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Bunyola. BOIB-24/01/2023 En el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la seva publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de Director/a administratiu/va d’urbanisme de l’Ajuntament de Palma BOIB-24/01/2023 En el termini màxim dun any. Això no obstant, i en cas de no haver tingut lloc la provisió definitiva en aquest termini i si no consta informe de lòrgan competent en contra, es podrà prorrogar per un altre any.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA) Convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA). BOIB-19/01/2023 Termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Bases específiques que han de regir el procediment selectiu de quatre places vacants de tècnic d’administració general corresponents a les ofertes públiques dels anys 2020, 2021 i 2022. BOIB-19/01/2022 El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNIDAt AUTÓNOMA SERVEI DE LA SALUD DE LES ILLES Cobrir el lloc de feina de cap de secció de Carrera Professional corresponent a la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB-19/01/2023 En el termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA, SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Treball de supervisor/a de la unitat de reanimació (REA) a l’Hospital Universitari Son Espases. BOIB-19/01/2023 Termini d’un mes a comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació.
OFERTA PÚBLICA. 17/01/2023 BOIB-17/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 14/01/2023 BOIB-14/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 12/01/2023 BOIB-12/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 10/01/2023 BOIB-10/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 07/01/2023 BOIB-07/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 05/01/2023 BOIB-05/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 03/01/2023 BOIB-03/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 31/12/2022 BOIB-31/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 30/12/2022 BOIB-30/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 29/12/2022 BOIB-29/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 27/12/2022 BOIB-27/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 24/12/2022 BOIB-24/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 22/12/2022 BOIB-22/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 20/12/2022 BOIB-20/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 17/12/2022 BOIB-17/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 15/12/2022 BOIB-15/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 13/12/2022 BOIB-13/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 10/12/2022 BOIB-10/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 08/12/2022 BOIB-08/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 06/12/2022 BOIB-06/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 03/12/2022 BOIB-03/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 01/12/2022 BOIB-01/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 29/11/2022 BOIB-29/11/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 26/11/2022 BOIB-26/11/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 24/11/2022 BOIB-24/11/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 22/11/2022 BOIB-22/11/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 19/11/2022 BOIB-19/11/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 18/11/2022 BOIB-18/11/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 17/11/2022 BOIB-17/11/2022 CONSULTEU BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 15/11/2022 BOIB-15/11/2022 CONSULTEU BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. Convocatoria para cubrir una plaza de profesor de música, personal laboral fijo de la empresa municipal FITA 2020 S.L.U., por el sistema de concurso, que consta dentro de la Oferta de Empleo Público 2022 por la estabilización de personal temporal. BOIB-01/12/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. Convocatòria per cobrir una plaça d’oficial de brigada, personal laboral fix de l’empresa municipal FITA 2020 S.L.U., pel sistema de concurs, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal BOIB-01/12/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
Convocatòria per cobrir una plaça de peó de brigada, personal laboral fix de l’empresa municipal FITA 2020 S.L.U., pel sistema de concurs, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal i constitució d’una borsa de treball BOIB-01/12/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. Convocatòria i bases per cobrir una plaça de peó de brigada, personal laboral fix, pel sistema concurs-oposició, torn lliure, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per a l’estabilització de personal temporal. BOIB-01/12/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Llevant de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Platja de Palma de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatori per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Son Pisà de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de tècnics/iques informàtics, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell insular de Formentera. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar amb caràcter temporal un/a Tècnic /a superior de Cibersocietat. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria de Comissió de serveis CS152/2022 de cap de Secció de Selecció i Provisió de l’Àrea de Gerència de l’IMAS. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESTELLENCS. Convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs una plaça de treballador o treballadora social com a personal laboral de l’Ajuntament d’Estellencs. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. Bases creació borsa d’agents de policia local de Valldemossa funcionaris interins. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA GESTIÓ D’EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU). Convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de feina de gestor d’emergències del SEIB 112 per a la societat mercantil pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, una (1) plaça de documentalista com a personal laboral fix. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà per a la investigació per al projecte «Estudi clínic i microbiològic sobre l’impacte de la multiresistència en la virulència i en la resposta de l’hoste a la infecció per Pseudomonas aeruginosa» (PSID/SEIMC). BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà en nutrició per a la Unitat d’Oncologia de l’Hospital General Mateu Orfila (SERMEN/ONC). BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i les bases per crear, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes tècnics de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, especialitat arquitectura tècnica, grup A, subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la provisió amb caràcter de personal funcionari de carrera de tres places d’oficial o oficiala de policia local, per concurs oposició, promoció interna. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) del Centre de Salut de Sant Antoni, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) del Centre de Salut Es Viver, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria sistema de lliure designació, el lloc de prefectura de secció de Microbiologia de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i les bases per crear, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes de l’escala d’administració especial, subescala tècnica superior, especialitat arquitectura, grup A, subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA. Convocatòria per a la selecció de personal Cambra de Comerç de Mallorca. Vacant de consultoria jurídica en gestió de projectes amb financiació pública europea. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà fins al 18 de novembre de 2022 (12:00) des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA. Convocatòria per a la selecció de personal Cambra de Comerç de Mallorca. Vacant de consultoria en gestió de projectes amb financiació pública europea. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà fins al 18 de novembre de 2022 (12:00) des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ. Bases procés selectiu, mitjaçant concurs oposició, torn lliure, de 1 plaça de funcionari de carrera, auxiliar administratiu. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria geriàtrica. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 días habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria pediàtrica. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 días habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Convocatòria i les bases específiques de la borsa extraordinària de treball de viceinterventor. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària i excepcional d’auxiliars administratius, personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-01/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. Convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1i A2 i grup B. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. Convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 2 places de la categoria de Infermer/a Obstètric-Ginecològic (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, funcionari de carrera. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció a Urgències 061. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites al grup B de les places de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups A i B de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia de Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d’un/a tècnica d’inserció laboral, en el marc de la resolució del conseller de model econòmic, turisme i treball i president del servei docupació de les Illes Balears. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis pel sistema de lliure designació, el lloc cap de la policia local de l’ajuntament de Andratx. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera dues places de treballador/a social, una d’elles amb reserva de discapacitat, mitjançant concurs oposició. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, una (1) plaça de treballador o treballadora social com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT. Convocatòria i les bases per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/secretària del Consell Insular de Formentera. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de cap de l’Àrea de Dependència. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Torrent de Sant Miquel. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Portocristo. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Coll d’en Rebassa. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Torrent de Sant Miquel. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Pont d’Inca. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Son Serra – La Vileta. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Coll d’en Rebassa. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Camp Redó. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una borsa de personal de neteja d’edificis i locals municipals pel sistema de concurs de mèrits. BOIB-25/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria en Comissió de serveis CS144/2022 d’infermer/a de la Residència Son Caulelles-Marratxí de l’Àrea d’Atenció Sociosanitària de l’IMAS. BOIB-25/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria d’una plaça d’administratiu/va de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar funcionari de carrera destinat al centre cultural Espai 36. BOIB-25/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 3 places de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Reanimació. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatòria i bases específiques reguladores per a proveir, mitjançant concurs, una borsa de treball d’educadors socials, a la Mancomunitat des Raiguer. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
SANTA EULÀRIA DES RIU XXI SA. Convocatòria per proveir el lloc de tècnic auxiliar de manteniment del Palau de Congressos de Eivissa. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat de professionalitat del programa mixto soib ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Convocatòria del procediment selectiu de personal laboral, mitjançant concurs, per a la cobertura de dues places vacants de professor de català de l’Ajuntament d’Alcúdia. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria creació d’una borsa de treball de dessador o dessadora amb caràcter laboral temporal de l’Ajuntament des Migjorn Gran. BOIB-20/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació. BOIB-20/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Convocatòria per constituir una borsa de treballadors/res socials, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-20/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Convocatòria procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d’oficial CMO de jardineria, a fi e poder cobrir, amb caràcter laboral i temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-20/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de cap de Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària, pel sistema de lliure designació obert a altres administracions, vacant a la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-18/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. Convocatòria d’un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria d’arquitecte/a superior i aprovar la convocatòria. BOIB-18/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria de cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places d’infermer/a en l’Hospital Mateu Orfila. BOIB-18/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Convocatòria de procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball, extraordinària i excepcional, d’oficials brigada obres (especialitat climatització), personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Convocatòria de procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball, extraordinària i excepcional, d’oficials brigada obres (especialitat paleta), personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria de les proves selectives per cobrir com a funcionaris de carrera dues (2) places de subinspector/a de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria de procés selectiu per a la contractació de personal investigador/professional sanitari amb experiència en ciències biomèdiques per al projecte «Efectes del tractament amb benzodiazepines sobre la virulència de Pseudomonas aeruginosa: un potencial facilitador per a la pneumònia associada a la ventilació mecànica? (PDR2020/02)». BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria de borsa de treball de treballadors/res familiars amb caràcter laboral temporal per cobrir possibles substitucions en ajuda a domicili. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria de creació d’una borsa de treball de treballadores familiars amb caràcter laboral temporal per a cobrir substitucions en el centre de dia. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Convocatòria per constituir una borsa d’educadors/res socials, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat d’hospitalització (H3D) de l’Hospital Universitari Son Llàtzer. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Convocatòria procés selectiu plaça secretari-a funcionari interí Ajuntament de Binissalem. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de treballador/a social, grup a, subgrup a2, de l’ajuntament de sant llorenç des cardassar. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Convocatòria de la constitució d’una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL. Convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà fins al 31 de desembre d’enguany.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de metge/metgessa de família en l’Equip de Suport i Atenció Domiciliària (E.S.A.D.). BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria de les proves selectives per cobrir com a funcionaris de carrera sis (6) places d’oficial de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL. Convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà fins al 31 de desembre d’enguany.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i designació del tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria serveis generals per a la residència reina Sofia de Muro. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic sociosanitari per a l’Ajuntament de Muro. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d’àrea. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de treballador/a social per a Mallorca, Menorca i Eivissa. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de valorador/a de dependència per a Mallorca, Menorca i Eivissa. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de tècnic/a d’integració per a Mallorca i Eivissa. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Constituir una borsa de treball de la categoria laboral de fosser/a, a fi de poder cobrir, amb caràcter laboral i temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Convocatòria per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Convocatòria per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR. Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge/Jutgessa de Pau titular i substitut. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Convocatòria per constituir una borsa d’auxiliars informadors/es, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-08/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia. BOIB-08/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria d’una borsa d’interins de tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. BOIB-08/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BUNYOLA. Convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de Policia Local. BOIB-06/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Procés selectiu per contractar amb caràcter d’interinitat en lloc vacant un/a Tècnic/a Superior TIC Turisme per a l’Àrea de TIC Turisme de la Fundació Bit. BOIB-06/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNIDAD DE TRAMUNTANA. Convocatoria agente corresponsabilidad y conciliación Mancomunitat Tramuntana. BOIB-06/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS. Convocatòria i les bases relatives a la provisió de quatre places amb contracte laboral fix com a professor de l’Orquestra Simfònica a las categories de violí segon tutti, violoncel tutti, viola tutti i ajuda de solista de flauta. BOIB-06/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 25 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria administratius/ives de l’Escala d’Administració General, Subescala Administrativa, Grup C, Subgrup C1. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general de l’ Escala d’Administració General, classe superior, del Grup A, Subgrup A1, adscrita a la Regidoria d’urbanisme i medi ambient de l’Ajuntament de Llucmajor. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria i les bases per cobrir una plaça de personal de neteja, personal laboral fix jornada parcial (25%), de l’Ajuntament de Costitx pel sistema concurs. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria i bases per cobrir una plaça d´auxiliar administratiu, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema concurs-oposició. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria d’Oficial de l’Ajuntament de Campos. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria i bases per cobrir una plaça d’auxiliar de biblioteca, personal laboral fix jornada parcial (50%) de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema de concurs. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema de concurs. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, tres places vacants d’infermera/er d’urgències d’Atenció Primària per la Unitat de Transport Pediàtric de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció a Urgències. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU. Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal Tècnic mitjà de Gestió, funcionari interí, de l’ Ajuntament d’ Eulària des Riu. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la selecció de personal laboral no permanent per crear una borsa de feina de tècnic o tècnica de manteniment d’edificis culturals, mitjançant concurs oposició. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de peons del servei de manteniment de l’Ajuntament d’Alaró. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria concurs de trasllats voluntari per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de diverses categories, dependents del Servei de Salut. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d’investigació i assajos clínics de l’Àrea de Reumatologia de l’Hospital Universitari Son Llàtzer (INSL/JUAN)». BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dias hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut d’Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primaria Menorca. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias naturales des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a de l’equip de suport i atenció domiciliària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primaria Menorca. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias naturales des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT. Convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA. Convocatòria selecció per a la creació d’una borsa de treball d’ oficial de serveis per a l’empresa municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A.U. en règim laboral temporal. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dias naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització de Cirurgia, Urologia i Oftalmologia de l’Hospital Mateu Orfila. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització Materna-Infantil i de Sala de Parts de l’Hospital Mateu Orfila. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Convocatòria procés selectiu per cobrir com a personal funcicionari de carrera 16 places vacants de la categoria de policia local de l’ajuntament de capdepera mitjançant el procediment ordinari. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de tècnics/iques d’igualtat, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’educadors/es infantils, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria de Comissió de serveis CS117/2022 de cap de Secció II de Gestió de Personal del Departament de Recursos Humans de l’IMAS. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport metodològic i estadístic per al projecte «Suport metodològic i estadístic de la Unitat d’Investigació de l’HUSLL (HSSL/OVEREC)». BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de suport administratiu de certificat de professionalitat del programa mixt SOIB ocupacio i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de director/a de certificat de professionalitat per programa mixto SOIB ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista persona. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat professionalitat del programa mixto SOIB ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat de professionalitat del programa mixto soib ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria psicòleg clínic/psicòloga clínica. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en estratègies contra resistència a antibiòtics. BOIB-24/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en epidemiologia nutricional. BOIB-24/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana. BOIB-24/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en el desenvolupament i avaluació de biomaterials. BOIB-24/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SES SALINES. Convocatòria per a la constitució d’una borsa d’ocupació per cobrir les possibles vacants en els llocs de treball de TAG. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació per al projecte. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Aprovació bases i convocatòria borsa programa tècnic administració general A1. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria d’una borsa de Mestres d’Educació Infantil, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria de promoció interna temporal d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria tècnic/a de salut en atenció primària (tècnic/a de salut pública) de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. convocatòria en Comissió de serveis CS 130/2022 de director/a de la Residència Huialfàs de l’Àrea d’Atenció Sociosanitària l’IMAS. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases per constituir una borsa per cobrir llocs de feina de la categoria de Facultatiu/va Tècnic/a TIC per prestar serveis d’administració de sistemes a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, Fundació Bit. BOIB-20/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA PORTS DE LES ILLES BALEARS. Convoca un concurs per contractar un facultatiu o facultativa superior especialitat jurídica. BOIB-20/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP).Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Projecte REVERSE (pREVention and management tools for rEducing antibiotic Resistance in high prevalance Settings) (965265)» . BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal tècnic superior en educació infantil de l’ajuntament d’Alaró. BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal auxiliar tècnic educatiu de l’ajuntament d’Alaró. BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Departament d’Interior de l’Ajuntament de Palma. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Convocatòria procediment para la creació d’una borsa tècnic/a educació infantil. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa d’inspectors/ores de Benestar Social, grup A, subgrup A2, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe superior, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa d’operaris/àries d’oficis múltiples, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació per al projecte «Desenvolupament d’una tècnica d’anàlisi per a la quantificació d’esteroides per a l’estudi de la hiperplàsia suprarenal congènita en sang seca. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a Director/a de Mitjans Digitals de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a Delegat/da de Menorca de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria per la contractació d’un tècnic o tècnica de suport metodològic i estadístic per al projecte «Cures/epidemiològiques de l’HUSLL (PSSL/OVEREC)». BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria per a la contractació de tres a sis tècnics o tècniques de nodes per al projecte «Programa de Medicina Predictiva. BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA. Cobertura del lloc de director gerent de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca. BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de cuiners/eres, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-08/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria de Comissió de serveis CS118/2022 de cap de Departament de Recursos Humans de l’IMAS. BOIB-08/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per regir la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball en la categoria de cap Jurídic i de Qualitat, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), mitjançant promoció interna. BOIB-08/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials relativa a l’actualització de la borsa extraordinària única de l’especialitat de «Metge/Metgessa». BOIB-08/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització d’1 plaça de personal fix del grup professional 5: Treballs qualificats en taller. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització de 3 places de personal fix del grup professional 6: Subalterns/as, treballs auxiliars. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització de 2 places de personal fix del grup professional 3: Encarregat/da de Departament. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització de 5 places de personal fix del grup professional 2: Tècnic/a especialista. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització d’una plaça de personal fix del grup professional 1: Cap de departament. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL. Convoca el Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de netejadors/es, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal. BOIB-01/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria per a cobrir, amb caràcter definitiu i pel sistema de lliure designació, la plaça de cap de la Policia Local del Consell Insular de Formentera. BOIB-01/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria en Comissió de serveis CS102/2022 de cap de servei de l’Àrea d’Atenció Sociosanitària de l’IMAS. BOIB-01/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització de 115 places de personal fix del grup professional 4: professionals de trànsit i circulació. BOIB-01/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.