Ofertes del sector públic

ATENCIÓ: Aquest llistat és una selecció de diferents convocatòries públiques de feina actives (amb termini d’inscripció obert) i/o publicacions de bases generals i específiques per a convocatòries pendents d’obrir que PalmaActiva selecciona de les seves principals fonts d’informació.

Oferta

Data publicació

Termini

MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatoria i bases específiques reguladores per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició, amb caràcter de personal laboral temporal, d’un lloc de feina de Tècnic/a Jurídic/a (Nivell 1) 22/oct/2019 Termini de presentació d’instàncies és de quinze (15) dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir una plaça de Treballador o Treballadora Social funcionari de carrera, de l’Ajuntament de Capdepera mitjançant oposició. Exp 4268-19 19/oct/2019 Termini de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat l’anunci de la convocatària en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE PETRA. Aprovació convocatòria i bases per cobrir 2 places de policia local 19/oct/2019 Termini de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOE.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Bases per les quals s’ha de regir el concurs-oposició per a la creació d’una borsa de treball d’Educador/a Ambiental, amb caràcter laboral temporal. 19/oct/2019 Termini de presentació d’instàncies és de quinze (15) dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica superior amb el grau en Bioquímica i màster en Investigació Biomèdica, del programa Synergia. 19/oct/2019 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA. Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020. 17/oct/2019 Termini per presentar les sol·licituds i la documentació per participar en la convocatòria és del dia 17 al 22 d’octubre, ambdós inclosos.
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (IB3). Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a cobrir un lloc de tècnic web (grup c) a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les illes Balears amb caràcter temporal i la formació d’un borsa per a la contractació de personal laboral temporal. 17/oct/2019 Termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de les Bases en el BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa d’aparelladors/ores o d’arquitectes tècnics/iques, grup A, subgrup A2, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. 17/oct/2019 Termini de presentació de sol·licituds serà de set dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de monitors de laborterapia, personal laboral, grup C, subgrup C2, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. 17/oct/2019 Termini de presentació de sol·licituds serà de set dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Resolució núm.2019-6231 de data 10/10/2019, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a de medi ambient per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa com a personal funcionari, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició. 17/oct/2019 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA. Convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 17/oct/2019 Termini de 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 7 d’octubre de 2019, a proposta del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a d’activitats turístiques de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca. 15/oct/2019 Termini per presentar sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE MAÓ. Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir una plaça de subinspector de Policia Local de l’Ajuntament de Maó. 15/oct/2019 Termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE MAÓ. Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir sis places d’oficial de Policia Local de l’Ajuntament de Maó. 15/oct/2019 Termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE MAÓ. Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir vuit places de Policia Local de l’Ajuntament de Maó. 15/oct/2019 Termini de vint dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE SES SALINES. Bases de la convocatòria d’una borsa extraordinària i urgent per a la cobertura en comissió de serveis d’una plaça de la categoria d’oficial del cos de la Policia Local de Ses Salines. 15/oct/2019 Termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS tal i com estableix l’article 192.8 del Decret 40/2019 de 24 de maig, reglament de les policies locals de les Illes Balears, comptadors a partir del dia següent a la publicació de les bases i la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. Acord del Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear de 3 d’octubre de 2019, pel qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció d’un director/a de l’àrea de Promoció i Patrocini de la Fundació per a l’Esport Balear. 12/oct/2019 Termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS. Resolució del gerent de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears de 9 d’octubre de 2019 per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la selecció de personal laboral interí mitjançant la creació d’una borsa de treball de solista de fagot de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 12/oct/2019 Termini de presentació de les sol·licituds s’estableix en 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria i les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’una persona graduada en Ciència o Ciències de la Salut, de suport a la investigació en salut per a la convocatòria «Reptes de la societat – Mineco – 2018, projecte Promovent l’adherència a medicació antidiabètica en pacients amb diabetis tipus 2 mitjançant un sistema de tecnologia mòbil integrat amb històries clíniques informatitzades». 12/oct/2019 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’una persona graduada en Farmàcia. 12/oct/2019 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria pública per a la provisió de càrrec de Jutge de Pau titular del jutjat de Santa María del Camí. 12/oct/2019 Termini de presentació de les instàncies es de deu dies naturals següents al de la publicació d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Convocatòria per proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, director/a general de Serveis Econòmics i Contractació. 12/oct/2019 Termini per presentar la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu és de 10 dies naturals comptadors es de l’endemà al de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Convocatòria per a proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, director/a general de Sostenibilitat. 12/oct/2019 Termini per presentar la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu és de 10 dies naturals comptadors es de l’endemà al de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
AJUNTAMENT DES CASTELL. Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria d’Oficial de Policia de l’Ajuntament des Castell per promoció interna. 12/oct/2019 Termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DES CASTELL. Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera una plaça vacant de la categoria de subinspector de Policia de l’Ajuntament des Castell per promoció interna-externa. 12/oct/2019 Termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral de jardiner/a per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal. 12/oct/2019 Termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’operaris/àries d’oficis múltiples per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal. 12/oct/2019 Termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA). Bases específiques de la convocatòria per crear un borsí de feina de auxiliar agropecuari o “Auxiliar facultatiu especialitat Medi Rural” (grup D) a Mallorca i a Menorca. 10/oct/2019 Termini de presentació de la sol·licitud és de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà que la convocatòria s’hagi publicat al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPANET. Bases Borsa Personal Brigada. 10/oct/2019 Termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per crear, mitjançant oposició, una borsa de treball extraordinària d’auxiliars administratius/ives de l’Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, Grup C, Subgrup C2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí. 10/oct/2019 Termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’oficial primera per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal. 10/oct/2019 Termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’oficial segona per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal. 10/oct/2019 Termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per a una borsa d’Administratius d’Administració General Interins. 10/oct/2019 Termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà del dia de la publicació de les Bases al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’arquitectes, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx. 8/oct/2019 Termini de 10 dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU. Bases per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 8/oct/2019 Termini de vint dies hàbils, comptats a partir del següent al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un/a tècnic/a superior graduat en Nutrició humana i dietètica de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears. 5/oct/2019 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut de Recerca Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un/a tècnic/a superior de suport en investigació per al projecte «Caracterització de l’Amiloïdosi per Transtirretina al focus endèmic de Mallorca». 5/oct/2019 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de Tècnic d’Administració General (TAG), grup A, subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de l’Ajuntament d’Algaida. 5/oct/2019 Termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma (BOIB).
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatòria del concurs-oposició per a la provisió d’un plaça d’Agent de la Policia Local de Capdepera. Exp 4021-19 5/oct/2019 Termini de presentació d’instàncies és de vuit dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria de proves selectives de peó especialitzat. 3/oct/2019 Termini de vint dies naturals següents al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatòria proces selectiu constitució borsí professor de guitarra. 1/oct/2019 Termini de vint dies naturals, a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ. Bases específiques que regiran la convocatòria de 1 plaça de Policia Local. 1/oct/2019 Termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MAÓ. Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir una plaça de subinspector de Policia Local de l’Ajuntament de Maó. 1/oct/2019 Termini de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE MAÓ. Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir sis places d’oficial de Policia Local de l’Ajuntament de Maó. 1/oct/2019 Termini de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE MAÓ. Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir vuit places de Policia Local de l’Ajuntament de Maó. 1/oct/2019 Termini de vint dies hàbils, a partir de l’endemà de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI. Convocatòria publica per la provisió del càrrec de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau sustitut. 1/oct/2019 Termini de deu dies comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOIB.
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA. Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de setembre de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2019-2020 places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears 28/sep/2019 Termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del dia 1 d’octubre al 10 d’octubre, ambdós inclosos.
ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 24 de setembre de 2019, a proposta del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Menorca i Eivissa. 28/sep/2019 Termini per presentar sol·licituds és de deu dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Bases concurs oposició oficial de la policia local. 28/sep/2019 Termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL. Convocatòria i bases per les quals es regeix el concurs-oposició per a la formació d’una borsa per ocupar, de forma temporal, la plaça vacant de personal laboral de direcció de l’escoleta municipal infantil de l’Ajuntament de Mancor de la Vall. 28/sep/2019 Termini per presentar sol·licituds serà de quinze (15) dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per la contractació d’una persona graduada en Medicina per al grup d’investigació Malalties Infeccioses i VIH de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears. 26/sep/2019 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria de proves selectives d’informador juvenil. 26/sep/2019 Termini de vint dies naturals següents al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques que han de regir el procés extraordinari per cobrir tres places de policia local, mitjançant el sistema de concurs-oposició. 26/sep/2019 Termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE PORRERES. Bases convocatoria 3 plazas policía local Porreres. 26/sep/2019 Termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Bases borsí ordenances Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. 26/sep/2019 Termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Bases provisió tres places Policia Local 26/sep/2019 Termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases especifiques que regiran la convocatòria de sis places de policia local de l’Ajuntament de Santa Margalida mitjançant procediment extraordinari. 26/sep/2019 Termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per proveir, com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santanyí, sis places de policia local. 26/sep/2019 Termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà que es publiqui aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT. Resolució de la presidenta de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual s’aproven la convocatòria pública i les bases per a la selecció del director gerent de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) 24/sep/2019 Termini de presentació de sol·licituds és de trenta dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria i les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Bases per les quals s’ha de regir el concurs-oposició per a la creació d’una borsa de treball d’Educador/a Social, amb caràcter laboral temporal a la Mancomunitat des Raiguer 24/sep/2019 Termini de presentació d’instàncies és de quinze (15) dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
AJUNTAMENT DE MURO. Bases convocatòria 6 plaçes de policia local Ajuntament de Muro 21/sep/2019 Termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Aprovació de les bases generals que han de regir els processos selectius de les Ofertes d’ocupació pública i promoció interna corresponents als exercicis de 2017, 2018 i 2019, a més de les places que resten pendents de l’any 2016 de l’Ajuntament de Palma 21/sep/2019 El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat; El termini general de presentació de sol·licituds en les convocatòries per a cobrir places vacants per promoció interna, de les distintes categories de la Policia Local, serà de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
PALMAACTIVA – AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA. Bases generals que ha de regir les convocatòries de proves selectives per cobrir places vacants de la plantilla de personal laboral empleat públic de PalmaActiva– Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma 21/sep/2019 El termini general, en defecte de terminis específics superiors o inferiors establers a les bases especifiques de presentació de sol·licituds, és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà que es publiqui la resolució d’aprovació de cada convocatòria específica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases per a la convocatòria d’un borsí d’auxiliar administratiu/va i personal laboral interí de l’Ajuntament de Capdepera mitjançant oposició. Exp 2813-19 19/sep/2019 Termini de deu dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Aprovació bases selecció agents policia local 19/sep/2019 Termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Convocatòria procés selectiu pel procediment extraordinari d’accés a les plantilles de les policies locals de les Illes Balears 19/sep/2019 Termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Convocatòria oposició pel torn lliure de policia local de l’Ajuntament de Palma 19/sep/2019 Termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria és la cobertura de manera interina d’una plaça vacant de personal funcionari en la categoria d’arquitecte tècnic/a i la creació d’un borsí d’aquesta categoria per cobrir en règim d’interinitat aquelles necessitats que puguin sorgir en el futur per qualsevol circumstància. 17/sep/2019 Termini de presentació d’instàncies de quinze (15) dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal d’un tècnic de suport a la investigació en salut per al grup de recerca de Resistència Antibiòtica i Patogènia de les Infeccions Bacterianes 14/sep/2019 Termini de recepció de sol·licituds: 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d’un investigador post doctoral per al programa FOLIUM del Projecte FUTURMed. Talent per a la medicina del futur, convocatòria finançada pel pla anual 2017 de l’impost de turisme sostenible i cofinançada en un 50% en el marc del PO FSE 2014-2020 de les Illes Balears 14/sep/2019 Termini de recepció de sol·licituds: 30 dies naturals des del dia següent de la data de publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT DE PETRA. Bases convocatòria borsa de treball personal funcionari interí policia local 14/sep/2019 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des del dia següent al de la publicació de la present convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SES SALINES. Convocatòria i bases per procés de selecció (concurs oposició) per cobrir 1 plaça vacant de policia local a l’Ajuntament de Ses Salines 14/sep/2019 Termini de vint dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en extracte, d’aquesta convocatòria, en el Butlletí Oficial de l’Estat
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica de projectes competitius 12/sep/2019 Termini de recepció de sol·licituds de 15 dies hàbils des del dia següent de la data de publicació de la convocatòria
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut Investigació Sanitària Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d’un tècnic o tècnica amb titulació superior de suport a la investigació amb l’especialitat de Genòmica per a la plataforma de genòmica i bioinformàtica de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears 12/sep/2019 Termini de recepció de sol·licituds de 15 dies hàbils des del dia següent de la data de publicació de la convocatòria
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica de suport a la recerca per la unitat d’esclerosis múltiple 12/sep/2019 Termini de recepció de sol·licituds: 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatòria pública de Comissió de Serveis del lloc de treball Cap del Àrea d’Urbanisme 12/sep/2019 Termini de presentació de sol·licituds serà de DEU DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al BOIB.
OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS. Resolució de 5 de setembre de 2019, de la Direcció de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball (convocatòria de provisió núm. CO1 / 2019) 07/sep/2019 Termini per presentar sol·licituds és de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Resolució núm. 2019-5344 de data 30 d’agost de de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Eivissa, una plaça d’inspector/a de la Policia Local vacant i dotada pressupostàriament, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2019, (BOIB núm. 56, de data 27/04/2019), pel sistema d’accés de promoció externa 07/sep/2019 Termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL. Bases per a la provisió temporal en comissió de serveis d’un lloc de treball de policia local per concurs de mèrits 07/sep/2019 Termini de 7 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a què es publiqui l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut de Recerca Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un / a (1) tècnic / a de suport en investigació per al projecte Mecanismes Epigenòmics de la Resistència a Teràpies i Recurrència en Glioblastoma: Marcadors Teranóstics d’Última Generació 05/sep/2019 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal graduat en Biologia 05/sep/2019 Termini de recepció de sol·licituds: 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa de treball en la categoria d’educador/a, per a cobrir les necessitats que es produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporals 05/sep/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 31 de juliol de 2019 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Neurologia de l’Hospital Mateu Orfila corresponent a la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (Exp. ASME-10/2019) 03/sep/2019 Termini de 10 dies hàbils per presentar-hi sol·licituds
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 31 de juliol de 2019 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea d’Otorinolaringologia de l’Hospital Mateu Orfila corresponent a la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (Exp. ASME-11/2019) 03/sep/2019 Termini de 10 dies hàbils per presentar-hi sol·licituds
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Bases específiques que regiran la convocatòria de 2 places de policia local, funcionari de carrera, mitjançant el procediment ordinari, de l’Ajuntament de Binissalem 03/sep/2019 Termini de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Resolució núm.2019-5339 de data 30 d’agost de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Eivissa, 2 places de subinspector/a de la Policia Local vacants i dotades pressupostàriament, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2019, (BOIB núm. 56, de data 27/04/2019), pel sistema d’accés de promoció externa. 03/sep/2019 Termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA. Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’agost de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020. 31/ago/2019 Termini per presentar les sol·licituds i la documentació per participar en la convocatòria és del dia 2 a l’11 de setembre, ambdós inclosos.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs-oposició per a la constitució d’un borsí de tècnic administració especial A1, enginyer camins, canals i ports, interí de l’Ajuntament d’Andratx. 31/ago/2019 Termini de vint dies naturals, a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Bases específiques que regiran la convocatòria de 9 places de policia local de l’ajuntament de Santa María del Camí mitjançant el procediment extraordinari del decret llei 1/2017, de 13 de gener 2017. 31/ago/2019 Termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOE.
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 26 d’agost de 2019 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a de la Unitat de Paritori de l’Hospital Universitari Son Llàtzer. 29/ago/2019 Termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina de personal zelador per al departament d’Urbanisme i Obres. 27/ago/2019 Termini de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria d’una borsa extraordinària d’auxiliar administratiu/va (C2) 27/ago/2019 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria borsa extraordinària d’administratiu/va (C1) 27/ago/2019 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA. Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 19 d’agost de 2019 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’ Educació i Formació Professional 26/ago/2019 Termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
AJUNTAMENT DE MURO. Bases específiques que regiran la convocatòria de 6 places de policia local, funcionari de carrera, mitjançant el procediment ordinari, de l’Ajuntament de Muro. 26/ago/2019 Termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria d’una borsa de professorat de diverses especialitats musicals de l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de Son Servera. 26/ago/2019 Termini de presentació de sol·licituds serà de 7 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA. Bases del procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d’una borsa de feina, amb la categoria d’administratius d’administració general en règim d’interinitat 23/ago/2019 Termini de 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de les bases de la convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Resolució núm. 2019-4974 de data 09/08/2019 per la qual s’aprova la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Eivissa, 13 places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament, 1 de les quals corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2018 (BOIB núm. 161 de data 25/12/2018) i 12 corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2019, (BOIB núm. 56, de data 27/04/2019), pel sistema d’accés de torn lliure 19/ago/2019 Termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA. Bases que han de regir el procés selectiu per la contractació d’un/a tècnic/a superior en gestió econòmica 19/ago/2019 termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA. Bases d’un borsí de treball extraordinari de la categoria professional de brigada, pel sistema de concurs, laboral interins 19/ago/2019 Termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU. Bases del procés selectiu per a cobrir una plaça de Subinspector de policia local de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 19/ago/2019 Termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent al de la data de publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOE
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del Director Gerent de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de Quiròfans de l’Hospital Mateu Orfila 14/ago/2019 Termini de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la consellera de Salut i Consum de 7 d’agost de 2019 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director mèdic / directora mèdica de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca (Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost 14/ago/2019 Termini de set dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la consellera de Salut i Consum de 6 d’agost de 2019 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector mèdic / subdirectora mèdica dels Sectors Sanitaris de Tramuntana i Llevant (Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost 14/ago/2019 Termini de set dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la consellera de Salut i Consum de 6 d’agost de 2019 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/directora d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost 14/ago/2019 Termini de set dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Vila de la plantilla orgànica d’atenció primària autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (2019_09) 14/ago/2019 Termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Formentera de la plantilla orgànica d’atenció primària autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (2019_08) 14/ago/2019 Termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de Responsable d’infermeria del EAP Es viver de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (2019_7) 14/ago/2019 Termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatòria borsí específic personal curta durada professor escola adults Andratx 14/ago/2019 Termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Convocatòria de provisió del lloc de treball de lliure designació, cap del Servei de Planejament 14/ago/2019 Termini de deu dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Bases de la convocatòria per formar part d’una borsa de bombers voluntaris 14/ago/2019 Termini dels 15 dies hàbils següents a la data de publicació del corresponent anunci al BOIB
AJUNTAMENT DE PALMA. Área de Seguretat Ciutadana. Convocatoria pel sistema de lliure designació en comissió de serveis del lloc de treball de cap de la PL 14/ago/2019 Termini de vint dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en extracte d’aquesta convocatòria, en el Butlletí Oficial de l’Estat, prèvia publicació íntegra en el BOIB
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Aprovació bases específiques de l’oposició per a cobrir places vacants de policia local pel torn lliure 14/ago/2019 Termini de vint dies naturals comptat a partir de l’endemà que es publiqui l’anunci en extracte d’aquesta convocatòria, al Butlletí Oficial de l’Estat, després de la seva publicació íntegra al BOIB
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Aprovació bases procés selectiu per cobrir places vacants de policia local mitjançant procediment extraordinari 14/ago/2019 Termini de vint dies naturals comptat a partir de l’endemà que es publiqui l’anunci en extracte d’aquesta convocatòria, al Butlletí Oficial de l’Estat, després de la seva publicació íntegra al BOIB
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Bases provisió 12 places Policia Local 14/ago/2019 Termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)
AJUNTAMENT DE MANACOR. Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina de professorat de piano 14/ago/2019 Termini de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Convocatòria d’un borsí extraordinari i urgent pel sistema de concurs per a la cobertura temporal de places de Veterinari/ària 14/ago/2019 termini de presentació de les sol·licituds serà de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Convocatòria per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de concurs del lloc de Director/a Tècnic/a de la Unitat Tècnica de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI 14/ago/2019 Termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al BOIB
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria de 2 places de policia local (C1) de l’Ajuntament de Son Servera 14/ago/2019 Termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. Borsí d’Auxiliar administratiu/va per concurs de mèrits. 06/agost/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Borsí d’operari de neteja. 06/agost/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Borsí d’auxiliar
administratiu/va mitjançant oposició.
06/agost/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
IB SALUT. NOU TERMINI. Borsins d’Auxiliar Administratiu i d’Administratiu. 25/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AUTORITAT PORTUÀRIA. Contractació temporal d’una plaça de responsable de Domini Públic. 29/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és fins al 16 d’agost de 2019.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ. Borsí de treball extraordinari de la categoria de personalde brigada, pel sistema de concurs, laboral interins. 25/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA. Procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure i promoció interna, en el Cos d’Enginyers Agrònoms de l’Estat. 24/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Proves selectives per a l’accés a la plaça de lletrat/ada assessor/a. 20/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Borsa de Tècnic d’Administració General (TAG). 12/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOE.
FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. Selecció de PERIODISTA O PUBLICISTA per cobrir els serveis de comunicació digital i màrqueting. 16/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al web del Teatre Principal.
MINISTERI DE JUSTÍCIA. Convoca procés selectiu per a ingrés, sistema general accés lliure,al cos general de Gestió Processal i Administrativa de l’Administració de Justícia. 15/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOE.
FUNDACIÓ BIT. Procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter d’interinitat en lloc vacant o interinitat, llocs de feina de la categoria de Facultatiu Superior en Informàtica 13/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE PORRERES. Convocatòria i bases específiques reguladores per constituir una borsa extraordinària de personal laboral temporal de la categoria de treballadors/es familiars 13/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per crear, mitjançant oposició, una borsa extraordinària de funcionaris i funcionàries interins tècnic d’administració general (TAG) de l’escala d’administració general, classe superior, del grup A, subgrup A1 09/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
MINISTERI DE JUSTÍCIA. Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per cobrir places de jutges i fiscals 08/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA-PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI. Aprovació bases i convocatòria per a la selecció d’un treballador/a social, contracte temporal per a obra o servei determinat vinculat al Projecte Infravivenda Cala Major-Sant Agustí 04/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per la contractació d’un llicenciat o graduat en Farmàcia 04/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a cobrir un lloc de d’auxiliar administratiu (grup d) al departament d’emissions de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal i la formació d’una borsa per a la contractació de personal laboral temporal 04/juliol/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari d’Eivissa 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de radiodiagnòstic Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari d’Eivissa 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Menorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Menorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Menorca 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juny de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari d’Eivissa 18/jun/2019
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general del Servei de Salut per la qual es fa una crida pública amb caràcter excepcional per seleccionar aspirants per als nomenaments temporals per a la categoria d’Auxiliar Administratiu de la funció administrativa 18/jun/2019
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Aprovació de les bases específiques de la convocatòria per seleccionar, mitjançant concurs oposició, personal per crear una borsa de treball de personal laboral temporal o interí de monitors i monitores de temps lliure de l’Ajuntament d’Artà 18/jun/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 6 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia del termini és inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Bases convocatoria creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratius mitjançant concurs-oposició lliure, grup de classificació C2 18/jun/2019 Termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB
AJUNTAMENT DES CASTELL. Convocatòria pública per a la cobertura de la plaça de Jutge/sa de Pau substitut/a del municipi des Castell 18/jun/2019 Termini de 15 dies hàbils comptats des de la publicació de l’anunci en el BOIB
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU. Bases per a la creació d’una borsa de treball de policies locals interins de l’ajuntament de Santa Eulària des Riu 18/jun/2019 Termini de vint dies hàbils, comptats a partir del següent al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB
Butlletí setmanal d’oferta de feina al sector públic i proves de capacitació professional. Setmana de l’11 al 17 de juny de 2019. 060. 11/jun/2019
Butlletí setmanal de vacants Internacionals 5/06/2019. Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. 11/jun/2019
AJUNTAMENT DE PALMA. Enginyer/a Tècnic/a Industrial. 11/jun/2019 Termini de presentación de sol.licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 72 30/maig/2019.
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT (GOIB). Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de maig de 2019 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears. 4/jun/2019 El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació és de quinze dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS (GOIB). Resolució de la directora gerent de l’IDI de 21 de maig de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs per al proveïment del lloc de feina de cap de Servei de Política Industrial de l’IDI. 4/jun/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria pública Jutge de Pau de Costitx. 4/jun/2019 Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar les seves sol·licituds en el Registre General de l’Ajuntament durant el termini QUINZE DIES comptats a partir del dia següent en què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de director/a per a la Residència Reina Sofia de l’Ajuntament de Muro. 4/jun/2019 Les persones aspirants hauran de presentar en el registre general d’entrada, instància dirigida al batle-president, en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de convocatòria en el BOIB. Els successius anuncis es publicaran únicament en el tauler d’edictes i a la pàgina WEB de l’Ajuntament.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Borsa de treball de:Interventor/a-tresorer/a.Ordenança notificador/a. 30/may/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 70 25/març/2019.
CONSELL DE MALLORCA. Borsa de treball de:Tècnic/a Superior en disciplina urbanística. 30/may/2019 Termini de presentación de sol.licituds de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicación d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE SINEU.Electricista.Peó. 30/may/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 71 28/març/2019. http://www.caib.es/…/62…/bases-concurs-oposicio-electricista
EMAYA.Oficial 1ª Administratiu/va. 30/may/2019 El període d’inscripció és del 28 de maig al 6 de juny de 2019, tots dos inclusos.
AJUNTAMENT DE CAMPANET.Oficial de Brigada de la branca d’electricitat. 30/may/2019 El termini de presentació de sol·licituds es de deu (10) dies hàbils, comptats a partir de l’ endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 71 28/març/2019, en cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en diumenge o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el següent dia hàbil.
Butlletí setmanal d’oferta de feina al sector públic i proves de capacitació professional. Setmana del 28 de maig al 3 de juny de 2019. 060. 30/may/2019
Butlletí setmanal de vacants Internacionals 29/05/2019. Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. 30/may/2019
Butlletí setmanal d’oferta de feina al sector públic i proves de capacitació professional. Setmana del 20 al 27 de maig de 2019. 060. 24/may/2019
Butlletí setmanal de vacants Internacionals 14/05/2019. Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. 24/may/2019
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA. Fundació BIT. Borsa Teleoperador/a amb caràcter d’interinitat. 24/may/2019 El procés de selecció es realitzarà mitjançant un oferta d’ocupació al SOIB
CAIB – COSSOS FACULTATIUS SUPERIORS
– Arquitectura: 1
– Enginyeria agrònoma: 1
– Enginyeria industrial: 2
– Tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica: 1
– Especialitat recerca i desenvolupament: 2
– Desenvolupament i innovació, especialitat estadística: 3
– Biologia: 6
– Ciències ambientals: 1
– Geologia: 2- Química: 1
– Assessorament lingüístic: 6
– Psicologia: 2
– Veterinària: 9
– Medicina: 7
– Medicina del treball: 4
– Farmàcia: 3
21/may/2019 El termini de presentació de sol·licituds és del 10 al 29 de maig, ambdós inclosos.
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA).Plaça d’un tècnic per la plataforma d’assajos clínics i suport metodològic de la Fundació Institut Investigació Sanitària Illes Balears. 21/may/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 6 dies habils des del dia següent a la data de publicació.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Borsa extraordinària de monitora i monitor de temps lliure 2019. 21/may/2019 El termini de presentació de sol·licituds serà de SET (7) DIES NATURALS, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Borsa de Treballador/a social. 21/may/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Borsa de Treballador/a familiar. 21/may/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT ALCÚDIA. Borsa de treball de platgers/ es. 21/may/2019 El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el vinté dia natural a comptar des del següent a la publicación d’aquesta al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 66 del 16 de magi de 2019.
COMUNITAT AUTÒNOMA. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Director del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. 21/may/2019 El termini per presentar les sol·licituds i la documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits al·legats és fins al 3 de juny de 2019.
AJUNTAMENT DE MURO. Peó poliesportiu del poliesportiu municipal de Muro. 07/may/2019 Termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de convocatòria en el BOIB. BOIB Núm. 62 7/maig/2019
EMAYA. Enginyer/a de compres. 07/may/2019 Termini sol·licituds del 6 al 17 de maig de 2019.
AJUNTAMENT DE SELVA. Plaça d’arquitecte/a. 06/may/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB. BOIB Núm 59 2/maig/2019.
SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA). Tècnic/a especialista de Laboratori de l’àrea tècnica agraria. 06/may/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB. BOIB Núm 61 4/maig/2019.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Plaça d’economista i TAE (assessor jurídic). 06/may/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB. BOIB Núm 61 4/maig/2019.
Butlletí setmanal d’oferta de feina al sector públic i proves de capacitació professional. Setmana del 7 al 13 de maig de 2019. 060. 06/may/2019
ESCOLA BALEAR DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
Cos Superior de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Cos de Gestió de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Cos Administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Cos Superior, escala d’intervenció de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Cos Auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Cos Subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
30/abr/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB. BOIB Núm 57 30/abril/2019.
AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT. Socorrista Piscina Municipal. 30/abr/2019 El termini per presentar les sol·licituds és fins dia 15 de maig de 2019. BOIB Núm 57 30/abril/2019.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. D’Enginyer/a Tècnics/ques. 30/abr/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB. BOIB Núm 57 30/abril/2019.
MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL. Convoca 150 places al Cos de Gestió de l’Administració de la Seguretat Social. 29/abr/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOE. BOE Núm 100 26/abril/2019.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Cuiner/a segon/a, marmitó/ona, operari/ària de neteja 29/abr/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB. BOIB Núm 51 20/abril/2019.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Ajudant de cuina. 29/abr/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB. BOIB Núm 51 20/abril/2019.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE LA TALAIA. Arquitecte/a Tècnic/a. 29/abr/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB. BOIB Núm 52 23/abril/2019.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Graduat/ada Social. 29/abr/2019 El termini per a la presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 53 25/abril/2019.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Auxiliars Administratius/ives. 29/abr/2019 El termini per a la presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 53 25/abril/2019.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Auxiliars administratius/ives. 29/abr/2019 El termini per a la presentació d’instàncies serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 56 27/abril/2019.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Auxiliar Administratiu/va. 29/abr/2019 El termini per a la presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 56 27/abril/2019.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. Tècnic/a de grau mitjà en selecció, mestre/a d’oficis picapedrer -a i mestre -a d’oficis picapedrer/a restaurador/a, oficial/a picapedrer/a i d’oficial/a picapedrer/a restaurador/a, peó especialista picapedrer/a i peó especialista picapedrer/a restaurador/a, tècnic/a superior de selecció. 29/abr/2019 El termini per a la presentació d’instàncies serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears . BOIB Núm 56 27/abril/2019.
Butlletí setmanal d’oferta de feina al sector públic i proves de capacitació professional. Setmana del 23 al 29 d’abril de 2019. 060. 29/abr/2019
Butlletí setmanal de vacants Internacionals 24/04/2019. Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. 29/abr/2019
Butlletí setmanal d’oferta de feina al sector públic i proves de capacitació professional. Setmana del 16 al 23 d’abril de 2019. 060. 17/abr/2019
Butlletí setmanal de vacants Internacionals 17/04/2019. Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. 17/abr/2019
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Arquitectes 16/abr/2019 El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB. BOIB Núm 48 13/abril/2019
EMAYA. 1 Tècnic/a d’enginyeria en el departament de projectes. 15/abr/2019 Periode d’inscripció del 8 al 17 d’abril.
AJUNTAMENT D’ESTELLENCS. Auxiliar Administratiu/iva. BOIB Núm 46 9/abril/2019. 15/abr/2019 Manquen terminis
MINISTERI DE JUSTÍCIA. Lletrats/ades. 135 places. BOE Núm 84 8/abril/2019. 15/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Cos Auxiliars, Cos Auxiliars Administratius/ives, Auxiliars de Biblioteca, Tècnics/ques especialistes, Tècnics/ques superiors. 15/abr/2019 Termini 15 dies hàbils des de la publicació al BOIB. BOE Núm 85 9/abril/2019.
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Cos de docents universitaris. 15/abr/2019 Termini 20 dies naturals des de la publicació al BOE. BOE Núm 87 11/abril/2019.
CONSELLERIA D’EDUACIÓ I UNIVERSITAT. Places de professors/res especialistes (Emergències i protecció civil i Fabricació i instal·lacions de fusteria i mobiliari) per al curs 2018-2019. 15/abr/2019 Termini per presentar les sol·licituds i la documentació és del dia 12 d’abril fins al dia 17 d’abril, ambdós inclosos. BOIB Núm 47 11/abril/2019
AJUNTAMENT DE LLUBÍ. Director/a i Monitor/a de temps lliure per a l’Escola d’Estiu 2019. 15/abr/2019 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) . BOIB Núm 47 11/abril/2019.
AUTORITAT PORTUARIA. PORTS DE BALEARS. Policia portuaria a Maó. 09/abr/2019 Termini fins el 2 de maig de 2019.
AJUNTAMENT D’ESCORCA. Auxiliar administratiu/iva. 09/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 44 6/abril/2019
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). 1 Tècnic/a titulat/ada superior de suport a la investigació amb l’especialitat d’Estadística i suport metodològic. 09/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 44 6/abril/2019.
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). 1 Tècnic/a gestor/a amb l’especialitat de projectes nacionals competitius. 09/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 44 6/abril/2019.
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Investigador/a en ciències de la salut amb l’especialitat de: Determinació del paper dels lípids de membrana a la patologia humana. 09/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 44 6/abril/2019
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Tècnic/a titulat/ada mitjà amb l’especialitat de recursos humans i projectes. 09/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 44 6/abril/2019
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). 1 Tècnic/a de suport d’investigació. 09/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 44 6/abril/2019
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). 1 Investigador/a en ciències de la salut amb l’especialitat d’Estratègies contra resistència a antibiòtics. 09/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 44 6/abril/2019
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Resolució de 28 de març de 2019, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat. BOIB Núm 44 6/abril/2019 09/abr/2019
AJUNTAMENT MANCOR DES MERCADAL. Borsa de treball de: administratiu/iva informàtic/a, enginyer/a industrial – de camins, canals i ports o equivalent. 08/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 42 2/abril/2019.
AJUNTAMENT DE PALMA. Modificació de les bases del procés de selecció de Conductor/a-perceptor/a. BOIB Núm 42 2/abril/2019. 08/abr/2019
MINISTERI DE FOMENT. 88 Places d’Enginyers/eres aeronàutics/ques, 44 Places d’Enginyers/eres de camins, canals i ports de l’Estat, 11 Places de Tècnics/ques facultatius/ives superiors. 08/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat. BOE Núm76 29/març/2019.
MINISTERI PER A LA TRANCISIÓ ECOLÒGICA. 12 places. Meteoròlegs/òloges de l’Estat. 08/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat. BOE Núm76 29/març/2019
MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA. 80 places. Tècnics/ques en sistemes i tecnologíes de la Informació. 08/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat. BOE Núm77 30/març/2019
MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PUBLICA. 45 places. Interventors/res –Tresorers/es, 33 Places. Secretàris/àries 08/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat BOE Núm78 1/abril/2019
MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL. 12 places. Interventors/res i Auditors/res. 08/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat BOE Núm 80 3/abril/2019
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. Institut mallorquí d’afers socials. Convoca concurs-oposició per: educador/a social, treballador/a social, cap del servei de protecció de dades, ajudant/a tècnic/a sanitària. (DUI) 05/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 40 28/març/2019.
EBAP. Educador/a infantil. (Eivissa) 05/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 41 30/març/2019.
AJUNTAMENT MANCOR DE LA VALL. Borsa de personal laboral temporal de: treballador/a familiar. 05/abr/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 42 2/abril/2019.
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Convoca concurs-oposició per:
1. Auxiliar cos específic Oficial d’Oficis
2. Tècnic superior Cos específic Veterinari/ària
3. Auxiliar cos específic Oficial de Laboratori (perfil electrònica)
4. Auxiliar cos específic Oficial de Laboratori
5. Auxiliars Administratiuca/ives de cossos generals
6. Auxiliar de Biblioteca (perfil tècnic/a de suport)
7. Tècnic/a (perfil laboratori)
8. Tècnics/ques de suport a l’Administració
9. Tècnics/ques (perfil imatge i comunicació)
26/03/2019 El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 39 26/març/2019
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Auxiliars Administratius/ives. 19/mar/2019 Termini de vint dies naturals, a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el BOE. BOIB Núm 35 16/març/2019.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Oferta d’ocupació pública de personal funcionari al servei de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2018. 28/10/2018 BOIB Núm 162 27/desembre/2018
AJUNTAMENT DE PALMA. Oferta d’ocupació pública 2018 de l’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana. 27/10/2018 BOIB Núm 160 22/desembre/2018
AJUNTAMENT DE PALMA. Patronat Municipal de l’Habitatge i Riba. Oferta pública d’ocupació per a l’any 2018.
10/12/2018 BOIB Núm 153-6/desembre/2018
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. Oferta pública d’Ocupació per a l’any 2018.
1. Auxiliar d’ Administració General
2. Bombers/res Conductors/res.
10/12/2018 BOIB Núm 152-4/desembre/2018
AJUNTAMENT DE PALMA. Oferta pública d’ocupació any 2018 (excloses les places corresponents a l’àrea de Seguretat Ciutadana). 26/11/2018 BOIB Núm 147-24/novembre/2018
SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA. Convocatòria de 25 places de maquinista 11/10/2018 portalparados.es
OFERTES DEL SECTOR PÚBLIC GESTIONADES PEL SOIB.
28/08/2018 SOIB