Ofertes del sector públic

ATENCIÓ: Aquesta llista és una selecció de diferents convocatòries públiques de feina actives (amb termini d’inscripció obert) i/o publicacions de bases generals i específiques per a convocatòries pendents d’obrir que PalmaActiva selecciona de diferents fonts d’informació. Podeu consultar-ne més convocatòries al BOIB i en el grup de Facebook “Oposicions Palma
Oferta

Data publicació

Termini

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Llevant de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Platja de Palma de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatori per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Son Pisà de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de tècnics/iques informàtics, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell insular de Formentera. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar amb caràcter temporal un/a Tècnic /a superior de Cibersocietat. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria de Comissió de serveis CS152/2022 de cap de Secció de Selecció i Provisió de l’Àrea de Gerència de l’IMAS. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESTELLENCS. Convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs una plaça de treballador o treballadora social com a personal laboral de l’Ajuntament d’Estellencs. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. Bases creació borsa d’agents de policia local de Valldemossa funcionaris interins. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA GESTIÓ D’EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU). Convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de feina de gestor d’emergències del SEIB 112 per a la societat mercantil pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, una (1) plaça de documentalista com a personal laboral fix. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà per a la investigació per al projecte «Estudi clínic i microbiològic sobre l’impacte de la multiresistència en la virulència i en la resposta de l’hoste a la infecció per Pseudomonas aeruginosa» (PSID/SEIMC). BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà en nutrició per a la Unitat d’Oncologia de l’Hospital General Mateu Orfila (SERMEN/ONC). BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i les bases per crear, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes tècnics de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, especialitat arquitectura tècnica, grup A, subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la provisió amb caràcter de personal funcionari de carrera de tres places d’oficial o oficiala de policia local, per concurs oposició, promoció interna. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) del Centre de Salut de Sant Antoni, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) del Centre de Salut Es Viver, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria sistema de lliure designació, el lloc de prefectura de secció de Microbiologia de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i les bases per crear, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes de l’escala d’administració especial, subescala tècnica superior, especialitat arquitectura, grup A, subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA. Convocatòria per a la selecció de personal Cambra de Comerç de Mallorca. Vacant de consultoria jurídica en gestió de projectes amb financiació pública europea. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà fins al 18 de novembre de 2022 (12:00) des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA. Convocatòria per a la selecció de personal Cambra de Comerç de Mallorca. Vacant de consultoria en gestió de projectes amb financiació pública europea. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà fins al 18 de novembre de 2022 (12:00) des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ. Bases procés selectiu, mitjaçant concurs oposició, torn lliure, de 1 plaça de funcionari de carrera, auxiliar administratiu. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria geriàtrica. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 días habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria pediàtrica. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 días habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Convocatòria i les bases específiques de la borsa extraordinària de treball de viceinterventor. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària i excepcional d’auxiliars administratius, personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-01/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. Convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1i A2 i grup B. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. Convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 2 places de la categoria de Infermer/a Obstètric-Ginecològic (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, funcionari de carrera. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció a Urgències 061. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites al grup B de les places de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups A i B de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia de Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d’un/a tècnica d’inserció laboral, en el marc de la resolució del conseller de model econòmic, turisme i treball i president del servei docupació de les Illes Balears. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis pel sistema de lliure designació, el lloc cap de la policia local de l’ajuntament de Andratx. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera dues places de treballador/a social, una d’elles amb reserva de discapacitat, mitjançant concurs oposició. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, una (1) plaça de treballador o treballadora social com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT. Convocatòria i les bases per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/secretària del Consell Insular de Formentera. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de cap de l’Àrea de Dependència. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Torrent de Sant Miquel. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Portocristo. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Coll d’en Rebassa. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Torrent de Sant Miquel. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Pont d’Inca. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Son Serra – La Vileta. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Coll d’en Rebassa. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Camp Redó. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una borsa de personal de neteja d’edificis i locals municipals pel sistema de concurs de mèrits. BOIB-25/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria en Comissió de serveis CS144/2022 d’infermer/a de la Residència Son Caulelles-Marratxí de l’Àrea d’Atenció Sociosanitària de l’IMAS. BOIB-25/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria d’una plaça d’administratiu/va de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar funcionari de carrera destinat al centre cultural Espai 36. BOIB-25/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 3 places de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Reanimació. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatòria i bases específiques reguladores per a proveir, mitjançant concurs, una borsa de treball d’educadors socials, a la Mancomunitat des Raiguer. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
SANTA EULÀRIA DES RIU XXI SA. Convocatòria per proveir el lloc de tècnic auxiliar de manteniment del Palau de Congressos de Eivissa. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat de professionalitat del programa mixto soib ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Convocatòria del procediment selectiu de personal laboral, mitjançant concurs, per a la cobertura de dues places vacants de professor de català de l’Ajuntament d’Alcúdia. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria creació d’una borsa de treball de dessador o dessadora amb caràcter laboral temporal de l’Ajuntament des Migjorn Gran. BOIB-20/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació. BOIB-20/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Convocatòria per constituir una borsa de treballadors/res socials, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-20/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Convocatòria procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d’oficial CMO de jardineria, a fi e poder cobrir, amb caràcter laboral i temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-20/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de cap de Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària, pel sistema de lliure designació obert a altres administracions, vacant a la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-18/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. Convocatòria d’un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria d’arquitecte/a superior i aprovar la convocatòria. BOIB-18/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria de cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places d’infermer/a en l’Hospital Mateu Orfila. BOIB-18/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Convocatòria de procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball, extraordinària i excepcional, d’oficials brigada obres (especialitat climatització), personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Convocatòria de procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball, extraordinària i excepcional, d’oficials brigada obres (especialitat paleta), personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria de les proves selectives per cobrir com a funcionaris de carrera dues (2) places de subinspector/a de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria de procés selectiu per a la contractació de personal investigador/professional sanitari amb experiència en ciències biomèdiques per al projecte «Efectes del tractament amb benzodiazepines sobre la virulència de Pseudomonas aeruginosa: un potencial facilitador per a la pneumònia associada a la ventilació mecànica? (PDR2020/02)». BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria de borsa de treball de treballadors/res familiars amb caràcter laboral temporal per cobrir possibles substitucions en ajuda a domicili. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria de creació d’una borsa de treball de treballadores familiars amb caràcter laboral temporal per a cobrir substitucions en el centre de dia. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Convocatòria per constituir una borsa d’educadors/res socials, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat d’hospitalització (H3D) de l’Hospital Universitari Son Llàtzer. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Convocatòria procés selectiu plaça secretari-a funcionari interí Ajuntament de Binissalem. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de treballador/a social, grup a, subgrup a2, de l’ajuntament de sant llorenç des cardassar. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Convocatòria de la constitució d’una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL. Convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà fins al 31 de desembre d’enguany.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de metge/metgessa de família en l’Equip de Suport i Atenció Domiciliària (E.S.A.D.). BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria de les proves selectives per cobrir com a funcionaris de carrera sis (6) places d’oficial de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL. Convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà fins al 31 de desembre d’enguany.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i designació del tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria serveis generals per a la residència reina Sofia de Muro. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic sociosanitari per a l’Ajuntament de Muro. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d’àrea. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de treballador/a social per a Mallorca, Menorca i Eivissa. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de valorador/a de dependència per a Mallorca, Menorca i Eivissa. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de tècnic/a d’integració per a Mallorca i Eivissa. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Constituir una borsa de treball de la categoria laboral de fosser/a, a fi de poder cobrir, amb caràcter laboral i temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Convocatòria per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Convocatòria per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR. Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge/Jutgessa de Pau titular i substitut. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Convocatòria per constituir una borsa d’auxiliars informadors/es, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-08/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia. BOIB-08/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria d’una borsa d’interins de tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. BOIB-08/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BUNYOLA. Convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de Policia Local. BOIB-06/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Procés selectiu per contractar amb caràcter d’interinitat en lloc vacant un/a Tècnic/a Superior TIC Turisme per a l’Àrea de TIC Turisme de la Fundació Bit. BOIB-06/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNIDAD DE TRAMUNTANA. Convocatoria agente corresponsabilidad y conciliación Mancomunitat Tramuntana. BOIB-06/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS. Convocatòria i les bases relatives a la provisió de quatre places amb contracte laboral fix com a professor de l’Orquestra Simfònica a las categories de violí segon tutti, violoncel tutti, viola tutti i ajuda de solista de flauta. BOIB-06/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 25 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria administratius/ives de l’Escala d’Administració General, Subescala Administrativa, Grup C, Subgrup C1. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general de l’ Escala d’Administració General, classe superior, del Grup A, Subgrup A1, adscrita a la Regidoria d’urbanisme i medi ambient de l’Ajuntament de Llucmajor. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria i les bases per cobrir una plaça de personal de neteja, personal laboral fix jornada parcial (25%), de l’Ajuntament de Costitx pel sistema concurs. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria i bases per cobrir una plaça d´auxiliar administratiu, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema concurs-oposició. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria d’Oficial de l’Ajuntament de Campos. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria i bases per cobrir una plaça d’auxiliar de biblioteca, personal laboral fix jornada parcial (50%) de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema de concurs. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema de concurs. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, tres places vacants d’infermera/er d’urgències d’Atenció Primària per la Unitat de Transport Pediàtric de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció a Urgències. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU. Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal Tècnic mitjà de Gestió, funcionari interí, de l’ Ajuntament d’ Eulària des Riu. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la selecció de personal laboral no permanent per crear una borsa de feina de tècnic o tècnica de manteniment d’edificis culturals, mitjançant concurs oposició. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de peons del servei de manteniment de l’Ajuntament d’Alaró. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria concurs de trasllats voluntari per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de diverses categories, dependents del Servei de Salut. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d’investigació i assajos clínics de l’Àrea de Reumatologia de l’Hospital Universitari Son Llàtzer (INSL/JUAN)». BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dias hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut d’Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primaria Menorca. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias naturales des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a de l’equip de suport i atenció domiciliària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primaria Menorca. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias naturales des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT. Convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA. Convocatòria selecció per a la creació d’una borsa de treball d’ oficial de serveis per a l’empresa municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A.U. en règim laboral temporal. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dias naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització de Cirurgia, Urologia i Oftalmologia de l’Hospital Mateu Orfila. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització Materna-Infantil i de Sala de Parts de l’Hospital Mateu Orfila. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Convocatòria procés selectiu per cobrir com a personal funcicionari de carrera 16 places vacants de la categoria de policia local de l’ajuntament de capdepera mitjançant el procediment ordinari. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de tècnics/iques d’igualtat, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’educadors/es infantils, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria de Comissió de serveis CS117/2022 de cap de Secció II de Gestió de Personal del Departament de Recursos Humans de l’IMAS. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport metodològic i estadístic per al projecte «Suport metodològic i estadístic de la Unitat d’Investigació de l’HUSLL (HSSL/OVEREC)». BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de suport administratiu de certificat de professionalitat del programa mixt SOIB ocupacio i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de director/a de certificat de professionalitat per programa mixto SOIB ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista persona. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat professionalitat del programa mixto SOIB ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat de professionalitat del programa mixto soib ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria psicòleg clínic/psicòloga clínica. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en estratègies contra resistència a antibiòtics. BOIB-24/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en epidemiologia nutricional. BOIB-24/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana. BOIB-24/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en el desenvolupament i avaluació de biomaterials. BOIB-24/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SES SALINES. Convocatòria per a la constitució d’una borsa d’ocupació per cobrir les possibles vacants en els llocs de treball de TAG. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació per al projecte. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Aprovació bases i convocatòria borsa programa tècnic administració general A1. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria d’una borsa de Mestres d’Educació Infantil, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria de promoció interna temporal d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria tècnic/a de salut en atenció primària (tècnic/a de salut pública) de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. convocatòria en Comissió de serveis CS 130/2022 de director/a de la Residència Huialfàs de l’Àrea d’Atenció Sociosanitària l’IMAS. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases per constituir una borsa per cobrir llocs de feina de la categoria de Facultatiu/va Tècnic/a TIC per prestar serveis d’administració de sistemes a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, Fundació Bit. BOIB-20/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA PORTS DE LES ILLES BALEARS. Convoca un concurs per contractar un facultatiu o facultativa superior especialitat jurídica. BOIB-20/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP).Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Projecte REVERSE (pREVention and management tools for rEducing antibiotic Resistance in high prevalance Settings) (965265)» . BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal tècnic superior en educació infantil de l’ajuntament d’Alaró. BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal auxiliar tècnic educatiu de l’ajuntament d’Alaró. BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Departament d’Interior de l’Ajuntament de Palma. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Convocatòria procediment para la creació d’una borsa tècnic/a educació infantil. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa d’inspectors/ores de Benestar Social, grup A, subgrup A2, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe superior, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa d’operaris/àries d’oficis múltiples, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació per al projecte «Desenvolupament d’una tècnica d’anàlisi per a la quantificació d’esteroides per a l’estudi de la hiperplàsia suprarenal congènita en sang seca. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a Director/a de Mitjans Digitals de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a Delegat/da de Menorca de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria per la contractació d’un tècnic o tècnica de suport metodològic i estadístic per al projecte «Cures/epidemiològiques de l’HUSLL (PSSL/OVEREC)». BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria per a la contractació de tres a sis tècnics o tècniques de nodes per al projecte «Programa de Medicina Predictiva. BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA. Cobertura del lloc de director gerent de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca. BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de cuiners/eres, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-08/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria de Comissió de serveis CS118/2022 de cap de Departament de Recursos Humans de l’IMAS. BOIB-08/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per regir la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball en la categoria de cap Jurídic i de Qualitat, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), mitjançant promoció interna. BOIB-08/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials relativa a l’actualització de la borsa extraordinària única de l’especialitat de «Metge/Metgessa». BOIB-08/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització d’1 plaça de personal fix del grup professional 5: Treballs qualificats en taller. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització de 3 places de personal fix del grup professional 6: Subalterns/as, treballs auxiliars. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització de 2 places de personal fix del grup professional 3: Encarregat/da de Departament. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització de 5 places de personal fix del grup professional 2: Tècnic/a especialista. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització d’una plaça de personal fix del grup professional 1: Cap de departament. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL. Convoca el Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de netejadors/es, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal. BOIB-01/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria per a cobrir, amb caràcter definitiu i pel sistema de lliure designació, la plaça de cap de la Policia Local del Consell Insular de Formentera. BOIB-01/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria en Comissió de serveis CS102/2022 de cap de servei de l’Àrea d’Atenció Sociosanitària de l’IMAS. BOIB-01/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització de 115 places de personal fix del grup professional 4: professionals de trànsit i circulació. BOIB-01/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Convocatòria borsa responsable del parc de comptadors i sistema de telelectura. BOIB-30/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria Jutge de Pau substitut. BOIB-30/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábil des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria Jutge de Pau substitut. BOIB-30/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábil des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria auxiliar de clínica per a la residència reina Sofia de Muro. BOIB-30/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc de treball de Responsable d’Ingressos a l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs específic de mèrits amb prova pràctica. BOIB-30/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT. Convocatòria i les bases per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/ària del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-27/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de Director/a de centre a l’efecte de cobrir per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal al Patronat de la Residència de persones majors. BOIB-27/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Convocatòria per a la constitució d’una borsa de feina d’administratiu de l’Ajuntament de Capdepera, mitjançant oposició. BOIB-27/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Convocatòria que regeixen la provisió de sis llocs de treball de secretari/secretària de direcció adscrits al Departament de Presidència i Gestió Ambiental del Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el sistema de lliure designació. BOIB-27/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d’una borsa de feina de tècnic/a de medi ambient, mitjançant concurs-oposició, per a l’Ajuntament de Manacor. BOIB-25/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatoria en Comisión de servicios CS115/2022 de jefe de servicio de atención comunitaria y proyectos estratégicos del Área de Atención Comunitaria y Proyectos Estratégicos del IMAS. BOIB-25/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS. Convoca mitjançant el sistema de comissió de serveis la provisió, de caràcter voluntari, del lloc de feina de cap de l’Àrea d’Ètica Pública, Prevenció i Integritat. BOIB-25/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Bases per a la constitució d’un borsí de TAG funcionari interí l’Ajuntament de Lloseta BOIB-25/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de supervisors/es de territori, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-23/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria i bases per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari interí Director/a del Museu del Calçat i de la Indústria. BOIB-23/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria i bases per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari tècnic mig del departament Educatiu i Acció Cultural del Museu del Calçat d’Inca. BOIB-23/08/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria pel sistema de lliure designació en comissió de serveis del lloc de treball de Cap de Departament de l’Oficina de Fons Europeus i Subvencions, de l’Àrea de Batlia. BOIB-20/08/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director gerent d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca el procediment per proveir, pel sistema de concurs, el lloc de feina de cap d’equip d’admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Llevant de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Mallorca. BOIB-20/08/2022 El termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director gerent d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca el procediment per proveir, pel sistema de concurs, el lloc de feina de cap d’equip d’admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Son Pisà de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Mallorca. BOIB-20/08/2022 El termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director gerent d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca el procediment per proveir, pel sistema de concurs, el lloc de feina de cap d’equip d’admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Platja de Palma de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Mallorca. BOIB-20/08/2022 El termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director d’àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca el procediment per proveir, pel sistema de concurs, el lloc de feina de cap de grup de Coordinació dels Processos Comptables de Nòmina de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut. BOIB-20/08/2022 El termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/ària i/o qualsevol plaça de col·laboració reservada a la subescala de Secretaria de l’Ajuntament de Manacor, mitjançant constitució d’una borsa de feina BOIB-18/08/2022 El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/ària i/o qualsevol plaça de col·laboració reservada a la subescala de Secretaria de l’Ajuntament de Manacor, mitjançant constitució d’una borsa de feina BOIB-18/08/2022 El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB).
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA. Resolució del President de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (I.E.H.M.) de creació d’una borsa de treball pel procediment extraordinari per a la provisió d’auxiliars de manteniment a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. BOIB-18/08/2022 El termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual s’aprova la convocatòria per a cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses d’Eivissa (PIT 2022_01) BOIB-16/08/2022 Tota persona aspirant disposarà d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació de les llistes provisionals.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS106/2022 de 5 llocs d’infermer/a de la Secció de Serveis Especialitzats I- Residència Son Caulelles- Marratxí, Àrea d’Atenció Sociosanitària de l’IMAS. BOIB-13/08/2022 El període per presentar sol·licituds serà de set dies hàbils i ha de començar a transcórrer a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS109/2022 de metge/ssa de la Residència la Bonanova de l’Àrea d’Atenció Sociosanitària de l’IMAS. BOIB-13/08/2022 El període per presentar sol·licituds serà de set dies hàbils i ha de començar a transcórrer a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Modificació i correcció de les bases convocatòria de mestres d’educació infantil de l’escoleta. BOIB-13/08/2022 El termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director d’àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca el procediment per proveir, pel sistema de concurs, el lloc de feina de cap de grup de Coordinació Administrativa de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut. BOIB-13/08/2022 En el termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA.
Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de Tècnics/iques d’Esports, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera.
BOIB-13/08/2022 Dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de tècnics/iques auxiliars d’Esports, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-13/08/2022 Dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Resolució del Director General de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aproven la Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a Cap de Continguts de Ràdio de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. BOIB-13/08/2022 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà hàbil de la publicació d’aquest document en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Bases i convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, el lloc de treball d’oficial de policia local pertanyent a l’ajuntament d’Alaior. BOIB-13/08/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de 07 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Correcció d’errors de les bases de la convocatòria per a la contractació de personal graduat en Ciències de la Salut per al projecte «Desenvolupament i validació d’un qüestionari breu per avaluar l’adherència a les recomanacions nutricionals per a la prevenció del càncer (SYN21/05)» de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears. BOIB-13/08/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 25 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «NAVETA per al seguiment de pacients mitjançat ePROMS (Electronic Patient Reported Outcomes)». BOIB-13/08/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’una o dues persones graduades en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí per al projecte «Tractament d’inducció amb bortezomib-melfalan i prednisona (VMP) seguit de lenalidomida i dexametasona (Rd) versus carfilzomib, lenalidomida i dexametasona (KRd) amb/sense daratumumab, 18 cicles, seguit de tractament de consolidació i manteniment amb lenalidomida i daratumumab: assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat en pacients amb mieloma múltiple de nou diagnòstic d’entre 65 i 80 anys d’edat». BOIB-11/08/2022 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar segons el model que figura en l’annex I d’aquesta convocatòria i s’han d’adreçar a la presidència de la corporació. Es presentaran en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Aprovació de les bases reguladores de les proves selectives per cobrir en propietat la plaça vacant d’arquitecte de l’escala d’Administració especial, subescala Serveis especials d’Urbanisme, del grup A, subgrup, A1, per torn de promoció interna mitjançant concurs-oposició a l’Ajuntament de Santa Margalida. BOIB-11/08/2022 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a la presidència de la corporació. Es presentaran en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisors/as d’Unitat d’Infermeria de la gerència 60301 Hospital Can Misses d’Eivissa de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. BOIB-11/08/2022 El termini per a presentar sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Consultes, Gabinet i Hospital de Dia de Pediatria. BOIB-11/08/2022 La sol·licitud per participar en el procés selectiu s’ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria i bases per a la cobertura interina una plaça de personal funcionari arxiver/a adscrita al programa temporal “Organització de l’arxiu municipal” de l’Ajuntament d ‘Inca. BOIB-11/08/2022 El termini de presentació d’instàncies serà de deu (10) dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 1 d’agost de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria de borsa extraordinària de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial. BOIB-11/08/2022 El termini per fer la sol·licitud és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de Tècnics/iques Polivalents, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-09/08/2022 Dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal graduat en Ciències de la Salut per al projecte «Desenvolupament i validació d’un qüestionari breu per avaluar l’adherència a les recomanacions nutricionals per a la prevenció del càncer (SYN21/05)». BOIB-09/08/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Correcció d’error material al BOIB 98/2022 publicació de les bases de la convocatòria d’un borsí d’interins d’operari de brigada de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i de l’empresa municipal Bellver SA. BOIB-09/08/2022 En el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. OResolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup tècnic de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 05/2022). BOIB-09/08/2022 En el termini de vint (20) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Obertura del termini per la presentació de sol·licituds pels càrrecs de jutge/essa de Pau titular i substitut de l’Ajuntament de sa Pobla. BOIB-09/08/2022 Termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Bases convocatòria concurs constitució borsí Mestres d’educació infantil de l’Escoleta Municipal. BOIB-09/08/2022 Dins el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL. Resolució de Batlia núm. 194/2022 de data 3 d’agost de 2022 de l’Ajuntament de Mancor de la Vall per la qual es van aprovar les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d’agent de Policia Local pel sistema de mobilitat interadministrativa. BOIB-06/08/2022 El termini general de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui l’anunci de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball de la categoria de tècnic de grau mitjà (graduat social), per a nomenaments com a funcionari interí de l’ajuntament d’Alcúdia. BOIB-06/08/2022 El termini per a la presentació d’instàncies serà de DEU DIES HÀBILS a comptar de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE FERRERIES. Bases per a la selecció de personal funcionari interí de l’escala d’administració especial, amb categoria professional d’enginyer tècnic industrial de l’ajuntament de ferreries, i posterior constitució d’una borsa de treball. BOIB-06/08/2022 El termini de presentació de dites sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el butlletí oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la gerenta territorial de l’Hospital de Manacor de 3 d’agost de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap del Grup de Secretaria de Direcció de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor. BOIB-06/08/2022 Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint (20) dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 4 de juliol de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases per a la cobertura, mitjançant el sistema de comissió de serveis, de sergent de bomber del Parc de Maó del Consell Insular de Menorca. BOIB-06/08/2022 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà d’haver-se publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Procés de selecció de personal mitjançant concurs de mèrits per al personal del Grup 4, Conductor/a AU (21/2022). BOIB-04/08/2022 El termini de presentació de sol·licituds i els documents és de vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Aprovació modificació bases específiques reguladores de la convocatòria per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de treball de personal laboral temporal per cobrir les necessitats de professors/as d’educació infantil de la escoleta municipal “Els Taperons”. BOIB-04/08/2022 Les instàncies per participar al concurs s’hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a l’Annex I d’aquestes bases, adreçades a la Sra. Batlessa de l’Ajuntament de Campos, dins el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Resolució d’aprovació de convocatòria en Comissió de serveis CS85/2022 d’administrador/a de la Residència Son Caulelles de l’Àrea d’Atenció Sociosanitària de l’IMAS. BOIB-04/08/2022 El període per presentar sol·licituds serà de set dies hàbils i ha de començar a transcórrer a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director general de l’ens públic de la radiotelevisió de les illes balears per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a de talent i recursos humans de l’ens públic de radiotelevisió de les illes balears. BOIB-02/08/2022 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà hàbil de la publicació d’aquest document en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010. Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d’una borsa de treball per a la provisió d’operaris per al servei de recollida de residus i neteja viària de Sóller. BOIB-02/08/2022 El termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven les bases específiques i es convoca un concurs de mèrits per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat o categoria de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’infermeria. BOIB-02/08/2022 El termini per presentar les sol·licituds és de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup tècnic de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 05/2022). BOIB-30/07/2022 El termini de vint (20) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Bases convocatòria concurs constitució borsí Mestres d’educació infantil de l’Escoleta Municipal. BOIB-30/07/2022 Dins el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Obertura del termini per la presentació de sol·licituds pels càrrecs de jutge/essa de Pau titular i substitut de l’Ajuntament de sa Pobla. BOIB-30/07/2022 Un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
SANTA EULÀRIA DES RIU XXI SA. Bases que regiran la convocatòria per proveir el lloc d’auxiliar de l’aparcament situat entre els carrers Margarita Ankerman i el Camí de Missa. BOIB-28/07/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el tauler d’anuncis del portal web de l’Excel·lentíssim.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria d’un borsí d’interins d’operari de brigada de l’ajuntament de sant llorenç des cardassar i de l’empresa municipal Bellver SA. BOIB-28/07/2022 En el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Resolució núm. 2022-7414 de data 22/07/2022, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, una plaça de fosser/a a l’Ajuntament d’Eivissa, mitjançant el sistema de concurs-oposició. BOIB-28/07/2022 Dins del termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) i s’han de dirigir a l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Convocatoria concurs constitució borsí d’educadores per a l’Escoleta Municipal. BOIB-28/07/2022 Dins el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, una plaça d’operari polivalent de la Brigada Municipal, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-28/07/2022 El termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria, en extracte, en el Butlletí Oficial de l’Estat, després de la publicació prèvia íntegra d’aquestes bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura d’una plaça de funcionari de carrera per torn lliure d’arxiver/a, grup A, subgrup A2, de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant concurs-oposició. BOIB-28/07/2022 En el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria pel sistema de concurs en comissió de serveis el lloc de treball de TAE mitjà en gestió documental i administració electrònica, del Departament de Cultura, de l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, per a la cobertura provisional del qual és urgent i inajornable. BOIB-28/07/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Convocatòria i bases del procediment selectiu per cobrir 5 places de la categoria de Policia local, en execució de l’OPO 2022. Exp.3635/2022. BOIB-28/07/2022 El termini general de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptador a partir de l’endemà del dia que es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial d’Estat.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic titulat mitjà o tècnica titulada mitjana d’investigació per al programa d’investigació «KIRO Fill i Gri-fill». BOIB-26/07/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Exp. 2022/4083. Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, una plaça vacant de personal laboral fix de la categoria d’oficial primera de la Brigada electricista de l’Ajuntament d’Artà. BOIB-26/07/2022 El termini de presentació de sol·licituds ha de ser de vint (20) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Bases de la convocatòria per cobrir una plaça d’oficial 1a. electricista (contracte laboral indefinit), mitjançant concurso-oposició. BOIB-23/07/2022 Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu es presentaran en el registre general d’aquest ajuntament, en el termini de vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Bases de la convocatòria per cobrir una plaça de coordinador dels serveis de manteniment i neteja (contracte laboral indefinit), mitjançant concurs-oposició. BOIB-23/07/2022 Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu es presentaran en el registre general d’aquest ajuntament, en el termini de vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS 88/2022 de coordinador/a de serveis/governant/a de la Residència de Pòrtol de l’IMAS. BOIB-23/07/2022 El període per presentar sol·licituds serà de set dies hàbils i ha de començar a transcórrer a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS84/2022 de responsable d’àrea assistencial dels Serveis Especialitzats I- Residència Son Caulelles- Marratxí de l’Àrea d’Atenció Sociosanitària de l’IMAS. BOIB-23/07/2022 El període per presentar sol·licituds serà de set dies hàbils i ha de començar a transcórrer a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Àrea Ambulatòria. BOIB-23/07/2022 La sol·licitud per participar en el procés selectiu s’ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució de convocatòria en els taulers d’anuncis i a la pàgina web de l’Hospital Universitari Son Espases (Sector Ponent) i al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica de suport a la investigació amb titulació de FP2 de grau superior. BOIB-21/07/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Aprovació bases que regiràn la convocatòria per a la creació d’una borsa d’educador/a social de l’ajuntament d’Alcúdia, mitjançant concurs de mèrits. BOIB-21/07/2022 Dins el termini de DEU DIES HÀBILS, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), amb independència del registre o oficina en que es presentin.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven les bases especifiques i es convoca un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat d’Enginyer/a Tècnic/a Industrial. BOIB-21/07/2022 El termini per presentar les sol·licituds és de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM). Resolució del director i gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per seleccionar un director o directora de material mòbil i tallers pel procediment de lliure designació. BOIB-21/07/2022 El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l’Estat (el termini s’ha de computar des de la data de la darrera publicació).
AJUNTAMENT DE MURO. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de director/a de la Residència Reina Sofia de Muro. BOIB-21/07/2022 Dins el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB, amb independència del registre o oficina en que es presentin.
AJUNTAMENT De SANT ANTONI DE PORTMANY. Bases reguladores específiques que han de regir el procediment selectiu per promoció interna per a la selecció d’una (1) plaça de subinspector del cos de la policia local de l’ajuntament de Sant Antoni de Portmany, personal funcionari de carrera a través del procediment de selecció de concurs oposició. BOIB-19/07/2022 Les sol·licituds s’han de presentar dins el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter temporal per substitució de persona treballadora, llocs de feina de la categoria d’Operador/a d’Ordinador (OPOD01-22). BOIB-16/07/2022 La sol·licitud per participar en el procés selectiu s’ha de presentar en el termini de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Acord de junta de Govern Local d’aprovació de les bases específiques per a la convocatòria d’una borsa de feina de treballadors/es socials personal laboral temporal de l’Ajuntament de sa Pobla. BOIB-16/07/2022 La sol·licitud per participar en el procés selectiu s’ha de presentar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Resolució núm. 2022-6806 de data 06/07/2022, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball de monitor sociocultural adscrit al departament de Joventut per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició. BOIB-14/07/2022 Dins del termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s’han d’adreçar a l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al Servei de Medicina Interna – Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari Son Llàtzer. BOIB-14/07/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o d’una tècnica analista de dades sanitàries per al projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar», projecte finançat pel Pla Anual 2019 de l’Impost de Turisme Sostenible. BOIB-14/07/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al Servei de Medicina Interna – Amiloïdosi per Transtiretina de l’Hospital Universitari Son Llàtzer. BOIB-14/07/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de cuiners/eres, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-14/07/2022 Dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’administratius/ves, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-14/07/2022 Dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’operaris-es polivalents, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-14/07/2022 Dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL. Resolució de Batlia núm. 173/2022 de data 11 de juliol , de l’Ajuntament de Mancor de la Vall per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la selecció i creació d’una borsa de policies en règim d’interinitat per concurs per cobrir la plaça d’agent vacant en aquest Ajuntament. BOIB-14/07/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Decret d’aprovació de les bases per configurar una borsa de treball, pel sistema de concurs-oposició, d’educador/a social, per al seu posterior nomenament com a personal.funcionari interí. BOIB-14/07/2022 El termini per presentar la sol·licitud per participar és de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA. Convocatòria i bases del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de jardiner/a a la Fundació Robert Graves. BOIB-14/07/2022 El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals, comptadors des de l’endemà de publicar-se aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT. Resolució de la Batlia núm. 180, de data 8 de juliol de 2022, de l’Ajuntament de Maria de la Salut, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de peó de Neteja. BOIB-12/07/2022 El termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT. Resolució de la Batlia núm. 178, de data 8 de juliol de 2022, de l’Ajuntament de Maria de la Salut, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de peó de Brigada. BOIB-12/07/2022 El termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’Arquitecte de l’Ajuntament de Sòller, en règim d’interinitat. BOIB-09/07/2022 La sol·licitud per participar en el procés selectiu s’ha de presentar en el termini de 10 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Convocatòria i les bases específiques per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la policia local de l’Ajuntament de Sóller. BOIB-09/07/2022 La sol·licitud per participar en el procés selectiu s’ha de presentar en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA. Procés de selecció per a la constitució d’una borsa de personal laboral temporal de l’Entitat Local Menor de Palmanyola. BOIB-09/07/2022 La sol·licitud per participar en el procés selectiu s’ha de presentar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Hospital de Dia de l’Hospital Mateu Orfila. BOIB-07/07/2022 La sol·licitud per participar en el procés selectiu s’ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoquen, pel procediment de lliure designació, dos llocs de treball de Supervisor/a d’Àrea de l’Hospital Mateu Orfila. BOIB-07/07/2022 La sol·licitud per participar en el procés selectiu s’ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Bases per crear una borsa de treball per a la selecció de professors/ores de l’escola municipal de música i dansa d’Esporles, mitjançant el sistema de concurs lliure. BOIB-07/07/2022 Les sol·licituds per participar seran presentades en el Registre General d’aquest Ajuntament, en el termini de quinze (15) dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o d’una tècnica de suport a la investigació per a la Unitat de Plataformes Cientificotècniques, emmarcat en el programa «TECH» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar», projecte finançat pel Pla Anual 2019 de l’Impost de Turisme Sostenible. BOIB-07/07/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic titulat mitja o d’una tècnica titulada mitjana de suport en investigació per a la Plataforma d’Assaigs Clínics i Suport Metodològic. BOIB-07/07/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT DE SANT LLUIS. Bases reguladores per a la constitució d’una borsa de treball per proveir places d’educador/a infantil de 0 a 3 anys de l’Ajuntament de Sant Lluís amb carácter laboral temporal o interí. BOIB-05/07/2022 Les instàncies s’hauran de presentar en el termini de DEU DIES NATURALS, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE SÓLLER ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010. Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs de mèrits, per a la creació d’una borsa de treball de personal per a la recepció del Poliesportiu municipal Son Angelats de Sóller. BOIB-05/07/2022 Les sol·licituds es presentaran en el termini de 10 dies hàbils, comptats des del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL. Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions. BOIB-05/07/2022 Per a les persones esmentades en l’apartat a) del punt 1 de l’annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 6 de juliol a les 09:01 hores fins al 8 de juliol a les 08.59 hores. Per a les persones esmentades en l’apartat b) del punt 1 de l’annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 27 de juliol a les 12:01 hores fins al 29 de juliol a les 08:59 hores. Per a les persones esmentades en els apartats c) i d) del punt 1 de l’annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 1 d’agost a les 14:01 hores fins al 4 d’agost a les 08:59 hores.
AJUNTAMENT DE FORNALUTX. Bases modificades per a la selecció d’un Secretari-Interventor amb caràcter interí mitjançant concurs. BOIB-02/07/2022 El termini per presentar sol·licituds és de vuit dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT. Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es fan públiques les bases comunes del concurs ordinari 2022 i les convocatòries específiques per proveir llocs de treball reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. BOIB-02/07/2022 La documentació s’ha de trametre en el termini de quinze dies hàbils a partir de la publicació conjunta del concurs en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR. Convocatòria i bases específiques reguladores per constituir una borsa extraordinària de personal laboral temporal de la categoria de tècnic/a en atenció sociosanitària de l’Ajuntament de Banyalbufar. BOIB-02/07/2022 Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.
SINDICATURA DE COMPTES. Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis, el barem de mèrits i el temari, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d’auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. BOIB-02/07/2022 El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de publicar-se l’Acord d’aprovació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR. Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina per atendre les necessitats temporals i d’interinitat de personal de neteja per sistema de concurs de l’Ajuntament de Banyalbufar. BOIB-02/07/2022 Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL. Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de juny de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procediment per formar part de la llista amb la finalitat de proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals. BOIB-02/07/2022 El termini per presentar les sol·licituds, amb la documentació acreditativa dels mèrits i el projecte, és de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al projecte «Ús de tècniques espectromètriques per al diagnòstic precoç de l’ATTRv en mostres sanguínies». BOIB-30/06/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o una tècnica superior de suport a la investigació clínica en assaigs de pacients amb càncer de pulmó. BOIB-30/06/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Convocatòria i Proves de Selecció per Concurs de Personal Laboral per la cobertura de d’una plaça de tècnic operatiu electricista amb contracte de relleu al 75 % de jornada i la constitució d’una borsa per poder ser nomenades com a personal laboral d’un tècnic operatiu d’electricista, pel sistema de concurs. Expedient 3627/2022. BOIB-30/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Aprovació de les bases i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs, per a la selecció d’un/ tècnic/a de projectes de desenvolupament local del programa SOIB Desenvolupament Local, segons el que disposa la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, de 29 d’octubre de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per al programa SOIB Desenvolupament Local per executar projectes de desenvolupament local (Codi AODL 01). BOIB-30/06/2022 Les sol·licitud es presentaran dins el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB. Si el darrer dia de presentació de sol·licituds s’escau en dia inhàbil, el termini s’entendrà ampliat fins al dia hàbil següent.
AJUNTAMENT DE MURO. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic sociosanitari per a l’Ajuntament de Muro. BOIB-30/06/2022 Les instàncies s’hauran de presentar dins el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Resolución del Director General del Ente Público de la Radiotelevisión de las Islas Baleares por la que se aprueban la Convocatoria y las Bases para la selección por el procedimiento de libre designación de un/a Delegado/a de Menorca del Ente Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares. BOIB-28/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà hàbil de la publicació d’aquest document en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Resolució del Director General de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aproven la Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a d’esports de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. BOIB-28/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà hàbil de la publicació d’aquest document en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Resolució del Director General de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aproven la Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a de mitjans digitals de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. BOIB-28/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà hàbil de la publicació d’aquest document en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Resolució del Director General de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aproven la Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a de continguts informatius de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. BOIB-28/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà hàbil de la publicació d’aquest document en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una Borsa de Treball per proveir, amb personal Funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l’Ajuntament de Maria de la Salut. BOIB-28/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria de les proves selectives per a cobrir, mitjançant funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de feina d’oficial de la construcció de l’Ajuntament de Marratxí. BOIB-28/06/2022 Les instàncies es presentaran durant el termini de vint dies naturals següents al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Aprovació de les bases per a regir un concurs de trasllat per proveir, de manera definitiva, dos llocs de treball genèrics de subaltern de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-28/06/2022 Les sol·licituds s’emplenaran en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Aprovació de les bases per a constituir una borsa de la categoria laboral de subaltern/a per a cobrir, amb caràcter laboral temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-28/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds, per raons de necessitat i urgència per a la constitució de la borsa, serà de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Aprovació de les bases per a la constitució d’una borsa de treball en la categoria de monitor/a esportiu/va, per a la cobertura d’eventualitats o necessitats temporals o vacants del servei municipal d’esports de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca que es du a terme en les instal·lacions esportives municipals. BOIB-28/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de DEU (10) DIES, per raons de necessitat i urgència, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, dues places vacants de personal laboral fix de la categoria d’ajudant de cuina de l’Ajuntament d’Artà. BOIB-28/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds ha de ser de vint (20) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Aprovació de les bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició, de tres places de Treballador/a Social, personal laboral fix de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-28/06/2022 Les sol·licituds s’hauran de presentar dins el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Aprovació de les bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu per promoció interna per a la selecció de quatre (4) places d’administratiu/iva, personal funcionari de carrera, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema del concurs oposició. BOIB-28/06/2022 Les sol·licituds s’hauran de presentar dins el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir amb personal funcionari de carrera 1 plaça d’arquitecte/a tècnic/a zelador/a de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-28/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de personal laboral fix en la categoria de treballador/a social, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de 2022 de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-28/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE DEIÀ. Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina per atendre les necessitats temporals i d’interinitat de personal de neteja per sistema de concurs de l’Ajuntament de Deià. BOIB-28/06/2022 Les sol·licituds, s’hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’ha d’entendre prorrogat al primer dia hàbil següent.
AJUNTAMENT DE MAÓ. Convocatòria i bases del procés selectiu pel sistema de concurs oposició, d’una borsa de lletrat/da, funcionari/a interí. BOIB-25/06/2022 S’obre el termini de presentació de sol·licituds de 20 dies naturals, improrrogables, a comptar des de l’endemà de l’anunci de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de treball de personal funcionari interí d’arquitecte/a per a l’Ajuntament de Son Servera. BOIB-25/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal laboral no permanent per crear una borsa de feina exraordinària de peons per al cementeri municipal mitjançant concurs oposició, per a l’Ajuntament de Manacor. BOIB-25/06/2022 Les sol·licituds es presentaran dins el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB. Si el darrer dia de presentació de sol·licituds s’escau en dia inhàbil, el termini s’entendrà ampliat fins al dia hàbil següent.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases específiques per a la provisió d’un lloc de treball d’oficial/a del cos de policia local de Santa Margalida, entre funcionaris de carrera de l’Ajuntament. BOIB-23/06/2022 Les instàncies per participar al concurs de mèrits s’hauran de presentar dins el termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Aprovació de les bases per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball de la categoria de tècnic de gestió, per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital Municipal de Ciutadella de Menorca com a personal laboral. BOIB-23/06/2022 Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu han de presentar una sol·licitud en el termini dels 15 dies hàbils següents a la data de publicació del corresponent anunci al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de psicòlegs/òlogues, personal laboral, grup A, subgrup A1, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-23/06/2022 Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran telemàticament dins del termini de 7 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de personal funcionari interí Tècnic/a de Turisme pertanyent a l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica mitja, especialitat Tècnic/a de Turisme, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí. BOIB-23/06/2022 El termini per presentar les sol·licituds es de deu dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS IDISBA. Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un doctor o doctora en Ciències de la Salut per incorporar-se al projecte de Pfizer «EXTRA Project: EXome sequencing in TRansthyretin Amyloidosis – Identification of new genetic modifiers of Transthyretin Amyloidosis». BOIB-23/06/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Resolució núm. 2022-5508 de data 02/06/2022 , per la qual s’aproven les bases i la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball de d’educador/a infantil per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits. BOIB-23/06/2022 Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran telemàticament dins del termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS IDISBA. Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un investigador o investigadora postdoctoral per al programa «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar», projecte finançat pel Pla Anual 2019 de l’Impost de Turisme Sostenible, per a les línies d’investigació «Identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l’edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per retardar o revertir l’envelliment». BOIB-23/06/2022 El termini de recepció de sol·licituds serà de 30 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Resolució núm. 2022-5688 de data 08/06/2022 , per la qual s’aproven les bases i la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball de tècnic de medi ambient per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs. BOIB-23/06/2022 Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran telemàticament dins del termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Bases específiques per a la constitució d’una borsa de treball de treballador/a familiar, pel sistema de concurs, amb contracte laboral, de caràcter temporal de l’Ajuntament de Binissalem. BOIB-23/06/2022 El termini serà de 10 dies hàbils, comptats de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la selecció de personal laboral no permanent per crear una borsa de feina extraordinària de peons per a la brigada municipal mitjançant concurs per a l’Ajuntament de Manacor BOIB-23/06/2022 Les sol·licituds es presentaran dins el termini de 8 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria pel sistema de lliure designació en comissió de serveis de Cap de Departament d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal. BOIB-21/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de concurs de cap de Servei de Selecció de l’Ajuntament de Palma. BOIB-21/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al BOIB.
AJUNTAMENT DE FORNALUTX. Aprovació de les bases del procés selecció per a la cobertura de forma interina de la plaça de Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Fornalutx. BOIB-21/06/2022 El termini per presentar sol·licituds és de vuit dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Convocatòria i proves de selecció (Personal funcionari interí)-Procediment selectiu per a constituir una borsa de TAE, arquitecte tècnic (A2), pel sistema de concurs. Expedient: 2683/2022. BOIB-21/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir llocs de feina de la categoria de Tècnic/a Superior Jurídic/a per a l’Àrea Jurídica de la Fundació Bit (JUR01-22). BOIB-21/06/2022 Les persones interessades en participar a la convocatòria disposen de 15 dies naturals per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Es convoquen les proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’advocacia de la CAIB, per a l’illa de Mallorca, i s’aplica la tramitació d’urgència. BOIB-18/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa d’educadors/ores infantils, personal laboral, grup C, subgrup C1, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-18/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de set dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procediment selectiu per constituir una borsa d’enginyer o enginyera com a personal funcionari interí d’administració especial, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, de l’Ajuntament d’Artà. BOIB-18/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, una plaça de zelador/a d’obres, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-18/06/2022 El termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria, en extracte, en el Butlletí Oficial de l’Estat, després de la publicació prèvia íntegra d’aquestes bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE. Bases comuns del consurs ordinari 2022 per a la provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. BOIB-18/06/2022 En el termini de quinze dies hàbils a partir de la publicació conjunta del concurs en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la selecció de directors de temps lliure per crear una borsa de feina de directors/es de temps lliure mitjançant concurs de mèrits de l’Ajuntament de Manacor. BOIB-18/06/2022 El termini de 3 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE. Bases comuns del consurs ordinari 2022 per a la provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. BOIB-18/06/2022 En el termini de quinze dies hàbils a partir de la publicació conjunta del concurs en el Butlletí Oficial de l’Estat.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de Terapeutes Ocupacionals, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-16/06/2022 La sol·licitud per participar en el procés de selecció es presentarà dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases per configurar una borsa de treball, pel sistema de concurs, d’operari/ària, per al seu posterior nomenament com a personal funcionari interí. BOIB-16/06/2022 El termini per presentar la sol·licitud per participar és de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’arquitectes, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-16/06/2022 Les persones interessades disposaran de 10 dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Acord de la junta de Govern Local d’aprovació de les bases específiques reguladores per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició, amb caràcter de personal funcionari interí per programes – tècnic d’administració general (A1). BOIB-16/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de Tècnic/a de Contratació (Mallorca). BOIB-16/06/2022 El termini de presentació de les sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors des del dia següent a la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’infermers/es, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-14/06/2022 La sol·licitud per participar en el procés de selecció es presentarà dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar un/a Tècnic/a Superior Expert/a en Innovació per a l’àrea de Projectes R+D+i i Comunicació de la Fundació Bit, referència TSIN01-22. BOIB-14/06/2022 Les persones interessades en participar a la convocatòria disposen de 15 dies naturals per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE PALMA INSTITUT MUNICIPAL D’INNOVACIÓ. Ajuntament de Palma. Institut Municipal d’Innovació de Palma. Creació d’una borsa de personal laboral de Tècnic Superior TIC. BOIB-14/06/2022 Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran dins del termini de deu (10) dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven les bases i les convocatòries del concurs per proveir llocs de treball de personal funcionari mitjançant el sistema de concurs de mèrits o de lliure designació. BOIB-14/06/2022 El termini per presentar sol·licituds és de quinze dies hàbils i comença l’endemà que s’hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Boletín Oficial del Estado, si escau, en el cas de llocs adscrits a altres administracions.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT. Bases reguladores del procés selectiu, mitjançant sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura amb caràcter d’interí de la plaça de secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament de Puigpunyent mitjançant constitució d’una borsa de feina. BOIB-14/06/2022 El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma (BOIB).
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Bases que han de regir la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal la contractació de mestres d’educació d’adults que han d’anar destinats al CEPA i a altres necessitats formatives que puguin sorgir, per treballar al municipi de Sant Josep de sa Talaia. BOIB-11/06/2022 Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu es presentaran, dins el termini de QUINZE (15) DIES HÀBILS, comptadors a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la selecció de monitors de temps lliure per crear una borsa de feina de monitors/res de temps lliure mitjançant concurs de mèrits. BOIB-11/06/2022 Les sol·licituds es presentaran dins el termini de 3 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Aprovació de les bases per a la constitució d’una borsa de treball en la categoria de monitor/a de lleure de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-11/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de DEU (10) DIES, per raons de necessitat i urgència, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Bases que han de regir la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal la contractació de mestres d’educació d’adults que han d’anar destinats al CEPA i a altres necessitats formatives que puguin sorgir, per treballar al municipi de Sant Josep de sa Talaia. BOIB-11/06/2022 Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu es presentaran, dins el termini de QUINZE (15) DIES HÀBILS, comptadors a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de concurs de mèrits amb memòria avaluable de cap de Servei d’Informació i Atenció Urbanística de l’Ajuntament de Palma. BOIB-11/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al BOIB.
AJUNTAMENT DE BUNYOLA. Bases per la provisió de plaça d’oficial de policia local en comissió de serveis. BOIB-09/06/2022 Les sol·licituds per poder optar al lloc de treball en comissió de serveis es presentaran en el termini de set (7) dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà a la de la publicació de la convocatòria en el tauler d’anuncis de l’ajuntament convocant.
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del dia 31 de maig de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’administratius de la Universitat de les Illes Balears, subgrup C1, de cossos generals d’aquesta universitat, pel sistema de promoció interna. BOIB-09/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del dia 31 de maig de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés a l’escala de gestió de la Universitat de les Illes Balears, subgrup A2, de cossos generals d’aquesta universitat, pel sistema de promoció interna. BOIB-09/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’auxiliars administratius per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-09/06/2022 La sol·licitud per participar en el procés de selecció es presentarà dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’auxiliars sociosanitaris per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-09/06/2022 La sol·licitud per participar en el procés de selecció es presentarà dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
TEATRE PRINCIPAL. Contracte d’interinitat o temporal per obres o serveis determinats de coordinador/a de la secció de comptabilitat WEB TEATRE-13/06/2022 Les sol·licituds es presentaran dins el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria i les bases que han de regir el procés per dur a terme, supervisar i avaluar les practiques formatives no laborals dels alumnes del curs bàsic de capacitació, aspirants a la borsa extraordinària de policia, en els ajuntaments de les Illes Balears. BOIB-07/06/2022 El termini per presentar les sol·licituds és des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí oficial de les Illes Balears fins al dia 15 de juny de 2022 inclòs.
AJUNTAMENT DE FORNALUTX. Convocatòria i bases per a la constitució d’una borsa de treball operaris/operàries brigada municipal per tal de fer front les necessitats urgents del servei de la Brigada Municipal. BOIB-07/06/2022 Les sol·licituds es presentaran dins el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB. Si el darrer dia de presentació de sol·licituds s’escau en dia inhàbil, el termini s’entendrà ampliat fins al dia hàbil següent.
AJUNTAMENT DE PALMA INSTITUT MUNICIPAL D’INNOVACIÓ. Ajuntament de Palma. Institut Municipal d’Innovació de Palma. Creació de borsins de feina de: Analista Programador, Auxiliar Administratiu, Auxiliar de Serveis Generals, Edificació i Obra Civil, Gestor de Projectes, Programador, Tècnic Administratiu, Tècnic Cadastral, Tècnic Superior Cartografia i Topografia, Tècnic TIC i Tècnic Web. BOIB-04/06/2022 Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran dins del termini de deu (10) dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB, i es dirigiran l’IMI.
AJUNTAMENT DE PALMA INSTITUT MUNICIPAL D’INNOVACIÓ. Ajuntament de Palma. Institut Municipal d’Innovació de Palma. Aprovació de les bases del concurs oposició pel torn lliure per cobrir 2 places de Tècnic Superior en Cartografia i Topografia. BOIB-04/06/2022 Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran dins del termini de deu (10) dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB, i es dirigiran l’IMI.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de departament d’Interior de l’Ajuntament de Palma. BOIB-04/06/2022 El termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Aprovació de la convocatòria i les bases per crear, mitjançant oposició, una borsa extraordinària de treball de professors/es d’adults. BOIB-04/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de personal laboral educador/a. BOIB-04/06/2022 El termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DES CASTELL. Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 4 places vacants de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament des Castell mitjançant el procediment ordinari. BOIB-04/06/2022 El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria d’una borsa de feina, complementària, de treballador/a familiar (contracte laboral de durada determinada). BOIB-04/06/2022 El termini per presentar sol·licituds serà de 15 (quinze) dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria i bases per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, per necessitats urgents existents en la policia local de l’Ajuntament d’Alaró. BOIB-04/06/2022 La sol·licitud es presentarà dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria per a la creació d’una borsa de netejadors/es, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-04/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter temporal, substitució de persona treballadora (substituir a treballadors amb dret de reserva de lloc de feina o per a cobrir temporalment un lloc de feina durant el procés de selecció promoció, per a la seva cobertura definitiva), llocs de feina de la categoria de Teleoperador/a (TELEOP01-22). BOIB-04/06/2022 Les persones interessades en participar a la convocatòria disposen de 7 dies hàbils per presentar la sol·licitud i la documentació, comptadors a partir de l’ endemà de la publicació d’ aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
IMI-AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòries i bases: diferents concursos per a borsins de personal laboral BOIB-03/06/2022 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Resolució d’Alcaldia núm. 871, de data 31 de maig de 2022, de l’Ajuntament de Santa Margalida, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic d’Administració especial (assessor jurídic i econòmic), funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball. BOIB-02/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, serà de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Bases del procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d’ajudant de l’especialitat d’electricista, de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-02/06/2022 El termini de presentació de sol·licituds, per raons de necessitat i urgència per a la constitució de la borsa, serà de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del director gerent de la Gerència d´Atenció a Urgències 061 Balears de 24 de maig de 2022 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de coordinador d´unitat asistencial (IBIZA) de la Gerència del SAMU 061 Balears. BOIB-02/06/2022 Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar en el termini de vint (20) dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatòria i bases específiques reguladores per a la creació d’una borsa de personal laboral temporal d’educadors socials a la Mancomunitat des Raiguer. BOIB-02/06/2022 El termini de presentació d’instàncies és de deu (10) dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de zeladors/ores d’hospital, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-31/05/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de set dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de tècnics/iques d’administració general, grup A, subgrup A1, pertanyents a l’escala d’administració general, subescala tècnica, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-31/05/2022 El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA. Convocatòria per a la selecció de personal. Cambra de Comerç de Mallorca. Vacant de consultoria jurídica en gestió de projectes amb financiació pública nacional i/o europea. BOIB-31/05/2022 Termini: Fins al 17 de juny de 2022 (12:00).
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria per confeccionar una borsa de treball de la categoria de policia local. BOIB-31/05/2022 El termini per presentar la sol·licitud de participació és de deu dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. Decret de convocatòria per al proveïment de llocs de treball de caporal/a de bombers/res i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca, adscrit a la Direcció Insular d’Emergències del Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, mitjançant el sistema de mèrits. BOIB-31/05/2022 El termini per a presentar sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta publicació.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria pel sistema de concurs en comissió de serveis, el lloc de treball de cap del departament adjunt de Personal. BOIB-28/05/2022 Termini de presentació de sol·licituds serà de set dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Convocatòria i bases per cobrir una plaça de tècnic de Recursos Humans, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema concurs, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per a l’estabilització de personal temporal. BOIB-28/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria cuiner/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca. BOIB-26/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEAR. Una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup auxiliar administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca. BOIB-26/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. Convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc de treball de fisioterapeuta per a la Fundació per a l’Esport Balear i creació d’una borsa de treball per a substitucions. BOIB-26/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la selecció de director/a de temps lliure per crear una borsa de feina extraordinària de directors/es de temps lliure. BOIB-26/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de vuit dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Borsa de treball extraordinària de directora i director de temps lliure per a l’escoleta d’estiu. BOIB-26/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEAR. Plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup auxiliar administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca. BOIB-24/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEAR. Es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de la Secció de Contractació Administrativa de la plantilla orgànica de l’Hospital Can Misses. BOIB-24/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT. Borsa de feina de personal funcionari interí o laboral de l’escala d’Administració General, subescala auxiliar. BOIB-24/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Convocatòria d’una borsa de feina d’auxiliar administratiu de l’Ajuntament de sa Pobla mitjançant concurs oposició. BOIB-24/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Convocatòria i bases de les proves selectives per a cobrir, com a personal funcionari de carrera, nou llocs de feina d’auxiliar administratiu.
Més informació en la pàgina de l’ajuntament de Marratxí
BOIB-24/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Convocatòria i bases del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de professor/a director/a de l’Escola Municipal de Música per cobrir vacants, baixes, excedències i altres permisos en règim de personal laboral i mitjançant concurs. Expedient: 940/2022 BOIB-21/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARIANY. Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí d’interins de socorristes de piscina de l’Ajuntament d’Ariany pels mesos d’estiu BOIB-21/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESTELLENCS. Bases específiques reguladores de la convocatòria per constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí de tècnic d’administració general per l’ajuntament d’Estellencs BOIB-21/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESTELLENCS. Bases que han de regir la constitució, mitjançant concurs, d’una bossa extraordinària de treballadors/es familiars, per a cobrir les necessitats o substitucions de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Estellencs BOIB-21/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPANET. Convocatòria procés selectiu: Borsa de Monitors BOIB-19/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DEL PLA. Bases per a la contractació d’un o d’una tècnic/a en turisme laboral temporal, vinculat/da al fons next generatiu i al projecte de sostenibilitat turística del Pla de Mallorca BOIB-19/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL. Bases i convocatòria per a la selecció d’una borsa de Tècnics/tècniques d’administració general, mitjançant sistema de concurs-oposició, per cobrir una plaça interina per programes BOIB-17/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL. Bases i convocatòria per a la selecció d’una borsa de treballadors/es familiars complementària a les existents, per cobrir vacances i necessitats puntuals del servei BOIB-17/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases de selecció per a la cobertura d’una plaça de Treballador/a Familiar, funcionari interí/a de l’Ajuntament de Capdepera BOIB-14/05/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Convocatòria de les bases que regiran el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball temporal per al nomenament de personal funcionari interí, o si escau, per a la contractació de personal laboral temporal, de l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant concurs-oposició BOIB-28/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Convocatòria de les bases que regiran el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball temporal de la categoria de treballador/a sociosanitari/a, de l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant concurs BOIB-28/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa extraordinària de treball de personal laboral d’educador/a BOIB-28/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa extraordinària de personal funcionari interí de la categoria policia local BOIB-28/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d’un borsí per a la cobertura de 1 plaça de funcionari interí/interina d’Integrador/a Social mitjançant el procediment d’oposició BOIB-26/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d’un borsí per a la cobertura de 1 plaça de funcionari interí/interina d’Integrador/a Social mitjançant el procediment d’oposició BOIB-26/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria i bases per crear una borsa de treball de personal laboral per a socorrista aquàtic de l’ajuntament de Costitx BOIB-23/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria borsa de treball de monitors i directors de temps lliure BOIB-23/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Bases i convocatòria per a la formació d’una borsa de personal laboral tècnic en atenció sociosanitària, aprovades per acord de la Junta de Govern en sessió de dia 12 d’abril de 2022 BOIB-23/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Bases específiques i a la convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de Tècnic/a Superior en Economia BOIB-21/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria d’oposició per una plaça de TAE de Serveis Econòmics, funcionari de carrera, de l’Ajuntament d’Inca BOIB-21/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SENCELLES. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretàri/a-interventor/a de l’Ajuntament de Sencelles, mitjançant una borsa de feina amb caràcter temporal per a cobrir necessitats urgents de prestació de serveis BOIB-16/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. Convocatoria i bases borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la policía local de l’Ajuntament de Valldemossa BOIB-16/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CAMBRA DE MALLORCA. Convocatòria per a la selección de personal d’assistència de comunicació BOIB-12/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds: fins al 29 d’abril a les 14.00 h.
IMAS. Aprovació de les bases especifiques i convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de «metge/metgessa geriatre/a BOIB-09/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, dues places d’ajudant de manteniment de la brigada municipal, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx BOIB-09/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Bases i convocatoria constitució borsí policía local BOIB-07/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. BBases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, una plaça d’auxiliar d’administració general, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx BOIB-07/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’arquitectes tècnics, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx BOIB-07/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Aprovació de bases i convocatòria per a la selecció de personal funcionari interí per crear una borsa de feina d’auxiliars de turisme, pel procediment abreujat, mitjançant concurs oposició BOIB-07/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria per a la constitució d’un borsí extraordinari pel sistema de concurs per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de la policia local de l’Ajuntament de Palma enquadrats en l’escala d’Administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C1 BOIB-07/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòries de procediments especials BOIB-05/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Bases específiques que regiran el procediment selectiu per a l’ingrés com a funcionari interí una plaça d’oficial 1ª de brigada d’obres i serveis, grup c2, de l’ajuntament de Sóller i la constitució d’una borsa d’ocupació BOIB-05/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Convocatòria i bases concurs creació borsa treball administratius/ves, amb carácter d’interinitat BOIB-02/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA-PALMAACTIVA. Convocatòria de dues borses de treball per personal laboral amb caràcter temporal de tècnic/a d’administració i tècnic/a en gestió de personal BOIB-02/04/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT. Bases que han de regir el concurs per a la creació d´una borsa de treball de tècnic/ superior en educació infantil amb carácter laboral temporal de l´Ajuntament de Puigpunyent BOIB-26/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
PORTS DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la directora i gerent de Ports de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de tècnic/a especialista informàtica BOIB-24/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria d’una borsa de treball d’agent de corresponsabilitat i conciliació BOIB-24/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Acord de la Junta de Govern de 10 de març de 2022, per la qual s’aproven les bases i convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l’Ajuntament de sa Pobla, mitjançant procediment ordinari, sistema d’oposició BOIB-24/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases per a la convocatòria d’una plaça interina d’operari de neteja de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar BOIB-24/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases específiques per la convocatòria de proves selectives per a la constitució d’una borsa per a la cobertura temporal de la plaça de tècnic/a de Recursos Humans de l’Ajuntament de Santa Margalida BOIB-19/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases del concurs de mèrits per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, 1 plaça d’oficial de la policia local BOIB-19/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, TAE arquitecte municipal, grup A, subgrup A1 BOIB-19/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir amb personal funcionari de carrera 1 plaça de TAE superior economista BOIB-19/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SELVA. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per ocupar interinament la plaça d’arquitecte/a municipal BOIB-15/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESTELLENCS. Convocatòria i bases para la creació d’una borsa extraordinària de trabajador/a familiar, mitjançant concurs BOIB-12/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’administratius d’administració general, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx BOIB-12/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l’ajuntament de sóller mitjançant el procediment ordinari BOIB-12/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça d’interventor/a de l’Ajuntament d’Andratx, mitjançant una borsa de feina amb caràcter temporal per a cobrir necessitats urgents de prestació de serveis BOIB-10/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
IMAS. Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de Metge/Metgessa BOIB-01/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
IMAS. Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de Metge/Metgessa del Treball BOIB-01/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
IMAS. Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de Fisioteràpia BOIB-01/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu, per a l’accés com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sa Pobla, pel torn lliure, de dues places d’administratiu d’administració general, mitjançant concurs-oposició i així mateix la creació, amb el resultat de la convocatòria, d’una borsa de treball de personal interí d’administratiu d’administració general BOIB-01/03/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MURO. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria cuiner/a per a la residència reina Sofia de Muro BOIB-26/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Aprovació bases que han de regir la convocatòria per constituir un borsí extraordinari de platgers per l’empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, SA, per cobrir les necessitats temporals que es produeixin, mitjançant contractacions laborals temporals BOIB-26/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria serveis generals per a la residència reina Sofia de Muro BOIB-26/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria auxiliar de clínica per a la residència reina Sofia de Muro BOIB-26/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria de provisió d’un lloc de treball de tècnic/a de Turisme BOIB-24/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
EBAP. Convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d’advocacia de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB-22/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatòria i bases específiques reguladores per proveir un lloc de treball d’agent de corresponsabilitat i conciliació a la Mancomunitat des Raiguer BOIB-22/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatòria i bases específiques reguladores per a proveir, mitjançant el sistema de concurs, una borsa de treball d’educadors ambientals a la Mancomunitat des Raiguer BOIB-22/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
EBAP. Borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i s’aplica la tramitació d’urgència BOIB-19/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
EBAP. Borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, i s’aplica la tramitació d’urgència BOIB-19/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
EBAP. Borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos superior de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, i s’aplica la tramitació d’urgència BOIB-19/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a d’administració especial Ciències de l’activitat física i esports BOIB-19/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT. Bases reguladores i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de les categories de cuiner/a, ajudant de cuina i auxiliar de recolzament a les seves instal·lacions BOIB-12/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria i publicació bases específiques de la convocatòria d’una borsa de feina de peons laborals temporals per l’ajuntament de Costitx mitjançant concurs-oposició BOIB-12/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria per proveir el lloc de treball de tècnic/a d’obres i projectes de Transició ecològica, adscrit al Servei de Medi Ambient I Transició Ecològica BOIB-05/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Bases de la convocatòria per la formació d’un borsí de personal laboral temporal, per cobrir amb caràcter temporal el lloc de feina de documentalista (grup C) de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-03/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a cobrir, amb caràcter temporal, un lloc de coordinador/a tècnic/a en la delegació de Menorca de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) i la creació d’una borsa de coordinador/es tècnics/ques en les delegacions de Menorca o Eivissa-Formentera per a contractacions laborals temporals que pugui precisar l’EPRTVIB BOIB-01/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça d’Informàtic del grup A, subgrup A1, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018 BOIB-01/02/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Bases de la convocatòria per cobrir un lloc de feina d’Oficial 1a. encarregat dels serveis de manteniment, (personal laboral, contracte temporal) BOIB-29/01/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Bases de la convocatòria per cobrir una plaça d’agent de corresponsabilitat i conciliació BOIB-29/01/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
IDISBA. Procés selectiu per a la contractació de personal tècnic de grau mitjà de recursos humans i projectes per a la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears BOIB-27/01/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de concurs, dos llocs de treball d’agent de corresponsabilitat i conciliació BOIB-27/01/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatoria i bases per l’oposició per cobrir una plaça de Tècnic mig d’administració especial de sistemes informàtics i creació del posterior borsí de la mateixa categoria BOIB-13/01/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Convocatòria i bases de les proves selectives per a cobrir, com a personal funcionari de carrera, nou llocs de feina d’auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Marratxí BOIB-13/01/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
FUNDACIÓ TURISME MALLORCA. Borses de personal per la contractació temporal de llarga durada de la Fundació Mallorca Turisme BOIB-08/01/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MURO. Aprovació de bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de feina d’administratiu de l’Ajuntament de Muro, mitjançant concurs-oposició BOIB-04/01/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura d’1 plaça d’ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS, Escala l’Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat Enginyer/a de Camins, Canals i Ports, grup A, subgrup A1, corresponents a la taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de la oferta d’ocupació pública de l’any 2018, publicada al BOIB núm. 161 de 25 de desembre de 2018 BOIB-21/12/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs-oposició 1 plaça de tècnic/a ciències de la informació, taxa d’estabilització temporal de l’Ajuntament de Palma BOIB-21/12/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de delineant/a taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma BOIB-21/12/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura de 19 places d’Ajudant/a d’Oficis Diversos, taxa d’estabilització OPE 2018 i 2019 BOIB-21/12/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a de Manteniment, taxa d’estabilització OPE 2018 BOIB-21/12/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure, per a la cobertura d’una plaça d’Intèrpret Informador/a, taxa d’estabilització OPE 2018 BOIB-21/12/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça de Faristoler/a, taxa addicional d’estabilització OPE 2018 BOIB-21/12/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça de Psicòleg/òloga, taxa addicional d’estabilització OPE 2018 BOIB-21/12/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de 16 places d’educador/a social (taxa addicional d’estabilització) corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018 BOIB-21/12/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Bosa de feina de tècnic-informàtic de l’Ajuntament de sa Pobla 02/12/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de concurs-oposició, el lloc de treball de tècnic/a de prevenció de riscos laborals, adscrit al Servei de RRHH 27/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria d’oficial/oficiala de la policia local de l’Ajuntament de Muro per promoció interna 27/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal laboral no permanent per crear una borsa de feina d’educador/a social, pel procediment abreujat, mitjançant concurs de mèrits, per a l’Ajuntament de Manacor. 25/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatoria concurs-oposició per torn lliure d’una plaça de tècnic mitjà en habitatge (taxa reposició) corresponent a la oferta pública 2018 25/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per nomenar un/a tècnic/a jurídic, funcionari interí, per a l’execució d’un programa temporal d’impuls, tramitació i gestió de les tasques de disciplina urbanística 25/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per cobrir, amb contractació de durada determinada, un lloc de treballador/a social per a l’execució del programa temporal denominat “Impuls de la Taula de Coordinació i Prevenció contra les Violències Masclistes” mitjançant el sistema de concurs 25/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de TAE mitjà/ana informàtica taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma 23/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per cobrir una plaça de tècnic/a d’Administració General, funcionari de carrera 23/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatoria de proves selectives per a la constitucio d’un borsi per cobrir substitucions, vacances i llicencies de curta durada de funcionari interi/interina d’integrador/a social mitjançant el procediment d’oposicio 20/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure de lletrat/da assessor/a de l’Ajuntament de Palma 20/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 40 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Bases i convocatòria funcionarització personal laboral 20/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases que han de regir la convocatòria per constituir bossa extraordinària de professors/res per l’escola de música de l’ajuntament d’andratx per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporals 18/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábiles des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Aprovació bases i convocatòria borsa responsable comptadores i sistema tele-lectura 18/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábiles des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA – EMT. Procés de selecció de personal de l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma.S.A. per cobrir les places de subalterns treballs auxiliars e iniciació professional, per les tasques de manteniment electrònic dels vehicles 13/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure d’educador/a social de l’Ajuntament de Palma 11/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure d’ajudant/a d’oficis diversos taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma 09/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS. Resolució del president de l’IDI per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, els exercicis i el temari, i el barem de mèrits, i la forma de designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés per torn lliure d’un lloc de feina de tècnic/a disseny gràfic de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) 02/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per cobrir una plaça de Bibliotecari-Arxiver, personal laboral fix 30/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general de l’ Escala d’Administració General, classe superior, del Grup A, Subgrup A1, adscrita a la Regidoria d’urbanisme i medi ambient de l’Ajuntament de Llucmajor 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general de l’ Escala d’Administració General, classe superior, del Grup A, Subgrup A1, adscrita a la Regidoria d’urbanisme i medi ambient de l’Ajuntament de Llucmajor 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general de l’ Escala d’Administració General, classe superior, del Grup A, Subgrup A1 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria proves selectives de tècnic auxiliar d’informàtica 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria proves selectives de tècnic auxiliar d’informàtica 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT. Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal laboral temporal d’operari/ària peó de manteniment 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases per a la convocatòria de una plaça de cuiner/a de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatòria borsí dinamitzador/a sociocultural 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic sociosanitari per a l’Ajuntament de Muro 16/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d’una borsa de treball per a la provisió d’operaris per al servei de recollida de residus i neteja viària de Sóller 16/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir 2 places vacants de policia local de l’ajuntament de Sa Pobla 14/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatoria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de personal funcionari interí d’ Enginyer/a Tècnic/a d’obres públiques del Cos Tècnic, classe Mitjà, grup A, subgrup A2, d’Administració Especial 07/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de serveis generals a la Residència Reina Sofia de Muro 02/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BÚGER. Aprovació bases per a la selecció de personal laboral temporal per la brigada municipal d’obres i serveis i formació d’una borsa de treball 30/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria i bases per a cobrir com a personal funcionari de carrera sis places de Policia Local (Grup C Subgrup C1) de l’Ajuntament d’Inca mitjançant oposició 30/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE. Bases generals que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de la plaça vacant de personal laboral del Patronat Municipal de l´ Habitatge i de rehabilitació Integral de Barris – PMHRIBA- prevista a l’oferta d’ocupació pública corresponent als exercicis de l’any 2018, de l’any 2019 i de l’any 2020 30/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, TAE assessor jurídic, mitjançant concurs-oposició, de l’Ajuntament de Santanyí 28/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Procés selectiu per a la contractació d’un graduat o una graduada en Medicina amb especialitat en Cardiologia per al projecte «Infart agut de miocardi: determinants socioeconòmics i indicadors de qualitat»
11/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatoria de proves selectives per a la constitucio d’un borsi per a la cobertura de places de funcionari interi/interina d’integrador/a social mitjançant el procediment d’oposicio 11/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatoria de proves selectives per a la constitucio d’un borsi per cobrir substitucions, vacances i llicencies de curta durada com a funcionari interi/ina de treballador/a social mitjançant el procediment d’oposicio 11/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SINEU. Convocatòria Jutge de Pau titular i substitut de Sineu 11/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Bases i convocatòria borsa personal de neteja 09/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Bases i convocatoria concurs oposició funcionari/ària de carrera, tècnic/a administración general 09/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES. Convocatòria de borsa de treball per proveir, llocs vacants, de caràcter laboral, de la categoria educador/a a les escoles d’educació infantil municipals gestionades per l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)
09/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Convocatòria plaça arquitecte/a 09/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball en la categoria de tècnic-a de gestió, mitjançant el procediment d’oposició – concurs, per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, com a personal laboral 07/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Bases per a la provisió borsa tècnic gestió administrativa 07/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS. Resolució del gerent de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears per la qual s’aproven la convocatòria i bases per a la confecció de diverses borses de treball per a contractes de naturalesa temporal a la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears
04/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria i les bases al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter d’interinitat en lloc vacant o d’interinitat, llocs de feina de la categoria de Teleoperador (TELEOP01-21)
04/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases que han de regir la convocatòria per constituir dues borses extraordinàries de professors/res per l’escola de música de l’ajuntament d’Andratx per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporals 04/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí de personal funcionari interí administratiu d’administració general de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant sistema de concurs-oposició 02/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria Borsa de treball d’operaris de la brigada municipal de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears) 02/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases per a la convocatòria de vuit places d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, funcionari de carrera 03/08/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
IB-SALUT. Oposicions auxiliar d’infermeria 29/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució al BOIB.
IMAS. Aprovació de les bases especifiques i la convocatòria d’un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de tècnic/a de grau mitjà d’informàtica 29/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatòria borsa treball operaris/operàries brigada municipal 29/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA. Convocatòria i bases que regiran la convocatòria per constituir una borsa de personal laboral temporal d’operaris especialistes d’ofici (lampista) de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca 29/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
EBAP. Procediment de constitució de dues borses de funcionaris interins d’agents covid, s’aproven les bases que han de regir la convocatòria i es designen els membres de les comissions tècniques de valoració 27/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de delegat/da de producció a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a contractacions laborals temporals 20/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
FUNDACIÓ BIT. Bases específiques que regiran el procés de selecció per a contractar un facultatiu tècnic en l’especialitat de tecnologies de la informació i telecomunicacions per a l’Àrea de TIC Innovació de la Fundació Bit (TI02-21) 17/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. Bases borsa treball per a personal escoleta 15/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
IB-SALUT. Concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria treballador/treballadora social 13/07/2021 La borsa d’ocupació de personal estatutari temporal del Servei de Salut estarà oberta permanentment per a la categoria convocada. Per confeccionar les llistes es faran actualitzacions periòdiques; no obstant això, s’estableix un termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria perquè s’hi inscriguin nous aspirants i perquè els inscrits afegeixin mèrits o facin modificacions.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Bases específiques per a la convocatòria d’una borsa d’auxiliars d’administració general pel sistema de concurs oposició de l’Ajuntament d’Esporles 26/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatòria borsí Tècnic/a Administració General 24/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FORNALUTX. Convocatoria y bases per a constituir una bolsa de Trabajo para proveer, con personal laboral interino la atención y gestión del Museu Can Xoroi de Fornalutx 24/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Bases i convocatòria borsí treballadora social 22/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases específiques de la convocatòria per la creació d’una borsa de treball depolicia local interí, mitjançant concurs de mèrits, per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal 17/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria urgent borsa de treball de monitors i directors de temps lliure 17/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 4 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
IDISBA. Procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica titulat superior per al projecte «Gestió de les activitats d’innovació de l’HUSE i configuració del projecte Health Living Lab» 15/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d’una borsa de treballadora/a familiar per a l’Ajuntament de Manacor 15/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d’una borsa de feina de peons per al cementeri municipal, per a l’Ajuntament de Manacor 15/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SELVA. Aprovació de les bases que han de regir la constitució de la borsa de personal laboral de treballador/a familiar per la per a l’àrea de dependència dels serveis socials amb caràcter temporal 15/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria director/a residència per a la residència Reina Sofia de Muro 12/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases específiques de la convocatòria per la creació d’una borsa de la categoria d’oficial de jardineria per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de persona. 12/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases per a la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de tècnic d’administració general mitjançant concurs- oposició. 10/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases per a la convocatòria d’un borsí educador/a social dels serveis socials comunitaris bàsics de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant oposició. 10/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL DE MALLORCA. Resolució del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 2 de juny de 2021, relativa a l’aprovació de les bases especifiques i a la convocatòria d’un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat o categoria d’Intèrpret de la Llengua de signes 08/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL DE MALLORCA. Resolució del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 3 de juny de 2021, relativa a l’aprovació de les bases especifiques i a la convocatòria d’un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat o categoria de Terapeuta ocupacional 08/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria i bases per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’Ajuntament d’Algaida. 08/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MINISTERI DE L’INTERIOR. Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 24/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
FUNDACIÓ BIT. Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar un Tècnic Superior Comunicació per a l’Àrea de projectes R+D+i i comunicació de la Fundació Bit, referència COM01-21 20/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
FUNDACIÓ BIT. Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar un Tècnic Superior Comunicació per a l’Àrea de projectes R+D+i i comunicació de la Fundació Bit, referència COM01-21 20/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball d’Operaris/es Polivalents de l’Ajuntament d’Algaida 20/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SENCELLES. Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal laboral temporal d’auxiliars administratius de l’Ajuntament de Sencelles a l’àmbit d’Administració General 20/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. Convocatoria i bases plaça de tècnic/a d’administració general-tresorer/a de l’Ajuntament de Valldemossa 20/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria per a cobrir, com a funcionari de carrera, un lloc de feina d’oficial llanterner 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria d’una plaça de Tècnic/a Superior de Medi Ambient, taxa addicional d’estabilització de la feina temporal, concurs oposició torn lliure de l’ Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2017 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria Enginyer/a Industrial, taxa de reposició, concurs oposició pel torn lliure. Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018 i 2019 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria Enginyer/a Industrial, taxa addicional d’estabilització de la feina temporal, concurs oposició pel torn lliure. Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2017 i 2018 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició arquitecte/a tècnic/a corresponent a la taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició arquitecte/a tècnic/a corresponent a la taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició tècnic/a mitjà en seguretat i salut en obres corresponent a la taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del dia 28 d’abril de 2021 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen proves selectives d’accés al subgrup A1 pel torn lliure per a l’ingrés a l’escala de tècnics de gestió de cossos generals d’aquesta universitat 15/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria borsa de treball de monitors i directors de temps lliure 15/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per cobrir amb contractació de durada determinada per a l’execució d’un programa temporal i mitjançant el sistema de concurs-oposició tres llocs de treballadors/es socials 15/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S’ESTEL. Resolució de la Gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel per la que s’aproven les bases i la convocatòria per cobrir temporalment llocs de feina de la categoria de Psicòleg/a especialista en atenció a víctimes de maltractament infantil 11/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
PORTS DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’auxiliar administratiu/iva 11/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí o laboral de l’escala d’Administració General, subescala auxiliar de l’Ajuntament de Costitx 06/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases específiques que regiran la convocatòria del concurs oposició per constituir una borsa d’Auxiliar de Turisme, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Andratx 01/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases específiques que regiran la convocatòria del concurs oposició per constituir una borsa d’Auxiliar de Turisme, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Andratx 01/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa d’oficial del poliesportiu 01/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
EBAP. Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca 29/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria i bases que han de regir la cobertura de manera interina d’una plaça de personal funcionari Tècnic d’administració general de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant sistema d’oposició 29/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a gestor/a de Cultura, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx 29/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la cobertura de set places de policia local, com funcionari/a de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida, mitjançant el sistema d’oposició, i pel procediment ordinari 22/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, una plaça de tècnic jurídic del departament d’obres i urbanisme, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx 20/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Aprovació bases reguladores procediment constitució borsi Tresorer/a 20/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria oficial de la policia local funcionari de carrera 20/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
CONSELL DE MALLORCA. FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme de noves places de personal per a la Fundació 20/04/2021 El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu, per torn lliure, per a la selecció de quatre (4) places d’auxiliar d’informació turística, personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs-oposició 17/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases i programa de la convocatòria per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places de treballador familiar de l’ajuntament d’Andratx 17/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu, per torn lliure, per a la selecció de tres (3) places de treballadors/eres familiars, personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs-oposició 17/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SENCELLES. Bases i convocatòria per crear una borsa de treball de Directors i Monitors de temps lliure, tant per l’Escola d’Estiu, com per a activitats puntuals o de curta durada 15/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, set places vacants de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Felanitx mitjançant el procediment ordinari 10/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic mig d’agent d’ocupació i desenvolupament local -AODL- de l’ajuntament de Sóller, en règim d’interinitat 10/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Bases de la convocatòria que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de treballador-a familiar, grup c2, de l’ajuntament de Sóller 10/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Bases que regiran la convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de treballador-a social del departament de serveis socials de l’ajuntament de Sóller, com a personal funcionari amb caràcter d’interinitat 10/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, set places vacants de personal laboral fix de la categoria d’auxiliar d’infermeria per a la Residència de Persones Majors de l’Ajuntament d’Artà 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Bases específiques borsa d’enginyer o enginyera industrial com a personal funcionari interí 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Bases específiques borsa de tècnic o tècnica de medi ambient com a personal funcionari interí 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, tres places d’oficial de la Policia Local 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT. Bases de la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a constituir, pel procediment de concurs-oposició d’una borsa de feina de l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases de la convocatòria per la selecció de personal funcionari interí per la formació d’una borsa de zelador/a de l’Ajuntament de Santa Margalida, mitjançant concurs oposició 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases de la convocatòria per la selecció de personal funcionari interí per la formació d’una borsa de zelador/a de l’Ajuntament de Santa Margalida, mitjançant concurs oposició 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Borsí de treball operaris/ies punt verd i àrea aportació 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria borsa de treball de monitor/a de temps lliure de l’Ajuntament de Son Servera 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria d’una borsa de treball de director/a de temps lliure de l’Ajuntament de Son Servera 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CONSELL. Bases específiques borsa de treball personal en la categoria de treballador/a social 03/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala d’arquitectura, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca 01/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a gestor/a de Cultura, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx 30/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant concurs-oposició, de 4 places de tècnic/a superior d’educació infantil per a l’escola municipal infantil d’Algaida, personal laboral fix 27/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d’un borsí per a la cobertura de places de funcionari interi de treballadors socials mitjançant el procediment d’oposició 27/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, set places vacants de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Felanitx mitjançant el procediment ordinari 27/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de treballador/a social, grup A, subgrup A2, per posteriors nomenaments com a personal funcionari interí 27/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de treballador/a social, grup A, subgrup A2, per posteriors nomenaments com a personal funcionari interí 27/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ. Bases que regiran la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’una/a director/a i monitor/es de temps lliure per a l’escola d’estiu 2021 25/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Convocatòria i bases plaça administratiu Ajuntament de Binissalem 16/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant concurs-oposició, de 4 places de tècnic/a superior d’educació infantil per a l’escola municipal infantil d’Algaida, personal laboral fix 13/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball d’administratius/ives de l’ Escala d’Administració General, Subescala Administrativa, Grup C, Subgrup C1 13/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Aprovació bases i convocatòria educadors/res social 13/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases per a la convocatòria d’un borsí d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant oposició 11/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball d’agent Oficina d’Assistència a la Ciutadania Idiomes, pel sistema de concurs-oposició 11/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SENCELLES. Convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’ajuntament de Sencelles 11/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BÚGER. Aprovació convocatòria i bases borsa de policia local 09/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Aprovació de la convocatòria i bases per crear, mitjançant concurs-oposició, una borsa de treball de personal laboral de treballadors/es familiars 09/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases per a la creació d’una borsa per a formar part del Grup de Rescat Vertical del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) del Consell Insular d’Eivissa 06/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de personal laboral d’agent mediambiental 06/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de professor/a de l’Escola d’Adults, personal laboral 06/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de personal laboral temporal, en la categoria d’educador/a infantil 04/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de personal laboral temporal, en la categoria de mestre d’educació infantil 04/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases convocatòria concurs-oposició per constituir una borsa de personal funcionari interí de tècnic de Medi Ambient 25/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa d’enginyers/eres tècnics/iques d’obres públiques, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa 23/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de lletrats/ades, grup A, subgrup A1, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe superior, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs 23/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria i bases que ha de regir el procés selectiu per la provisió d’una plaça de peó de manteniment com a personal laboral temporal de l’Ajuntament des Migjorn Gran 23/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria i bases que ha de regir el procés selectiu per la provisió d’una plaça de peó de manteniment com a personal laboral temporal de l’Ajuntament des Migjorn Gran 23/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria i bases que han de regir la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu com a personal laboral temporal a jornada completa 20/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Aprovació bases i convocatòria procediment per a la formació d’una borsa de personal tècnic en educació infantil 20/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA. Convocatòria i bases que regiran la convocatòria per constituir una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general (TAG) de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca 18/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Decret d’aprovació de les bases per a la confecció d’una borsa de treball, pel sistema de concurs, de tècnic/a d’administració general (TAG) 18/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria borsa de treball de xofer de la brigada municipal de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears) 16/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT ES RAIGUER. Convocatòria i bases específiques reguladores per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició, amb caràcter de personal laboral temporal del lloc de feina de tècnic jurídic (nivell 1), aprovades per la Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2021 16/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d’una borsa de Tècnics/ques de Mobilitat, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera 13/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria concurs oposició torn lliure arquitecte/a taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma 11/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria concurs oposició torn lliure arquitecte/a taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma. 11/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció. Concurs Oposició pel torn lliure per a la cobertura d’una plaça d’Enginyer/a Tècnic/a d’Obres Públiques taxa estabilització OPE 2018 04/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció. Concurs oposició pel torn lliure per a la cobertura d’una plaça de Enginyer/a Tècnic/a Obres Públiques taxa de reposició OPE 2017 04/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria oposició pel torn lliure, per a la cobertura de 36 places d’Auxiliar Administratiu/va, corresponents a la taxa de reposició de les ofertes d’ocupació pública de l’any 2018 i 2019 28/01/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure, per a la cobertura de 26 places d’Auxiliar Administratiu/va, corresponents a la taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de les ofertes d’ocupació pública de l’any 2018 i 2019 28/01/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria borsí extraordinari TAE mitjà intervenció social de l’Ajuntament de Palma 28/01/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de tècnic/a auxiliar d’arxiu de l’Ajuntament de Palma 28/01/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE DEIÀ. Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament de Deià per ocupar interinament un lloc de feina de tècnic d’ administració general 29/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. Bases reguladores i convocatòria pel sistema de concurs per a la constitució d’un borsi de tècnic/a auxiliar d’arxiu a l’Ajuntament de Valldemossa 24/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatòria i bases específiques reguladores per a la creació d’una borsa de personal laboral temporal de treballador/a familiar a la Mancomunitat des Raiguer 22/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases per a la convocatòria d’un borsí d’auxiliar administratiu/va interí o personal laboral de l’Ajuntament de Capdepera mitjançant oposició. Exp 6753-20 19/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE MURO. Aprovació de bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’enginyer industrial de l’Ajuntament de Muro, mitjançant concurs 17/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE SÓLLER. Bases específiques que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de treball per a la provisió de places de personal administratiu al poliesportiu municipal son angelats de Sóller 17/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL. Convocatòria i bases per les quals es regeix el concurs de mèrits per a la formació d’una borsa d’administratius de l’Ajuntament de Mancor de la Vall per a cobrir necessitats temporals dels serveis municipals 15/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BUNYOLA. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa extraordinària d’aspirants per proveir, com a funcionaris interins, places vacants de policia local de l’ajuntament de Bunyola 12/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per constituir una borsa extraordinària de personal laboral d’operaris/àries d’oficis múltiples per a cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la brigada municipal del cementeri mitjançant contractacions laborals temporals 12/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball, pel sistema de concurs-oposició, de tècnic/a de restauració de bens arqueològics 03/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball, pel sistema de concurs-oposició, de tècnic/a de Patrimoni Històric-Artístic i Arquitectònic 03/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball, pel sistema de concurs-oposició, de tècnic/a de patrimoni arqueológic i etnogràfic 03/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPANET. Bases i convocatòria de procés selectiu per a la contractació laboral temporal de treballadora familiar 21/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPANET. Bases i convocatòria de procés selectiu per a la contractació laboral temporal de treballadora familiar 21/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Aprovació bases i convocatoria borsa feina tècnic/a administració general 21/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Aprovació convocatòria i bases per constituir una borsa de treball per policia local 19/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
FUNDACIÓ BIT. Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar un Facultatiu Superior TIC a l’especialitat de tecnologies de la informació i telecomunicacions per a l’Àrea de TIC Innovació de la Fundació Bit (Ref.TI02-20) 05/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de concurs, dos llocs de personal d’informació i atenció juvenil, adscrits a l’àrea de Joventut i Participació Ciutadana 05/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per constituir una borsa extraordinària de personal laboral d’oficial primera picapedrer per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació 05/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases específiques per la convocatòria de proves selectives per a la constitució d’un borsí de treball destinat a la cobertura temporal de places d’auxiliar administratiu 05/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatòria i Bases Borsa Ocupació Netejadors/es 05/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la provisió de 4 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Alcúdia mitjançant el procediment ordinari d’accés 03/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria per proveir un lloc de treball de tècnic/a de patrimoni arqueològic i etnogràfic, mitjançant el sistema de concurs-oposició 03/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria per proveir un lloc de treball de tècnic/a de patrimoni històric-artístic, arquitectònic i restauració de béns arqueológics, mitjançant el sistema de concurs-oposició 03/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Aprovació convocatoria i bases borsa de funcionaris administratius interins 03/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Aprovació convocatòria i bases per a la creació borsí de Terapeuta Ocupacional mitjançant el sistema de concurs-oposició 31/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Aprovació convocatòria i bases creació borsí Treballador/a Social 31/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per cobrir una plaça de tècnic/a d’educació, personal laboral fix 31/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatoria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de feina extraordinària d’auxiliars de clínica per als centres d’estades diürnes municipals 29/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Convocatòria i bases de les proves selectives per a cobrir, mitjançant funcionari de carrera, un lloc de feina d’oficial llanterner 29/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
CONSELL MALLORCA. Convocatòria procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de bombers, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent del Consell Insular de Formentera 15/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Bases constitució borsa de treball de treballador/a familiar 15/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Bases que regiran el proces selectiu per a l’ingrés com a funcionari interí a la plaça de tècnic mig del departament d’economia sostenible de l’ajuntament de Sóller i la constitució d’una borsa d’ocupació 15/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. Oposicions a diferents cossos de funcionaris 28/09; 01/10; 02/102020 Diferents terminis.
FUNDACIÓ BIT. Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter d’interinitat en lloc vacant o d’interinitat, llocs de feina de la categoria de Gestor Call Center (GEST01-20) 06/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria de concurs oposició torn lliure, per a la constitució d’un borsí per a la cobertura temporal de places oficial/a del cos de bombers 01/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARIANY. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de personal laboral interí de netejadors/es de l’ajuntament d’Ariany 01/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SELVA. Bases que han de regir la constitución de una bolsa de técnico/a superior de educación infantil para cubrir necesidades extraordinarias y urgentes del servicio de escuelas infantiles Municipales de Selva 01/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatòria Borsí Auxiliars Residència Cas Metge Rei 29/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatòria Borsí Treballadors/es Familiars 29/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SELVA. Bases que han de regir el concurs per la constitució d’una borsa de policia local de l’Ajuntament de Selva 29/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. Convocatòria i les bases per a la selecció d’un/a Tècnic/a de Ciclisme de la Fundació per a l’Esport Balear i la creació d’una borsa de treball per a substitucions d’aquest lloc de treball 26/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. Convocatòria i les bases per crear una borsa de treball per a substitucions del lloc de treball de Preparador/a Físic/a de la Fundació per a l’Esport Balear 26/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de medi ambient com a personal funcionari interí d’Administració Especial, subescala tècnica, classe mitjana, grup A, subgrup A2, de l’Ajuntament de Santanyí 26/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA. Procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’educador/es socials 24/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatòria per constituir una borsa extraordinària de professors/res d’adults per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporals 22/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d’una borsa de feina d’auxiliars administratius 22/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Convocatòria i de les bases que han de regir el procediment selectiu per a crear un borsi d’Auxiliars Administratiu/Administrativa interí o personal laboral, mitjançant oposició 19/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria d’un borsí extraordinari per a la cobertura temporal de places d’oficial/a de retolació 19/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició torn lliure treballador/a familiar taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma 19/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició torn lliure treballador/a familiar taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma 19/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
GOVERN DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir 3 places d’advocat/ada 17/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició torn lliure TAE superior economista de l’Ajuntament de Palma 17/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició torn lliure zelador/a d’obres de l’Ajuntament de Palma 17/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Decret convocatòria i bases específiques concurs oposició torn lliure bomber/a conductor/a de l’Ajuntament de Palma 12/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PETRA. Aprovació bases convocatòria procés selectiu per cobrir 1 plaça vacant de policia local 10/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PORRERES. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de la categoria de treballador/a social, amb caràcter laboral temporal, mitjançant concurs, de l’Ajuntament de Porreres 10/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Bases i convocatòria del procés selectiu per a contractar tres d’agents d’ocupació i desenvolupament local per l’execució del projecte “Inca per l’ocupació 2020-2023” 04/08/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Bases i la convocatòria per a la creació d’un borsí de personal laboral educador/a infantil mitjançant el sistema de concurs 04/08/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
IMAS-CONSELL DE MALLORCA. Convocatòria pre crear una borsa de treball de Tècnic/a Superior en Gestió de Qualitat i Avaluació 01/08/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de personal treballador social, amb caràcter laboral temporal, mitjançant concurs, de l’Ajuntament de Santanyí 01/08/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CAMBRA DE COMERÇ. Convocatòria oferta treball Project Manager Junior en transformació digital 30/07/2020 Termini de recepció de CV fins al 21 d’agost de 2020.
AJUNTAMENT D’INCA. Bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de personal funcionari Policia Local, Grup C1, de l’Ajuntament d’Inca mitjançant sistema de concurs 30/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria de borsa de treball de policies locals funcionaris interins 23/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs, per a la provisió, amb caràcter temporal, de les possibles vacants o substitucions que puguin sorgir a la plantilla de professors/es de l’Escola de Municipal de Música i Dansa d’Esporles 21/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatoria d’una borsa de feina de treballadors/es familiars 18/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant concurs-oposició, d’una plaça de personal laboral fix en la categoria de brigada d’obres i serveis especialitat personal neteja, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 18/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases que han de regir el concurs per constituir una borsa de personal laboral en la categoria d’auxiliar del servei d’ajuda a domicili (SAD) per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a l’Ajuntament de Santanyí 18/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases que han de regir el concurs per constituir una borsa de treball d’agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), per a l’execució d’un programa temporal de l‘Ajuntament de Santanyí, mitjançant concurs 18/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases per a la convocatòria d’una plaça de Treballador/a Social de serveis socials comunitaris bàsics, funcionari de carrera mitjançant oposició. Exp 1873/20 16/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases per a la convocatòria d’una plaça d’Educador/a Social de serveis socials comunitaris bàsics, funcionari de carrera mitjançant oposició. Exp 1868/20 16/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT. Bases per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal de recollida de residus 16/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA. Bases AODL Mancomunitat Tramuntana 16/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Bases de la convocatòria per cobrir amb caràcter temporal un lloc de feina d’operador tècnic (Grup C) de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, i la formació d’un borsí de personal laboral temporal 16/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la selecció de personal funcionari interí per crear una borsa de feina extraordinària de tècnic o tècnica superior d’informàtica 14/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA – PALMAACTIVA. Bases i la convocatòria per a cobrir 3 llocs de feina d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 09/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases reguladores del procés selectiu de creació d’una borsa de treball per cobrir una plaça de treballador/a social amb caràcter laboral mitjançant concurs, per proveir temporalment necessitats urgents en els serveis socials de l’ajuntament de Sant llorenç des Cardassar 09/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases del concurs per constituir una borsa de personal funcionari interí, enginyer informàtic, del grup A, subgrup A1, escala d’Administració Especial, subescala tècnica superior de l’Ajuntament de Santanyí 09/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar de clínica per a la Residència Reina Sofia 02/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Bases de la convocatòria per constituir una borsa de feina d’auxiliar d’administració general (funcionària interina) 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CONSELL. Bases reguladores del concurs per a la creació d’una borsa de treball d’agent d’ocupació i de desenvolupament local amb caràcter laboral temporal, a l’Ajuntament de Consell (nivell A2) 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Bases per a la convocatòria i creació d’una borsa de tècnic/a en atenció sociosanitària a persones depenents al domicili (treballador/a familiar) amb caràcter temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Esporles 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat professional programes SOIB ocupació i formació: SON QUINT IV 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat professional programes SOIB ocupació i formació: XARXA FORESTAL III 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de personal de suport administratiu de certificat professional programes SOIB ocupació i formació: SON QUINT IV i XARXA FORESTAL III 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de personal de Director/a de certificat professional programes SOIB ocupació i formació: SON QUINT IV i XARXA FORESTAL III 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PORRERES. Convocatòria i bases del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal, especialitat agent d’ocupació i desenvolupament local de l’Ajuntament de Porreres 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball de policía local 23/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de treballadors/es familiars, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx 23/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatòria de concurs-oposició per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de projectes de desenvolupament local, amb caràcter laboral temporal (nivell A2) 23/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’agents d’ocupació i desenvolupament local, mitjançant concurs 20/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BUNYOLA. Bases específiques que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a proveir mitjançant el sistema de concurs de mèrits una plaça de tècnic/a de projectes de desenvolupament local (AODL) de l’ajuntament de Bunyola. 20/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per a constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l’Ajuntament de Felanitx. 18/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant el procediment ordinari. 18/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. Resolución de 10 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares. 17/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. Resolución de 8 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil. 17/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.