Ofertes del sector públic

ATENCIÓ: Aquesta llista és una selecció de diferents convocatòries públiques de feina actives (amb termini d’inscripció obert) i/o publicacions de bases generals i específiques per a convocatòries pendents d’obrir que PalmaActiva selecciona de diferents fonts d’informació. Podeu consultar-ne més convocatòries al BOIB i en el grup de Facebook “Oposicions Palma

Oferta

Data publicació

Termini

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Elecció del Jutge de Pau substitut/a de Marratxí. BOIB-30/09/2023 Termini de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest edicte en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge/ssa de Pau substitut de Llubí. BOIB-30/09/2023 Termini de presentació d’instàncies és de quinze dies hàbils següents comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquest anunci al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX Bases específiques que regirán la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a de medi ambient, com a funcionaris/es interins/es de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-30/09/2023 Termini de deu dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES Bases i convocatòria per a la provisió d’una plaça vacant de policia local de l’Ajuntament d’Esporles. BOIB-30/09/2023 Termini general de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui extracte de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Bases per a la provisió de lloc de treball d’Arquitecte superior, mitjançant el sistema de concurs de mèrits. BOIB-30/09/2023 Termini de DEU DIES HÀBILS comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY Aprovació bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera sis places vacants de la categoría de POLICÍA del cos de la policía local de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-28/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Bases concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de treball de Policies Locals. BOIB-28/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX Convocatòria pública Jutge de Pau de Costitx. BOIB-28/09/2023 Termini QUINZE DIES comptats a partir del dia següent en què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, quatre (4) places vacants de personal laboral fix de la categoria d’auxiliar de clínica de l’Ajuntament d’Artà (codi AINF2023). BOIB-26/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Bases per a constituir una borsa de treball extraordinària per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents de treballador/a social. BOIB-26/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Aprovació bases reguladores que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària i urgent d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), personal laboral temporal o personal funcionari interí, de l’ Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema de concurs. BOIB-26/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Convocatòria per a cobrir les places de Jutge/ssa de Pau i obertura del termini de presentació de sol·licituds. BOIB-26/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 15 dies hàbils a partir del dia què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Bases específiques per a la creació d’una borsa de tècnics/iques d’administració general, grup A, subgrup A1, pertanyents a l’escala d’administració general, subescala tècnica, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-23/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Bases específiques per a la creació d’una borsa d’operaris/operàries d’oficis múltiples, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-23/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Bases específiques per a la creació de diverses borses de personal laboral, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-23/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Bases específiques per a la creació d’una borsa de monitors/monitores de laborteràpia, personal laboral, grup C, subgrup C2, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-23/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Aprovació de les bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu per promoció interna per a la selecció d’una (1) plaça de Tècnic d’Administració Especial, personal funcionari de carrera, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema de concurs oposició. BOIB-23/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Bases per a la convocatòria i constitució d’una borsa de treball per a operari/ària peó/a i operari/ària neteja de l’Empresa Serveis Municipals de Santanyí. BOIB-23/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOE.
AJUNTAMENT DE MURO Convocatòria provisió jutge de Pau de Muro. BOIB-21/09/2023 Termini de quinze dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Convocatoria d’una plaça d’AODL, personal funcionari interí. BOIB-21/09/2023 Termini per presentar instàncies serà de deu dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de les bases al BOIB.
AJUNTAMENT DE FERRERIES Correcció d’errors de la Resolució de Batlia per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu, per a poder ser nomenades funcionaris/es interins/es de l’escala d’administració especial, subescala tècnica arquitectes tècnics, de l’ajuntament de Ferreries. BOIB-21/09/2023 Termini de 10 dies hàbils per presentar sol·licituds comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases rectificades en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, una plaça vacant de la categoría d’oficial de la Policía Local de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-21/09/2023 Termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Bases procés selectiu tresorer/a. BOIB-19/09/2023 Termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs per a la constitució d’un borsí de Tècnic/a Administració General (TAG) de l’Ajuntament d’Algaida. BOIB-16/09/2023 El termini de presentació d’instàncies serà de 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma (BOIB).
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA Bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa d’arquitectes, funcionaris interins. BOIB-16/09/2023 Es concedirà un termini de 3 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà d’aquesta publicació en el BOE.
AJUNTAMENT DE SA POBLA Convocatòria i bases borsa de feina personal de neteja. BOIB-16/09/2023 Es concedirà un termini de 3 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà d’aquesta publicació en el BOE.
AJUNTAMENT DE SA POBLA Convocatòria i bases del procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la contractació com a personal laboral temporal d’un agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL). BOIB-16/09/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
S’anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau titular del Jutjat de Pau d’Andratx. BOIB-14/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
S’obre la convocatòria pública per a cobrir la plaça de Jutge/ssa de Pau titular del municipi des Castell. BOIB-14/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a comptar des de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
S’obre la convocatòria pública per a cobrir la plaça de Jutge/ssa de Pau substitut/a del municipi des Castell. BOIB-14/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a comptar des de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d’una borsa extraordinària de treball per a poder ser nomenades/ats funcionàries/aris interines/ins d’administració especial, subescala tècnica, arquitectes tècnics (A2). BOIB-14/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Convocatòria d’una borsa de feina de professorat de piano per al Conservatori Professional de Música i Escola Municipal de Música i Dansa de Manacor. BOIB-14/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Convocatòria i les bases per a la cobertura, amb personal funcionari de carrera, d’una plaça d’administratiu/-va mitjançant el sistema de concurs-oposició, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-14/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOE.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL Ajuntament de Mancor de la Vall per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d’Administratiu/va d’Administració general d’aquest Ajuntament. BOIB-09/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el BOE.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases de la convocatòria per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places d’enginyer industrial interí a l’ajuntament d’Andratx. BOIB-07/09/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Rectificació bases que han de regir la convocatòria de concurs per al procés selectiu d’un agent d’ocupació i desenvolupament local, en la marc de la convocatòria i la creació d’un borsí per executar projectes de desenvolupament local. BOIB-05/09/2023 El termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria del procediment selectiu per cobrir 3 places vacants d’Inspector/a de Policía Local de Palma. BOIB-02/09/2023 Termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria del procediment selectiu per cobrir 2 places vacants de Comissari/ària de Policía Local de Palma. BOIB-02/09/2023 Termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria del procediment selectiu per cobrir 2 places vacants de Major de Policía Local de Palma. BOIB-02/09/2023 Termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils.
AJUNTAMENT DE MAÓ Bases específiques per proveir una plaça d’inspector en cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Maó. BOIB-02/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds de 10 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’EIVISSA Convocatòria constitució borsa de treball tècnic/a mig de Relacions Laborals. BOIB-31/08/2023 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina de peons. BOIB-31/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds comptarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Convocatòria de quatre places d’educador/a social com a personal laboral fix (una d’elles amb reserva de discapacitats). BOIB-29/08/2023 Termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per cobrir un lloc de feina d’estilista de la categoria tècnic especialista imatge i estilisme a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. BOIB-29/08/2023 El termini és de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE Bases per a la constitució d’un borsí de treball extraordinari de la categoria de tècnic/ca superior en Educació Infantil, pel sistema de concurs, laboral interins, de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre. BOIB-26/08/2023 En el termini de 20 dies hàbils, a explicar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs per a la constitució d’un borsí de tècnic administració especial (TAE) de l’ajuntament d’Andratx. BOIB-26/08/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs per a la constitució d’un borsí de tècnic d’administració general (TAG) de l’ajuntament d’Andratx. BOIB-26/08/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases que han de regir la convocatòria de concurs per al procés selectiu d’un agent d’ocupació i desenvolupament local, en la marc de la convocatòria «SOIB Desenvolupament Local» i la creació d’un borsí per executar projectes de desenvolupament local. BOIB-26/08/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina de peons per al cementeri. BOIB-24/08/2023 Termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 31 de juliol de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria de provisió de nou llocs Secretari/ària de Conseller/a per lliure designació. BOIB-22/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors a partir l’endemà d’haver-se publicat la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ Bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir cinc (5) places de personal funcionari de carrera, per torn lliure, de l’escala d’administració general, subescala auxiliar administrativa, de l’Ajuntament d’Artà, mitjançant concurs oposició. BOIB-19/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds ha de ser de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de feina de Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Palma. BOIB-17/08/2023 Termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR Aprovació de la convocatòria i les bases per a la creació d’una borsa de treball extraordinària de personal funcionari interí pel sistema de concurs pertanyent a l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica superior, especialitat assessor/a lingüístic/a. BOIB-17/08/2023 Termini per presentar les sol·licituds es de deu dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i les bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de personal laboral fix en la categoría d’AODL, de nivell 2, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-15/08/2023 Termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases que han de regir la convocatòria per constituir una borsa extraordinària de professors/res d’adults per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporals. BOIB-15/08/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA Oferta d’ocupació de personal tècnic en transformació digital. BOIB-15/08/2023 Termini: abans del 08 de setembre de 2023 (12:00)
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Convocatòria i bases que han de regir el concurs per a una borsa de treball de de netejador/-a amb caràcter laboral temporal a l’Ajuntament des Migjorn Gran. BOIB-12/08/2023 Termini de presentació de dites sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS Bases i convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, el lloc de treball d’Oficial de la Policia Local pertanyent a l’Ajuntament de Campos. BOIB-12/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per a la creació d’una borsa d’enginyers/eres tècnics/iques d’obres públiques, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-12/08/2023 Termini de deu dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT Bases que han de regir el concurs de la borsa de personal funcionari interí per cobrir una vacant de l’escala d’administració general, subescala administrativa. BOIB-10/08/2023 Termini de 4 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució d’aprovació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases reguladores que regiran les proves per a la selecció de funcionari/ària interí/a, del lloc de secretaria de l’Ajuntament d’Andratx i formació d’una borsa d’interinitat. BOIB-10/08/2023 Termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR Convocatòria i Proves de Selecció d’una plaça de TAG per substitució (Personal Funcionari Interí). BOIB-10/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria pública per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de lliure designació del lloc de Cap de Departament d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal. BOIB-08/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases i programa de la convocatòria per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places de treballador familiar de l’ajuntament d’Andratx. BOIB-05/08/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina extraordinària d’arquitectes tècnics. BOIB-05/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds comptarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR Aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el concurs de trasllats per a la provisió de llocs de feina vacants del cos de la policia local de l’Ajuntament de Llucmajor. BOIB-05/08/2023 Termini de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, un arquitecte/-a per a l’Ajuntament des Migjorn Gran. BOIB-05/08/2023 Termini de presentació de dites sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça fixa de prefectura de servei d’abastament a EMAYA – Cicle de l’aigua. BOIB-03/08/2023 Termini per presentar la sol·licitud en els 10 dies hàbils següents a la publicació al BOIB d’aquesta convocatòria.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça de prefectura de departament de xarxes a Emaya – cicle de l’aigua. BOIB-03/08/2023 Termini per presentar la sol·licitud en els 10 dies hàbils següents a la publicació al BOIB d’aquesta convocatòria.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça fixa de prefectura de servei de contractació i compres a EMAYA – Corporació. BOIB-03/08/2023 Termini per presentar la sol·licitud en els 10 dies hàbils següents a la publicació al BOIB d’aquesta convocatòria.
AJUNTAMENT DE FELANITX Bases específiques que regirán la convocatòria per constituir una borsa d’oficials de jardineria, com a funcionaris/es interins/es de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-03/08/2023 Termini de 10 dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases del procés selectiu per a crear un borsí de personal funcionari interí corresponent a l’escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local de l’Ajuntament d’Inca per a cobrir necessitats urgents. BOIB-03/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria tècnic/a sistemes a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a contractacions laborals temporals. BOIB-03/08/2023 Termini és de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases de la convocatòria pel sistema de concurs-oposició per la cobertura d’una plaça treballador social, funcionari de carrera, i la generació d’un borsí a l’ajuntament d’Andratx. BOIB-01/08/2023 Termini de vint dies naturals, a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases de la convocatòria per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places d’arquitecte tècnic de l’ajuntament d’Andratx. BOIB-01/08/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX Bases específiques que regirán la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a d’instal·lacions esportives, com a funcionaris/es interins/es de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-29/07/2023 Termini de 10 dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES Bases específiques per a la convocatòria d’una plaça d’agent de desenvolupament local (AODL), SOIB Desenvolupament Local pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-29/07/2023 Termini de 5 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà del dia de la publicació de les Bases al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA Bases convocatòria TAE serveis jurídics de l’Ajuntament de Capdepera. BOIB-29/07/2023 Termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS Convocatòria i bases per a constituir una borsa de treball de policia local. BOIB-29/07/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ Bases per confeccionar una borsa de treball, de docent, per al seu posterior nomenament com a funcionari/ària interí/ina per desenvolupar projectes. BOIB-29/07/2023 Termini per a presentar la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu és de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX Bases específiques que regirán la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a informàtic/a, com a funcionari/es interins/es de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-27/07/2023 Termini de 10 dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases del procés selectiu per a crear un borsí de personal funcionari Tècnic d’Administració General mitjançant el sistema d’oposició. BOIB-27/07/2023 Termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball temporal. Convocatòria de procés selectiu per a l’ingrés de personal oficial 3a taller, per a l’àrea d’energia i mobilitat d’Emaya. BOIB-27/07/2023 Termini d’impugnació d’aquesta convocatòria d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY Aprovació de les bases reguladores que ha de regir la convocatòria específica per constituir una borsa de treball temporal de subaltern d’edificis i instal·lacions municipals, personal laboral temporal, pel sistema de concurs. BOIB-25/07/2023 Termini de 10 dies hàbils comptadors des del sendemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM Procés selectiu dues places d’auxiliar administratiu funcionari de carrera. BOIB-22/07/2023 Termini de 20 dies hàbils per a la presentació d’instàncies, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE LLOSETAElecció de jutge/ssa de pau, titular i substitut. BOIB-20/07/2023 Termini de quinze (15) dies hàbils comptats des del dia següent de la publicació del present edicte en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina extraordinària d’arquitectes. BOIB-18/07/2023 Termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA Bases que regirán el procediment per constituir una borsa de personal laboral per a poder cobrir necessitats temporals d’operaris especialistes d’ofici (lampista) de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca. BOIB-15/07/2023 Termini de 10 dies hàbils per presentar les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA Convocatòria borsa de tècnic/a de Medi Ambient. BOIB-15/07/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de monitors/es piscina, personal laboral temporal de l’Ajuntament de Lloseta. BOIB-15/07/2023 Termini de 10 dies hàbils per a la presentació d’instàncies per prendre part al procés selectiu a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA Anunci convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treballadors/es familiars, personal laboral temporal de l’Ajuntament de Lloseta. BOIB-15/07/2023 Termini de 10 dies hàbils per a la presentació d’instàncies per prendre part al procés selectiu a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Convocatòria i bases borsa de treball de cuiner/-a com a personal laboral temporal. BOIB-15/07/2023 Termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ Aprovació de la convocatòria i les bases per a la provisió del lloc de treball complementari de cap dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Artà pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública. BOIB-15/07/2023 Termini de presentació de les sol·licituds ha de ser de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el (BOIB).
AJUNTAMENT D’ALGAIDA Convocatòria i bases del procés selectiu per a la contractació com a personal laboral temporal d’un agent d’ocupació i desenvolupament local de l’Ajuntament d’Algaida derivada del programa SOIB Desenvolupament Local. BOIB-11/07/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ Convocatòria per a cobrir la titularitat de Jutge de pau suplent. BOIB-08/07/2023 Termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ Convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per a la creació d‘una borsa de treball per cobrir amb caràcter interí la plaça d’interventor. BOIB-08/07/2023 Termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria i les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Modificació de les bases de Coordinador de Contractació. BOIB-06/07/2023 Les sol·licituds es presentaran pels interessats en el termini de set dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Bases i la convocatòria per proveir el lloc de treball de Enginyer Industrial. BOIB-06/07/2023 Les sol·licituds es presentaran pels interessats en el termini de set dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Convocatòria pel sistema de lliure designació en comissió de serveis del lloc de treball de Cap de la Policia Local i Ptecció Civil. BOIB-06/07/2023 Termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜA I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball temporal – convocatòria de procés selectiu per a l’ingrés de personal peó especialista-operari/ària per a l’Àrea de Qualitat Urbana d’EMAYA BOIB-06/07/2023 Termini de 15 dies hàbils següents a la publicació al BOIB, a través de la plataforma de la pàgina web d’Emaya.
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.Convocatoria para la selección de personal para cubrir dos lugares de trabajo de operador/a de televisión de la categoría de Técnico/a Especialista/Operaciones. BOIB-01/07/2023 El termini és de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS Acord del Consell Rector de l’Institut Menorquí d’Estudis de data 29 de març de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases de tècnic de gestió administrativa. BOIB-01/07/2023 El termini per fer la sol·licitud és de 20 dies naturals a partir de l’endemà d’haver-se publicat la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases del procés selectiu per a crear un borsí de personal funcionari tècnic sociolaboral mitjançant el sistema de concurs-oposició. BOIB-29/06/2023 Termini serà de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Procés de consolidació mediant concurs oposició per al personal de Grup 3. 1 plaça vacant a cobrir. BOIB-24/06/2023 Termini de presentació sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir del endemà que es publiqui aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases per a crear un borsí de personal funcionari Tècnic/a mig en Relacions Laborals mitjançant sistema d’oposició. BOIB-22/06/2023 Termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR Convocatòria i bases del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de professor/a de llenguatge musical per a l’Escola Municipal de Música. BOIB-22/06/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Convocatòria i bases que han de regir la creació d’una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la Policía Local des Migjorn Gran. BOIB-22/06/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX Convocatòria borsa de treball de monitors i directors de temps lliure de l’Ajuntament de Costitx. BOIB-22/06/2023 Termini de 5 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la present convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESTELLENCS Bases que han de regir la constitució, d’una borsa extraordinària i urgent de peons/nes, per cobrir les necessitats o substitucions de la plantilla de personal. BOIB-20/06/2023 El termini és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO Bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria tècnic sociosanitari per a l’ajuntament de Muro. BOIB-20/06/2023 Termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESTELLENCS Bases que han de regir la constitució, d’una borsa extraordinària de treballadors/es familiars, per cobrir les necessitats o substitucions de la plantilla de personal. BOIB-20/06/2023 El termini és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la provisió del lloc de feina Cap del Negociat dels serveis socials de l’Ajuntament de Sóller. BOIB-17/06/2023 El termini general es de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER Convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de treball d’Administratiu-va d’Administració general de l’Ajuntament de Sóller. BOIB-17/06/2023 El termini serà de deu dies hàbils i s’iniciarà des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SÓLLER Convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de treball de Tècnic-a d’Administració general de l’Ajuntament de Sóller. BOIB-17/06/2023 El termini serà de deu dies hàbils i s’iniciarà des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i les bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de personal laboral fix en la categoría d’AODL, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-15/06/2023 Termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE FERRERIES Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores de les proves selectives per a proveir, una plaça d’administratiu, de l’escala d’Administració general, subescala Administrativa. BOIB-15/06/2023 Termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de tècnic/-a d’administració general, funcionari/-ària de carrera, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de 2022 de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-10/06/2023 Termini de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina extraordinària de tècnic/a d’Administració General. BOIB-10/06/2023 Termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació d’aquesta resolució en el BOIB
AJUNTAMENT DE DEIÀ Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a constituir, una borsa de feina extraordinària per atendre les necessitats d’interinitat i temporals de personal funcionari interí com a tècnic/a auxiliar d’arxiu i biblioteca, de l’Ajuntament de Deià. BOIB-10/06/2023 Termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.
Bases que han de regir el procés de selecció de persones aspirants a formar part d’una borsa extraordinària per ser nomenades funcionaris/es interins/es de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, d’arquitectes, de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-10/06/2023 Termini de presentació serà de 15 dies hàbils, de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA Convocatòria per la selecció de personal Cambra Comerç de Mallorca. BOIB-10/06/2023 Termini: Fins al 28 de juny de 2023 (12:00).
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA Elecció de Jutge/ssa de Pau substitut/a de Sant Joan de Labritja. BOIB-08/06/2023 Termini de 15 dies hàbils.
AJUNTAMENT D’ALARÓ Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, per cobrir una plaça d’auxiliar d’administració general del centre sanitari, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró. BOIB-08/06/2023 Termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
AJUNTAMENT DE SÓLLER ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010 Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a proveir amb caràcter temporal les substitucions o necessitats urgents e inajornables de la categoría d’educador/a a la Escoleta Municipal de Sóller. BOIB-08/06/2023 Termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT. Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu presentat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Palma. BOIB-03/06/2023 Termini de nou dies comptadors des de l’endemà de la data de la publicació.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Bases de la convocatòria per a constituir una borsa de feina complementària d’oficial 1a. de manteniment. BOIB-03/06/2023 Termini d’un mes comptadors des de l’endemà de la data de la publicació.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Bases específiques reguladores del procés selectiu, per a la provisió definitiva per torn lliure i mitjançant el sistema de concurs-oposició de dues places vacants d’Administratiu/va funcionari. BOIB-03/06/2023 Termini de 20 dies naturals per a la presentació d’instàncies..
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de monitors/res socorristes, personal laboral, grup agrupacions professionals per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina. BOIB-06/06/2023 Termini de tres dies, des del dia següent a aquell en què es publica la relació provisional.
CONSELL INSULAR DE MENORCA Aprovació de la convocatòria de les places de promoció interna de l’Oferta Pública d’Ocupació Extraordinària per l’estabilització del Consell Insular de Menorca. BOIB-01/06/2023 Termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils, a partir de l’endemà que es publiqui al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Provisió definitiva del lloc de feina de Cap del cos de la policia local de l’Ajuntament de Marratxí. BOIB-01/06/2023 Termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Butlletí oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE PALMA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA Procés selectiu cobertura plaça de direcció-gerència de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. BOIB-01/06/2023 Termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies hàbils comptats des de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al (BOIB).
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Convocatòria i bases del concurs de trasllat per a proveir de forma definitiva nou llocs de feina de policia local de l’Ajuntament de Marratxí. BOIB-01/06/2023 Termini de vint dies naturals següents al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça fixa de prefectura de Servei de Abastament a EMAYA – Cicle de l’Aigua. BOIB-30/05/2023 Termini d’aquesta convocatòria d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça fixa de prefectura de Servei de Contractació i Compres a EMAYA – Corporació. BOIB-30/05/2023 Termini d’aquesta convocatòria d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
MPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça de prefectura de secció de prevenció de riscos laborals a EMAYA. BOIB-30/05/2023 Termini d’aquesta convocatòria d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça de prefectura de Departament de Xarxes a EMAYA – Cicle de l’aigua. BOIB-30/05/2023 Termini d’aquesta convocatòria d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESCORCA Aprovació convocatòria i bases promoció interna administratiu. BOIB-27/05/2023 Termini de vint dies naturals següents al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA Bases generals per a la selecció de personal laboral mitjançant un borsí de peó de manteniment del Castell per concurs-oposició. BOIB-27/05/2023 Termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se publicat l’anunci de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per a la creació d’una borsa de metge/metgessa geriatre/a, personal laboral, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-27/05/2023 Termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al (BOIB).
AJUNTAMENT DE MANACOR Constitució borsa de feina de director/a de temps lliure per a les escoles d’estiu municipals (segona convocatòria). BOIB-25/05/2023 Termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR Convocatòria i bases Proves de Selecció per Concurs de (Personal Laboral) per a la cobertura de d’una plaça de tècnic operatiu de electricista per contracte de relleu i constitució d’una borsa. BOIB-23/05/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i les bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de personal laboral fix en la categoría d’educador/a social, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de 2023 de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-23/05/2023 Termini de presentació serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i bases per a la provisió d’una plaça de tècnic d’administració general, de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-23/05/2023 Termini de presentació serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de l’anunci de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Bases específiques per a la creació d’una borsa de treballador/a social, funcionari/a interí/na, per cobrir, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. BOIB-23/05/2023 Termini de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Convocatòria i bases d’una borsa de feina d’operari/a de neteja com a personal laboral interí, mitjançant concurs. BOIB-23/05/2023 Termini de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Bases específiques per a la creació d’una borsa de director/a dels centres de dia, funcionari/a interí/na, per cobrir, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. BOIB-23/05/2023 Termini de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina de monitors de suport. BOIB-20/05/2023 Termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA Bases que han de regir la convocatòria per a la creació urgent d’una borsa de funcionari interí tècnic d’administració especial de serveis econòmics, mitjançant oposició. BOIB-20/05/2023 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se publicat l’anunci de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per a la creació d’una borsa de metges/esses, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-20/05/2023 Termini de 7 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BÚGER Anunci convocatòria Jutge o Jutgessa de Pau. BOIB-18/05/2023 Termini de deu dies comptats a partir de l’endemà d’aquest anunci al (BOIB).
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i bases del procés selectiu per a la creació, mitjançant concurs de mèrits, d’una borsa de personal funcionari interí, auxiliar de turisme, de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-18/05/2023 Termini de deu (10) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació en el BOIB.
AJUNTAMENT COSTITX Convocatòria i bases per crear una borsa de treball de personal laboral per a socorrista aquàtic de l’Ajuntament de Costitx. BOIB-16/05/2023 Termini de 5 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU Bases reguladoras del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de personal funcionario interino, Técnico Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Eulària des Riu. BOIB-13/05/2023 Termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU Bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal Tècnic Gestió Patrimoni Cultural i Artístic, funcionari interí, de l’Ajuntament Santa Eulària des Riu BOIB-13/05/2023 Termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT Borsa de treball personal laboral temporal per cobrir baixa maternal BOIB-13/05/2023 Termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Selecció de personal laboral, per crear una borsa de feina de monitors/es de temps lliure per a l’Ajuntament de Manacor. BOIB-13/05/2023 Termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Selecció de personal laboral, per crear una borsa de feina de directors/es de temps lliure per a l’Ajuntament de Manacor. BOIB-13/05/2023 Termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE FERRERIES Nou termini per prendre part en el procés selectiu per crear una borsa de treball de Treballadors/es familiars BOIB-13/05/2023 Termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura de 3 places fixes de capatàs de xarxes a EMAYA – Aigües BOIB-11/05/2023 Termini d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Convocatòria per a la creació d’una borsa de Tècnics-iques d’Administració General, per cobrir, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-11/05/2023 Termini de 10 dies naturals.
AJUNTAMENT DE MANACOR Constitució borsa de feina de monitors/es de temps lliure. BOIB-09/05/2023 En el termini d’un mes.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per a la creació d’una borsa de monitors/ores de laborteràpia, per cobrir les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-09/05/2023 El termini serà de quatre dies naturals, a partir del día següent al de la publicació d’aquesta convocatòria a la Seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo, per a contractacions laborals temporals a Menorca. BOIB-09/05/2023 El termini és de quinze dies hàbils.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo, per a contractacions laborals temporals a Eivissa. BOIB-09/05/2023 El termini és de quinze dies hàbils.
AJUNTAMENT DE MANACOR Constitució borsa de feina de director/a de temps lliure per a les escoles d’estiu municipals BOIB-04/04/2023 termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Convocatòria d’una borsa de feina d’auxiliars de biblioteca BOIB-04/04/2023 termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases i programa de la convocatòria per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places d’auxiliar d’informació turística de l’ajuntament d’Andratx BOIB-04/04/2023 El termini serà de set dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Bases específiques que regiran la convocatòria agents de policia local, per proveir amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia BOIB-29/04/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Bases generals per a la selecció de personal funcionari interí i laboral no fix al servei de l’Ajuntament de Marratxí BOIB-29/04/2023 Termini d’un mes comptador de l’endemà de la publicació
AJUNTAMENT D’ALGAIDA Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu per a la cobertura de dues places d’administratiu/va d’administració general com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Algaida BOIB-29/04/2023 Termini d’un mes
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per a la creació d’una borsa d’educadors/ores socials, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa BOIB-29/04/2023 Termini de 7 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per a la selecció de personal per a la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat auxiliar audio-video-plató a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-29/04/2023 Termini és de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat operador/a càmera plató a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. BOIB-29/04/2023 termini de 15 dies hàbils
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo especialitat operador/a de cap calent/maquinista/càmera a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-29/04/2023 termini de 15 dies hàbils
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a de de so ràdio a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-29/04/2023 termini de 15 dies hàbils
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’estilista especialitat polivalent de maquillatge/perruqueria/vestuari a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-29/04/2023 termini de 15 dies hàbils
AJUNTAMENT DE CAMPANET Convocatòria i bases borsa de monitors i directors de temps lliure BOIB-25/04/2023 termini de 15 dies hàbils
AJUNTAMENT DE CALVIÀ Convocatòria concurs oposició pel sistema de promoció interna per cobrir 2 places de Subinspector/a de la Policia Local de Calvià, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 BOIB-22/04/2023 termini d’un mes
AJUNTAMENT DE CALVIÀ Convocatòria per cobrir 8 places d’Oficial de la Policia Local de Calvià, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 BOIB-22/04/2023 termini d’un mes
AJUNTAMENT DE CALVIÀ Convocatòria per cobrir 2 places de la categoria de Major de la policia local de l’Ajuntament de Calvià BOIB-22/04/2023 termini d’un mes
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per crear una borsa, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa BOIB-22/04/2023 termini de set dies naturals
AJUNTAMENT DE SA POBLA Bases que han de regir la convocatòria per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a de recursos humans, com a personal funcionari de carrera BOIB-20/04/2023 El termini serà de vint (20) dies naturals
AJUNTAMENT DE SA POBLA Bases que han de regir la convocatòria per a la cobertura de tres places d’administratiu/iva d’administració general com a personal funcionari de carrera BOIB-20/04/2023 El termini serà de vint (20) dies naturals
AJUNTAMENT DE MANACOR Convocatòria extraordinària per a la selecció de personal laboral, mitjançant concurs, per crear una borsa de feina de directors/es de temps lliure per a l’Ajuntament de Manacor BOIB-20/04/2023 Termini d’un mes comptador des del’endemà a la publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Constitució borsa de feina de tècnic/a de manteniment d’edificis culturals BOIB-20/04/2023 Termini es dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Bases provisió lloc de treball per sistema de concurs de mèrits BOIB-20/04/2023 termini de SET DIES HÀBILS comptats a partir de l’endemà al de la publicació
ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA Procés selectiu, mitjançant sistema de concurs, per a la cobertura com a personal laboral de la plaça de peó de manteniment de l’Entitat Local Menor de Palmanyola BOIB-18/04/2023 Deu dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci.
AJUNTAMENT DE SÓLLER Convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’Arquitecte de l’Ajuntament de Sóller, en règim d’interinitat BOIB-18/04/2023 Set dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació
AJUNTAMENT D’ESCORCA Convocatòria i Bases Borsa de treball d’operari/operària de la Brigada Municipal i manteniment dels banys públics municipals, personal laboral temporal BOIB-18/04/2023 Termini de 5 dies hàbils
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Bases i convocatòria d’una borsa de treball de personal funcionari interí de policia local BOIB-15/04/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Convocatòria Concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’agents del servei d’inspecció, per cobrir, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina BOIB-15/04/2023 Termini de 10 dies naturals
SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI, S.L.U. Bases per a la convocatòria i constitució d’una borsa de treball per a encarregat/ada de secció, operari/a peó/a i operari/a neteja de l’empresa Serveis Municipals de Santanyí BOIB-13/04/2023 Termini per a inscripcions obert.
AJUNTAMENT DE PALMA Departament de Personal. Servei de Selecció. Esmena errada material bases específiques procés selectiu de reclassificació de 17 places de Delineant/a, de l’escala administració especial. BOIB-13/04/2023 termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa d’operador/a de càmera a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-11/04/2023 Quinze dies hàbils l’endemà de la publicació de la convocatòria
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria de redactor/a d’informatius a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-11/04/2023 quinze dies hàbils des de comptats a partir de l’endemà de la publicació
AJUNTAMENT DE SES SALINES Bases borsí enginyer tècnic industrial de l’ajuntament de Ses Salines BOIB-06/04/2023 termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari interí per torn lliure d’administratiu/va del departament d’informàtica. BOIB-06/04/2023 termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT D’ARTÀ Convocatoria per cobrir la titularitat de Jutge de pau suplent BOIB-06/04/2023 Un termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOIB
AJUNTAMENT DE PALMA Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Convocatòria concurs de provisió per cobrir places de la categoria d’Oficial de la Policia Local de l’Ajuntament de Palma BOIB-04/04/2023 Un termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOIB
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per cobrir com a funcionaris de carrera set places de l’administració general i especial de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna BOIB-04/04/2023 El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils, comptador a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura d’una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de tècnic/a responsable de l’Edar. BOIB-01/04/2023 en el termini de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE
AJUNTAMENT DE LLUBÍ Anunci creació d’una borsa viva de treball d’un/a director/a i monitor/a de temps lliure BOIB-01/04/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT DE LLUBÍ Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau substitut d’aquest municipi BOIB-01/04/2023 El termini de presentació d’instàncies és de quinze dies hàbils següents comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears
AJUNTAMENT DE SA POBLA Procés selectiu, mitjançant sistema de concurs oposició lliure, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de tresoreria i/o qualsevol plaça reservada a la subescala d’intervenció-tresoreria de l’Ajuntament de sa Pobla, mitjançant constitució d’una borsa de treball BOIB-30/03/2023 termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació de bases i convocatòria d’una borsa de treball extraordinària de tècnic/ad’administració general. BOIB-30/03/2023 termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal laboral temporal d’operari/ària de residus sòlids urbans BOIB-29/03/2023 En el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES convocatòria d’un borsí de feina per les places de docents de certificat professionalitat del programa mixto SOIB ocupació i formació BOIB-25/03/2023 termini de 10 dies hàbils
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí de personal laboral de peó de brigada municipal de l’Ajuntament d’Inca BOIB-25/03/2023 Termini de 10 dies hàbils
AJUNTAMENT DE FORNALUTXBases de la convocatòria i bases específiques que regiran el procediment selectiu per a la creació d’una borsade treball com a funcionari interí BOIB-23/03/2023 termini de 7 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Departament de Mobilitat del’Ajuntament de Palma BOIB-23/03/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria concurs oposició per promoció interna d’enginyer/a de camins, canals i ports de l’Ajuntament de Palma BOIB-23/03/2023 El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils
AJUNTAMENT DE SA POBLA Borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes tècnics de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, especialitat arquitectura tècnica BOIB-23/03/2023 termini de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació
AJUNTAMENT DES MERCADAL Borsa de treball per a la cobertura d’un lloc de tècnic/a de Recursos Humans i Àrea Econòmica de l’Ajuntamentdes Mercadal BOIB-21/03/2023 El termini de presentació será de 10 dies a contar desde l’endemà de la següent publicación de les bases d’el BOIB
AJUNTAMENT DE LLOSETA Constitució de borsí de terapeutes ocupacionals, personal laboral temporal, de l’ajuntament de Lloseta> BOIB-18/03/2023 termini d’un mes a contar des del següent al de la present publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació de bases i convocatòria extraordinària per a la selecció de personal laboral no permanent de duració determinada, per crear una borsa de feina de monitors/es de temps lliure. BOIB-18/03/2023 termini de dos mesos comptadors des de l’endemà a la seva publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Bases i convocatòria per a la selecció de personal no permanent de duració determinada, per crear una borsa de feina extraordinària de gerent/a coordinador/a de la campanya municipal d’escoles d’estiu de temps lliure BOIB-18/03/2023 el termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació de bases específiques de la convocatòria extraordinària per a la selecció de personal laboral no permanent, per crear una borsa de feina de directors/es de temps lliure per a l’Ajuntament de Manacor BOIB-18/03/2023 termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació
AJUNTAMENT DE MURO Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria auxiliar de clínica per a la residència reina Sofia de Muro BOIB-18/03/2023 termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA Anunci de la convocatòria del procés unificat de promoció interna de la mancomunitat del Pla de Mallorca, personal laboral fix i personal funcionari de carrera BOIB-18/03/2023 termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiquin les Bases en el BOIB
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí de personal laboral de neteja de l’Ajuntament d’Inca BOIB-18/03/2023 termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT DE FERRERIES Aprovació les bases i la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per la cobertura d’una plaça d’assessor/a jurídic/a BOIB-18/03/2023 El termini de presentació serà de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el butlletí oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar amb caràcter temporal un/a Tècnic/a superior de Cibersocietat BOIB-18/03/2023 termini de set dies naturals, des de l’endemà de la publicació de la llista
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA Convocatòria selecció personal Cambra de Comerç de Mallorca BOIB-16/03/2023 Termini: abans del 5 d’abril de 2023 (14:00)
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la policia local de l’Ajuntament de Santanyí BOIB-16/03/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de personal laboral fix en la categoría dinamitzador/a sociocultural. BOIB-16/03/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria
AJUNTAMENT DE SENCELLES Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de jutge/essa de pau substitut/a de Sencelles BOIB-16/03/2023 termini de DEU DIES HÀBILS comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquest anunci al BOIB
AJUNTAMENT DE BUNYOLA Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir mitjançant concurs, una borsa de feina de personal laboral temporal de treballador/a familiar de l’Ajuntament de Bunyola. BOIB-14/03/2023 Termini de 10 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA Convocatòria de selecció de personal de la Cambra de Comerç de Mallorca. BOIB-14/03/2023 Termini: Abans del 31 de març de 2023 (14:00h).
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Bases específiques per cobrir una plaça de bibliotecari-arxiver, personal laboral fix. BOIB-09/03/2023 Termini de vint dies a partir de l’endemà del dia de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari de Tècnic mig de sistemes informàtics. BOIB-09/03/2023 Termini de vint dies hàbils a partir del següent al de la publicació.
AJUNTAMENT D’ARTÀ Convocatòria del procediment selectiu per cobrir dues places de netejador o netejadora com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà. BOIB-07/03/2023 Termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació.
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA Convocatòria pública per l’elecció de jutge/ssa de pau titular de l’Ajuntament de Santa Eugènia. BOIB-04/03/2023 Termini de quinze dies a partir del dia següent al de la publicació.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria reclassificació places delineant/a de l’Ajuntament de Palma. BOIB-04/03/2023 Termini de presentació de vint dies a partir de l’endemà de la publicació.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Bases i convocatòria per a la provisió definitiva del lloc de feina de Cap del cos de la policia local. BOIB-04/03/2023 Termini de vint dies a partir de l’endemà de la publicació.
AJUNTAMENT D’ESPORLES Bases específiques per a la convocatòria d’un borsí de feina per les places de docents de certificat professionalitat del programa mixto SOIB ocupació i formació. BOIB-04/03/2023 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà del dia de la publicació.
AJUNTAMENT DE DEIÀ Aprovació de la convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau i substitut/a del municipi de Deià. En data 23 de febrer de 2023 la Secretària de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va comunicar a aquest Ajuntament que el nomenament dels actuals Jutges de Pau (titular i substitut) del municipi de Deià expirarà el 29 de maig de 2023. BOIB-02/03/2023 En la mateixa comunicació s’indica que l’Ajuntament ha de procedir, amb l’antelació suficient a la finalització del termini, a l’oportuna convocatòria pública.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Provisió de sis llocs de treball de secretari/secretària de direcció. BOIB-23/02/2023 Hauran de prendre possessió en el termini de cinc dies hàbils o d’un mes si comporta canvi de residència, des de la data de notificació.
Aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de provisió de llocs de feina de Caps d’Àrea del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris amb personal laboral fix d’aquest mateix organisme públic, mitjançant el procediment de concurs de mèrits. BOIB-28/02/2023 El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de la seva publicació..
AJUNTAMENT DE PALMA Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició per promoció interna d’administratiu/va de l’Ajuntament de Palma. 29 places. BOIB-28/02/2023 El termini de presentació serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria. / El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de la seva publicació..
AJUNTAMENT D’ALGAIDA Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant concurs d’oposició, de 3 places de Tècnic/a Superior d’Educació Infantil per a l’Escola Municipal Infantil d’Algaida, personal laboral fix. BOIB-28/02/2023 Aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició de 5 dies hàbils a contar des del següent a la publicació de la llista definitiva.
IMEB-CALVIÀ Convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a superior, de caràcter laboral, pel sistema de concurs de l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB-Calvià). BOIB-25/02/2023 Termini de 10 dies hàbils per a presentar la sol·licitud, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE ALARÓ Constituir una borsa de treball complementària a la de l’exp. 609/2022, per a proveir personal funcionari interí i cobrir necessitats urgents existents en la policia local de l’Ajuntament d’Alaró. BOIB-25/02/2023 Termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases.
AYUNTAMIENTO DE MANACOR Modificació bases de la convocatòria per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, de tres places d’oficial o oficiala de policia local, per concurs oposició i promoció interna. BOIB-23/02/2023 Termini de vint dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en extracte, d’aquesta convocatòria, en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE LLOSETA Aprovació i bases reguladores del procediment per la formació d’un borsí de Terapeutes Ocupacionals, personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Lloseta. BOIB-21/02/2023 Termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Convocatòria i bases reguladores del concurs per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/a interventor/a de l’Ajuntament des Migjorn Gran. BOIB-21/02/2023 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’ALAIOR Bases del procediment elecció de Jutge de Pau, titular i substitut BOIB-18/02/2023 termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà en què aparegui publicat l’edicte.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Bbases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/es socials, per cobrir possibles places vacants o substitucions a la plantilla d’aquest Ajuntament. BOIB-18/02/2023 Termini de 10 dies hàbils comptadors des del sendemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Bases reguladores específiques que han de regir la convocatòria d’una borsa de treball de treballadors/es socials per cobrir amb caràcter temporal les places vacants o substitucions de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament. BOIB-18/02/2023 Termini de 10 dies hàbils comptadors des del sendemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Bases específiques que han de regir el procediment selectiu per a la creació urgent d’una borsa de tècnic d’administració general, personal funcionari interí, de l’Ajuntament d’Alcúdia BOIB-16/02/2023 Termini a consultar
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Inici del procediment d’elecció del càrrec de jutge de pau titular del municipi de Sant Llorenç des Cardassar BOIB-16/02/2023 Termini de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació
AJUNTAMENT D’ESCORCA Bases convocatòria per a constituir borsa de treball personal funcionari interí, necessitats urgents en la Policia Local. Convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l’Ajuntament d’Escorca: BOIB-14/02/2023 Si no se’n produeixin s’entendran aprovades definitivament sense necessitat d’adopció de nou acord i, en aquest cas, quedarà convocat automàticament el concurs, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a presentar les sol·licituds d’admissió al citat procés selectiu.
AJUNTAMENT DE COSTITX Convocatòria i bases per cobrir pel procediment de pomoció interna una plaça d’ administratiu/iva, personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema concurs-oposició, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2023 BOIB-11/02/2023 El termini de presentació de sol·licitud, serà de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE SÓLLER Convocatòria i bases que específiques que regiran el concurs-oposició per a proveir com a contractat/da laboral una plaça de tècnic/a superior per a la gestió de l’Entitat Pública Empresarial Sóller 2010 i constitució d’una borsa de treball BOIB-09/02/2023 En el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT) Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter temporal llocs de feina de la categoria de Teleoperador/a (TELEOP01-23) BOIB-09/02/2023 Les persones interessades en participar en la convocatòria disposen de 7 dies hàbils per presentar la sol·licitud,comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Convocatòria i bases que han de regir el procés selectiu per a la cobertura com a personal funcionari de carrera d’una plaça d’Oficial de la Policia Local de l’Ajuntament d’Algaida mitjançant promoció externa BOIB-07/02/2023 El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
AJUNTAMENT DE CAMPOS Constitució borsí extraordinari tècnic administració general Ajuntament de Campos. BOIB-31/01/2023 En el termini d’un mes des de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE PORRERES Bases específiques que regirán la convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’Ajuntament de Porreres. BOIB-31/01/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Ajuntament de Palma Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Departament d’Interior de l’Ajuntament. 1 plaça vacant. BOIB-31/01/2023 7 dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Registre General del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants Procés de selecció pel sistema de concurs oposició promoció interna per a la cobertura de tres llocs de treball de mestre/a de la plantilla laboral d’aquest Patrona BOIB-28/01/2023 L’exercici es desenvoluparà entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2023.
CONSELL INSULAR DE MENORCA Convocatòria per al proveïment de personal funcionari de carrera i/o personal laboral fix de diversos llocs de treball del Consell Insular de Menorca, modificat per acord de 16 de gener de 2023 BOIB-26/01/2023 En el termini d’un mes a partir de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.
Bases convocatòria procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoría de policía local de l’Ajuntament de Sant Lluís BOIB-26/01/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE BUNYOLA. Anunci àrea de funció pública aprovant la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups A2 i C2 i grup AP derivada de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Bunyola. BOIB-24/01/2023 En el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la seva publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de Director/a administratiu/va d’urbanisme de l’Ajuntament de Palma BOIB-24/01/2023 En el termini màxim dun any. Això no obstant, i en cas de no haver tingut lloc la provisió definitiva en aquest termini i si no consta informe de lòrgan competent en contra, es podrà prorrogar per un altre any.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA) Convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA). BOIB-19/01/2023 Termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Bases específiques que han de regir el procediment selectiu de quatre places vacants de tècnic d’administració general corresponents a les ofertes públiques dels anys 2020, 2021 i 2022. BOIB-19/01/2022 El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNIDAt AUTÓNOMA SERVEI DE LA SALUD DE LES ILLES Cobrir el lloc de feina de cap de secció de Carrera Professional corresponent a la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB-19/01/2023 En el termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA, SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Treball de supervisor/a de la unitat de reanimació (REA) a l’Hospital Universitari Son Espases. BOIB-19/01/2023 Termini d’un mes a comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació.
OFERTA PÚBLICA. 17/01/2023 BOIB-17/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 14/01/2023 BOIB-14/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 12/01/2023 BOIB-12/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 10/01/2023 BOIB-10/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 07/01/2023 BOIB-07/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 05/01/2023 BOIB-05/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 03/01/2023 BOIB-03/01/2023 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 31/12/2022 BOIB-31/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 30/12/2022 BOIB-30/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 29/12/2022 BOIB-29/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 27/12/2022 BOIB-27/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 24/12/2022 BOIB-24/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 22/12/2022 BOIB-22/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 20/12/2022 BOIB-20/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 17/12/2022 BOIB-17/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 15/12/2022 BOIB-15/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 13/12/2022 BOIB-13/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 10/12/2022 BOIB-10/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 08/12/2022 BOIB-08/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 06/12/2022 BOIB-06/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 03/12/2022 BOIB-03/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 01/12/2022 BOIB-01/12/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 29/11/2022 BOIB-29/11/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 26/11/2022 BOIB-26/11/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 24/11/2022 BOIB-24/11/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 22/11/2022 BOIB-22/11/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 19/11/2022 BOIB-19/11/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 18/11/2022 BOIB-18/11/2022 CONSULTA LES BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 17/11/2022 BOIB-17/11/2022 CONSULTEU BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
OFERTA PÚBLICA. 15/11/2022 BOIB-15/11/2022 CONSULTEU BASES ESPECÍFIQUES DE CADA PROCÉS
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. Convocatoria para cubrir una plaza de profesor de música, personal laboral fijo de la empresa municipal FITA 2020 S.L.U., por el sistema de concurso, que consta dentro de la Oferta de Empleo Público 2022 por la estabilización de personal temporal. BOIB-01/12/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. Convocatòria per cobrir una plaça d’oficial de brigada, personal laboral fix de l’empresa municipal FITA 2020 S.L.U., pel sistema de concurs, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal BOIB-01/12/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOE.
Convocatòria per cobrir una plaça de peó de brigada, personal laboral fix de l’empresa municipal FITA 2020 S.L.U., pel sistema de concurs, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal i constitució d’una borsa de treball BOIB-01/12/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. Convocatòria i bases per cobrir una plaça de peó de brigada, personal laboral fix, pel sistema concurs-oposició, torn lliure, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per a l’estabilització de personal temporal. BOIB-01/12/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOE.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Llevant de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Platja de Palma de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria
al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatori per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Son Pisà de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 días naturals des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de tècnics/iques informàtics, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell insular de Formentera. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar amb caràcter temporal un/a Tècnic /a superior de Cibersocietat. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria
al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria
al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria de Comissió de serveis CS152/2022 de cap de Secció de Selecció i Provisió de l’Àrea de Gerència de l’IMAS. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 días hàbils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESTELLENCS. Convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs una plaça de treballador o treballadora social com a personal laboral de l’Ajuntament d’Estellencs. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. Bases creació borsa d’agents de policia local de Valldemossa funcionaris interins. BOIB-10/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA GESTIÓ D’EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU). Convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de feina de gestor d’emergències del SEIB 112 per a la societat mercantil pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, una (1) plaça de documentalista com a personal laboral fix. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà per a la investigació per al projecte «Estudi clínic i microbiològic sobre l’impacte de la multiresistència en la virulència i en la resposta de l’hoste a la infecció per Pseudomonas aeruginosa» (PSID/SEIMC). BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 días hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà en nutrició per a la Unitat d’Oncologia de l’Hospital General Mateu Orfila (SERMEN/ONC). BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 días hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i les bases per crear, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes tècnics de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, especialitat arquitectura tècnica, grup A, subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la provisió amb caràcter de personal funcionari de carrera de tres places d’oficial o oficiala de policia local, per concurs oposició, promoció interna. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) del Centre de Salut de Sant Antoni, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) del Centre de Salut Es Viver, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria sistema de lliure designació, el lloc de prefectura de secció de Microbiologia de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i les bases per crear, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes de l’escala d’administració especial, subescala tècnica superior, especialitat arquitectura, grup A, subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí. BOIB-05/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 días hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA. Convocatòria per a la selecció de personal Cambra de Comerç de Mallorca. Vacant de consultoria jurídica en gestió de projectes amb financiació pública europea. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà fins al 18 de novembre de
2022 (12:00) des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA. Convocatòria per a la selecció de personal Cambra de Comerç de Mallorca. Vacant de consultoria en gestió de projectes amb financiació pública europea. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà fins al 18 de novembre de
2022 (12:00) des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ. Bases procés selectiu, mitjaçant concurs oposició, torn lliure, de 1 plaça de funcionari de carrera, auxiliar administratiu. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 días habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria geriàtrica. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 días habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria pediàtrica. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 días habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Convocatòria i les bases específiques de la borsa extraordinària de treball de viceinterventor. BOIB-03/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària i excepcional d’auxiliars administratius, personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-01/11/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. Convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1i A2 i grup B. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. Convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 2 places de la categoria de Infermer/a Obstètric-Ginecològic (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, funcionari de carrera. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció a Urgències 061. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites al grup B de les places de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups A i B de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia de Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d’un/a tècnica d’inserció laboral, en el marc de la resolució del conseller de model econòmic, turisme i treball i president del servei docupació de les Illes Balears. BOIB-29/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis pel sistema de lliure designació, el lloc cap de la policia local de l’ajuntament de Andratx. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies habíls des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera dues places de treballador/a social, una d’elles amb reserva de discapacitat, mitjançant concurs oposició. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, una (1) plaça de treballador o treballadora social com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT. Convocatòria i les bases per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/secretària del Consell Insular de Formentera. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies habíls des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de cap de l’Àrea de Dependència. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Torrent de Sant Miquel. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Portocristo. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Coll d’en Rebassa. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Torrent de Sant Miquel. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Pont d’Inca. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Son Serra – La Vileta. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Coll d’en Rebassa. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Camp Redó. BOIB-27/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una borsa de personal de neteja d’edificis i locals municipals pel sistema de concurs de mèrits. BOIB-25/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria en Comissió de serveis CS144/2022 d’infermer/a de la Residència Son Caulelles-Marratxí de l’Àrea d’Atenció Sociosanitària de l’IMAS. BOIB-25/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria d’una plaça d’administratiu/va de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar funcionari de carrera destinat al centre cultural Espai 36. BOIB-25/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 3 places de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Reanimació. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatòria i bases específiques reguladores per a proveir, mitjançant concurs, una borsa de treball d’educadors socials, a la Mancomunitat des Raiguer. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
SANTA EULÀRIA DES RIU XXI SA. Convocatòria per proveir el lloc de tècnic auxiliar de manteniment del Palau de Congressos de Eivissa. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat de professionalitat del programa mixto soib ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Convocatòria del procediment selectiu de personal laboral, mitjançant concurs, per a la cobertura de dues places vacants de professor de català de l’Ajuntament d’Alcúdia. BOIB-22/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria creació d’una borsa de treball de dessador o dessadora amb caràcter laboral temporal de l’Ajuntament des Migjorn Gran. BOIB-20/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació. BOIB-20/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Convocatòria per constituir una borsa de treballadors/res socials, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-20/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Convocatòria procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d’oficial CMO de jardineria, a fi e poder cobrir, amb caràcter laboral i temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-20/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de cap de Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària, pel sistema de lliure designació obert a altres administracions, vacant a la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-18/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. Convocatòria d’un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria d’arquitecte/a superior i aprovar la convocatòria. BOIB-18/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria de cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places d’infermer/a en l’Hospital Mateu Orfila. BOIB-18/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Convocatòria de procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball, extraordinària i excepcional, d’oficials brigada obres (especialitat climatització), personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Convocatòria de procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball, extraordinària i excepcional, d’oficials brigada obres (especialitat paleta), personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria de les proves selectives per cobrir com a funcionaris de carrera dues (2) places de subinspector/a de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria de procés selectiu per a la contractació de personal investigador/professional sanitari amb experiència en ciències biomèdiques per al projecte «Efectes del tractament amb benzodiazepines sobre la virulència de Pseudomonas aeruginosa: un potencial facilitador per a la pneumònia associada a la ventilació mecànica? (PDR2020/02)». BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria de borsa de treball de treballadors/res familiars amb caràcter laboral temporal per cobrir possibles substitucions en ajuda a domicili. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria de creació d’una borsa de treball de treballadores familiars amb caràcter laboral temporal per a cobrir substitucions en el centre de dia. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Convocatòria per constituir una borsa d’educadors/res socials, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat d’hospitalització (H3D) de l’Hospital Universitari Son Llàtzer. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Convocatòria procés selectiu plaça secretari-a funcionari interí Ajuntament de Binissalem. BOIB-15/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de treballador/a social, grup a, subgrup a2, de l’ajuntament de sant llorenç des cardassar. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Convocatòria de la constitució d’una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL. Convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds
serà fins al 31 de desembre d’enguany.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de metge/metgessa de família en l’Equip de Suport i Atenció Domiciliària (E.S.A.D.). BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria de les proves selectives per cobrir com a funcionaris de carrera sis (6) places d’oficial de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL. Convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació. BOIB-13/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds
serà fins al 31 de desembre d’enguany.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i designació del tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria serveis generals per a la residència reina Sofia de Muro. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic sociosanitari per a l’Ajuntament de Muro. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d’àrea. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de treballador/a social per a Mallorca, Menorca i Eivissa. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de valorador/a de dependència per a Mallorca, Menorca i Eivissa. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de feina de tècnic/a d’integració per a Mallorca i Eivissa. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Constituir una borsa de treball de la categoria laboral de fosser/a, a fi de poder cobrir, amb caràcter laboral i temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Convocatòria per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Convocatòria per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR. Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge/Jutgessa de Pau titular i substitut. BOIB-11/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Convocatòria per constituir una borsa d’auxiliars informadors/es, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-08/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia. BOIB-08/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria d’una borsa d’interins de tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. BOIB-08/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BUNYOLA. Convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de Policia Local. BOIB-06/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Procés selectiu per contractar amb caràcter d’interinitat en lloc vacant un/a Tècnic/a Superior TIC Turisme per a l’Àrea de TIC Turisme de la Fundació Bit. BOIB-06/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNIDAD DE TRAMUNTANA. Convocatoria agente corresponsabilidad y conciliación Mancomunitat Tramuntana. BOIB-06/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS. Convocatòria i les bases relatives a la provisió de quatre places amb contracte laboral fix com a professor de l’Orquestra Simfònica a las categories de violí segon tutti, violoncel tutti, viola tutti i ajuda de solista de flauta. BOIB-06/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 25 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria administratius/ives de l’Escala d’Administració General, Subescala Administrativa, Grup C, Subgrup C1. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general de l’ Escala d’Administració General, classe superior, del Grup A, Subgrup A1, adscrita a la Regidoria d’urbanisme i medi ambient de l’Ajuntament de Llucmajor. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria i les bases per cobrir una plaça de personal de neteja, personal laboral fix jornada parcial (25%), de l’Ajuntament de Costitx pel sistema concurs. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria i bases per cobrir una plaça d´auxiliar administratiu, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema concurs-oposició. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria d’Oficial de l’Ajuntament de Campos. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria i bases per cobrir una plaça d’auxiliar de biblioteca, personal laboral fix jornada parcial (50%) de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema de concurs. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema de concurs. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, tres places vacants d’infermera/er d’urgències d’Atenció Primària per la Unitat de Transport Pediàtric de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció a Urgències. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU. Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal Tècnic mitjà de Gestió, funcionari interí, de l’ Ajuntament d’ Eulària des Riu. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hábils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la selecció de personal laboral no permanent per crear una borsa de feina de tècnic o tècnica de manteniment d’edificis culturals, mitjançant concurs oposició. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de peons del servei de manteniment de l’Ajuntament d’Alaró. BOIB-04/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria concurs de trasllats voluntari per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de diverses categories, dependents del Servei de Salut. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria
al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d’investigació i assajos clínics de l’Àrea de Reumatologia de l’Hospital Universitari Son Llàtzer (INSL/JUAN)». BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dias hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut d’Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primaria Menorca. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias naturales des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a de l’equip de suport i atenció domiciliària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primaria Menorca. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias naturales des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT. Convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA. Convocatòria selecció per a la creació d’una borsa de treball d’ oficial de serveis per a l’empresa municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A.U. en règim laboral temporal. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dias naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització de Cirurgia, Urologia i Oftalmologia de l’Hospital Mateu Orfila. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització Materna-Infantil i de Sala de Parts de l’Hospital Mateu Orfila. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Convocatòria procés selectiu per cobrir com a personal funcicionari de carrera 16 places vacants de la categoria de policia local de l’ajuntament de capdepera mitjançant el procediment ordinari. BOIB-01/10/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dias hàbils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de tècnics/iques d’igualtat, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hábils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’educadors/es infantils, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hábils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria de Comissió de serveis CS117/2022 de cap de Secció II de Gestió de Personal del Departament de Recursos Humans de l’IMAS. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hábils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport metodològic i estadístic per al projecte «Suport metodològic i estadístic de la Unitat d’Investigació de l’HUSLL (HSSL/OVEREC)». BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de suport administratiu de certificat de professionalitat del programa mixt SOIB ocupacio i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 3 dies hábils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de director/a de certificat de professionalitat per programa mixto SOIB ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista persona. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat professionalitat del programa mixto SOIB ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat de professionalitat del programa mixto soib ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria psicòleg clínic/psicòloga clínica. BOIB-29/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en estratègies contra resistència a antibiòtics. BOIB-24/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en epidemiologia nutricional. BOIB-24/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en la determinació del paper dels lípids de membrana en la patologia humana. BOIB-24/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en el desenvolupament i avaluació de biomaterials. BOIB-24/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SES SALINES. Convocatòria per a la constitució d’una borsa d’ocupació per cobrir les possibles vacants en els llocs de treball de TAG. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació per al projecte. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Aprovació bases i convocatòria borsa programa tècnic administració general A1. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria d’una borsa de Mestres d’Educació Infantil, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria de promoció interna temporal d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria tècnic/a de salut en atenció primària (tècnic/a de salut pública) de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. convocatòria en Comissió de serveis CS 130/2022 de director/a de la Residència Huialfàs de l’Àrea d’Atenció Sociosanitària l’IMAS. BOIB-22/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hábils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases per constituir una borsa per cobrir llocs de feina de la categoria de Facultatiu/va Tècnic/a TIC per prestar serveis d’administració de sistemes a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, Fundació Bit. BOIB-20/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA PORTS DE LES ILLES BALEARS. Convoca un concurs per contractar un facultatiu o facultativa superior especialitat jurídica. BOIB-20/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP).Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Projecte REVERSE (pREVention and management tools for rEducing antibiotic Resistance in high prevalance Settings) (965265)» . BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal tècnic superior en educació infantil de l’ajuntament d’Alaró. BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal auxiliar tècnic educatiu de l’ajuntament d’Alaró. BOIB-17/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Departament d’Interior de l’Ajuntament de Palma. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hábils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Convocatòria procediment para la creació d’una borsa tècnic/a educació infantil. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa d’inspectors/ores de Benestar Social, grup A, subgrup A2, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe superior, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa d’operaris/àries d’oficis múltiples, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació per al projecte «Desenvolupament d’una tècnica d’anàlisi per a la quantificació d’esteroides per a l’estudi de la hiperplàsia suprarenal congènita en sang seca. BOIB-15/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a Director/a de Mitjans Digitals de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a Delegat/da de Menorca de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria per la contractació d’un tècnic o tècnica de suport metodològic i estadístic per al projecte «Cures/epidemiològiques de l’HUSLL (PSSL/OVEREC)». BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria per a la contractació de tres a sis tècnics o tècniques de nodes per al projecte «Programa de Medicina Predictiva. BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA. Cobertura del lloc de director gerent de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca. BOIB-10/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de cuiners/eres, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-08/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria de Comissió de serveis CS118/2022 de cap de Departament de Recursos Humans de l’IMAS. BOIB-08/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hábils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per regir la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball en la categoria de cap Jurídic i de Qualitat, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), mitjançant promoció interna. BOIB-08/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials relativa a l’actualització de la borsa extraordinària única de l’especialitat de «Metge/Metgessa». BOIB-08/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data
de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització d’1 plaça de personal fix del grup professional 5: Treballs qualificats en taller. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització de 3 places de personal fix del grup professional 6: Subalterns/as, treballs auxiliars. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització de 2 places de personal fix del grup professional 3: Encarregat/da de Departament. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització de 5 places de personal fix del grup professional 2: Tècnic/a especialista. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització d’una plaça de personal fix del grup professional 1: Cap de departament. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL. Convoca el Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil. BOIB-03/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de netejadors/es, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal. BOIB-01/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria per a cobrir, amb caràcter definitiu i pel sistema de lliure designació, la plaça de cap de la Policia Local del Consell Insular de Formentera. BOIB-01/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria en Comissió de serveis CS102/2022 de cap de servei de l’Àrea d’Atenció Sociosanitària de l’IMAS. BOIB-01/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA. Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l’estabilització de 115 places de personal fix del grup professional 4: professionals de trànsit i circulació. BOIB-01/09/2022 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.