Recursos de feina

NovetatsServei d'autoconsulta

Notícia

Data publicació

CONSELL INSULAR DE MENORCA Convocatòria de les proves per l’habilitació de guia turistic a les Illes Balears, en l’ambit territorial de l’illa de Menorca, i d’ampliació d’idiomes. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm.19 10-febrer-2018. 13/02/2018
SOIB. Beques d’èxit del Programa Segona oportunitat 2017-2018. Cap a l’èxit educatiu (ESPA i Formació Professional).Dates per sol·licitar la beca: del 12 al 16 de febrer. 8/02/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 25 de gener de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears. La inscripció per fer les proves lliures de la convocatòria ordinària s’ha de formalitzar del 5 al 16 de març de 2018, ambdós inclosos. 8/02/2018
ESO per a persones adultes. Termini d’inscripció (matícula) del 12 al 16 de febrer 7/02/2018
Cursos de PalmaEduca – Ajuntament de Palma. Inscripcions de l’1 al 16 de febrer de 2018 7/02/2018
Calendari de febrer dels TALLERS SOIB EURES a Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca. Informació sobre formació, pràctiques, estades o feina a Europa, reserva la teva plaça a eures@soib.caib.es 7/02/2018
Butlletí Eurodesk de FEBRER, amb convocatòries i esdeveniments per a participar en activitats europees 6/2/2018
Butlletí quinzenal de Beques, Ajudes, Premis i Subvencions. 060. Del 6 al 20 de febrer 2018 6/2/2018
Taller gratuït per a joves “Desafio creatiu” (Govern Balear). Inscripcions fins al 3/02/2018 26/1/2018
Formació Dual Jovent (branca Ports i branca pintura) 26/1/2018
Cursos gratuïts per a joves Jovent 2018 26/1/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIO I UNIVERSITAT. Es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2018. La inscripció a les proves s’ha de tramitar telemàticament des de les 09:00 hores del dia 16 de febrer a les 22:00 hores del dia 6 de març. BOIB Núm 11 – 23/gener/2018 24/1/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització. El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà és del 6 al 15 de març de 2018, ambdós inclosos. BOIB Núm 10 – 20/gener/2018 22/1/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització. El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà és del 6 al 15 de març de 2018, ambdós inclosos. BOIB Núm 10 – 20/gener/2018 22/1/2018
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ. Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 9 de gener de 2018 per la qual s’actualitzen les quanties corresponents a la prestació econòmica bàsica, les prestacions addicionals per altres membres del nucli familiar, el còmput total màxim i la prestació econòmica mínima de la renda mínima d’inserció de l’exercici 2018. BOIB. Núm 7- 13/gener/2018. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID373122).BOIB. Núm 5- 11/gener/2018 15/01/2018
AJUNTAMENT DE PALMA. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA-PALMAACTIVA-.Bases reguladores i convocatòria del VI Concurs premis PalmaActiva als millors projectes empresarials d’estudiants. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID373122).BOIB. Núm 5- 11/gener/2018 15/01/2018
Prova lliure de batxillerat 2018 per a persones majors de 20 anys. El termini d’inscripció serà del 5 al 16 de març de 2018, ambdós inclosos, als centres on es durà a terme la prova. La prova tindrà lloc la setmana del 16 al 20 d’abril de 2018 10/01/2018
Educació engega un Pla pilot a FP per a la millora de l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera.8/gener/2018 10/01/2018
XIII Informe els perfils professionals més cercats de Spring Professional 2018 (Grup Adecco 2/01/2018) 5/01/2018
MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, de les ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades en diversos plans d’estudis i les d’aquest Reial Decret. BOE. núm. 311, de 23 de diciembre de 2017 4/01/2018
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. Dies inhàbils. Decret 53/2017, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2018 a l’efecte del còmput dies inhàbils.BOE Núm 4 -4/gener/2018 4/1/2018
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA.CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 19 de desembre de 2017 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formación. BOIB Núm 159-28/desembre/2017 3/1/2018
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL.Real Decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel que es fixa el Salari Mínim Interprofessional per a 2018.BOE Núm 317-30/desembre/2017 3/1/2018
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. Política d’Ocupació. Resolució de 18 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2017, pel qual s’aprova el Pla Anual de Política d’Ocupació per a 2017, segons que estableix l’article 11.2 del text refós de la Llei d’Ocupació, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015,de 23 d’octubre. 3/01/2018
Beques Santander de Pràctiques en PIMES. Santander CRUE CEPYME 2017-2018. Termini fins al 31/01/2018 2/01/2018
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. OCUPACIÓ. Reial Decret 1032/2017, de 15 de desembre, pel qual s’aprova l’Estratègia Espanyola d’activació per a l’Ocupació.BOE Núm 306- 18/desembre/2017. 20/12/2017
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. OCUPACIÓ. Reial Decret 1032/2017, de 15 de desembre, pel qual s’aprova l’Estratègia Espanyola d’activació per a l’Ocupació.BOE Núm 305- 16/desembre/2017. 18/12/2017
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS.Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 5 de desembre de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria informativa de beques i ajuts dirigida als alumnes de les especialitats formatives corresponents a les competències clau impartides pels centres educatius per a persones adultes, per al període 2018-2019.BOIB Núm 153- 16/desembre/2017. 18/12/2017
UIB. Prova d’accés per als més grans de 25 anys. Matrícula: del 22 de gener al 5 de febrer de 2018 12/12/2017
CONSELL DE GOVERN. Decret 53/2017, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2018 a l’efecte del còmput administratiu.BOIB Núm 147 2/desembre/2017. 4/12/2017
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES. Acord del Consell Executiu relatiu a la Convocatòria 2018 per a l’obtenció de l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives.
Els terminis per a la presentació de la declaració responsable per a la inscripció a les proves avaluadores previstes per a l’any 2018 són: per a la primera prova de data 23 de febrer de 2018: del 15 al 26 de gener de 2018 (ambdós inclosos). Per a la segona prova de data 15 de maig de 2018: del 3 al 17 d’abril de 2018 (ambdós inclosos).BOIB Núm 145-28/novembre/2017
28/11/2017
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 31 d’octubre de 2017 per la qual es convoquen les proves per obtenir diferents acreditacions professionals per a l’any 2018.BOIB Núm 141 18/novembre/2017.Els terminis de presentació de sol•licituds per a les convocatòries de proves durant l’any 2018 són els següents:
a) Per a les proves que s’han de fer el mes de gener: del 4 de desembre al 2 de gener de 2018, ambdós inclosos.
b) Per a les proves que s’han de fer el mes de juliol: del 14 de maig a 12 de juny de 2018, ambdós inclosos.
20/11/2017
CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT.Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2018 a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors des del dia 1 de desembre de 2016 i de febrer, abril, juny, agost i octubre de 2017, que es corresponen amb les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, respectivament.BOIB Núm 140 16/novembre/2017 20/11/2017
Publicada la Classificació Europea multilingüe de capacitats, competències, qualificacions i ocupacions (ESCO). 6/11/2017
CORTS GENERALS.Resolució de 19 d’octubre de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 14/2017, de 6 d’octubre, pel qual s’aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació. BOE Núm 258 – 26/octubre/2017. 26/10/2017
PREFECTURA DEL ESTADO. Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom. BOE Núm 257 – 25/octubre/2017. 26/10/2017
MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.Resolució de 9 d’octubre de 2017, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es modifica la de 1 d’agost de 2013, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació de les Ajudes econòmiques d’acompanyament incloses en el programa de requalificació professional de les persones que han esgotat la seva protecció per desocupació prorrogades pel Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener. BOE Núm. 253 – 20/10/2017 24/10/2017
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 10 d’octubre de 2017 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2018 en l’àmbit de les Illes Balears BOE 14/10/2017 17/10/2017
Protecció per atur. Reial decret llei 14/2017, de 6 d’octubre, pel qual s’aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació. S’aprova des el 16 d’agost de 2017 i fins el 30 d’abril de 2018 BOE 7/10/2017 9/10/2017
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de les taules salarials per a l’any 2017, amb efectes a partir de dia 1 d’abril de 2017, del Conveni col·lectiu del sector del comerç de les Illes Balears (codi de conveni 07000195011981) BOIB Núm 123 – 7/octubre/2017 9/10/2017
El programa PREPARA es prorroga fins a abril de 2018 19/09/2017
​El SOIB modernitzarà el seu portal web i crearà una app per aproximar i ampliar els serveis telemàtics als seus usuaris (Consell de Govern 15/09/2017) 18/09/2017
Oferta formativa dels CEPA per al curs 2017-2018.
SETEMBRE 2017
· Del 5 al 12: Matrícula de l’alumnat que el curs anterior era alumne d’un centre d’educació de persones adultes.
· Del 13 al 26: Matrícula de les persones de nova incorporació en un centre d’educació de persones adultes.
FEBRER 2018
· Del 12 al 16: Matrícula als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre.
1/09/2017
Programa La Caixa d’Ocupació Jove. Pròrroga de la convocatòria fins el 15 de setembre de 2017 per contractes indefinits i fins al 28/08/2018 per a contractes temporals 1/09/2017
Plataforma ESCO Comissió Europea: Classificació Europea de Capacitats, Competències, Qualificacions i Ocupacions 25/08/2017
Reial Decret 726/2017, de 21 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2017-2018, i es modifica el Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades. BOE 22/07/2017 2/08/2017
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. Formació professional per a l’ocupació. Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.BOE 5/07/2017 10/07/2017
Educació d’adults. Ordre ECD/651/2017, de 5 de juliol, per la qual es regula l’ensenyament bàsic i el seu currículum per a les persones adultes en modalitat presencial, a distància i a distància virtual, en l’àmbit de gestió del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. BOE 8/07/2017 10/07/2017
Calendari de festes per a l’any 2018 en l’àmbit de les Illes Balears. BOIB Núm 083 – 8/juliol/2017 10/07/2017
Beques d’èxit del Programa Segona Oportunitat 2017-2018. Cap a l’èxit educatiu (ESPA i formació professional) (SEPE 16/06/2017) 19/06/2017
Ajudes de 430 euros per a joves que subscriguin un contracte de formació i aprenentatge (SEPE 16/06/2017) 19/06/2017
Nou centre de formació náutica a IB. El Govern crearà un centre de formació professional nàutica per a devers 400 alumnes anuals, que es finançarà amb l’Impost de Turisme Sostenible 15/06/2017
Oferta formativa curs 2017-2018 per families professionals Govern de les Illes Balears 15/05/2017
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. S’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm 051 – 29/abril/2017 2/05/2017
Ocupació. Reial decret llei 7/2017, de 28 d’abril, pel qual es prorroga i modifica el Programa d’Activació per a l’Ocupació. BOE 29/04/2017 2/05/2017
Nova web amb informació per a treballadors de la construcció que vulguin treballar a la UE (Salari i condicions laborals) 18/04/2017
Oferta Educativa curs 2017-2018 CAIB 11/04/2017
Informe “El mercat laboral ocult: 3 de cada 4 ofertes de feina a Espanya no són visibles” Dades 2016 (Lee Hecht Harrison – Adecco) 30/03/2017
CONSELL DE GOVERN. Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm 036 – 25/març/2017 27/03/2017
Calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la CAIB per al curs 2017-2018 BOIB Núm 029 – 9/març/2017 10/03/2017
S’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat. BOIB Núm 021 – 18/febrer/2017 20/02/2017
MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL. Seguretat Social. Ordre ESS/77/2017, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen per a l’any 2017 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial del Mar inclosos en els grups segon i tercer. BOE 4/02/2017 06/02/2017
Tens entre 18 i 35 anys? Cursos de programació i habilitats per a l’ocupació en línia i gratuïts de Fundación Telefónica 12/01/2017
Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. BOE 24/12/2016 24/12/2016
Noticia 19/12/2016 a http://www.eleconomista.es Inscripció en GarantiaJuvenil automàtica per a persones inscrites com a demandants d’ocupació que compleixin requisits (només serà necessari per beneficiar-se d’aquest Pla tenir menys de 30 anys i portar un dia a l’atur o sense rebre formació) 20/12/2016
Llei 17/2016, de 16 de desembre, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears. BOIB Núm 158 – 17/desembre/2016 19/12/2016
Cursos en línia gratuïts per a titulars de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) 12/12/2016
Com obtenir l’informe de vida laboral (TGSS) 1/12/2016
Servei d'autoconsulta PalmaActiva
Servei d’autoconsulta PalmaActiva
El Servei d’autoconsulta és un espai modern i equipat per posar a l’abast de les persones en recerca de feina les eines necessàries per buscar feina: ordinadors amb connexió a Internet, informació sobre temes relacionats amb la recerca de feina, premsa diària, tauler d’ofertes de treball, etc.
Requisits: és necessari poder fer un ús autònom de l’ordinador.
Adreça: carrer Socors 22, 07002 PALMA
Horari: dilluns i dimecres de 8:30 a 17:00 ininterrompudament i dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 14:30. A l’estiu de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 (del 15 de juny al 15 de setembre)

També en línia

El Servei d’autoconsulta ara 24 hores al dia, 365 dies l’any al teu abast. Accedeix al servei d’autoconsulta en línia