Cursos de nàutica

Formació oficial bàsica e imprescindible per poder treballar en el sector nàutic, embarcat en vaixells mercants, ja sigui de transport de mercaderies com de persones, segons els requisits de marina mercant.

Propers cursos:

No hi ha activitats que mostrar

Powered by Simple Calendar

Cursos que formen part de l’itinerari:

Formació bàsica en seguretat STCW

Vaixells de passatge

Embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids)

És un curs sobre normes de seguretat bàsica indispensable per a qualssevol professional (cambrers, manteniment, recepció, neteja…) que vulgui treballar embarcat, tant si exerceix funcions professionals marítimes als vaixells civils, com si se li confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell.
És un curs obligatori per al personal embarcat amb funcions d’emergència així com per a tot el personal que presti servei directe als passatgers dintre dels espais específics dels vaixells de passatge i en vaixells de passatge de transbord rodat, d’acord amb l’Ordre FOM/2296/2002. A més, per a treballar embarcat, s’exigeix sempre el curs de formació bàsica en seguretat.
Aquest certificat és obligatori per a exercir diversos perfils nàutics, entre els quals tots els que tenen assignades funcions de maneig d’embarcacions de supervivència i bots de rescat a bord d’un vaixell d’acord amb el que disposa l’ordre FOM/2296/2002.

Formació bàsica en protecció marítima

Mariner de pont

Formació en matèria de seguretat a treballadors de la mar, complint l’establert en la Resolució de 18 de juny de la Direcció General de la Marina Mercant, per la que s’actualitzen, i modifiquen els cursos de formació i els seus programes, recollits en la Ordre FOM 2296/2002.
Atribucions:

A) Formar part de la guàrdia de navegació, com a vigia o timoner en els bucs civils amb excepció dels bucs pesquers.

B) Manejar embarcacions amb fins comercials de menys de 10 metres d’eslora, sempre i quan no transportin mes de 12 passatgers, operin exclusivament dins d’aigües interiors i tenguin una potencia adequada a l’embarcació.