Registre Registro Register

Tràmits per al registre de filmacions, activitats cinematogràfiques i activitats fotogràfiques a la via pública Trámites para el registro de filmaciones, actividades cinematográficas y actividades fotográficas en la vía pública Procedure to register filming, cinematographic and photographic activities on public spaces

En el següent enllaç trobareu la informació general sobre la "Llicència per a filmacions comercials, activitats cinematogràfiques i activitats fotogràfiques en la via pública". En el siguiente enlace encontraréis la información general sobre la "Licencia para filmaciones comerciales, actividades cinematográficas y actividades fotográficas en la vía pública". In the following link you will find the general information on the "Licence for commercial filmings, cinematographic activities and photographic activities in the public road".

El ¨Formulari Palma Film Office¨ serveix per a sol•licitar la gestió de reserves d'estacionament, assistència policial, accés a parcs o jardins, accés al centre històric de Palma (ACIRE) amb vehicles, i altres serveis. El ¨Formulario Palma Film Office¨ sirve para solicitar la gestión de reservas de estacionamiento, asistencia policial, acceso a parques o jardines, acceso al centro histórico de Palma (ACIRE) con vehículos, y otros servicios. The ¨Form Palm Film Office¨ is used to request services for reservations of parking, police assistance, access to parks or gardens, access to the historical centre of Palma (ACIRE) with vehicles, and other services.

Passos a seguir: Pasos a seguir: You need to follow these steps:

Més info.: Más info.: More info.:

Informació sobre la normativa de filmacions i fotografia: Información sobre la normativa de filmaciones y fotografía: Information on the rule of filmings and photograph:

Ordenança municipal d'ocupació de via pública Ordenanza municipal de ocupación de vía pública Municipal ordinance on the occupation of public spaces

Informació sobre taxes i preus de filmacions i fotografia: Información sobre tasas y precios de filmaciones y fotografía: Information on taxes and prices of filmings and photograph:

Ordenances fiscals Ordenanzas fiscales Tax regulation
Registro

Estan exempts de sol·licitar un permís Están exentos de solicitar un permiso The following are exempt from applying for a permit

Filmació de: Filmación de: Filming of:

Altres tràmits Otros trámites Other processes

Per a filmar en qualsevol de les següents localitzacions, contactau amb els seus corresponents responsables: Para filmar en cualquier de las siguientes localizaciones, contacta con sus correspondientes responsables: To film at any of the following locations, please contact their respective person in charge:

Castell de Bellver Castillo de Bellver Bellver Castle flecha

Depèn de l'Ajuntament de Palma Depende del Ajuntament de Palma Depends on Palma City Council

Magdalena Rosselló

Dtra. d'activitats del Castell de Bellver Dtra. de actividades del Castell de Bellver Activities Director at the Bellver Castle

971 735 065

mrossellop@palma.es

palmacultura.cat
Palau Reial de l’Almudaina Palacio Real de la Almudaina Almudaina Royal Palace flecha

És competència de Patrimoni Nacional. Heu de dirigir-vos al seu Departament de Comunicació. Es competencia de Patrimonio Nacional. Tiene que dirigirse a su Departamento de Comunicación. This is the responsibility of National Heritage. You should contact its Communication Department.

Departament de Comunicació Departamento de Comunicación Communication Department

914 548 819

comunicacion@patrimonionacional.es

www.patrimonionacional.es

Palau Reial de l’Almudaina Palacio Real de la Almudaina Almudaina Royal Palace

Patrimoni Nacional Patrimonio Nacional National Heritage

C. del Palau Reial, s/n, 07001 Palma

La Seu, Catedral de Palma La Seu, Catedral de Palma La Seu, Cathedral of Palma flecha

Us heu de dirigir al Capítol de la Catedral, a l'atenció del gerent del capítol. Se tiene que dirigir a Cabildo de la Catedral, a la atención del Sr/Sra. Gerente de Cabildo. Please contact the Cathedral canonry, to the attention of Mr/Mrs Manager of the Cathedral canonry.

Capítol de Mallorca Cabildo de Mallorca Canonry of Mallorca

971 71 31 33 ext. 441

secretaria@catedraldemallorca.org

catedraldemallorca.org
La Llotja de Palma La Lonja de Palma La Llotja of Palma flecha

Depèn de la Conselleria de Presidència de la Comunitat de les Illes Balears. Depende de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de las Islas Baleares. Depends on the Regional Ministry of the Presidency of the Balearic Islands

Joaquín Torres

971 177 151

jtorres@presib.caib.es

Antonia Florit

971 177 151

maflorit@presib.caib.es