Tria Palma Elige Palma Choose Palma

Incentius Incentivos Incentives

Directori Directorio Directory

Enllaços d'interès Enlaces de interés Links of interest

Per què triar Palma Por qué elegir Palma Why choose Palma

Capital de la Mediterrània, és una ciutat oberta i accessible, on tot és a prop. Situada enfront de la mar, està impregnada de cultures que han habitat l'illa al llarg de la història. Capital del mediterráneo, es una ciudad abierta y accesible, donde todo está cerca. Situada frente al mar, está impregnada de culturas que han habitado la isla a lo largo de la historia. Capital of the Mediterranean, it is an open and accessible city, where everything is close by. Located in front of the sea, it is impregnated with cultures that have inhabited the island throughout history.

Palma ofereix edificis i monument de múltiples tendències estètiques, carrers històrics, jardins emblemàtics, boscs de fantasia i racons insospitats. Palma ofrece edificios y monumento de múltiples tendencias estéticas, calles históricas, jardines emblemáticos, bosques de fantasía y rincones insospechados. Palma offers buildings and monuments with multiple aesthetic tendencies, historic streets, emblematic gardens, fantasy forests and unexpected corners.

Oferim Ofrecemos We offer

  • Identificar localitzacions, serveis professionals, allotjament, logística i serveis complementaris. Identificar localizaciones, servicios profesionales, alojamiento, logística y servicios complementarios. Identify locations, professional services, accommodation, logistics and complementary services.
  • Informar sobre els tràmits municipals per a l'obtenció de permisos. Informar sobre los trámites municipales para la obtención de permisos. Inform about municipal procedures for obtaining permits.
  • Fer costat al sector audiovisual i realitzar activitats de promoció de la ciutat com a seu de produccions audiovisuals. Apoyar al sector audiovisual y realizar actividades de promoción de la ciudad como sede de producciones audiovisuales. Support the audiovisual sector and carry out activities to promote the city as a venue for audiovisual productions.
  • Facilitar acompanyament policial, reserves d'estacionament i accés al centre de Palma (ACIRE). Facilitar acompañamiento policial, reservas de estacionamiento y acceso al centro de Palma (ACIRE). Facilitate police accompaniment, parking reservations and access to the center of Palma (ACIRE).
  • Accés a punts elèctrics, modificació d'il·luminacions i permisos a l'àrea responsable competent de l'Ajuntament. Acceso a puntos eléctricos, modificación de iluminaciones y permisos al área responsable competente del Ayuntamiento. Access to electrical points, modification of lighting and permits to the competent responsible area of ​​the City Council.
Fullet Palma Film Office
Folleto Palma Film Office
Palma Film Office Brochure

Accedeix a Registre
per a realitzar els tràmits
Accede a Registro
para realizar los trámites
Access to Registration
to carry out the procedures