Avís legal Aviso legal Legal notice

1. Objecte 1. Objeto 1. Purpose

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web de PALMA FILM OFFICE, al qual s’accedeix mitjançant l’adreça www.palmafilmoffice.es, propietat de PALMAACTIVA- Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma, situada al c. del Socors, 22 07002 Palma i CIF núm. P5790005B, del qual queda informat en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Ha estat creat per a donar a conèixer i permetre l’accés general a tots els usuaris d’Internet, i especialment a professionals dels sectors d’audiovisual i de la cultura, a la informació, activitats i serveis diversos que desenvolupa la PALMA FILM OFFICE. Este Aviso Legal regula el uso del sitio web de PALMA FILM OFFICE, al que se accede mediante la dirección www.palmafilmoffice.es (en adelante website), propiedad de PALMAACTIVA-Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palma, sita en C. Socors, 22, 07002 y provista de C.I.F. nº P5790005B, de la que queda informado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Ha sido creado para dar a conocer y permitir el acceso general a todos los usuarios de Internet, y especialmente a profesionales de los sectores de audiovisual y de la cultura, a la información, actividades y servicios diversos que desarrolla la PALMA FILM OFFICE. This Legal Notice governs the use of the website www.palmafilmoffice.es (hereinafter referred to as “Website”) property of PALMAACTIVA-Local Development Agency of Palma City Council, with business address at C. Socors, 22, 07002 and Tax ID P5790005B. The aforementioned information has been provided in compliance with the requirements of Law 34/2002 of July 11 on Information Society and Electronic Commerce Services. The Website is designed to raise awareness and allow general access for all users – particularly professionals in the audiovisual and cultural industry – to the information, activities and services offered by PALMA FILM OFFICE.

La navegació pel lloc web o la seva utilització en qualsevol forma atribueix la condició de persona usuària i comporta l’acceptació plena i sense reserves del present Avís Legal. La navegación por el website o su utilización en cualquier forma, atribuye la condición de persona usuaria, y conlleva la aceptación plena y sin reservas del presente Aviso Legal. The use of this Website confers the status of USER and implies complete and unreserved acceptance of this Legal Notice.

PALMA FILM OFFICE a través del seu lloc web, facilita als que el fan servir l’accés a determinats continguts posats a disposició per PALMA FILM OFFICE o per tercers proveïdors de serveis i continguts. La persona usuària accepta voluntàriament que l’ús d’aquests té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. PALMA FILM OFFICE a través de su website, facilita a quienes lo usan el acceso a determinados contenidos puestos a disposición por PALMA FILM OFFICE o por terceros proveedores de servicios y contenidos. La persona usuaria acepta voluntariamente que el uso de éstos tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad. Through its website, PALMA FILM OFFICE grants users access to certain content that is made available either by PALMA FILM OFFICE or by third-party service or content providers. Users hereby voluntarily agree to use the Website at their own and exclusive responsibility.

PALMA FILM OFFICE es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració o contingut del lloc web i del present avís legal. Aquestes modificacions es consideraran vàlidament notificades des de la seva publicació a la seva pàgina web. PALMA FILM OFFICE se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación, configuración o contenido del website y del presente Aviso Legal. Estas modificaciones se considerarán válidamente notificadas desde su publicación en su página web. PALMA FILM OFFICE reserves the right to modify without prior notice the layout or information contained in this Website and Legal Notice. Modifications shall be deemed to have been notified upon their publication on the website.

2. Obligacions de l'usuari 2. Obligaciones del usuario 2. Users’ obligations

Els que utilitzen el lloc web s’obliguen a usar els continguts de forma diligent, correcta, lícita i de conformitat amb la Llei i al present avís legal. En particular, es comprometen a no utilitzar els continguts amb una finalitat contrària a la Llei, moral o d’ordre públic; a no reproduir o copiar, no distribuir, no permetre l’accés públic, no transformar i no modificar cap tipus de contingut del lloc web, llevat que compti amb autorització expressa de PALMA FILM OFFICE o amb autorització expressa, si escau, del legítim titular dels drets sobre els continguts abans esmentats. A més, assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o les activitats que, de qualsevol forma, puguin resultar il•lícites o lesives per als drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d’aquest lloc web a altres usuaris. Quienes utilizan el website se obligan a usar los contenidos de forma diligente, correcta, lícita y de conformidad a la Ley y al presente Aviso Legal. En particular, se comprometen a no utilizar los contenidos con una finalidad contraria a la Ley, moral u orden público; a no reproducir o copiar, no distribuir, no permitir el acceso público, no transformar y no modificar ningún tipo de contenido del website, a excepción de que cuente con autorización expresa y en cualquier de soporte, ya sea físico o lógico, de PALMA FILM OFFICE o con autorización expresa, en su caso, del legítimo titular de los derechos sobre los contenidos antes mencionados, y asumirán las responsabilidades que les correspondan por las conductas o actividades que de cualquier forma pueden resultar ilícitas o lesivas para los derechos de terceros o que pueda perjudicar, impedir o limitar la utilización de este website por otros usuarios. Users undertake to use the content available on this Website with due diligence in compliance with the law and the provisions contained in this Legal Notice. Users agree to access and use the Website in accordance with the law and generally accepted moral standards and good practice; not to reproduce, distribute, grant public access to, transform or modify any type of content available on the Website without the express authorisation of PALMA FILM OFFICE, or where appropriate, of the legitimate owner of rights to the aforementioned content; and shall be held liable for any conduct or action that may be considered unlawful or harmful to third-party rights or that might hinder, prevent or limit the use of this Website by other users.

Així mateix les persones usuàries s’obliguen a no utilitzar el disseny i el codi font de les pàgines web del lloc web amb una finalitat contrària a la Llei, moral o d’ordre públic. Asimismo las personas usuarias se obligan a no utilizar el diseño y el código fuente de las páginas web del website con una finalidad contraria a la Ley, moral u orden público. Users likewise agree not to use the design or source code of the sites on the Website for purposes contrary to law, moral standards or good practice.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol classe que PALMA FILM OFFICE pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús d’aquest lloc web. Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de cualquier clase que PALMA FILM OFFICE pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de la normativa vigente o de cualquiera de las obligaciones derivadas del uso de este website. Users shall be held liable for any damage that PALMA FILM OFFICE might suffer, directly or indirectly, as a result of non-compliance with the standards in force or obligations deriving from the use of this Website.

3. Propietat industrial i intelectual 3. Propiedad industrial e intelectual 3. Industrial and Intelectual Property

El domini palmafilmoffice.es pertany a PALMA ACTIVA. La seva indeguda utilització en el trànsit econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos a la Llei. El dominio palmafilmoffice.es pertenece a PALMA ACTIVA. La indebida utilización del mismo en el tráfico económico supondría una infracción de los derechos conferidos por su registro y será perseguido por los medios previstos en la Ley. The domain palmafilmoffice.es belongs to PALMAACTIVA. Undue use of the before mentioned domain for trading purposes entails a breach of the rights conferred by the registration thereof. Infringements will be prosecuted in accordance with the law.

Excepte que s’indiqui expressament, el contingut de la pàgina web, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d’ordinador, codis font, disseny i estructura de navegació i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, són propietat del PALMAACTIVA. Salvo indicación expresa, el contenido de la página web, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, sonidos, vídeos, animaciones, grabaciones, programas de ordenador, códigos fuente, diseño y estructura de navegación y, en general, cualquier creación intelectual existente en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia son propiedad de PALMAACTIVA Unless otherwise expressly indicated, the content, texts, photographs, designs, logotypes, images, sounds, videos, animations, recordings, computer programmes, source codes, browsing structure and design and, in general, any intellectual creation found on this Site, as well as the Website itself as an overall artistic multimedia creation, are the property of PALMAACTIVA.

Així mateix, és propietat de PALMAACTIVA el seu codi font, el disseny i l’estructura de navegació. Correspon a PALMA FILM OFFICE l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, en especial, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Tot aquest material està protegit per la legislació de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions, fins i tot penals. Asimismo, es propiedad de PALMAACTIVA su código fuente, diseño y estructura de navegación. Corresponde a PALMA FILM OFFICE el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma, y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Todo este material está protegido por la legislación de la propiedad intelectual y su uso indebido puede ser objeto de sanciones, incluso penales. Also the source code, design and browsing structure are the property of PALMAACTIVA. PALMA FILM OFFICE shall have the exclusive right to use the aforementioned elements as it shall deem appropriate and, more particularly, in relation to the copy, distribution, public communication and adaptation thereof. All this material is protected by the legislation on intellectual property and its improper use may result in the imposition of penalties, even of a criminal nature.

La persona usuària queda expressament autoritzada per PALMA FILM OFFICE a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar, en el seu disc dur o en un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d’exclusiva, excepte els programes d’ordinador, sempre que això s’efectuï per a fins personals i privats de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar, alterar o descompilar els esmentats continguts. Aquesta facultat d’ús personal està reconeguda sempre que es respectin intactes els advertiments als drets d’autor i de propietat industrial realitzats i no suposin la concessió de llicència a l’usuari. La persona usuaria queda expresamente autorizada por PALMA FILM OFFICE a visualizar, imprimir, copiar o almacenar en su disco duro o en otro soporte físico, las creaciones intelectuales protegidas y cualquier otro contenido o activo amparado o no por un derecho de exclusiva, excepto los programas de ordenador, siempre que ello se efectúe para fines personales y privados del usuario, sin finalidad comercial o de distribución, y sin modificar, alterar o descompilar los antedichos contenidos. Esta facultad de uso personal se entiende reconocida siempre y cuando se respeten intactas las advertencias a los derechos de autor y de propiedad industrial aquí realizadas, y no supone la concesión de licencia alguna al usuario. Users are expressly authorised by PALMA FILM OFFICE to view, print, copy or store on their hard disk or other physical support protected intellectual creations and any other content or asset covered or otherwise by exclusivity rights – except computer programmes – as long as this is performed for the users’ personal and private use and for no commercial or distribution purposes, and provided they don’t modify, alter or decompile the aforementioned content. This right to personal use shall be applicable as long as the requirements regarding copyright and industrial property rights laid out herein are fully complied with. In addition, such right does not entail the granting of any licence to the user.

Qualsevol altra utilització de les creacions intel·lectuals o continguts d’aquest lloc requerirà l’autorització expressa i per escrit de PALMA FILM OFFICE. Cualquier otra utilización de las creaciones intelectuales o contenidos de este sitio requerirá la autorización expresa y por escrito de PALMA FILM OFFICE. Any additional use of the intellectual creations or content available on the Site requires the prior written authorisation of PALMA FILM OFFICE.

La consulta o descàrrega de continguts de la pàgina o de qualsevol programari no implicarà la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els mateixos. La consulta o descarga de contenidos de la página o de cualquier software no implicará la cesión de ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre los mismos. The viewing or downloading of content from the Site or of any software shall not imply the awarding of any intellectual or industrial property right thereto.

La persona usuària d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. En tot cas, PALMA FILM OFFICE es reserva l’exercici dels mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial. La persona usuaria de este sitio web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso PALMA FILM OFFICE el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial. Users agree to respect the rights set out herein and to avoid any action that might be detrimental to them. PALMA FILM OFFICE may at all times exercise whatever legal actions or procedures might correspond to it to defend its intellectual and industrial property rights.

4. Propietat industrial i intel·lectual de col·laboradors amb el web 4. Propiedad industrial e intelectual de colaboradores con la web 4. Industrial and intellectual property of web collaborators

La titularitat dels drets d’autor sobre articles, tesis, treballs doctrinals o altres formes de col·laboració amb PALMA FILM OFFICE correspon als seus autors. La seva divulgació en aquest lloc web s’efectua sense ànim de lucre per part de PALMA FILM OFFICE i en les condicions ressenyades en el present Avís Legal. La titularidad de los derechos de autor sobre artículos, tesis, trabajos doctrinales u otras formas de colaboración con PALMA FILM OFFICE corresponde a sus autores. Su divulgación en este sitio web se efectúa sin ánimo de lucro por parte de PALMA FILM OFFICE y en las condiciones reseñadas en el presente Aviso Legal. The copyrights on articles, theses, doctrinal works or other forms of collaboration with PALMA FILM OFFICE belong to the authors. The materials are made available to the users by PALMA FILM OFFICE for non-commercial purposes only and according to the terms contained in this Legal Notice.

5. Enllaços 5. Enlaces 5. Links

La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web és conduir a les persones usuàries a pàgines web independents de www.palmafilmoffice.es. La seva única finalitat és la de facilitar i animar l’accés a altres fonts d’informació a Internet relacionades amb el sector audiovisual i de la cultura o de caràcter general relacionades amb el mateix. Aquesta vinculació s’efectua sense cap ànim de lucre. La función de los links, o enlaces, que aparecen en este website es conducir a las personas usuarias a páginas web independientes de www.palmafilmoffice.es. Su única finalidad es la de facilitar y animar el acceso a otras fuentes de información en Internet relacionadas con el sector audiovisual y de la cultura o de carácter general relacionadas con el mismo. Esta vinculación se efectúa sin ánimo alguno de lucro. The purpose of the links that appear on this Website is to lead users to sites external to www.palmafilmoffice.es. Their sole purpose is to grant and promote access to other Internet sources related to the audiovisual sector or of a general nature related thereto. Such links are provided for non-profit purposes.

PALMA FILM OFFICE no es fa responsable dels continguts als quals s’accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l’ús que se’n faci. Tampoc es fa responsable de la seva disponibilitat tècnica ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, i es desentén de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a la persona usuària per aquest motiu. PALMA FILM OFFICE no se hace responsable de los contenidos a los que se acceda en virtud de los mencionados enlaces, ni de las modificaciones que se lleven a cabo en los mismos, ni del uso que de aquellos se realice, ni de su disponibilidad técnica, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados a la persona usuaria por este motivo. PALMA FILM OFFICE assumes no responsibility neither for the content to which access is gained via the aforementioned links, nor for any modifications made thereto, nor for whatever use is made of them or for their technical availability. In addition, PALMA FILM OFFICE does not guarantee the absence of viruses or other elements therein that might cause alterations to the user’s computer system (hardware and software), documents or files. PALMA FILM OFFICE shall not be held liable for any damage caused to users due to the above mentioned reasons.

PALMA FILM OFFICE es compromet a fer el possible per a evitar l’existència al seu lloc web d’enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites, racistes o xenòfobes o que, en general, atemptin contra els principis de llibertat i de dignitat humana i els Drets Humans. En cas que tingui coneixement efectiu que la informació a la qual remet algun enllaç és il·lícita, PALMA FILM OFFICE es compromet a actuar amb la deguda diligència per tal d’eliminar o inutilitzar l’enllaç. PALMA FILM OFFICE se compromete a hacer lo posible para evitar la existencia en su sitio web de enlaces a sitios de contenido ilegal, que promuevan actividades ilícitas, racistas o xenófobas o que, en general, atenten contra los principios de libertad y de dignidad humana y los Derechos Humanos. En caso de que tenga conocimiento efectivo de que la información a la que remite algún enlace es ilícita, PALMA FILM OFFICE se compromete a actuar con la debida diligencia para eliminar o inutilizar dicho enlace. PALMA FILM OFFICE undertakes to do everything in its power to prevent the existence on its Website of links to sites containing illegal content, promoting illicit or racist activities or that in general are contrary to the principles of human liberty, dignity and Human Rights. Should PALMA FILM OFFICE be aware of the illicit content available through some link, the company undertakes to act with due diligence and remove or deactivate the link in question.

En el cas que el titular d’algun lloc web valoràs que algun enllaç establert en aquesta pàgina menyscaba en qualsevol forma els seus drets o si li suposa el més mínim perjudici, tan sols ha de comunicar-ho enviant un missatge electrònic a palmafilmoffice@PalmaActiva.es. Aquesta adreça electrònica està protegida contra robots de correu brossa. Necessitau que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la, o per qualsevol altre mitjà, amb la seguretat que l’enllaç serà donat de baixa de forma immediata o modificat de forma satisfactòria per a la persona interessada, sense necessitat de posteriors tràmits o explicacions per part seva. En el supuesto de que el titular de algún sitio web estimase que algún enlace establecido en esta página menoscaba en cualquier forma sus derechos o si le supone el más mínimo perjuicio, tan solo debe comunicarlo mediante el envío de un e-mail a palmafilmoffice@palmaactiva.es. Esta dirección electrónica está protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla , o por cualquier otro medio, con la seguridad de que el enlace será dado de baja de forma inmediata, o modificado de forma satisfactoria para la persona interesada, sin necesidad de ulteriores trámites o explicaciones por su parte. In the event that the owner of an external website considers that a link listed on this Website damages his/her rights or reputation in any way, the owner may send a notification by email to palmafilmoffice@palmaactiva.es or by any other means. This email address is being protected from spambots. Users need Javascript enabled to view it. The owner may rest assured that the link in question will be immediately removed or modified in a manner satisfactory to the interested party, without the need for subsequent arrangements or explanations by the latter.

6. Articles. tesi o treballs doctrinals 6. Artículos, tesis o trabajos doctrinales 6. Articles, thesesor doctrinal works

PALMA FILM OFFICE no pot garantir l’autoria ni la integritat dels articles, tesis o treballs doctrinals divulgats a través de les seccions del lloc web destinats a aquesta finalitat. En conseqüència, PALMA FILM OFFICE no es fa responsable de les possibles violacions dels drets d’autor que corresponguin als legítims titulars de les obres divulgades, tot i que, quan en tingui coneixement o sospiti de la seva existència, es compromet a fer el possible per a reparar-les o minimitzar el dany. PALMA FILM OFFICE no puede garantizar la autoría ni la integridad de los artículos, tesis o trabajos doctrinales divulgados a través de las secciones del sitio web destinados a dicha finalidad. En consecuencia, PALMA FILM OFFICE no se hace responsable de las posibles violaciones de los derechos de autor que correspondan a los legítimos titulares de las obras divulgadas, aunque, en cuanto tenga conocimiento de las mismas o sospeche de su existencia, se compromete a hacer lo posible para repararlas o minimizar el daño. PALMA FILM OFFICE cannot guarantee the authorship or integrity of the articles, theses or doctrinal works made available through the sections of the Website created to that effect. As a result, PALMA FILM OFFICE assumes no responsibility for any possible infringement of copyright corresponding to the legitimate owners of the works published. Nevertheless, as soon as the company becomes aware of any such violation or suspects that some infringement has occurred, PALMA FILM OFFICE undertakes to do everything in its power to repair or minimise the damages.

7. Cookies 7. Cookies 7. Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies. Les cookies són petits arxius d’informacions que es generen a través de les instruccions que els servidors web envien als programes navegadors, i que es guarden en un directori específic de l’ordinador de l’usuari. Este sitio web puede utilizar cookies. Las cookies son pequeños archivos de informaciones que se generan a través de las instrucciones que los servidores Web envían a los programas navegadores, y que se guardan en un directorio específico del ordenador del usuario. This Website may use cookies. Cookies are small data files that are generated via instructions sent by web servers to browsing programmes and stored on the user’s computer.

La seva utilització es farà per tal de personalitzar les seves pàgines en el lloc web i mai per a emmagatzemar dades de caràcter personal. Podeu configurar el navegador perquè les rebutgi o li notifiqui quan un lloc web intenta posar-li una galeta en el programari del seu navegador. Si rebutja les cookies, això pot afectar la capacitat per a utilitzar les recerques del nostre lloc web. La utilización de las mismas se hará con el fin de personalizar sus páginas en el sitio web y nunca para almacenar datos de carácter personal. Puede configurar su navegador para que las rechace o le notifique cuando un sitio web intenta ponerle una cookie en el software de su navegador. Si rechaza las cookies, esto puede afectar la capacidad para utilizar las búsquedas de nuestro sitio web. Cookies shall be used with the purpose of personalising website pages and never to store data of a personal nature. You may modify your browser settings to reject cookies or to receive a notification whenever a website attempts to install a cookie on your browser software. If you choose to reject cookies, this may affect the capacity to use search tools on our Website.

8. Exempció de responsabilitat 8. Exención de responsabilidad 8. Exemption of liability

Tot i que PALMA FILM OFFICE tractarà d’oferir a les persones usuàries del lloc web la més completa, útil i actualitzada informació possible, no garanteix la veracitat, exactitud, actualització i operativitat dels seus continguts i serveis, i, per tant, expressament, eludeix tot tipus de responsabilitat pels possibles danys o perjudicis de qualsevol índole que els seus usuaris poguessin patir per la utilització de dades incompletes, inexactes o desactualitzades, o per la possible suspensió, cancel·lació o inoperativitat dels seus continguts o serveis. Aunque PALMA FILM OFFICE tratará de ofrecer a las personas usuarias del website la más completa, útil y actualizada información posible, no garantiza la veracidad, exactitud, actualización y operatividad de sus contenidos y servicios, y, por tanto, expresamente, elude todo tipo de responsabilidad por los posibles daños o perjuicios de cualquier índole que sus usuarios pudieran sufrir por la utilización de datos incompletos, inexactos o desactualizados, o por la posible suspensión, cancelación o inoperatividad de sus contenidos o servicios Although PALMA FILM OFFICE will seek to provide people using the Website with the most complete, useful and updated information possible, it does not guarantee the truthfulness, accuracy, updating and operability of its content and services. Therefore, PALMA FILM OFFICE expressly assumes no liability for any possible damage to users due to incomplete, inaccurate or obsolete data or for the possible suspension, cancellation or inoperability of its content and services.

Els usuaris han de ser conscients que, en tot cas, la utilització dels continguts i serveis d’aquest lloc web es fa sota el seu propi risc i sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Los usuarios deben ser conscientes de que, en todo caso, la utilización de los contenidos y servicios de este se hace a su propio riesgo y bajo su única y exclusiva responsabilidad, la operatividad o disponibilidad de sus contenidos o servicios. Users hereby acknowledge that the use of content and services offered on this Website is at their own risk and responsibility.

En qualsevol cas, PALMA FILM OFFICE agraeix anticipadament tota classe de suggeriments, rectificacions o comentaris que contribueixin a evitar o esmenar qualsevol tipus d’incidència o irregularitat de la manera més ràpida i eficient possible. Aquestes comunicacions es poden enviar per missatge electrònic al compte de correu palmafilmoffice@palmaactiva.es Aquesta adreça electrònica s’està protegint contra robots de correu brossa. Necessitau que el JavaScript estigui habilitat perquè es mostri l’anomalia observada fora d’índole tècnica. En cualquier caso, PALMA FILM OFFICE agradece anticipadamente toda clase de sugerencias, rectificaciones o comentarios que contribuyan a evitar o subsanar cualquier tipo de incidencia o irregularidad del modo más rápido y eficiente posible. Tales comunicaciones se pueden enviar por e-mail a la cuenta de correo palmafilmoffice@palmaactiva.es Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla si la anomalía observada fuera de índole técnica. PALMA FILM OFFICE would be grateful for any suggestion, correction or comments that might contribute to preventing or repairing any sort of incident or irregularity as quickly and efficiently as possible. Communications may be sent by email to palmafilmoffice@palmaactiva.es. This email address is being protected from spambots. Should the error detected be of a technical nature, users need Javascript enabled to view it.

9. Modificació i finalització de serveis 9. Modificación y terminación de servicios 9. Modification & termination of services

Si bé la durada d’aquest lloc web és indeterminada, PALMA FILM OFFICE es reserva el dret a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis o continguts, en conjunt o en part, en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís als seus usuaris. Si bien, en principio, la duración de este sitio es indeterminada, PALMA FILM OFFICE se reserva el derecho a modificar, suspender o dar por terminada la prestación de sus servicios o contenidos, en todo o en parte, en cualquier momento, y sin necesidad de preaviso a los usuarios del mismo. Although in principle the term of this Site is undefined, PALMA FILM OFFICE reserves the right to modify, suspend or terminate the rendering of its services or content – in part or in whole – at any time and without any previous notice to the users thereof.

Així mateix, PALMA FILM OFFICE podrà modificar en qualsevol moment les condicions d’ús d’aquest lloc web. Si bien, en principio, la duración de este sitio es indeterminada, PALMA FILM OFFICE se reserva el derecho a modificar, suspender o dar por terminada la prestación de sus servicios o contenidos, en todo o en parte, en cualquier momento, y sin necesidad de preaviso a los usuarios del mismo. Likewise, PALMA FILM OFFICE may at any time modify the Terms of Use of this Website.

10. Llei i jurisdicció aplicable 10. Ley y jurisdicción aplicable 10. Applicable law & jurisdiction

El present avís legal es regirà i s’interpretarà d’acord amb la normativa vigent espanyola. El presente Aviso Legal se regirá e interpretará de acuerdo a la normativa vigente española. This Legal Notice shall be governed by and construed in accordance with the Spanish law.

Qualsevol controvèrsia en relació amb aquest lloc web o respecte a qualsevol matèria del present avís legal es substanciarà davant la jurisdicció esmentada, sotmetent-se ambdues parts als jutjats i tribunals de les Illes Balears, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur. Cualquier controversia en relación con este sitio web o con respecto a cualquier materia del presente Aviso Legal se sustanciará ante dicha jurisdicción, sometiéndose ambas partes a los Juzgados y Tribunales de Illes Balears, con expresa renuncia a cualquier otro fuero. Any controversy arising in relation to this Website or to any matter stated in this Legal Notice shall be submitted to the Spanish jurisdiction. Both parties shall submit to the Courts of Palma de Mallorca and expressly waive any other jurisdiction that may correspond.

La manera més senzilla i eficaç per a sol•licitar qualsevol aclariment, o per a formular qualsevol tipus de queixa, suggeriment o comentari, és enviar un correu electrònic a palmafilmoffice@palmaactiva.es. Aquesta adreça electrònica s’està protegint contra robots de correu brossa. Necessitau que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la. El modo más sencillo y eficaz para solicitar cualquier aclaración, o para formular cualquier tipo de queja, sugerencia o comentario, es el envío de un e-mail a palmafilmoffice@palmaactiva.es. Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla. The easiest and most efficient way to seek clarification or submit a complaint, suggestion or comment is by sending an email to palmafilmoffice@palmaactiva.es. This email address is being protected from spambots. Users need Javascript enabled to view it.