Política de Privacitat Política de Privacidad Privacy Policy

Qualsevol formulari de la pàgina web www.palmafilmoffice.es compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals dels seus usuaris i els manté en la més estricta confidencialitat d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), així com en el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (SSICE). Los clientes que libremente rellenen y envíen sus datos a través de cualquier formulario de la pagina Web www.palmafilmoffice.es, cumplen la normativa vigente en materia de protección de datos personales de sus usuarios y los mantiene en la más estricta confidencialidad de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como en lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (SSICE) ley 34/2002 de 11 de julio. All forms available on the Website www.palmafilmoffice.es comply with the current regulations on users’ personal data protection. PALMA FILM OFFICE keeps users’ personal data in the strictest confidentiality pursuant to Spanish Data Protection Act of December 13, 1999 and Act 34/ 2002 of July 11 of Information Society and Electronic Commerce Services.

L'usuari registrat en els serveis del lloc web de PALMA FILM OFFICE pot, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen. Pot posar-se en contacte amb PALMA FILM OFFICE a través de la nostra pàgina o remetre un escrit per correu ordinari amb la referència “Protecció de dades” a PALMA FILM OFFICE, c. del Socors, 22 07001 Palma (Mallorca, Illes Balears), sol·licitant l'accés, la cancel·lació o la rectificació de les seves dades. La persona usuaria registrada en los servicios de la sede Web de PALMA FILM OFFICE puede en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la LOPD y demás normas que la desarrollan. Puede ponerse en contacto con PALMA FILM OFFICE a través de nuestra página o se deberá remitir un escrito identificado por correo con la referencia “Protección de Datos” a PALMA FILM OFFICE C. Socors, 22, 07001 Palma (Mallorca, Illes Balears), solicitando el acceso, cancelación o rectificación de sus datos. Users registered for the services rendered through the website of PALMA FILM OFFICE may exercise their right to access, correct or cancel their personal data as established by the Data Protection Act and other applicable regulations either by contacting with PALMA FILM OFFICE through our website or a written notification – stating “Data Protection” in the Subject field – at PALMA FILM OFFICE C. Socors, 22, 07001 Palma (Majorca, Balearic Islands).

PALMA FILM OFFICE assegura la més estricta confidencialitat en la recollida i en el tractament de les dades facilitades pels seus usuaris a través d’Internet o qualsevol altre mitjà que autoritzin expressament l’ús i el tractament de la informació tramesa d’acord amb la finalitat per la qual van ser enviats: sol·licitud d’informació, consultoria, sol·licitud i contractació de serveis, o qualssevol altres. Així mateix, totes les comunicacions privades entre nosaltres i els usuaris/clients seran considerades com a confidencials i són d’ús exclusivament intern. PALMA FILM OFFICE asegura la más estricta confidencialidad en la recogida y tratamiento de los datos facilitados por sus usuarios a través de Internet o cualquier otro medio que autorizan expresamente el uso y tratamiento de la información enviada de acuerdo con la finalidad para la que fueron enviados: solicitud de información, consultoría, solicitud y contratación de servicios, o cualquiera otros. Así mismo, todas las comunicaciones privadas entre nosotros y los usuarios/clientes serán consideradas como confidenciales y son de uso exclusivamente interno. PALMA FILM OFFICE guarantees the strictest confidentiality in the collection and processing of data provided via the Internet or any other means by users who expressly agree to the use and processing of their personal details for purposes such as to request information, to seek advice, to book the services, etc. In addition, all private correspondence between us and our users/clients is confidential and of exclusive internal use.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades i circumstàncies personals necessàries per a donar-se d'alta com a client de l'Empresa i la formalització de contractes (nom i cognoms o raó social, DNI / NIF, domicili, adreça electrònica, número de telèfon/fax). S'incorporaran a fitxers automatitzats de dades de caràcter personal titularitat de PALMA FILM OFFICE, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats i el previsible enviament d'informació sobre informacions publicitàries, nous productes, millora i ampliació dels continguts i serveis del web o altres motius a l'adreça electrònica o personal proporcionada, a la qual el client consent expressament que PALMA FILM OFFICE s'hi posi en contacte. El registre d'aquestes dades és obligatori. Si l'usuari no les emplena o facilita dades incorrectes, impossibilitarà que PALMA FILM OFFICE pugui gestionar correctament la informació subministrada. La persona usuaria responderá además en cualquier caso, de la veracidad de los datos y circunstancias personales necesarios para darse de alta como cliente de la Empresa y formalización de contratos (nombre y apellidos o razón social, DNI/NIF, domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono/fax) facilitados que sean incorporados a ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de PALMA FILM OFFICE, con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios solicitados y el previsible envío de información sobre informaciones publicitarias, nuevos productos, mejora y ampliación de los contenidos y servicios de la Web u otros motivos a la dirección de correo electrónico o personal proporcionada, a lo que el cliente consiente expresamente que la PALMA FILM OFFICE deba ponerse en contacto con el usuario/cliente. El registro de estos datos es obligatorio; la falta de cumplimentación de los mismos por parte la persona usuaria o el suministro de datos incorrectos imposibilitará que PALMA FILM OFFICE pueda gestionar correctamente la gestión de la información suministrada. Users shall also be held liable for the veracity of the data and personal circumstances shared by them when registering as a client of the company and entering into an agreement with it (name and surname or company name, personal/tax ID number, address, email address, phone/fax number). They agree to their details being incorporated into automated personal data files owned by PALMA FILM OFFICE so that the latter can render the services requested and send information regarding advertising campaigns, new products, the improvement and enhancement of the content and services available on the Website or any other matter to the mailing or email address provided by the users. Therefore, clients hereby allow PALMA FILM OFFICE to contact them. The registration of the above stated details is mandatory. PALMA FILM OFFICE will not be able to duly manage the data provided should users fail to fill in the mandatory fields or submit inaccurate data.

CESSIÓ DE DADES CESIÓN DE DATOS DATA TRANSFERS

Les dades demanades des dels diferents mitjans de captació de dades podran ser cedides a patrocinadors, col·laboradors o administracions públiques del projecte associat al lloc web. Aquestes cessions seran realitzades únicament sobre dades de contacte (nivell bàsic) i d'acord amb el que estableix l'art. 12 de la LOPD (Formalització de cessió de dades). Per tant, n'esteu al corrent i autoritzeu la cessió d'acord amb el que estableix la present política de privacitat i avís legal, per a la mateixa finalitat que estableix PALMA FILM OFFICE, i es garanteix la confidencialitat del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal. La finalitat de la cessió estarà establerta per a fins informatius, promocionals i publicitaris que puguin dur a terme els diferents patrocinats, col·laboradors o administracions públiques. Los datos recabados desde los diferentes medios de captación de datos podrán ser cedidos a patrocinadores/colaboradores/administraciones públicas del proyecto asociado al presente sitio web. Dichas cesiones serán realizadas únicamente sobre datos de contacto (nivel básico) y de acuerdo con lo establecido por la LOPD en su art. 12 (formalización de cesión de datos). Por lo tanto, usted conoce de tal extremo, autorizando dicha cesión de acuerdo a lo establecido en la presente política de privacidad y aviso legal, para la misma finalidad que establece PALMA FILM OFFICE, garantizando así la confidencialidad del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. La finalidad de la cesión estará establecida para fines informativos, promocionales y publicitarios que puedan realizar los diferentes patrocinados o colaboradores o administraciones públicas. Data gathered from different sources may be transferred to sponsors/partners/public entities participating in the project related to this Website. PALMA FILM OFFICE agrees to only transfer basic contact data in accordance with Article 12 of the Data Protection Act (Data Transfers). Therefore, users hereby agree to the transfer of their data according to the provisions contained in this Privacy Policy and Legal Notice. PALMA FILM OFFICE hereby guarantees the confidential processing of users’ personal data. Transferred data may be used by sponsors, partners or public entities for informative, promotional and advertising purposes.

Per a qualsevol dubte sobre això, l'usuari podrà podrà posar-se en contacte amb PALMA FILM OFFICE a través de la nostra pàgina o bé per correu postal, c. del Socors, 22 07001 Palma (Mallorca, Illes Balears). Para cualquier duda al respecto la persona usuaria podrá ponerse en contacto con PALMA FILM OFFICE a través de nuestra página o bien por correo postal dirigido a PALMA FILM OFFICE C. Socors, 22, 07001 Palma (Mallorca, Illes Balears). If you have any question regarding data transfers, please contact PALMA FILM OFFICE through our website or by post at PALMA FILM OFFICE C. Socors, 22, 07001 Palma (Majorca, Balearic Islands).

PALMA FILM OFFICE podrà utilitzar terceres empreses de publicitat per a posar anuncis al seu web. Aquestes empreses podran fer servir cookies o altres instruments per a mesurar l’eficàcia de la seva publicitat. PALMA FILM OFFICE podrá utilizar terceras empresas de publicidad para poner anuncios en su web. Dichas empresas podrán usar cookies u otros instrumentos para medir la eficacia de su publicidad. PALMA FILM OFFICE may use the services rendered by third-party advertising companies in order to place ads on the website. Third-party companies may use cookies or other tools to measure the effectiveness of their ads.

Aquesta adreça electrònica s’està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la. Esta dirección electrónica esta protegida contra robots de correo basura. Es necesario activar JavaScript para visualizarla. This email address is being protected from spambots. Users need JavaScript enabled to view it.

DARRERA ACTUALITZACIÓ: 3 DE MARÇ DE 2016 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 3 DE MARZO DE 2016 LAST UPDATE: MARCH 3rd, 2016