Tria Palma Elige Palma Choose Palma

Incentius Incentivos Incentives

Conveni amb Palma Film Office Convenio con Palma Film Office Agreement with Palma Film Office
Palma Film Office ofereix a les productores audiovisuals la possibilitat de signar un conveni per a filmacions i enregistraments.

L'Ordenança municipal d'ocupació de via pública, publicada en el BOIB núm. 57, de 8 de maig de 2018, recull en l'article 76.4 que es podran concertar convenis de col·laboració amb empreses productores cinematogràfiques o de televisió. Per a això es cobrarà una taxa inferior (50%) a les productores emparades per un conveni.

Taxa normal: 530,45 € per dia
Taxa reduïda: 265,23 € per dia

Palma Film Office ofrece a las productoras audiovisuales la posibilidad de firmar un convenio para filmaciones y grabaciones.

La Ordenanza municipal de ocupación de vía pública, publicada en el BOIB núm. 57 de 8 de mayo de 2018, recoge en el artículo 76.4 que se podrán concertar convenios de colaboración con empresas productoras cinematográficas o de televisión. Para ello se cobrará una tasa inferior (50%) a las productoras amparadas por un convenio.

Tasa normal: 530,45€ por día
Tasa reducida: 265,23€ por día

PENDIENTE

Ordenança Municipal d'ocupació de la via pública Ordenanza Municipal de ocupación de la vía pública Municipal ordinance of occupation of public roads
30% de desgravació fiscal en produccions audiovisuals espanyoles 30% de desgravación fiscal en producciones audiovisuales españolas 30% tax reduction on spanish audiovisual productions
L'Estat preveu una desgravació del 30% en produccions audiovisuals espanyoles com llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics, sèries audiovisuals de ficció, animació o documentals.

Article 36.1 de la Llei sobre l'impost de societats. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques.

1. Les inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada donaran dret al productor o als contribuents que participin en el finançament a una deducció:

a) Del 30 per cent respecte del primer milió de base de la deducció.
b) Del 25 per cent sobre l'excés d'aquest import.

La base de la deducció estarà constituïda pel cost total de la producció, així com per les despeses per a l'obtenció de còpies i les despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit per a tots dos del 40 per cent del cost de producció.

Almenys el 50 per cent de la base de la deducció haurà de correspondre's amb despeses realitzades en territori espanyol. L'import d'aquesta deducció no podrà ser superior a 10 milions d'euros. En el supòsit d'una coproducció, els imports assenyalats en aquest apartat es determinaran, per a cada coproductor, en funció del seu respectiu percentatge de participació en aquella.


La Jefatura del Estado contempla una degravación del 30% en producciones audiovisuales españolas tales como largometrajes y cortometrajes cinematográficos, series audiovisuales de ficción, animación o documentales.

Artículo 36.1 de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades. Deducción por inversiones en producciones cinematográficas.

1. Las inversiones en producciones españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada darán derecho al productor o a los contribuyentes que participen en la financiación a una deducción:

a) Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción.
b) Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe.

La base de la deducción estará constituida por el coste total de la producción, así como por los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite para ambos del 40 por ciento del coste de producción.

Al menos el 50 por ciento de la base de la deducción deberá corresponderse con gastos realizados en territorio español. El importe de esta deducción no podrá ser superior a 10 millones de euros. En el supuesto de una coproducción, los importes señalados en este apartado se determinarán, para cada coproductor, en función de su respectivo porcentaje de participación en aquélla.


PENDIENTE

Llei 27/2014 de l'impost de societats, article 36 Ley 27/2014 del impuesto sobre sociedades, artículo 36 Law 27/2014 about Corporate Tax, article 36
30% de desgravació fiscal en produccions audiovisuals estrangeres 30% de degravación fiscal en producciones audiovisuales extranjeras 30% tax reduction on foreign audiovisual productions
L'Estat preveu una desgravación del 30% en produccions audiovisuals estrangeres com ara llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics, sèries audiovisuals de ficció, animació o documentals.

Article 36.2 de la Llei sobre l'Impost de Societats. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques.

2. Els productors registrats en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals que s'encarreguin de l'execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada tindran dret a la deducció prevista en aquest apartat per les despeses realitzades en territori espanyol.

La base de la deducció estarà constituïda per les següents despeses realitzades en territori espanyol directament relacionats amb la producció:
1r Les despeses de personal creatiu, sempre que tingui residència fiscal a Espanya o en algun Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu, amb el límit de 100.000 euros per persona.
2n Les despeses derivades de la utilització d'indústries tècniques i altres proveïdors.

L'import de deducció serà:
a) Del 30 per cent respecte del primer milió de base de la deducció i del 25 per cent sobre l'excés d'aquest import.
La deducció s'aplicarà sempre que les despeses realitzades en territori espanyol siguin, almenys, d'1 milió d'euros. No obstant això, en el supòsit de produccions d'animació tals despeses seran, almenys, de 200.000 euros.

L'import d'aquesta deducció no podrà ser superior a 10 milions d'euros, per cada producció realitzada.

L'import d'aquesta deducció, conjuntament amb la resta d'ajudes percebudes per l'empresa contribuent, no podrà superar el 50 per cent del cost de producció.

b) Del 30 per cent de la base de la deducció, quan el productor s'encarregui de l'execució de serveis d'efectes visuals i les despeses realitzades en territori espanyol siguin inferiors a 1 milió d'euros.

L'import d'aquesta deducció no podrà superar l'import que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

La deducció prevista en aquest apartat queda exclosa del límit a què es refereix l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 39 d'aquesta Llei. A l'efecte del càlcul d'aquest límit no es computarà aquesta deducció.


La Jefatura del Estado contempla una degravación del 30% en producciones audiovisuales extranjeras tales como largometrajes y cortometrajes cinematográficos, series audiovisuales de ficción, animación o documentales.

Artículo 36.2 de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades. Deducción por inversiones en producciones cinematográficas.

2. Los productores registrados en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho a la deducción prevista en este apartado por los gastos realizados en territorio español.

La base de la deducción estará constituida por los siguientes gastos realizados en territorio español directamente relacionados con la producción:
1.º Los gastos de personal creativo, siempre que tenga residencia fiscal en España o en algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo, con el límite de 100.000 euros por persona.
2.° Los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores.

El importe de deducción será:
a) Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción y del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe.
La deducción se aplicará siempre que los gastos realizados en territorio español sean, al menos, de 1 millón de euros. No obstante, en el supuesto de producciones de animación tales gastos serán, al menos, de 200.000 euros.

El importe de esta deducción no podrá ser superior a 10 millones de euros, por cada producción realizada.

El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por la empresa contribuyente, no podrá superar el 50 por ciento del coste de producción.

b) Del 30 por ciento de la base de la deducción, cuando el productor se encargue de la ejecución de servicios de efectos visuales y los gastos realizados en territorio español sean inferiores a 1 millón de euros.

El importe de esta deducción no podrá superar el importe que establece el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

La deducción prevista en este apartado queda excluida del límite a que se refiere el último párrafo del apartado 1 del artículo 39 de esta Ley. A efectos del cálculo de dicho límite no se computará esta deducción.


PENDIENTE

Llei 27/2014 de l'impost de sociedades, article 36 Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, artículo 36 Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, artículo 36
Incentius