Política de cookies Política de cookies Cookies Policy

PALMA FILM OFFICE PALMA FILM OFFICE PALMA FILM OFFICE

PALMA FILM OFFICE utilitza dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades al seu web: www.palmafilmoffice.es. A l’efecte d’informar convenientment els usuaris de les seves pàgines web, així com d’obtenir el seu consentiment per a l’ús de galetes, a continuació s’explica el funcionament bàsic, les característiques i les finalitats de les cookies emprades per PALMA FILM OFFICE. PALMA FILM OFFICE utiliza dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (en adelante, “cookies”) en su web: www.palmafilmoffice.es. A los efectos de informar convenientemente a los usuarios de sus páginas web, así como de recabar su consentimiento para el uso de cookies, a continuación se explica el funcionamiento básico, características y finalidades de las cookies utilizadas por PALMA FILM OFFICE. PALMA FILM OFFICE uses data storage and recovery mechanisms (hereinafter referred to as “cookies”) on its website: www.palmafilmoffice.es. Below you will find information about the basic functioning, features and purposes of the cookies used by PALMA FILM OFFICE. This information seeks to inform people using the company’s website, as well as to obtain their consent to the use of cookies.

Què són les galetes? ¿Qué son las cookies? What are cookies?

Les cookies són petits arxius que es descarreguen a l’ordinador de l'usuari en accedir a determinades pàgines web. Aquests arxius permeten emmagatzemar informació en els ordinadors dels visitants d’una pàgina web, així com recuperar posteriorment aquesta informació amb diferents finalitats. Las cookies son pequeños archivos que se descargan en el ordenador del usuario al acceder a determinadas páginas web. Estos archivos permiten almacenar información en los ordenadores de los visitantes de una página web, así como recuperar posteriormente dicha información con diferentes finalidades. A cookie is a small piece of data sent from a website and stored on the user’s computer while the user is browsing. cookies are designed to store information or to record the user’s browsing activity.

Quines classes de galetes hi ha? ¿Qué clases de cookies existen? How many types of cookies are there?

A continuació trobareu una classificació de les cookies en funció de les categories a les quals poden pertànyer: A continuación se realiza una clasificación de las cookies en función de diferentes categorías: Below you will find a list of the different types of cookies grouped into several categories:

Segons l’entitat que les gestioni: Según la entidad que las gestione: Depending on the company managing them:

Galetes pròpies: són les que gestiona directament la persona titular de la pàgina web des de la qual s’envien. Cookies propias: Son aquellas que se gestionan directamente por la persona titular de la página web desde la que se envían. First-party cookies: cookies directly managed by the owner of the website sending the cookies.

Cookies de tercers: són les que gestiona un agent diferent del titular de la pàgina web des de la qual s’envien, normalment proveïdors de serveis de publicitat. Cookies de terceros: Son aquellas que se gestionan por un agente diferente al titular de la página web desde la que se envían, normalmente por proveedores de servicios de publicidad. Third-party cookies: cookies managed by someone other than the owner of the website sending the cookies, usually providers of advertising services.

Segons el termini de temps que romanguin actives: Según el plazo de tiempo que permanezcan activas: Depending on the time they remain active:

Galetes de sessió: són aquelles que s’eliminen de forma automàtica quan l'usuari tanca la pàgina web des de la qual s’envien. Cookies de sesión: Son aquellas que se eliminan de forma automática cuando el usuario cierra la página web desde la que se envían. Session cookies: cookies that are automatically deleted from the user’s computer when he/she closes the browser.

Cookies persistents: són aquelles que romanen a l’ordinador de l'usuari durant un temps determinat, de manera que el responsable de gestionar la galeta podrà accedir i tractar les dades facilitades pel dispositiu un cop tancada la pàgina web. Cookies persistentes: Son aquellas que permanecen en el ordenador del usuario durante un tiempo determinado, de forma que el responsable de gestionar la cookie podrá acceder y tratar los datos facilitados por el dispositivo una vez cerrada la página web. Persistent cookies: cookies that are kept on the user’s computer over an extended period of time. The party managing the cookies may access and process the data provided by the computer even if the user has closed the browser.

Segons la seva relació amb la funcionalitat de la pàgina web: Según su relación con la funcionalidad de la página web: Depending on their relationship with the website’s purpose:

Galetes necessàries: són les imprescindibles per al funcionament correcte de la pàgina web des de la qual s’envien, o d’alguna de les seves funcions o serveis oferts. Cookies necesarias: Son aquellas imprescindibles para el correcto funcionamiento de la página web desde la que se envían, o de alguna de sus funciones o servicios ofrecidos. Strictly necessary cookies: cookies that are essential for the proper operation of the website sending the cookies or for some of the features or services being offered.

Cookies accessòries: són aquelles l’ús de les quals no és imprescindible per al correcte funcionament de la pàgina web des de la qual s’envien. Cookies accesorias: Son aquellas cuyo uso no es imprescindible para el correcto funcionamiento de la página web desde la que se envían. Extra cookies: These cookies are not essential for the proper operation of the website sending the cookies.

Segons les seves finalitats: Según sus finalidades: Depending on their purpose:

Tècniques (funcionals): són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de les pàgines web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en elles existeixen. Técnicas (funcionales): Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de las páginas web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ellas existen. Technical cookies: cookies that allow the user to browse the website and use the options and services offered on it.

De personalització: són aquelles que permeten emmagatzemar informació sobre alguns hàbits de navegació de l'usuari, de caràcter general, com per exemple l’idioma, el tipus de navegació, la família tipogràfica seleccionada, la configuració regional des d’on s’accedeix, i altres similars. De personalización: Son aquellas que permiten almacenar información sobre algunos hábitos de navegación del usuario de carácter general, como por ejemplo; el idioma, el tipo de navegación, el tipo de fuente seleccionada, la configuración regional desde donde se accede, y otros similares. Personalisation cookies: cookies installed to later collect general information regarding the user’s browsing preferences such as the language, the browser and version used, font type, regional settings, etc.

D’anàlisi: són aquelles que permeten al seu responsable recollir informació estadística sobre el comportament dels usuaris en una pàgina web. La informació que proporcionen aquestes galetes està desagregada, és a dir, és anònima, de manera que no permet identificar l’usuari. Aquesta informació s’utilitza per a la millora del disseny i la navegació, estadístiques d’ús, velocitat de les recerques, mesurament de l’activitat del lloc, i altres similars. De análisis: Son aquellas que permiten a su responsable recabar información estadística sobre el comportamiento de los usuarios en una página web. La información que proporcionan estas cookies está desagregada, es decir, es anónima, por lo que no permite la identificación del usuario. Esta información se utiliza para la mejora del diseño y la navegación, estadísticas de uso, velocidad de las búsquedas, medición de la actividad del sitio, y otras similares. Analysis cookies: cookies that allow the owner of the website to gather statistical data regarding the user’s browsing behaviour. The information provided by these cookies is anonymous, so it does not identify the user in any way. The data collected is used to improve the design and browsing experience, to analyse usage statistics, to measure the search speed, to assess the website activity, etc.

De publicitat: són aquelles que permeten la gestió d’espais publicitaris a través de criteris com el contingut editat o la freqüència amb què es mostren els anuncis. De publicidad: Son aquellas que permiten la gestión espacios publicitarios a través de criterios como el contenido editado o la frecuencia con que se muestran los anuncios. Advertising cookies: cookies used to manage the advertisements placed on a website by looking at criteria such as the content edited or how often the ads are shown.

També es denominen “cookies de publicitat comportamental” a aquelles galetes de publicitat que faciliten informació sobre el comportament d’un usuari durant la seva navegació en una pàgina web i permeten desenvolupar un perfil específic per a cada usuari. A su vez, se denominan “cookies de publicidad comportamental” a aquellas cookies de publicidad que facilitan información sobre el comportamiento de un usuario durante su navegación en una página web, permitiendo desarrollar un perfil específico para cada usuario. The so-called “behavioural advertising cookies” gather information on the user’s behaviour while browsing and allow for the creation of specific user profiles.

Quines cookies utilitza PALMA FILM OFFICE?* ¿Qué cookies utiliza PALMA FILM OFFICE?* What kind of cookies does PALMA FILM OFFICE use?*

PALMA FILM OFFICE utilitza galetes persistents, pròpies i de tercers (tècniques, d’anàlisi i de publicitat). Totes tenen una durada d’un any. PALMA FILM OFFICE utiliza cookies persistentes propias y de terceros (técnicas, de análisis y de publicidad). Todas tienen una duración de un año. PALMA FILM OFFICE uses first-party and third-party persistent cookies (technical, analysis and advertising cookies). All cookies used by PALMA FILM OFFICE have a one-year lifespan.

Qui fa servir les cookies gestionades per terceres empreses? ¿Quién utiliza las cookies gestionadas por terceras empresas? Who uses third-party cookies?

Les galetes enviades des d’aquesta web les empra única i exclusiva PALMA FILM OFFICE per a millorar els serveis oferts als seus usuaris. Las cookies enviadas desde esta Web se utilizan, única y exclusivamente, por PALMA FILM OFFICE, con el fin de mejorar los servicios ofrecidos a sus usuarios. Cookies sent from this Website are exclusively used by PALMA FILM OFFICE to improve the services rendered to its users.

A aquest efecte, PALMA FILM OFFICE contracta amb terceres empreses serveis de gestió de publicitat i anàlisi de dades, de manera que aquestes empreses podran accedir a la informació facilitada per algunes de les cookies instal·lades a través les pàgines web de PALMA FILM OFFICE i tractar-la. No obstant això, la finalitat de l’accés i tractament realitzat per aquestes empreses es limita, en tot cas, als serveis contractats per PALMA FILM OFFICE. A estos efectos, PALMA FILM OFFICE contrata con terceras empresas servicios de gestión de publicidad y análisis de datos, por lo que estas empresas podrán acceder y tratar la información facilitada por algunas de las cookies instaladas a través las páginas web de PALMA FILM OFFICE. Sin embargo, la finalidad del acceso y tratamiento realizado por estas empresas se limita, en todo caso, a los servicios contratados por PALMA FILM OFFICE. In order to do so, PALMA FILM OFFICE collaborates with third-party companies offering advertising management and data analysis services. That means that those companies can access or process the data gathered by some of the cookies installed through the websites of PALMA FILM OFFICE. However, the usage and processing of such data will be at all times limited to the services commissioned by PALMA FILM OFFICE.

Per a conèixer més detalls sobre la política de galetes d’aquestes empreses, l'usuari podrà accedir als següents enllaços: Política de cookies de Google Para conocer más detalles sobre la política de cookies de estas empresas, el usuario podrá acceder a los siguientes enlaces: Política de cookies de Google Users may visit the following links to learn more about the cookies policy of third-party companies: Google’s cookies Policy

Com puc impedir, eliminar o desautoritzar l’ús de galetes? ¿Cómo puedo impedir, eliminar o desautorizar el uso de cookies? How can I stop, delete or reject cookies?

En principi, l’ús de les pàgines web de PALMA FILM OFFICE suposarà l’acceptació de l’ús de les cookies especificades en aquest text, d’acord amb el missatge mostrat a la capçalera de la web. En principio, el uso de las páginas web de PALMA FILM OFFICE supondrá la aceptación del uso de las cookies especificadas en este texto, de acuerdo con el mensaje mostrado en el encabezado de la Web. The use of the websites of PALMA FILM OFFICE implies acceptance of the cookies specified herein according to the message shown at the top of the screen.

L'usuari podrà rebutjar la instal·lació de galetes al seu equip informàtic, així com eliminar els ja instal·lats, mitjançant la configuració del seu navegador. A aquests efectes, es proporcionen a continuació enllaços en què l'usuari podrà trobar les instruccions necessàries per a la configuració del seu navegador: Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, Google Chrome El usuario podrá rechazar la instalación de cookies en su equipo informático, así como eliminar los ya instalados, mediante la configuración de su navegador. A estos efectos, se proporcionan a continuación enlaces donde el usuario podrá encontrar las instrucciones necesarias para la configuración de su navegador: Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, Google Chrome Users may choose to refuse the installation of cookies on their computers or delete cookies that have already been installed by modifying their browser settings. For instructions on how to manage your browser settings, please visit the following links: Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, Google Chrome

*S’ha inclòs informació relativa als principals navegadors, per la qual cosa podria passar que la llista no inclogui informació sobre el seu navegador. L'usuari podrà sol·licitar qualsevol aclariment al respecte contactant amb nosaltres. *Se ha incluido información relativa a los principales navegadores, por lo que podría ocurrir que el listado no incluya información sobre su navegador. El usuario podrá solicitar cualquier aclaración al respecto contactando con nosotros. *Only information regarding the main browsers has been provided, which means that the list may not include information about your browser. Should you have any question in that respect, please contact us by getting in touch with us.

L’eliminació o bloqueig de les cookies no impedirà l’ús de les pàgines web de PALMA FILM OFFICE, però podria limitar o modificar algunes de les seves funcions i serveis oferts. La eliminación o bloqueo de las cookies no impedirá el uso de las páginas web de PALMA FILM OFFICE, pero podría limitar o modificar algunas de sus funciones y servicios ofrecidos. Even if you delete or block cookies, you may still be able to use the websites of PALMA FILM OFFICE. However, this could limit or alter some of the functions or services rendered through them.

Galetes i dades de caràcter personal Cookies y datos de carácter personal Cookies & Personal Data

Com a norma general, la informació facilitada per les cookies és de caràcter tècnic i s’utilitza d’una forma desagregada, de manera que no es pot considerar de caràcter personal. Como norma general, la información facilitada por las cookies es de carácter técnico y se utiliza de una forma desagregada, por lo que no puede considerarse de carácter personal. Data provided by cookies is generally of a technical nature and is used anonymously. Therefore, it may not be regarded as personal data.

Excepcionalment, algunes galetes de publicitat faciliten informació relativa als hàbits de navegació dels usuaris (visites repetides a un lloc concret, interaccions, paraules clau, producció de continguts en línia, etc.) que permeten crear perfils individualitzats. Aquesta informació es podria considerar de caràcter personal d’acord amb la normativa vigent, de manera que l'usuari que accepti l’ús de les cookies acceptarà també la clàusula de protecció de dades personals. Excepcionalmente, algunas cookies de publicidad comportamental facilitan información relativa a los hábitos de navegación de los usuarios (visitas repetidas a un sitio concreto, interacciones, palabras clave, producción de contenidos en línea, etc.) que permiten crear perfiles individualizados. Esta información podría considerarse de carácter personal conforme a la normativa vigente, por lo que el usuario que acepte el uso de las cookies aceptará también la cláusula de protección de datos personales. As an exception, some advertising cookies may provide information on the user’s browsing habits (visits to the same website, conversations, keywords, production of online content, etc.). Such information allows for the creation of individualised profiles and may be regarded as personal data pursuant to current legislation. Therefore, by consenting to the use of cookies, users simultaneously agree to the Personal Data Protection Clause.