Cala Estancia
Caló de Son Caios

Cales Calas Coves

07610 Can Pastilla, Illes Balears 07610 Can Pastilla, Islas Baleares 07610 Can Pastilla, Balearic Island

Al voltant d'aquestes cales, pròximes a la ciutat de Palma varen aparèixer els primers complexos hotelers. Les esculleres que abracen Cala Estància i la configuració natural del caló de Son Caios converteixen les seves aigües en una espècie de piscina natural d'aigües tranquil·les i poc profundes. Alrededor de estas calas, próximas a la ciudad de Palma aparecieron los primeros complejos hoteleros. Las escolleras que abrazan Cala Estancia y la configuración natural del Caló de Son Caios convierten sus aguas en una especie de piscina natural de aguas tranquilas y poco profundas. Around these coves, close to the city of Palma, the first hotel complexes appeared. The breakwaters that embrace Cala Estancia and the natural configuration of Caló de Son Caios turn its waters into a kind of natural pool of calm and shallow waters.(www.deepl.com)