Zona portuària

Zona portuària Zona portuaria Port area

07012 Palma, Illes Balears 07012 Palma, Islas Baleares 07012 Palma, Balearic Islands

La zona portuària de Palma inclou com a espais diferenciats: la zona d'atracada de ferris i creuers, la zona esportiva, la zona de pescadors, els clubs naútico i la zona de càrrega i descàrrega.
En conjunt, aquest àrea gestionada per l'Autoritat Portuària de Balears és el més gran de tot el conjunt insular.
La zona portuaria de Palma incluye como espacios diferenciados: la zona de atraque de ferrys y cruceros, la zona deportiva, la zona de pescadores, los clubs naúticos y la zona de carga y descarga.
En conjunto, este área gestionada por la Autoridad Portuaria de Baleares es el más grande de todo el conjunto insular.
The port area of Palma includes as differentiated spaces: the ferry and cruise ship docking area, the sports area, the fishermen's area, the nautical clubs and the loading and unloading area.
As a whole, this area managed by the Port Authority of the Balearic Islands is the largest of the whole island.