Estació Intermodal

Estació Intermodal Estación Intermodal Intermodal Station

Plaça d'Espanya, s/n, 07002 Palma, Illes Balears Plaça d'Espanya, s/n, 07002 Palma, Islas Baleares Plaça d'Espanya, s/n, 07002 Palma, Balearic Island

L'Estació Intermodal de Palma, com el seu nom indica, és el lloc on convergeixen les línies d'autobús, tren i metre que uneixen Palma amb la resta de l'illa.
L'Estació compta, així mateix, amb servei de consigna, cafeteria, informació i lloguer de bicicletes.
La Estación Intermodal de Palma, como su nombre indica, es el lugar donde convergen las líneas de autobús, tren y metro que unen Palma con el resto de la isla.
La Estación cuenta, así mismo, con servicio de consigna, cafetería, información y alquiler de bicicletas.
The Intermodal Station of Palma, as its name indicates, is the place where the bus, train and subway lines that connect Palma with the rest of the island converge.
The station also has a left-luggage office, cafeteria, information and bicycle rental service.