Avingudes, El Corte Inglés
Avingudes, Universidad sa Riera

Avingudes Avenidas Avenues

07006 Palma, Illes Balears 07006 Palma, Islas Baleares 07006 Palma, Balearic Island

Avingudes ho conformen sis grans vies que envolten el barri antic de Palma: Gabriel Alomar i Villalonga, Alexandre Roselló, Gran i General Consell, Conde de Sallent, Alemanya i Portugal. La seva característica ve donada en què aquesta segueix el mateix recorregut de les antigues muralles de Palma, raó per la qual circumval·len tota la ciutat, creuant per llocs històrics i zones neuràlgiques de la ciutat. Avenidas lo conforman seis grandes vías que rodean el casco antiguo de Palma: Gabriel Alomar i Villalonga, Alexandre Roselló, Gran i General Consell, Conde de Sallent, Alemania y Portugal. Su característica viene dada en que ésta sigue el mismo recorrido de las antiguas murallas de Palma, razón por la cual circunvalan toda la ciudad, cruzando por lugares históricos y zonas neurálgicas de la ciudad. Avenues, it is made up of six major roads that surround the old town of Palma: Gabriel Alomar i Villalonga, Alexandre Roselló, Gran i General Consell, Conde de Sallent, Alemania y Portugal. Its characteristic is given in that it follows the same route of the old walls of Palma, which is why they circle the entire city, crossing historical places and neuralgic areas of the city.