La Llotja

La Llotja La Lonja La Lonja

Passeig de Sagrera, s/n, 07012 Palma, Illes Balears Paseo de Sagrera, s/n, 07012 Palma, Islas Baleares Ride of Sagrera, s/n, 07012 Palma, Balearic Islands

És una de les obres més representatives de l'estil gòtic si ens referim a arquitectura civil a Mallorca. Construïda en el s. XV per Guillem Sagrera com a lloc públic destinat a ús mercantil, contractacions i operacions bancàries.
De planta rectangular, constitueix un espai únic en el qual destaquen sis pilars sense base ni capitell i la coberta de voltes de creueria.
Es una de las obras más representativas del estilo gótico si nos referimos a arquitectura civil en Mallorca. Construida en el s. XV por Guillem Sagrera como lugar público destinado a uso mercantil, contrataciones u operaciones bancarias.
De planta rectangular, constituye un espacio único en el que destacan seis pilares sin base ni capitel y la cubierta de bóvedas de crucería.
It is one of the most representative works of the Gothic style if we refer to civil architecture in Mallorca. It was built in the 15th century by Guillem Sagrera as a public place for commercial use, contracting and banking operations.
With a rectangular floor plan, it is a unique space with six pillars without base or capital and a ribbed vault roof.