Biblioteca de la Misericordia

Casa de la Misericòrdia Casa de la Misericordia Casa de la Misericordia

Via de Roma, 1, 07012 Palma, Illes Balears Vía de Roma, 1, 07012 Palma, Islas Baleares Via de Roma, 1, 07012 Palma, Balearic Islands

La Casa de la Misericòrdia es va fundar el 1677 com a institució benèfica. En origen era simplement una casa amb hort situada al costat de l'Hospital General.
L'edifici tal com el coneixem avui es va construir en tres fases: la primera de la primera meitat del s. XIX dirigida per Pere Bauçà, la segona de la segona meitat del mateix segle i l'última fase, la que mira a via Roma data de finals del XIX.
La Casa de la Misericordia se fundó en 1677 como institución benéfica. En origen era simplemente una casa con huerto ubicada junto al Hospital General.
El edificio tal como lo conocemos hoy se construyó en tres fases: la primera de la primera mitad del s. XIX dirigida por Pere Bauçà, la segunda de la segunda mitad del mismo siglo y la última fase, la que mira a vía Roma data de finales del XIX.
The House of Mercy was founded in 1677 as a charity. Originally it was simply a house with a garden located next to the General Hospital. he building as we know it today was built in three phases: the first in the first half of the 19th century directed by Pere Bauçà, the second in the second half of the same century and the last phase, the one facing Via Roma dates from the end of the XIX.

Contacte Contacto Contact :

https://bca.conselldemallorca.cat

bca@conselldemallorca.net

(+34) 971 21 95 36