Piaget

2016

Categoria: publicitat Categoría: publicidad Category: publicity

Duració: 1 m 14 s Duración: 1 m 14 s Duration: 1 m 14 s

Productora: Anita Kitchen Productora: Anita Kitchen Producer: Anita Kitchen

Publicitat realitzada per a Piaget. Totes les localitzacions de l'anunci són localitzacions destacades de Palma. Publicidad realizada para Piaget. Todas las localizaciones del anuncio son localizaciones destacadas de Palma. Advertising made for Piaget. All the locations of the announcement are prominent locations in Palma.