Fiat Panda

2014

Categoria: publicitat Categoría: publicidad Category: publicity

Duració: 0 m 30 s Duración: 0 m 30 s Duration: 0 m 30 s

Publicitat realitzada per a Fiat Panda. Totes les localitzacions de l'anunci són localitzacions destacades de Palma com la plaça de Cort, Parc Bit i la Platja de Palma. Publicidad realizada para Fiat Panda. Todas las localizaciones del anuncio son localizaciones destacadas de Palma como la plaza de Cort, Parque Bit y la Playa de Palma. Advertising made for Fiat Panda. All the locations of the announcement are prominent locations in Palma such as plaça de Cort, Parc Bit and the Palma Beach.