Britax

2014

Categoria: publicitat Categoría: publicidad Category: publicity

Duració: 0 m 30 s Duración: 0 m 30 s Duration: 0 m 30 s

Publicitat realitzada per a Britax. Totes les localitzacions de l'anunci són localitzacions destacades de Palma com el Portitxol i parc de la Feixina. Publicidad realizada para Britax. Todas las localizaciones del anuncio son localizaciones destacadas de Palma como el Portitxol y parc de la feixina. Advertising made for Britax. All the locations of the announcement are prominent locations in Palma such as el Portitxol and parc de la Feixina.