Darrers dies per demanar les ajudes de PalmaActiva per fomentar la contractació indefinida a Palma

Aquestes subvencions per a autònoms, microempreses i petites empreses es poden demanar fins al 14 d’octubre

Tenen un pressupost de 300.000 euros

Fins al proper 14 d’octubre es poden demanar els nous ajuts de PalmaActiva que concedeixen fins a 6.000 euros a les persones autònomes i petites empreses que han contractat persones en situació d’atur. La iniciativa té un pressupost de 300.000 euros.

La contractació indefinida que es subvenciona és la de persones en situació d’atur, tant a jornada completa com a jornada parcial, sempre que la jornada laboral parcial sigui igual o superior al 50%, de la jornada laboral prevista al conveni sectorial i en cas de no disposar-se, igual o superior a 20 hores setmanals, i per a contractes inicials formalitzats en el període comprès entre l’1 de gener del 2023 i el 15 de març del 2023, ambdós inclosos. Els llocs de treball s’han de mantenir, almenys, 6 mesos.

Aquests ajuts són finançats per l’Ajuntament de Palma emmarcats dins del Pla estratègic de subvencions de PalmaActiva 2023. Lupe Ferrer, regidora d’Economia i Comerç, anima les empreses que cumpleixin amb els requisits a demanar aquests ajuts: “S’han posat en marxa perquè la contractació indefinida és generadora de treball estable i fonamental per al desenvolupament de l’activitat econòmica de la nostra ciutat, el sector privat és la principal font de creació de treball”.

BENEFICIARIS.- Tindran la condició de beneficiaris les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, societat civils o altres entitats econòmiques amb o sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal al municipi de Palma, sempre que contractin a persones que es trobin en situació d’atur i compleixin els requisits:

  • Que el domicili fiscal sigui al municipi de Palma (independentment del centre de treball on presti els seus serveis la persona contractada).
  • Que l’activitat econòmica sigui desenvolupada per autònoms, microempreses, petites empreses (màxim 25 treballadors) durant el primer semestre de l’any 2023.
  • Que l’activitat a la data de la presentació de la sol·licitud continuï d’alta a la Seguretat Social, mútua professional i Hisenda, oberta i en funcionament.
  • No haver acomiadat treballadors en els darrers 6 mesos de la presentació de la sol·licitud (tret dels llocs vacants per dimissió de la persona treballadora, discapacitat, jubilació, reducció voluntària del temps de treball o acomiadament disciplinari procedent).
  • No estar exclosa de l’accés a subvencions públiques per la Comissió d’Infraccions, art. 10 de l’Ordenança Municipal de Subvencions.
  • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

QUANTIA.- La subvenció màxima serà de 6.000 €. Si es presentés més d’un contracte, la suma de les quanties sol·licitades en cap cas pot superar els 6.000 €.

Tipus de contracte Element subvencionable Quantitat de la subvenció
 

 

Indefinit

(mínim 6 mesos)

Jornada completa (100%) 5.000 €
Jornada parcial (del 50 al 99%) 3.000 €
Col·lectius específics (100% jornada) 1.000 €
Col·lectius específics (del 50 al 99% jornada) 500 €

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.- Del 15 de setembre fins al 14 d’octubre. La presentació es farà de forma electrònica.

Més informació: https://web.palmaactiva.com/subvencions-per-al-foment-de-la-contractacio-laboral/