Ajudes especials per a PIMES, microempreses i autònoms – COVID19

Edició 2021

Extracte de les bases reguladores del BOIB núm. 100 de 27 de juliol de 2021 per a la concessió de subvencions a les pime, microempreses i autònoms per fer front a les conseqüències econòmiques de la Covid 19.

*Sol·licituds a partir de setembre de 2021

Edició 2020 (procediment finalitzat)

Per Acords de Junta de Govern, de dates 23 de desembre i 30 de desembre de 2020, s’han aprovat la concessió de subvencions per a microempreses, petites empreses i autònoms per pal·liar els efectes de la COVID19. PODEU CONSULTAR LES LLISTES EN EL SEGÜENT ENLLAÇ

Contra aquests acords, que exhaureixen la via administrativa, podeu presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, d’acord amb el que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de rebre aquesta notificació, i en aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s’haurà de presentar al Registre d’aquest Organisme o a les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’u d’octubre abans esmentada. S’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt ni notificat la resolució en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.
Si no utilitzeu el recurs potestatiu de reposició, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, segons el que estableix l’article abans esmentat 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, segons les competències determinades als articles 8 i 10 de la llei 29/98, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de rebre aquesta notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considereu pertinent.

FINALITZAT EL TERMINI. Consulta l’estat de la teva sol·licitud.
Publicació BOIB
Convocatòria
DECRET DE RECTIFICACIÓ EPÍGRAF 673
BOIB DE RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL
+info: subvencions@palmaactiva.com