PalmaActiva posarà en marxa una nova convocatòria d’ajuts per incentivar la contractació laboral

PalmaActiva impulsa aquestes subvencions de fins a 6.000 euros per a les empreses contractants

 

L’Ajuntament de Palma, mitjançant PalmaActiva, oferirà a les empreses ajuts de fins a 6.000 euros per fomentar la contractació laboral i generar noves oportunitats professionals per a les persones que estan a l’atur.

PalmaActiva posarà properament en marxa uns nous ajuts que concediran fins a 6.000 euros a les persones autònomes i petites empreses que contractin persones en situació d’atur. La iniciativa té un pressupost de 300.000 euros.

Jordi Vilà, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, explica que “aquests ajuts, destinats a autònoms, micro-empreses i petites empreses amb domicili fiscal al municipi de Palma, ajudaran a finançar els costos salarials per a la contractació laboral indefinida de persones aturades, l’objectiu és clar: mantenir el teixit empresarial i comercial i generar noves feines per a les persones aturades”.

La contractació indefinida que es subvenciona serà la de persones en situació d’atur, tant a jornada completa com a jornada parcial, sempre que la jornada laboral parcial sigui igual o superior al 50%, de la jornada laboral prevista al conveni sectorial i en cas de no disposar-se, igual o superior a 20 hores setmanals, i per a contractes inicials formalitzats en el període comprès entre l’1 de gener del 2023 i el 15 de març del 2023, ambdós inclosos. Els llocs de treball s’han de mantenir, almenys, 6 mesos.

BENEFICIARIS.- Tindran la condició de beneficiaris les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, societat civils o altres entitats econòmiques amb o sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal al municipi de Palma, sempre que contractin a persones que es trobin en situació d’atur i compleixin els requisits:

  • Que el domicili fiscal sigui al municipi de Palma (independentment del centre de treball on presti els seus serveis la persona contractada).
  • Que l’activitat econòmica sigui desenvolupada per autònoms, microempreses, petites empreses (màxim 25 treballadors) durant el primer semestre de l’any 2023.
  • Que l’activitat a la data de la presentació de la sol·licitud continuï d’alta a la Seguretat Social, mútua professional i Hisenda, oberta i en funcionament.
  • No haver acomiadat treballadors en els darrers 6 mesos de la presentació de la sol·licitud (tret dels llocs vacants per dimissió de la persona treballadora, discapacitat, jubilació, reducció voluntària del temps de treball o acomiadament disciplinari procedent).
  • No estar exclosa de l’accés a subvencions públiques per la Comissió d’Infraccions, art. 10 de l’Ordenança Municipal de Subvencions.
  • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

QUANTIA.- La subvenció màxima serà de 6.000 €. Si es presentés més d’un contracte, la suma de les quanties sol·licitades en cap cas pot superar els 6.000 €.

Tipus de contracte Element subvencionable Quantitat subvenció
INDEFINIT (mínim 6 mesos) Jornada completa (100%) 5.000 €
Jornada parcial (del 50 al 99%) 3.000 €
Col·lectius específics (100% jornada) 1.000 €
Col·lectius específics (del 50 al 99% jornada) 500,00 €

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.- A partir de l’endemà de la publicació al BOIB. Aquesta publicació està prevista pel setembre de 2023 i tindrà una durada de 30 dies naturals, comptadors des del dia següent a la seva publicació.