NORMES DE FUNCIONAMENT DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL – GESTIÓ D’OFERTES DE FEINA

Respecte a la gestió de les ofertes de feina:

1. Heu de proporcionar les dades fiscals de l’empresa la primera vegada que ens sol·liciteu personal.

2. Les ofertes de treball han de complir amb la normativa vigent en matèria laboral i de Seguretat Social i amb el conveni col·lectiu aplicable.

3. Heu de proporcionar tota la informació que sigui necessària per a la gestió adequada de l’oferta:
a. Condicions del contracte: funcions, tasques i categoria professional, durada i tipus de contracte, horari i centre de treball, salari brut mensual.
b. Persona de contacte.
c. Descripció del perfil sol·licitat.

4. Les ofertes de treball han de garantir la igualtat en l’accés a l’ocupació , complir am les normes d’accessibilitat per a persones amb discapacitat i vetllar per la correcta relació entre les característiques del lloc de feina ofertat i el perfil acadèmic requerit.

5. Les condicions ofertades a les persones candidates han de ser les mateixes que les sol·licitades a PalmaActiva. Qualsevol canvi s’ha de notificar a PalmaActiva.

6. És OBLIGATORI facilitar al tècnic/a de PalmaActiva el seguiment de les persones candidates que us deriva, facilitant la següent informació:
a. Nom de la/es persona/es contractada/es i data exacte de contractació (ddmmaaaa).
b. Data de finalització del procés de selecció.
c. Informació de les persones candidates no seleccionades.

7. Li recordem que no gestionem ofertes de treball de perfil autònom o contracte mercantil ni confeccionem borses per a futures convocatòries o concessions.

Respecte a les dades personals de les candidatures que us remetem, heu de complir amb la normativa vigent sobre protecció de dades:

1. Les dades que us remetem són les adients per a la gestió concreta de cada oferta de treball.

2. Heu de tractar les dades de les persones candidates amb nivells de seguretat i confidencialitat adients, per a impedir l’accés a persones no autoritzades i que aquestes es destinin a altres usos.

3. L’ús de les dades es limita exclusivament a la gestió de cada oferta concreta de treball, un pic finalitzada, heu de destruir les dades de les persones candidates que no han estat contractades i totes aquelles que no siguin necessàries.

4. Si requeriu a les persones candidates altres dades – a més de les que us hem remés- , heu de complir amb la normativa vigent sobre protecció de dades i incorporar-les als vostres fitxers de dades personals.

5. Si voleu conservar les dades de les persones candidates, les heu d’informar expressament i cumplir amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.