La tendència del mercat laboral a Palma segueix positiva en termes interanuals aquest setembre

Tot i que l’atur puja per la finalització de la temporada d’estiu, segueix en taxes d’abans de la crisi de 2008.

Joana Maria Adrover, regidora de Turisme, Comerç i Treball, ha comparegut avui per donar les darreres dades del mercat de treball, destacant que a Palma continua una evolució positiva tant de l’ocupació com de l’atur, que segueixen presentant increments en termes de taxes interanuals. “Si bé és lògica la pujada per l’acabament de la temporada estival, seguim registrant dades interanuals que ens situen en taxes d’ocupació d’abans de la crisi”, ha explicat Adrover.

Ocupació del mes d’agost

En termes intermensuals observem una evolució negativa de l’atur, durant els mesos de juliol, agost i setembre es veu un increment de l’atur des del mes de juny. El mateix succeeix amb el nombre d’afiliacions.

• La xifra d’atur al mes de setembre 18.730 persones aturades
• La xifra d’afiliació a l’agost 236.175 persones afiliades.

Adrover ha afirmat que “en termes interanuals a Palma continuem amb una evolució positiva tant a l’ocupació com a l’atur que segueixen presentant increments i descens respectivament”. La xifra absoluta d’afiliacions continua essent més alta (236.175 persones afiliades) que les que teníem abans de l’any 2008. Aquesta xifra implica respecte al mes d’agost de 2017, un augment de 5.884 persones ocupades, que suposa un increment del 2.6%. Si ho comparam amb el mes de juliol de 2018 el descens és del 1.6%.


La xifra d’afiliació a la Seguretat Social del passat mes d’agost, 236.175 ocupats, si es compara amb qualsevol mes d’agost des de l’any 2008 (225.119 afiliats/ades), és la més elevada dels darrers 10 anys, i com ja he dit abans més elevada que abans d’iniciar la crisis.
La major part del creixement interanual d’aquest mes d’agost és produeix al règim general, amb 5.506 assalariats/ades més que al mateix mes de 2017, que suposa un increment del 2.8% .
Els autònoms augmenten en 623 altes, un 2.2% sobre agost de l’any passat.
El de cada règim sobre el total de l’afiliació a Palma, que es manté en els percentatges habituals: el règim general amb un pes del total del 85%

Les activitats que presenten més afiliació són:
• Comerç que té 40.604 afiliats/ades que representa un 17% del total d’afiliacions.
• Hoteleria amb 38.834 persones afiliades que són el 16% del total d’afiliacions.
• Activitats administratives amb 26.560 efectius suposen un 11% del total.
• Activitats sanitàries 26.485 afiliats/ades representa 11% del total.

Contractació del mes de setembre

Palma registrà 18.188 contractes laborals. Si es compara aquesta xifra de contractació amb la del mes anterior, va augmentar en 1.932 contractes més, el que representa un increment del 11.9% i un 0,9,% menys que al mateix mes de l’any 2017. Tot i que la xifra de contractació ha disminuït al mes de setembre respecta a l’any 2017 si que s’ha incrementat respecte al mes d’agost en un 11,9%. Respecte a l’anàlisi de la situació de contractació és que ens situem per nivells superiors als anys 2005 i 2006, és a dir, d’abans de la crisi.

D’aquestes contractacions, el 88% es pr odueixen en el sector serveis, que suma un total de 16.010 contractes dels quals:
• L’hoteleria ha tingut 3.935 contractes al mes de setembre un 14,1% menys que al mes anterior, amb un pes de quasi el 21,6 % del total de contractacions al setembre.
• Comerç amb 2.062 contractacions al mes de setembre, un 2,6% més que al mes anterior, i té un pes d’un 11,3% del total de contractacions d’aquest mes.

Hi ha un lleuger increment a agricultura, industria i construcció (un 19%, 0,5% i un 2,1% respectivament); i una devallada a serveis d’un 1,3% .

La contractació indefinida respecte al mateix mes de 2017 ha disminuit un 29.3% i un 32.7% respecte al mes d’agost de 2018. S’han realitzat 16.324 contractes temporals els quals suposen un 90% del total. Adrover ha lamentat aquest fet i ha destacat “que suposa una mala notícia dins la positivitat general de les dades”. La contractació indefinida respecte al mateix mes de 2017 s’ha incrementat un 18,6% i un 13% respecte al mes d’agost de 2018. S’han realitzat 3.129 contractes indefinits els quals suposen un 17% del total.

Atur registrat el mes de setembre

Palma registra 18.730 persones aturades, 551 més que el mes passat i 1.083 menys que el mes de setembre del 2017. La bona notícia és que segueix baixant en relació als anys anteriors i així, aquest mes de setembre registra 1.083 persones en atur menys, un 5,47% menys que al setembre del 2017.

Adrover ha volgut destacar que “l’evolució interanual és millor que la del conjunt de les illes, que és del -4,18% a Mallorca i -3,93% a Balears”.


Per sectors econòmics on més ha disminuït l’atur respecte al més de setembre del 2017 és a Agricultura (-15,5%) i a Industria (10,2%). Adrover destaca “que davallen Construcció i Serveis amb un -7,7% i un -5,8% d’aturats menys respectivament sobre el mes de setembre de l’any passat”.

Al sector serveis la disminució de l’atur prové per parts iguals d’hoteleria Comerç i resta de serveis que s’han reduit al voltant d’un 5% menys cada un.

En termes de d’edat i temps d’atur, la davallada correspon majoritàriament als aturats de més de 45 anys 7,8% menys en variació interanual que representen el 49% de les persones aturades. Els aturats que porten 12 mesos o més sumen un 35% del total i cal destacar que els que porten menys de 3 mesos suposen el 38%.

Dades de l’Agència de col·locació de PalmaActiva

Durant la seva compareixença, la regidora de ha donat les darreres dades de l’Agència de Col·locació de PalmaActiva i ha destacat especialment el paper que hi ha jugat les Jornades de Selecció, una iniciativa que es va crear ara fa tres anys. Durant el 2017 es varen sol·licitar un total de 547 llocs de feina, als 9 mesos de 2018 ja s’han sol·licitat un total de 741 llocs el que suposa un increment de quasi el 34% respecte a tot l’any 2017. Aquest llocs de feina tenen uns requisits alts de coneixements d’idiomes, el que fa que el nombre de candidatures respecte al nombre d’assistència sigui molt diferent. A més les empreses fan processos de selecció paral·lels pel que fa que les col·locacions siguin en torn del 11% als dos períodes.

A l’any 2017 es varen fer 12 jornades de selecció i als 9 mesos que duim de 2018 s’han realitzat 13 jornades de selecció. Al 2017 varen assistir 802 persones i al 2018 s’han presentat 962 persones, un 58,6%.

Durant el tercer trimestre de l’any 2018 s’han fet un total de 694 inscripcions a l’agència de col·locació, un 5,83% menys que al 2017, dada positiva ja que va paral·lela a la recuperació del mercat laboral i l’augment de les contractacions. Les dones amb quasi un 61% són el col·lectiu amb més inscripcions al 2018, mentre que els homes suposen un 39%. Els majors de 45 anys (208 inscrits) són les persones que més han demandat la inscripció a l’agència de col·locació durant aquest segon trimestre de 2018, però està un 26% més baix que al mateix període de 2017. Els segueixen les persones entre 25 i 34 anys (191 inscrits).

De la mateixa forma que han baixat les inscripcions a agència de col·locació al tercer trimestre de 2018, les atencions individuals per a orientació laboral també han baixat respecte al mateix període de 2017. A aquest trimestre de 2018 hi ha hagut un total de 385 intervencions individuals, mentre que al mateix període de 2017 varen ser 551, és a dir un 30% menys. L’edil de Treball recalca “ho valorem de forma positiva ja que pensem que és per la millora del mercat laboral i per tant l’augment de contractacions. Les dones són el col·lectiu amb més demana amb un pes del total del 54,26%, encara que la tendència ha baixat respecte al mateix període de 2017 en un 27%”.

Per franges d’edat, igual que a les inscripcions, els majors de 45 anys són les persones que més orientacions individuals han rebut, encara que ha estat un 31,5% menys respecta al 2017. El pes damunt el tercer trimestre de 2018 ha estat del 53% del total. Els segueixen les persones entre 35 i 44 anys, amb un 21,3% del total. La regidora comenta “observa que són les persones amb més edat les que més demanen una atenció més individual per fer els itineraris d’orientació i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral”.

Les insercions des d’agència de col·locació de PalmaActiva durant el tercer trimestre de 2018 s’han incrementat quasi un 2% respecte al mateix període de 2017.
La contractació de dones s’ha incrementat en un 33% respecte al 2017 i suposa un 52,5% del total de les contractacions durant el tercer trimestre de 2018.

En relació als grups d’edat trobem que els homes de més de 45 anys són el col·lectiu amb més insercions (39 homes, un 32% damunt el total d’aquest trimestre al 2018) , mentre que les dones amb més insercions són el grup entre 35 i 44 anys amb 22 col·locacions ( un 18% del total del trimestre de 2018).

Dades del comerç a Palma

En relació amb aquests augments d’ocupació, la regidora ha mostrat també “l’evolució de l’Índex d‘Ocupació del Comerç al detall per a Espanya i Balears (ICM), que elabora l’Institut nacional d’Estadística (INE)”.

L’Índex estudia la població formada per les empreses de Comerç al detall, exceptuant el comerç de vehicles de motor i motocicletes, i s’elabora enquestant una mostra aproximada de 12.500 empreses ubicades a tot el territori nacional, tant grans superfícies com petit comerços.

A totes se’ls demana, mitjançant qüestionari, quantes persones ocupen cada mes, incloent tant al personal remunerat com no remunerat (propietaris, familiars, personal de manteniment…) Aquesta seria la principal diferència amb les dades d’afiliació de la Seguretat Social, doncs proporciona una visió més completa i ajustada a la realitat.

L’Índex es calcula amb diferents fórmules encadenades que mesuren les variacions en l’ocupació sofertes a partir de l’any base, que és 2015.

L’índex d’ocupació a Balears, es superior a la mitjana espanyola sobre tot els anys 2015 i 2016 convergint des de l’any 2017 a l’actualitat per la millora del sector del comerç a Espanya, fins i tot seguim estant per damunt de la mitjana.

Juntament amb aquest Índex, l’Institut nacional d’Estadística (INE) també proporciona l’Index de Xifra de Negoci d’aquests comerços, que recull a la mateixa enquesta.

Com es veu, també en aquest cas l’evolució de les illes és millor que a la mitjana espanyola. Com aquesta és una enquesta per a tota la comunitat autònoma, no disposam de les dades desagregades per a Palma, per la qual cosa no entraré en més detall aquí.


El gràfic mostra el comportament de les dades d’afiliació del sector comerç del mes d’agost. Podem observar l’evolució tan positiva que està tenint a efectes d’ocupació amb un increment del 16% respecte a l’agost del 2015 i amb 711 ocupats més respecte l’agost del 2017

Adrover ha posat èmfasi en destacar “l’efecte d’aquesta evolució, tan positiva en termes de negoci com d’ocupació, en les afiliacions registrades al comerç a Palma. En primer lloc, Palma representa quasi la meitat de l’ocupació del conjunt de les Balears (exactament, un 45 % i un 57% sobre Mallorca). Però el que vull destacar sobre tot és que el component estacional de l’ocupació, que al gràfic se representa en forma de corbes, amb una línea que puja als mesos d’estiu i davalla als d’hivern, és molt més suau en el cas de Palma que en el del conjunt de Balears, el que indica la estabilitat de la que gaudeix la gent que treballa el sector”.


La regidora també a aprofitat per compartir algunes notícies com les ajudes al petit comerç, explicant que aquesta subvenció ha arribat enguany a la 3ª edició consecutiva i amb un increment pressupostari en relació amb les edicions anteriors, atès que s’hi destinen fins a 100.000€.

Al 1r. període (que va acabar el 15 de maig) s’hi presentaren 33 sol•licituds i finalment s’han subvencionat 27 establiments.

Al 2n període (va finalitzar el 10 de setembre) s’han presentat 32 sol•licituds, les quals s’han evaluat i s’han enviat del els requeriments d’esmena als que patien d’alguna mancança de documentació. Cal destacar que s’han modificat alguns dels criteris de valoració per tal de:

– posar en valor les empreses que estan dirigides i gestionades per dones.
– també s’ha donat una major puntuació a aquelles empreses que han consolidat llocs de feina fent contractes indefinits.

En conjunt, s’ha observat que les subvencions han esdevingut una element dinamitzador i engrescador de l’activitat comercial, ja que s’ha invertit en millora tecnológica, millora de la imatge, millora energética, supressió de les barreres arquitectòniques i millora de la seguretat

Adrover ha aprlat així mateix sobre l’exposició fotográfica del catàleg d’establiments emblemàtics de Palma que es pot visitar des de principis d’octubre a la plaça Madrid, poteriorment es preveu que vagi a la zona des Viver i així a altres indrets de la ciutat amb l’objectiu de sensibilitzar la ciudadania. Cal destacar que aquests establiments es promocionaran a la World Travel Market (del 5 al 7 de novembre) a través de la Fundació de Turisme

També ha destacat que “des de Comerç es du a terme el foment i la promoció del comerç de la ciutat, entès en el format de comerç de proximitat, de petit comerç. Una de les vies d’actuació per aconseguir-ho és donant suport a les iniciatives i campanyes de dinamització comercial que promouen les associacions i les patronals del comerç al llarg de l’any, i per a les quals es tramiten les autoritzacions municipals adients i es coordinen les actuacions de logística que puguin necessitar”.

Finalment, la regidora ha explicat la iniciaitva del mes de setembre de dones emprenedores al Quiosc de PalmaActiva: el Quiosc ha acollit durant tot el mes de setembre 8 dones emprenedores que han mostrat el seu treball i realitzat tallers i xerrades.

Aquestes dones emprenedores ha ofert una gran varietat d’activitats durant el mes de setembre, totes de manera gratuïta. Algunes de les activitats que han tingut lloc són tallers de coaching, tallers de creació artística, assessoraments exprés en disseny d’interiors, exposició de maquetes…

El Quiosc de PalmaActiva, ubicat a la plaça de l’Olivar, és un espai on les empreses, emprenedors i entitats poden exposar i testar temporalment els seus productes i serveis. Aquest és el segon any que durant l’estiu el Quiosc es reserva per a dones emprenedores.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

La moderació de comentaris està habilitada. El comentari pot trigar una mica a aparèixer.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.