PalmaActiva

«PalmaActiva és l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma»

Missió

Promoure la capacitació laboral i empresarial a Palma i impulsar una economia que generi una ocupació estable i de qualitat.

Visió

Ser reconeguda com l’agència municipal de desenvolupament local de Palma, motor de prosperitat econòmica i social.

Valors

01.

Lideratge:

Iniciativa: ser referents del sector.

Convicció: creim en el que feim i transmetem confiança.

Compromís: complim les demandes de la ciutadania amb entusiasme.

02.

Orientació al usuari:

Enfocament: posam l’usuari al centre –ens centram en la seva satisfacció.

Diàleg: fomentam la participació ciutadana i cooperam amb els agents socials i econòmics.

Proximitat: escoltam activament les demandes de la ciutadania.

03.

Transparència:

Autoexigència: assumim uns compromisos superiors als exigits per la llei.

Confiança: asseguram una gestió eficient dels recursos públics.

Comunicació: publicam periòdicament les dades de gestió.

04.

Sensibilitat:

Igualtat: creim en l’equitat d’oportunitats en el món laboral i empresarial.

Solidaritat: donam suport a les persones en situació més desfavorida.

Ètica: actuam seguint els nostres principis i prioritzant la sostenibilitat.