Per treballar com a bomber necessitem complir una sèrie de requisits:

Requisits generals:

– Tenir la nacionalitat espanyola.

– Tenir complits els 18 anys i no haver complert els 30.

– Títol de Graduat escolar o de Graduat en ESO o equivalent.

– Tenir el permís de conduir classe C.

– Acreditar els coneixements de llengua catalana del nivell A.

– No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.

Requisits específics del Consell de Mallorca:

 – Haver superat el curs bàsic de formació de Bombers/es que convoca l’Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP).

Passes a fer per treballar com a bomber a l’Ajuntament de Palma:

1. Presentar-te a les proves formalitzant una sol·licitud en el registre dins del termini establert.

2. Superar el concurs-oposició:

– Fase de concurs: puntuen mèrits relacionats amb la formació reglada, formació complementària relacionada amb la feina de bomber (primers auxilis, salvament i rescat aquàtic, busseig esportiu, busseig professional, etc.,) i amb l’experiència professional.

– Fase d’oposició:

1r exercici. Prova de català: (exempts qui aporti el certificat A de català)

2n exercici: Proves físiques (cursa de fons, salt de llargada, llançament baló medicinal, barra d’equilibri reglamentària, bota sobre un banc suec, natació 100.metres, aixecament de peses i pujada de corda).

3r exercici. Prova de coneixements generals i específics.

4t exercici. Prova psicotècnica i de personalitat.

5è exercici. Depenent de la convocatòria també et poden demanar proves complementàries, pe. d’informàtica.

3. En superar el concurs-oposició formaràs part del Cos de Bombers com a funcionari/ària interí/ina.

4. Després hauràs de fer el curs de formació bàsica de l’EBAP de bombers/es. Realitzaràs un període de formació de 600 hores i un temps de pràctiques de 6 mesos més (Si has fet prèviament aquest curs, sols hauràs de realitzar els 6 mesos de pràctiques).

5. Quan superis l’avaluació del període de formació i pràctiques, passaràs a ser funcionari/ària de carrera.

Passes a fer per treballar com a bomber al Consell de Mallorca:

1. Presentar-te a la convocatòria de les proves d’accés al curs de formació bàsica de bomber/a.

2. Superar el concurs-oposició que et permetrà ser seleccionat/da per realitzar el curs de formació bàsica de bomber /a.

A la fase de concurs es fa una baremació de mèrits on es valorarà: permís de conduir superior a l’exigit; títols acadèmics de caràcter oficial distints a l’exigit; cursos de formació no reglada, docència, investigacions i publicacions i certificats de llengua catalana superiors al nivell exigit.

A la fase d’oposició s’hi inclouen les següents proves selectives: Proves físiques, prova cultural i prova psicotècnica.

3. Si et seleccionen realitzaràs el curs de formació bàsica organitzat per l’EBAP de 600 hores.

4. Després d’aprovar el curs, podràs ser contractat/ada pel Consell de Mallorca per cobrir vacants, baixes i substitucions del personal del Cos de bombers.

5. Per passar a ser funcionari/ària (fix) t’hauràs de presentar a les oposicions que convoca dita entitat.

Més informació:

Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP): c/ Gremi de Corredors, 10, 3r., (Polígon de Son Rossinyol) Tel.: 971 17 76 25

Bombers de Mallorca. Consell Insular de Mallorca General Riera,111 Tel.: 971 17 35 52

RRHH del Parc de Bombers (Ajuntament de Palma) c/ Gregorio Marañón, s/n

Tel.: 971 43 00 80

 

Download PDF