La convalidació és el reconeixement oficial de la validesa acadèmica dels estudis realitzats a l’estranger. Un títol convalidat permet continuar estudis, però no validesa com a títol a altres efectes com per exemple el laboral. La convalidació pot ser d’estudis finalitzats o d’estudis parcials (en aquest darrer cas, pots acabar els estudis en el sistema espanyol).

La homologació és el reconeixement oficial com a equivalent a un títol del sistema espanyol. Té tant efectes acadèmics (per continuar estudis), com laborals (permet accedir a un lloc de feina pel qual es requereix aquesta titulació).

Download PDF
Compartir
Compartir
Submit