Quines obligacions comptables i registrals suposa el règim simplificat de l’IVA (mòduls de l’IVA)?

Obligacions comptables i registrals Dur un Llibre Registro de factures rebudes. S’anotaran separadament les adquisicions i importacions d’actius fixos, així com les dades necessàries per efectuar les regularitzacions si calgués. Si realitzés altres activitats no acolliments al règim simplificat, haurà d’anotar separadament les adquisicions corresponents a cada sector diferenciat. Dur un Llibre Registro d’operacions si […]

Llegir Més

En què consisteix el règim simplificat de l’IVA (mòduls de l’IVA)?

Determinació de l’import de les quotes a ingressar o a retornar. El resultat de la liquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit en el Règim Simplificat es determina al final de cada exercici; no obstant això, l’empresari o professional realitzarà un ingrés a compta amb periodicitat trimestral. Quota anual. Amb caràcter general, la liquidació de […]

Llegir Més

A qui s’aplica el règim simplificat de l’IVA (mòduls de l’IVA)?

S’aplica el règim simplificat a els qui compleixin els següents requisits: Que siguin persones físiques o entitats en règim d’atribució de rendes en l’IRPF (per exemple, comunitats de béns) sempre que en aquest últim cas, tots els seus socis, hereus, comuneros o partícips siguin persones físiques. Això exclou del règim simplificat de l’IVA a les […]

Llegir Més

Quines obligacions formals suposa el règim general de l’IVA?

 Expedir i lliurar factura completa als teus clients i conservar còpia. No obstant això, en determinades operacions, per exemple vendes al detall, podrà emetre’s un tiquet quan l’import no excedeixi de 3.000 € IVA inclòs. Exigir factura dels teus proveïdors i conservar-la per poder deduir l’IVA suportat. Dur els  llibres registre següents: o             Llibre registre de […]

Llegir Més

En què consisteix el Règim General de l’IVA?

Al règim general has de repercutir als teus clients l’IVA que correspongui segons l’import de l’operació i el tipus aplicable 21%, 10% o 4%, tret que l’operació estigui exempta de l’impost. Els teus proveïdors de béns i serveis te repercutiran igualment l’IVA corresponent. S’haurà de calcular i si escau ingressar la diferència entre l’IVA devengat, […]

Llegir Més

A qui s’aplica el règim general de l’IVA?

Aquest règim resulta aplicable quan no resulti d’aplicació cap dels règims especials o bé, quan s’hagi renunciat o es quedi exclòs del simplificat o del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Més información a la web de l’AEAT Més recursos i informació per emprendre al Centre de recursos (CIR) de PalmaActiva. Si necessites assessorament, […]

Llegir Més

A qui s’aplica el mètode d’estimació directa simplificada de L’IRPF?

És aplicable als empresaris i professionals quan concorrin les circumstàncies següents: Que les seves activitats no estiguin acollides al règim d’estimació objectiva. Que, l’any anterior, l’import net de la xifra de negocis per al conjunt d’activitats desenvolupades pel contribuent no superi els 600.000 euros. Quan l’any immediat anterior s’hagués iniciat l’activitat, l’import net de la […]

Llegir Més

En què consisteix el mètode d’estimació directa simplificada de L’IRPF?

El rendiment net es calcularà conforme les normes de l’Impost de societats, es a dir, ingressos menys despeses, seguint el mateix esquema d’estimació directa normal, però amb les següents particularitats: Les amortitzacions de l’immobilitzat material es practiquen de forma lineal, en funció de la taula d’amortització simplificada, especial per a aquesta modalitat. Les provisions deduïbles […]

Llegir Més

Quines són les obligacions comptables i registrals al métode d’estimació Directa normal de L’IRPF?

Les obligaciones comptables i registrals varien en funció del tipus d’activitat: Activitats mercantils:  comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat. Activitats no mercantils: únicament han de portar-se llibres registro de vendes i ingressos, de compres i despeses i el de béns d’inversió. No es consideren activitats empresarials mercantils les agrícoles, […]

Llegir Més