Què és un Pla de Prevenció de Riscs Laborals?

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscs Laborals i posteriorment el RD 39/1997 que desenvolupa el Reglament dels serveis de prevenció estableixen que “l’avaluació dels riscs laborals és el procés dirigit a estimar la magnitud d’aquells riscs que no hagin pogut evitar-se, obtenint la informació necessària perquè l’empresari estigui en condicions de prendre una decisió […]

Llegir Més

És obligatori assegurar el meu negoci?

No,  no és obligatori que asseguris el teu negoci.  No obstant això,  és molt important que ho facis,  sobretot si l’activitat la desenvolupes en un establiment, tant propi com arrendat o exerceixes l’activitat com autònom o amb la forma de comunitat de béns (ambdues amb responsabilitat patrimonial il·limitada). No oblidis que el negoci podria sofrir […]

Llegir Més

He de tenir un llibre de visites a cada centre de treball?

Segons estableix la Resolució de data 11 d’abril de 2006,  de Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social,  publicat en el BOE de data 19 d’abril de 2006,  les empreses estan obligades a tenir a cada centre de treball un Llibre de Visites,  amb subjecció al model i requisits que s’estableixen […]

Llegir Més

Què és el llibre de Visites electrònic ( LVE ) ?

És una aplicació web accessible des d’Internet en la qual es recullen i gestionen les diligències efectuades per la ITSS i tècnics habilitats de les CCAA . En ser una aplicació web no requereix instal·lació en els equips de les empreses o treballadors autònoms que s’acullin a aquest. Les empreses i treballadors autònoms podran optar […]

Llegir Més

Què és un llibre de visites?

Les empreses, tenguin o no treballadors per compte aliè, estan obligades a tenir a cada centre de treball un Llibre de Visites a la disposició dels inspectors de Treball. Existeix un model oficial del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball que ha d’utilitzar-se. Cadascun dels Llibres de Visites haurà de ser diligenciat en […]

Llegir Més