Determinació de l’import de les quotes a ingressar o a retornar.

El resultat de la liquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit en el Règim Simplificat es determina al final de cada exercici; no obstant això, l’empresari o professional realitzarà un ingrés a compta amb periodicitat trimestral.

Quota anual.

Amb caràcter general, la liquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit per la realització de cada activitat acollida al règim especial simplificat resultarà de la diferència entre «quotes reportades per operacions corrents» i «quotes suportades o satisfetes per operacions corrents», relatives a aquesta activitat, amb un «import mínim» de quota a ingressar, import determinat per a cada activitat en l’Ordre d’aprovació dels índexs i mòduls per a aquest exercici.

 Quotes trimestrals.

A les declaracions-liquidacions corresponents als tres primers trimestres de cada any natural el subjecte passiu realitzarà, durant els vint primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol i octubre, l’ingrés a compte d’una part de la quota derivada del règim simplificat (Models 303) que haurà de quantificar-se aplicant uns percentatges que varien en funció de l’activitat.

 Més información a la web de l’AEAT.

 Més recursos i informació per emprendre al Centre de recursos (CIR) de PalmaActiva.

 Si necessites assessorament, el Servei de Creació d’empreses de PalmaActiva et pot ajudar! De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, al carrer Socors, 22 Palma (sense cita prèvia); per a persones emprenedores i empreses empadronades i domiciliades a Palma.

Download PDF
Compartir
Compartir
Submit