S’aplica el règim simplificat a els qui compleixin els següents requisits:

  • Que siguin persones físiques o entitats en règim d’atribució de rendes en l’IRPF (per exemple, comunitats de béns) sempre que en aquest últim cas, tots els seus socis, hereus, comuneros o partícips siguin persones físiques. Això exclou del règim simplificat de l’IVA a les societats.
  • Que cadascuna de les seves activitats estigui inclosa en l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que desenvolupa el règim especial simplificat i no depassin els límits establerts en la mateixa per a cada activitat.
  • Que el volum d’ingressos l’any immediat anterior, no superi qualsevol dels següents imports:

o             450.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques.

o             300.000 euros per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes.

Quan l’any immediat anterior s’hagués iniciat una activitat, el volum d’ingressos s’elevarà a l’any.

  • Que el volum d’adquisicions i importacions de béns i serveis en l’exercici anterior excloses les adquisicions d’immobilitzat no superi la quantitat de 300.000 euros anuals (IVA exclòs). Si es va iniciar l’activitat, el volum de compres s’elevarà a l’any. En el supòsit d’obres i serveis subcontractats, l’import dels mateixos es tindrà en compte per al càlcul d’aquest límit.
  • Que no hagin renunciat expressa o tàcitament a l’aplicació d’aquest règim.
  • Que no hagin renunciat o estiguin exclosos de l’estimació objectiva en l’IRPF.
  • Que cap activitat exercida pel contribuent es trobi en estimació directa en l’IRPF o en algun dels règims de l’IVA incompatibles amb el simplificat. Solament existeix compatibilitat amb els règims especials de l’agricultura, ramaderia i pesca, amb el del recàrrec d’equivalència i amb determinades activitats (operacions exemptes de l’article 20 LIVA i arrendaments de béns immobles que no suposin el desenvolupament d’una activitat econòmica).

 Més información a la web de l’AEAT.

Més recursos i informació per emprendre al Centre de recursos (CIR) de PalmaActiva.

Si necessites assessorament, el Servei de Creació d’empreses de PalmaActiva et pot ajudar! De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, al carrer Socors, 22 Palma (sense cita prèvia); per a persones emprenedores i empreses empadronades i domiciliades a Palma.

Download PDF
Compartir
Compartir
Submit